Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2002 z dne 5. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2002 z dne 5. 6. 2002

Kazalo

51. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike, stran 662.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/2001) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU V KULTURI IN IZOBRAŽEVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike, podpisan v Rimu 8. marca 2000.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in italijanskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M O SODELOVANJU V KULTURI IN IZOBRAŽEVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE
Vlada Republike Slovenije in Vlada Italijanske republike (v nadaljnjem besedilu “pogodbenici”) sta se
v želji po krepitvi prijateljskih vezi med državama ter medsebojnega razumevanja in poznavanja ne le na politični ravni, ampak tudi na podlagi razvitejšega sodelovanja v kulturi in izobraževanju,
v prepričanju, da takšno sodelovanje lahko pripomore k medsebojnemu razumevanju in h krepitvi odnosov med državama,
ob upoštevanju načel helsinške Sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, Pariške listine za novo Evropo in Dunajske deklaracije Sveta Evrope,
ob upoštevanju pomembnosti in utrjevanja sodelovanja v večstranskih integracijah na evropski ravni ter regionalnega sodelovanja, zlasti v okviru Srednjeevropske pobude, in predvsem v pričakovanju polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski uniji,
v prepričanju, da olajševanje stikov na kulturnem področju za pripadnike narodnih manjšin z obeh strani državne meje prispeva h krepitvi dobrososedskih odnosov,
ter v želji, da bi s tem prispevali k vsestranskemu razvoju italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in slovenske manjšine v Italiji,
in ob upoštevanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o znanstvenotehnološkem sodelovanju, podpisanega 4. februarja 1998, ki ureja sodelovanje med državama na omenjenih področjih,
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Namen tega sporazuma je pospeševanje in izvajanje dejavnosti, ki spodbujajo sodelovanje v kulturi in izobraževanju med državama.
2. člen
Pogodbenici bosta še nadalje spodbujali stike med pristojnimi ministrstvi in institucijami ter na podlagi dogovorov med njimi podpirali sodelovanje osnovnošolskih, srednješolskih in visokošolskih zavodov ter univerz obeh držav, skupne raziskave, izmenjavo informacij, publikacij, dijakov, študentov in učiteljev, organizacijo tečajev poklicnega usposabljanja in gostovanja profesorjev. Pogodbenici bosta spodbujali tudi sodelovanje med institucijami obeh držav v okviru tekočih evropskih programov.
3. člen
Vsaka pogodbenica bo na svojih univerzah in drugih visokošolskih zavodih ter v šolskih zavodih vseh vrst in stopenj še nadalje spodbujala razvoj učenja in poučevanja jezika in kulture druge pogodbenice, posebna skrb pa bo v tem smislu namenjena območjem, na katerih živita italijanska narodna skupnost v Sloveniji in slovenska manjšina v Italiji.
4. člen
Pogodbenici bosta podeljevali štipendije študentom in diplomantom druge pogodbenice za študij in raziskave na univerzitetni in podiplomski ravni.
5. člen
Pogodbenici bosta sodelovali pri analizi vsebine učbenikov zgodovine in zemljepisa in podpirali srečanja strokovnjakov obeh držav na tem področju.
6. člen
Enakovrednost diplom ureja Memorandumom o soglasju o vzajemnem priznavanju slovenskih in italijanskih diplom in strokovnih naslovov z dne 10. julija 1995 v povezavi s Sporazumom med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo (poimenovanje v veljavi ob podpisu Sporazuma) in Republiko Italijo o vzajemnem priznavanju diplom in strokovnih naslovov, doseženih na univerzah in visokošolskih ustanovah z dne 18. februarja 1983, dokler ne začnejo veljati novi dogovori.
Pogodbenici potrjujeta potrebo in se obvezujeta v kratkem roku urediti to področje v skladu s svojima univerzitetnima zakonodajama.
7. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje v založništvu, zlasti s pospeševanjem prevodov ter objavljanjem književnih del druge pogodbenice.
8. člen
Vsaka pogodbenica bo na svojem ozemlju sporazumno in v skladu s svojimi možnostmi spodbujala dejavnost kulturnih institucij in odpiranje kulturnih inštitutov v drugi državi.
Pogodbenici se zavezujeta zagotoviti največje možne olajšave za začetek in delovanje zgoraj omenjenih pobud.
9. člen
Pogodbenici si bosta periodično izmenjavali razstave na visoki ravni, ki bodo predstavile umetnostno in kulturno dediščino vsake države pogodbenice.
10. člen
Pogodbenici bosta po diplomatski poti pospeševali sodelovanje na področju glasbe, plesa, vizualnih umetnosti, gledališča in filma z izmenjavo informacij, dokumentacije in umetnikov ter z medsebojno udeležbo na festivalih in drugih pomembnih prireditvah v obeh državah.
11. člen
Pogodbenici bosta v skladu z veljavno zakonodajo podpirali sodelovanje med arhivi, knjižnicami in muzeji obeh držav na podlagi izmenjave gradiva, informacij in strokovnjakov na teh področjih in na področju arheologije. Pogodbenici bosta raziskovalcem druge države olajšali raziskave v kulturnih in znanstvenih institucijah, knjižnicah, arhivih in muzejih.
Vsaka pogodbenica bo v skladu z veljavno zakonodajo omogočila dostop do gradiva, ki se nanaša na zgodovino druge države in dovolila njegovo prepisovanje, tehnično snemanje in mikrofilmanje dokumentov.
12. člen
Pogodbenici bosta pospeševali sodelovanje na področju varstva kulturne krajine in omogočali izmenjavo informacij in izkušenj pri ohranjanju in obnovi kulturne krajine.
13. člen
Pogodbenici bosta sodelovali pri preprečevanju nezakonitega uvoza, izvoza in prenosa umetniških del in drugih kulturnih dobrin ter upoštevali možnost vračanja kulturnih dobrin, ki so bile nezakonito prinesene na ozemlji pogodbenic.
14. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje, podpirali izmenjavo informacij in izkušenj na področju športa in mladine ter olajševali mladinske izmenjave.
15. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med časopisnimi organizacijami in tiskovnimi agencijami obeh držav, stike med založniki časopisov in revij ter izmenjavo novinarjev in dopisnikov.
16. člen
Pogodbenici bosta prispevali k širitvi stikov in sodelovanja med organizacijami radiotelevizije v skladu z veljavno zakonodajo ene in druge države.
17. člen
Pogodbenici bosta namenjali posebno pozornost nadaljevanju sodelovanja na področju izobraževanja, namenjenega ohranjanju jezikovne identitete italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in slovenske manjšine v Italiji.
Pogodbenici bosta v ta namen ustanovili mešano podkomisijo, ki se bo sestajala redno, izmenično v Sloveniji in Italiji, na datume, za katere se bosta pogodbenici sporazumeli po diplomatski poti.
18. člen
Vsaka pogodbenica bo v skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo na njenem ozemlju, omogočila vstop, bivanje in odhod oseb druge pogodbenice ter uvoz materiala in opreme, potrebne za izvajanje programov ali izmenjav v skladu s tem sporazumom.
19. člen
Pogodbenici bosta ustanovili mešano komisijo, ki se bo dogovarjala o izvedbenih programih tega sporazuma in spremljala njihovo izvajanje.
Mešana komisija, sestavljena paritetno iz predstavnikov pristojnih ministrstev obeh držav, se bo sestajala vsaj vsaka tri leta, izmenično v Sloveniji in Italiji, na datume, za katere se bosta pogodbenici sporazumeli po diplomatski poti.
20. člen
Določbe tega sporazuma ne vplivajo na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb, ki sta jih pogodbenici sklenili s tretjimi državami.
Morebitne spore pri izvajanju ali razlagi tega sporazuma bosta pogodbenici reševali po diplomatski poti.
21. člen
Ta sporazum začne veljati 60 dni po izmenjavi ratifikacijskih listin.
22. člen
Trajanje tega sporazuma ni omejeno. Vsaka pogodbenica ga lahko odpove kadar koli po diplomatski poti. Odpoved začne veljati šest mesecev po obvestilu drugi pogodbenici in ne bo vplivala na izvajanje že začetih programov, ki so bili dogovorjeni v času, ko je sporazum še veljal, razen če pogodbenici ne določita drugače.
Z dnem, ko začne veljati ta sporazum, preneha v odnosih med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko veljati Kulturni sporazum med Vlado Federativne ljudske republike Jugoslavije (poimenovanje v veljavi ob podpisu Sporazuma) in Vlado Italijanske republike, podpisan v Rimu 3. decembra 1960. Programi sodelovanja, sklenjeni na njegovi podlagi, se dokončajo tako, kot je bilo dogovorjeno.
Da bi to potrdila, sta predstavnika, ki ju je pravilno pooblastila njuna vlada, podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Rimu dne 8. marca 2000 v dveh izvirnikih v slovenskem in italijanskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Dimitrij Rupel l.r.
ZA VLADO
ITALIJANSKE REPUBLIKE
Lamberto Dini l.r.
A C C O R D O DI COLLABORAZIONE NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELL’ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica Italiana (in seguito denominate: “Parti contraenti”)
desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi e la reciproca comprensione e conoscenza non solo a livello politico, ma anche attraverso più sviluppate relazioni nel campo della cultura e dell’istruzione,
convinti che tale collaborazione possa contribuire a rafforzare la reciproca comprensione e i rapporti tra i due Paesi,
considerando i principi dell’Atto finale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa di Helsinki, della Carta di Parigi per la nuova Europa e della Dichiarazione di Vienna del Consiglio d’Europa,
tenuto conto dell’importanza e del rafforzamento della collaborazione nelle integrazioni multilaterali a livello europeo e della collaborazione regionale, in particolare in ambito INCE, soprattutto in vista dell’ingresso a pieno titolo della Repubblica di Slovenia nell’Unione Europea,
convinti che, agevolando le relazioni culturali tra le minoranze dall’una e dall’altra parte dei rispettivi confini di Stato, si possano rafforzare i rapporti di buon vicinato,
desiderosi di contribuire con ciò ad uno sviluppo generale a favore della minoranza italiana in Slovenia e della minoranza slovena in Italia,
tenuto conto dell’Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione scientifica e tecnologica, firmato il 4 febbraio 1998, che regola la collaborazione tra i due Paesi nei suddetti settori,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attivitŕ che favoriscano la cooperazione nel campo della cultura e dell’istruzione tra i due Paesi.
Art. 2
Le parti contraenti continueranno a favorire i rapporti tra i competenti Ministeri ed enti, sostenendo, tramite intese, la cooperazione tra gli Istituti di istruzione elementare, media e superiore e le Universitŕ dei due Paesi, l’avvio di ricerche scientifiche congiunte, lo scambio di informazioni, di pubblicazioni, di scolari, studenti e docenti, organizzando corsi di apprendistato professionale e corsi condotti da professori fuori sede.
Le parti contraenti favoriranno inoltre le collaborazioni fra le istituzioni dei due Paesi nell’ambito dei programmi europei in corso.
Art. 3
Ciascuna delle Parti contraenti continuerŕ a favorire lo sviluppo dello studio e dell’insegnamento della lingua e cultura dell’altra Parte contraente nelle proprie Universitŕ e negli altri Istituti di istruzione superiore, nonché negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con particolare riguardo ai territori in cui vivono le minoranze italiana in Slovenia e slovena in Italia.
Art. 4
Le Parti contraenti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell’altra Parte contraente per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario.
Art. 5
Le Parti contraenti collaboreranno alle analisi dei testi di storia e geografia e favoriranno le riunioni degli esperti di entrambi i Paesi in questi settori.
Art. 6
L’equipollenza dei diplomi č regolata, fino all’entrata in vigore di nuove intese, dal Memorandum d’Intesa sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici sloveni e italiani del 10 luglio 1995 e dal connesso Accordo tra la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e la Repubblica Italiana (denominazione in vigore al tempo della firma dell’Accordo) sul reciproco riconoscimento dei titoli conseguiti presso le Universitŕ e Istituti di Istruzione Superiore del 18 febbraio 1983.
Le Parti contraenti confermano l’esigenza e l’impegno a regolare, in tempi brevi, tutta la materia in armonia con le rispettive legislazioni universitarie.
Art. 7
Le Parti contraenti solleciteranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni e la pubblicazione di opere letterarie dell’altra Parte contraente.
Art. 8
Ciascuna delle Parti contraenti favorirŕ sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilitŕ, le attivitŕ delle istituzioni culturali e l’apertura di istituti di cultura nell’altro Paese.
Le Parti contraenti si impegnano a garantire le migliori facilitazioni possibili per l’avvio ed il funzionamento delle predette iniziative.
Art. 9
Le Parti contraenti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.
Art. 10
Le Parti contraenti favoriranno, per le vie diplomatiche, la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di informazioni, documentazioni di rilievo che si tengono nei due Paesi.
Art. 11
Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi, attraverso lo scambio, in accordo con le rispettive legislazioni, di materiale, informazioni e esperti in questi settori e nel settore archeologico. Le Parti contraenti faciliteranno la ricerca negli istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei ai ricercatori dell’altro Paese.
Ciascuna delle Parti contraenti faciliterŕ, in accordo con la legislazione vigente, l’accesso al materiale inerente la storia dell’altro Paese, permettendo di trascrivere, riprodurre e microfilmare i documenti.
Art. 12
Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore della tutela dei beni ambientali, favorendo lo scambio di informazioni e esperienze nel settore della conservazione e del recupero del paesaggio culturale.
Art. 13
Le Parti contraenti collaboreranno al fine di impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d’arte e di altri beni culturali e prenderanno in considerazione la possibilità di favorire la restituzione dei beni culturali illegalmente trasferiti nei territori dei due Paesi.
Art. 14
Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione ed appoggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù e faciliteranno gli scambi giovanili.
Art. 15
Le Parti contraenti promuoveranno la collaborazione tra gli organismi e le agenzie stampa dei due Paesi, i contatti tra editori di giornali e riviste, nonché lo scambio di giornalisti e corrispondenti.
Art. 16
Le Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo dei contatti e della collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi, in conformitŕ con la legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Art. 17
Le Parti contraenti dedicheranno particolare attenzione al proseguimento della cooperazione nel settore dell’istruzione mirata alla conservazione dell’identitŕ linguistica degli appartenenti alla minoranza italiana in Slovenia e della minoranza slovena in Italia.
A tal fine le Parti contraenti istituiranno una sottocommissione mista che si riunirŕ periodicamente, alternativamente in Slovenia e in Italia, in date da concordarsi per le vie diplomatiche.
Art. 18
Ciascuna Parte contraente faciliterà, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti sul proprio territorio, l’ingresso, il soggiorno e il ritorno delle persone dell’altra Parte contraente, nonché l’importazione del materiale e delle attrezzature necessarie alla realizzazione di programmi o degli scambi in conformitŕ al presente Accordo.
Art. 19
Le Parti contraenti istituiranno una Commissione mista al fine di concordare i Programmi esecutivi del presente Accordo, nonché di esaminarne l’applicazione.
Questa Commissione, costituita pariteticamente da rappresentanti dei Ministeri competenti dei due Paesi, si riunirŕ almeno ogni tre anni, alternativamente in Slovenia e in Italia, in date da concordare per le vie diplomatiche.
Art. 20
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti contraenti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.
Le eventuali controversie relative all’attuazione o all’interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica tra le Parti contraenti.
Art. 21
Il presente Accordo entrerŕ in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
Art. 22
Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ognuna delle Parti contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all’altra Parte contraente e non inciderà sull’esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell’Accordo, salvo che entrambe le Parti contraenti decidano diversamente.
Con l’entrata in vigore del presente Accordo cessa di valere nei rapporti tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana l’Accordo culturale tra il Governo della Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia e il Governo della Repubblica Italiana (denominazione in vigore al tempo della firma dell’Accordo), firmato a Roma il 3 dicembre 1960. I programmi di collaborazione concordati in base ad esso saranno portati a termine come convenuto.
In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 8 marzo 2000 in due originali, in lingua slovena e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SLOVENIA
Dimitrij Rupel m.p
PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Lamberto Dini m.p
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ter Ministrstvo za kulturo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 681-08/2002-3
Ljubljana, dne 21. maja 2002
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti