Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2351. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Dobrna, stran 4919.

Na podlagi 40. in 41. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98 ) in 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na 28. seji dne 28. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Dobrna
1. člen
S tem odlokom Občina Dobrna predpisuje naslednje vsebinske določbe tega odloka, in sicer:
1. Opredelitev lokalnega turističnega vodnika
2. Strokovna usposobljenost lokalnega turističnega vodnika
3. Register lokalnih turističnih vodnikov
4. Programe turističnega vodenja
5. Izvajanje, naročilo in evidenca turističnih vodenj
6. Nadzor nad opravljenimi vodenji
7. Prehodne in končne določbe
1. Opredelitev turističnega vodnika
2. člen
Lokalni turistični vodnik je fizična oseba, ki je za to strokovno usposobljena po tem odloku in je vpisana v register lokalnih turističnih vodnikov. Lokalni turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem Občine Dobrna razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne lepote, kulturno-zgodovinske spomenike, zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge znamenitosti in te storitve zaračunava po sprejetem ceniku.
Za lokalne turistične vodnike se po tem odloku ne štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah, turistično informacijskem centru in podobnih subjektih, ki opravljajo vodenja v sklopu svoje redne zaposlitve.
2. Strokovna usposobljenost lokalnega turističnega vodnika
3. člen
Ob vpisu v register lokalnih turističnih vodnikov za opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika mora kandidat izkazati:
– da je polnoleten,
– da ima najmanj V. stopnjo izobrazbe ali IV. stopnja izobrazbe z dolgoletnimi izkušnjami na področju turizma in znanje enega tujega jezika,
– da ima posebno strokovno usposobljenost, ki jo je pridobil-a na ustreznem tečaju, ki ga je izvajala s strani občine pooblaščena organizacija, kar dokazuje s potrdilom o uspešno opravljenem strokovnem izpitu.
4. člen
Tečaje strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja organizira pooblaščen izvajalec, ki ga izbere in potrdi Občina Dobrna v sodelovanju s Toplico Dobrna, d.d.. Organizator in izvajalec tečaja se izbere na podlagi razpisa.
Tečaj organizira izvajalec tako, da razpiše termine za izvedbo tečaja in pogoje za vpis na tečaj.
Tečaj strokovnega usposabljanja se deli na teoretični in praktični del.
Udeleženci morajo za pridobitev potrdila o opravljenem tečaju opraviti preverjanje strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika pred izpitno komisijo, kjer sodeluje poleg izvajalcev tečaja član, ki ga v ta namen imenuje župan Občine Dobrna za svoje območje.
5. člen
Predmetnik tečaja za lokalne turistične vodnike znotraj Občine Dobrna obsega najmanj naslednje vsebine:
1. Vodstvo turističnih izletov
a) vrste in načini vodenja
b) tehnika vodenja
c) postopki v problematičnih situacijah
d) prostorski in časovni načrt vodenja
2. Dopolnilni načini vodenja
a) psihologija za turistične vodnike
b) retorika
c) bonton in kodeks obnašanja za vodnike
d) osnove poslovanja v turizmu
e) turistična zakonodaja
f) vaje v nastopanju, predstavitev seminarskega dela
3. Strokovni predmeti
a) zgodovina lokalnega okolja
b) geografija
c) etnologija
d) turistična podoba Občine Dobrna
e) orientacijsko spoznavanje Občine Dobrna.
4. Praktično vodenje in preizkus znanja
a) vodenja izbranega dela Občine Dobrna v slovenskem in/ali v tujem jeziku za katerega želi kandidat za vodnika pridobiti potrdilo-simulacija turistične skupine
b) ogled in vodenje po/v določenih objektih in lokacijah
c) pisni preizkus-odgovori na vprašanja
d) seminarska naloga o izbrani temi.
6. člen
Ko izpitna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalnega turističnega vodnika potrebno znanje, mu izda potrdilo o strokovni usposobljenosti, s čimer pridobi naziv “lokalni turistični vodnik”.
Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja za lokalnega turističnega vodnika, se lahko ponovno prijavi na preizkus znanja v 30 dneh od neuspelega preizkusa.
3. Register lokalnih turističnih vodnikov
7. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, se morajo pred pričetkom opravljanja dejavnosti vpisati v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga po pooblastilu župana Občine Dobrna vodi TIC Dobrna, kjer dobijo izkaznico z veljavnostjo treh let. Po preteku treh let se registracija lahko podaljša, če na delo lokalnega turističnega vodnika ni bilo pritožb in če je bilo opravljeno vsaj deset vodenj.
Izkaznica je pravokotne oblike v velikosti 10,5 x 7,0 cm z natisnjenim grbom Občine Dobrna, priimkom in imenom ter nazivom Lokalni turistični vodnik, zaporedno evidenčno številko iz registra in datumom izdaje. V levem zgornjem kotu je prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 3 x 3,5 cm.
8. člen
Dejavnost vodenja lahko opravljajo samo tisti vodniki, ki imajo veljavno izkaznico. Pri vodenju morajo obvezno nositi veljavno izkaznico v priponki.
9. člen
Register za lokalne turistične vodnike vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno evidenčno številko pred posameznim vpisom
– datum vpisa
– ime in priimek
– naslov
– telefonsko številko na katero je lokalni turistični vodnik dosegljiv
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti
– podatke o znanju tujega jezika.
Dejavnost turističnega vodnika lahko v Občini Dobrna opravlja tudi oseba, ki je vpisana v register turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije oziroma ima o tem ustrezno izkaznico, če turistična agencija oziroma organizirana skupina ne naroči lokalnega turističnega vodnika. Lokalni turistični vodniki sosednjih občin pa lahko opravljajo dejavnost turističnega vodnika le ob predhodnem dogovoru s TIC Dobrna.
10. člen
Za kvalitetno opravljena vodenja se šteje, če v roku 15 dni po opravljenem vodenju ni pisnih pritožb s strani obiskovalcev/uporabnikov vodenja.
Če pisna pritožba prispe, se o njej obvesti lokalnega turističnega vodnika, ki je vodenje opravljal. Ta se mora v roku 8 dni pisno odzvati na pritožbo. O utemeljenosti pritožbe odloča župan Občine Dobrna.
4. Programi turističnega vodenja
11. člen
S tem odlokom Občina Dobrna opredeljuje naslednje programe turističnega vodenja:
– program vodenja po posameznih turistično zanimivih krajih,
– program vodenja po kulturno-etnoloških znamenitostih Občine Dobrne,
– program vodenja po posameznih zaselkih Občine Dobrna,
– program vodenja z avtobusno ali kombi vožnjo in z ogledom vseh znamenitosti Občine Dobrna,
– program vodenja s predstavitvijo ponudbe športnega, gostinskega, podjetniškega, kulturno zgodovinskega potenciala in predstavitvijo lokalnih znamenitosti,
– program vodenja šolskih skupin po krajih Občine Dobrna,
– program vodenja po tematskih in kolesarskih poteh po Občini Dobrna,
– programi vodenja z ogledi in obiski ali postanki na posameznih turističnih kmetijah v Občini Dobrna,
– program vodenja in ogledi naravnih znamenitosti Občine Dobrna,
– kombinirani programi s ponudbo Toplic Dobrna, d.d., za območje Občine Dobrna in sosednjih občin.
12. člen
Podatke za programe zagotavljajo:
1. turistična in druga društva v Občini Dobrna
2. občinske turistične zveze in zveze društev
3. turistično informacijski center Dobrna
4. ponudniki nastanitvenih kapacitet in hrane
5. druge zainteresirane pravne in fizične osebe, ki živijo na področju Občine Dobrna.
Podatki o programih se dostavijo v pregled TIC Dobrna, ki jih potrdi in predhodno uskladi z ustanoviteljem TIC.
5. Izvajanje, naročilo in evidenca turističnih vodenj
13. člen
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v sklopu rednih in naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo:
a) Turistično informacijska pisarna Dobrna (TIC),
b) Lokalni turistični vodniki lahko tudi neposredno sprejmejo naročilo izleta, vendar ga morajo v roku 3 dni pred izletom uskladiti s Turistično informacijskim centrom Dobrna. Kolikor le-ta tega ne stori, se to smatra kot kršitev tega odloka, ki ima za posledico odvzem licence za lokalnega turističnega vodnika.
14. člen
Turistično informacijski center na osnovi prijav lokalnega turističnega vodnika vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih ter o tem pošlje letno poročilo do 15. januarja za preteklo leto ustanovitelju TIC.
Evidenca mora vsebovati podatke:
– kdo je naročil vodenje,
– koliko obiskovalcev je bilo vodeno v posameznem vodenju,
– kraj oziroma država, od koder so obiskovalci,
– utemeljene pripombe, ki se vpišejo naknadno v roku 15 dni po odločitvi komisije.
15. člen
Lokalnim turističnim vodnikom se za opravljeno vodenje zagotovi plačilo. Plačilo se opravi na podlagi števila opravljenih ur, vrednost urne postavke določi vsako leto ustanovitelj TIC.
6. Nadzor
16. člen
Nadzor nad izvajanjem dela lokalnih turističnih vodnikov opravljajo občinski organi nadzora.
7. Prehodna in končna določila
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 645/02-6
Dobrna, dne 29. maja 2002.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.