Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2002 z dne 11. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2002 z dne 11. 6. 2002

Kazalo

2511. Odlok o razdelitvi naselja Černelavci v Mestni občini Murska Sobota, stran 5249.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90), 14. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 58/92) in 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 28. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o razdelitvi naselja Černelavci v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
S tem odlokom se naselje Černelavci razdeli tako, da del naselja, ki zajema ulico Pušča postane samostojno naselje, ki se poimenuje Pušča; ulice Črtomirova, Dalmatinova, Dolga, Gajeva, Gederovska, Gorička, Jurčičeva, Kranjčeva, Ledavska, Liškova, Slovenska, Tavčarjeva, Travniška in Zadružna pa ostanejo v naselju Černelavci.
2. člen
Naselje Pušča obsega prostorske okoliše 137, 138 in 139.
Dolgoročni razvoj naselja bo po potrebi usmerjen v zaokrožitev naselja v smeri severovzhod.
3. člen
V naselju Pušča se s tem odlokom uvede ulični sistem in določijo naslednja območja posameznih ulic in njihova imena:
1. Ulica ob kapelici leži na zahodnem robu naselja in poteka v smeri sever-jug,
2. Ulica ob igrišču poteka med Ulico ob kapelici in Kranjčevo ulico na južnem robu naselja v smeri vzhod-zahod,
3. Glavna ulica poteka med Ulico ob kapelici do Kranjčeve ulice v severnem delu naselja in v nadaljevanju do vključno otroškega vrtca Pušča,
4. Bela ulica poteka med Ulico ob igrišču in Glavno ulico v osrednjem delu naselja v smeri sever-jug,
5. Nova ulica poteka med Ulico ob igrišču in Glavno ulico vzporedno z Belo ulico v smeri sever-jug,
6. Černelavska ulica poteka po skrajnem severnem robu naselja vzhodno od Ulice ob kapelici v smeri vzhod-zahod.
4. člen
Kranjčeva ulica v naselju Černelavci se spremeni tako, da poteka v smeri sever-jug od Gajeve ulice do Glavne ulice v naselju Pušča.
5. člen
Meje naselij in prostorskih okolišev so prikazane v kartografskih prikazih RPE v merilu 1: 5000, območje pozidave pa v kartografskih prikazih EHIŠ v merilu 1: 1000, v katerih je prikazano tudi oštevilčenje stavb znotraj naselja. Kartografski prikazi so sestavni del tega odloka in se hranijo pri Območni geodetski upravi Murska Sobota, izpostava Murska Sobota in pri Upravi Mestne občine Murska Sobota.
6. člen
Spremembe po tem odloku evidentira Območna Geodetska uprava Murska Sobota – izpostava Murska Sobota, v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
7. člen
Stroški za označevanje novega naselja, ulic, prestavitev označb starega naselja in za zamenjavo tablic s hišnimi številkami v naselju Pušča bremenijo proračun Mestne občine Murska Sobota.
8. člen
Upravna enota Murska Sobota izvede vse spremembe v registru stalnega prebivalstva v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
9. člen
Občani naselja Černelavci in novo nastalega naselja Pušča upravljajo in koristijo skupno pokopališče v naselju Černelavci še naprej na enak način in pod enakimi pogoji, kot dosedaj, torej z enakimi pravicami in obveznostmi.
10. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati 10. in 11. točka 3. člena odloka o imenovanju ulic za območje naselja Černelavci (Uradne objave, št. 21/84, 27/84 in 7/94) in odlok o preoštevilčenju hišnih številk stavb v naselju Černelavci – ulica Pušča (Uradni list RS, št. 79/97).
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01504-1/02
Murska Sobota, dne 28. maja 2002.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost