Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2002 z dne 12. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2002 z dne 12. 7. 2002

Kazalo

2979. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Rogaška Slatina, stran 6424.

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. ter v zvezi s 6. členom statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 37. redni seji dne 26. 6. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Rogaška Slatina
1. člen
Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 11/96) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»Grb Občine Rogaška Slatina je upodobljen na ščitu poznogotskega sloga sanitske oblike in je v vseh primerih opredeljen z blasonom, ki se glasi:
Na enovitem zelenem grbovnem polju je sredinsko umeščena cela postava Pegaza v capriola drži (v vzpenjanju, stoječ na zadnjih nogah) v srebrni barvi, ki je obrnjena v heraldično desno.
Srebrni trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, v črno-belem odtisu, v heraldični šrafuri in v barvah, skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zastavo Občine Rogaška Slatina opredeljuje blason, ki se glasi:
Zastava Občine Rogaška slatina je dvobarvnica v razmerju stranic 1:3.
Ruta zastave je razdeljena na tretjinska polja, kjer je prvo enovito in zelene barve. Ostali dve polji zastavine rute sta razdeljeni na sedem trakov zelene in bele barve. Zgornji in spodnji trak sta zelene barve. V prvo polje je sredinsko in prostostoječe umeščen grbovni atribut v beli barvi, ki po višini ne presega 6/7 višine zastavine rute.
Če zastavo izobešamo z vpenjanjem ob daljši stranici, je atribut v prvo polje umeščen pokončno.
Upodobitev zastave v barvah, skupaj z barvnimi podami v prilogi, so sestavni del tega odloka.
3. člen
Za 8. členom se dodata nova 8.a in 8.b člen, ki se glasita:
»8.a
Občinska volilna komisija ima svoj pečat v obliki kroga premera 35 mm in je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma. V sredini pečata je grb Občine Rogaška Slatina, vodoravno pod njim napis “Rogaška Slatina”, ob krožnici nad grbom je napis “OBČINA ROGAŠKA SLATINA”, ob krožnici pod grbom pa napis “OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA”.
8.b
Nadzorni odbor ima svoj pečat v obliki kroga premera 35 mm in je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma. V sredini pečata je grb Občine Rogaška Slatina, vodoravno pod njim napis “Rogaška Slatina”, ob krožnici nad grbom je napis “OBČINA ROGAŠKA SLATINA”, ob krožnici pod grbom pa napis “ NADZORNI ODBOR”.
4. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Snovalci celostne grafične podobe Občine Rogaška Slatina so dolžni spoštovati omejitve in heraldične zahteve pri uporabi občinskih označb ter barvno skalo za njihove aplikacije na različne materiale.«
5. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»Označb Občine Rogaška Slatina na svojih dokumentih in promocijskih sredstvih ne smejo uporabljati politične stranke in politična združenja občanov.«
6. člen
V 12. člen se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Občina Rogaška Slatina ima stalno izobešeno občinsko in državno zastavo pred poslopjem občine, tako, da je sredinska državna, stranski dve pa občinski.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek in se v spremenjenem besedilu glasi:
Občani lahko izobešajo občinske zastave v času občinskega praznika, lahko pa tudi ob državnih praznikih, vendar takrat obvezno skupaj z državno zastavo, in sicer tako, da je državna na levi strani, občinska pa desno ob njej, gledano s strani opazovalca. Kolikor je razvrščenih več zastav v vrsti, mora biti državna zastava prva na levi, sredinska pa občinska.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
Dodata se nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Občinsko zastavo lahko uporabljajo društva in klubi na slovesnih sejah, letnih skupščinah, manifestacijah. Občani lahko občinsko zastavo uporabljajo na javnih prireditvah, na katerih nastopajo kot udeleženci občani Občine Rogaška Slatina.
Občinske zastave smejo uporabljati za svoje manifestacije politične stranke in politična združenja občanov.«
7. člen
V 14. členu se drugi odstavek spremeni tako, da glasi:
»Grb občine, odtisnjen na pisemskem papirju, pismu, ovitku ali vizitki lahko uporablja župan, podžupan, nadzorni odbor, občinska volilna komisija, odbori in komisije in občinska uprava v zadevah, ki se nanašajo na opravljanje svojih funkcij.«
8. člen
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:
Za javno uporabo grba Občine Rogaška Slatina morajo pravne in fizične osebe zaprositi za dovoljenje občinsko upravo, pri čemer morajo navesti namen uporabe in izvedbo.
9. člen
20. člen se spremeni tako, da glasi:
»Vsaka nepooblaščena uporaba, zloraba ali kršitev določil tega odloka se kaznuje z denarnimi kaznimi.
V primeru kršitve 11. člena odloka se kaznuje pravna oseba s 100.000 tolarji denarne kazni in prepovedjo nadaljnje uporabe, fizične osebe pa z 20.000 tolarji denarne kazni in prepovedjo nadaljnje uporabe.
V primeru kršitve 12. člena odloka se kaznuje pravna oseba s 60.000 tolarji denarne kazni, fizične osebe pa z 20.000 tolarji denarne kazni.
V primeru kršitve 13. člena odloka se kaznuje pravna oseba s 60.000 tolarji denarne kazni, fizične osebe pa s 20.000 tolarji denarne kazni.
10. člen
Podnaslov »IV. Končna določba« se spremeni tako, da se glasi: »IV. Končne določbe«
11. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
Sestavni del tega odloka so tudi grafične izvedbe občinskih označb.«
Dosedanji 21. člen pa postane 22. člen.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-006-05/02
Rogaška Slatina, dne 26. junija 2002.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l .r.

AAA Zlata odličnost