Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2002 z dne 27. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2002 z dne 27. 5. 2002

Kazalo

2269. Odlok o zazidalnem načrtu Center Stara Sava, stran 4727.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97, 9/01, 23/02) ter 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 39. seji dne 25. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu Center Stara Sava
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt Center Stara Sava, ki ga je izdelala Arhitektura d.o.o., Grudnovo nabrežje 23, Ljubljana v mesecu maju 2002, pod številko 9-99-AZ.
2. člen
Zazidalni načrt Center Stara Sava (v nadaljevanju: ZN Center Stara Sava) obravnava območje, ki je v dolgoročnem in srednjeročnem planu Občine Jesenice za prostorsko plansko celoto J2 označeno kot ureditveno območje J2/C6, ki je namenjeno za razvoj novega poslovno, upravno, oskrbno-kulturnega središča regionalnega pomena, v katerega se bodo usmerjale terciarne in kvartarne dejavnosti.
ZN Center Stara Sava vsebuje:
Tekstualni del:
– besedilo odloka z obrazložitvijo,
– soglasja pristojnih organov in organizacij.
Grafični del:
– izrez iz dolgoročnega plana M 1:25000,
– izrez iz dolgoročnega plana M 1:5000,
– geodetska podloga M 1:1000,
– kopija katastrskega načrta M 1:2800,
– ureditvena situacija M 1:1000,
– prometne ureditve M 1:1000,
– zbirni načrt komunalnih naprav M 1:1000,
– urejanje zelenih površin M 1:1000,
– regulacija in parcelacija M 1:1000.
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Meja območja ZN Center Stara Sava poteka na zahodnem delu ob objektu HVŽ na parcelni št. 902/1, na severnem delu ob trasi industrijskega tira, na vzhodu pod nadvozom železniške proge Jesenice – Nova Gorica (parc. št. 919), na jugu pa preko parcel 918, 920, 922, 927, 928/1, 930, 917, 916, in 903 do izhodiščne točke na parceli št. 902/1.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
4. člen
Širše območje ZN Center Stara Sava se bo urejalo v skladu z odlokom o urbanistični zasnovi mesta Jesenice z dvema zazidalnima načrtoma (ZN Hrenovica in ZN Center Stara Sava) in dvema ureditvenima načrtoma (UN Stara Sava in UN Park Stara Sava). Območje in širše vplivno območje ZN Center Stara Sava je po dolgoročnem planu Občine Jesenice predvideno za razvoj novega poslovno, upravno, oskrbno-kulturnega središča regionalnega pomena.
Območje ZN Center Stara Sava, ki leži med novo povezovalno in prečno cesto ter muzejskim kompleksom se nameni gradnji novih trgovsko poslovnih objektov. V vzdolžni osi poteka preko območja nova peš trgovsko poslovna promenada.
Predvidena ureditev območja ZN Center Stara Sava predvideva rušitev vseh objektov aglomeracije. Ohranja se betonski dimnik, ki se priključuje trgovsko poslovnim objektov z dopolnilnim programom gostinsko-turistične namembnosti.
IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA ZAZIDALNEGA NAČRTA TER ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
5. člen
Urbanistična ureditev določa predvsem:
– regulacijske in parcelacijske elemente,
– merila, lego in velikost objektov,
– merila in pogoje prometnega urejanja,
– merila in pogoje urejanja zelenih površin,
– merila in pogoje komunalnega urejanja.
6. člen
Določeni so naslednji regulacijski elementi:
– regulacijske linije (RL), ki potekajo po robu pločnikov in zelenic ob cestah,
– gradbene linije, ki potekajo po robovih gradbenih mas.
7. člen
Merila in pogoji za arhitektonsko oblikovanje trgovsko poslovnih objektov oziroma trgovskega centra:
Objekt je namenjen trgovsko poslovnim dejavnostim, ki se programsko odpirajo proti peš trgovski promenadi.
1. Zasnova objektov mora upoštevati možnost etapne gradnje. Vsaka etapa predstavlja zaključeno funkcionalno enoto.
2. Osnovna tlorisna velikost objekta je predvidoma 80 x 90 m in se lahko prilagaja programskim zahtevam v okviru gradbenih linij (GL).
3. Etažnost objekta je max. K+P+1 etaža v skladu s pogoji upravljalcev infrastrukture.
4. Potrebno je zagotoviti dostopnost tudi za ljudi s posebnimi potrebami.
5. Občina Jesenice potrdi idejno rešitev oblikovanja objekta pred izdajo lokacijskega oziroma enotnega gradbenega dovoljenja.
8. člen
Dimnik
Betonski dimnik ob trgovsko poslovni promenadi se ohrani.
Namembnost dimnika je možno spremeniti za potrebe gostinskih in drugih turističnih dejavnosti, ki pa se lahko razširijo tudi okoli dimnika (oziroma v neposredni bližini dimnika).
V. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
9. člen
Območje ZN Center Stara Sava se prometno navezuje na Cesto železarjev oziroma Cesto maršala Tita, ki je osnovna urbana os Jesenic.
Med Cesto železarjev in Cesto 1. maja je predvidena nova prečna cesta Muzejski kompleks – Delavska cesta. Profil prečne ceste sestoji iz vozišča (2 x 3 m) in hodnikov za pešce na obeh straneh (2 x 1,6 m).
Pravokotno se nanjo navezuje nova povezovalna cesta Lesnina – Finžgarjeva cesta, iz katere se preko nadvoza preko industrijskega tira na prečno cesto prometno napaja trgovsko poslovno območje ZN Center Stara Sava.
Profil povezovalne ceste sestoji iz vozišča (2 x 3 m), hodnika za pešce na levi strani (1,6 m), zelenice na desni strani (1,5 m) in dvosmerne kolesarske steze – poti (2,5 m).
Od območja Fiporma skozi trgovski center do parkirišča na vzhodu poteka trgovsko poslovna promenada.
Od priključka na prečno cesto do objektov Fiproma poteka dovozna cesta (muzejska cesta). Profil muzejske ceste sestoji iz vozišča, hodnikov za pešce in steze za kolesarje. Muzejska cesta je namenjena dovozu na parkirišče za tovornjake in službena vozila za potrebe trgovsko poslovnih objektov.
Okoli trgovsko poslovnih objektov se izvede v skladu s prometno tehničnimi predpisi tudi intervencijsko cesto.
10. člen
Površine za mirujoči promet so v območju ZN Center Stara Sava urejene v vzhodnem delu območja med povezovalno, prečno in muzejsko cesto. Parkirne površine morajo imeti značaj javnih površin (možnost dostopa in uporabe pod istimi pogoji vsem).
Za potrebe trgovsko poslovnih objektov je možno parkirišče na vzhodnem delu območja izvesti v več etažah. Občina Jesenice potrdi idejno rešitev oblikovanja objekta pred izdajo lokacijskega oziroma enotnega gradbenega dovoljenja.
Površine za mirujoči promet za potrebe tovornjakov in službenih vozil so locirane na zahodnem delu območja ZN.
11. člen
Peš površine so predvidene ob povezovalni cesti, prečni cesti, predvsem pa na trgovsko-poslovni promenadi ter v območju parkovnih ureditev in funkcionalnih površin objektov. Minimalna širina pločnikov in peš poti je 1,25 m. Pločniki morajo biti z dvignjenim robnikom ločeni od motornega prometa. Peš površine morajo biti utrjene z ustreznim tlakom ali asfaltirane. Peš površine, vhodi v objekte in prečkanja cest v območjih križišč morajo biti brez arhitekturnih ovir.
V prečni smeri se območje muzejskega kompleksa med objektoma Fiporma in trgovskega centra povezuje z območjem ZN Hrenovica s peš potjo.
VI. KOMUNALNE IN ENERGETSKE UREDITVE
12. člen
Vsi objekti v območju urejanja se morajo priključiti na javna komunalna, obstoječa ter nova energetska omrežja, na omrežja za oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih in meteornih vod, na omrežja za oskrbo z električno energijo in plinom, javno razsvetljavo, kabelsko televizijo in telekomunikacijsko omrežje.
13. člen
Primarno in sekundarno komunalno in energetsko omrežje mora potekati po javnih površinah, v ali ob cestnem telesu (pločnik, parkirišče, zelenica) tako, da bo možno etapno izvajanje ter neposredno priključevanje objektov. Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih in energetskih vodov in lokacij naprav ter mesta priključevanja zaradi ustreznejših rešitev in racionalnejšega etapnega izvajanja ZN Center Stara Sava. Gradnja komunalne in energetske infrastrukture mora potekati usklajeno in z upoštevanjem etapnosti urejanja zazidalnega območja.
14. člen
Merila in pogoji za oskrbo z vodo:
Vsi novo predvideni objekti iz ZN Center Stara Sava se s pitno vodo oskrbijo iz javnega vodovodnega omrežja, s posebnimi priključnimi vodi preko vodomernih jaškov. Predvidi se novo vodovodno omrežje, ki poteka od vhoda v bivši HVŽ do Rotomatike na haldi. Na ta vodovod se priključuje vodovod pri nekdanjem pokojninskem zavodu ter se izvede povezava vodovoda preko novega mostu z vodovodom na Cesti 1. maja pri stolpičih. Za izvedbo vodovodov je potrebno izdelati projektno tehnično dokumentacijo, skladno z določili pogojev iz lokalnega odloka in tehničnega pravilnika.
15. člen
Merila in pogoji za odvajanje fekalnih odpadnih in meteornih vod:
Na celotnem območju ZN Center Stara Sava je potrebno urediti kanalizacijo za odpadne vode, ki se priključuje na obstoječ kanalizacijski zbiralnik. Trasa le-tega poteka od Ceste železarjev, preko železniške proge po Fužinski cesti in mimo cerkve po Prešernovi cesti. Na predmetnih območjih se gradi ločena kanalizacija:
– odpadne vode se priključujejo na kanalizacijski kolektor;
– za strešne vode, zaledne vode, talne in drenažne vode je v skladu z 19. členom uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96) zagotovljeno odvajanje neposredno v vode ali ponikanje v tla, kjer je to izvedljivo in na mestih brez škode drugim,
– meteorne vode iz utrjenih površin se vodijo v meteorno kanalizacijo z ustreznim mehanskim čiščenjem (peskolovi, lovilci olj).
Za izvedbo kanalizacije je potrebno izdelati projektno tehnično dokumentacijo, skladno z določili pogojev iz lokalnega odloka in tehničnega pravilnika. Po potrebi, glede na hidravlični izračun, bo potrebno v smislu povečanja preseka obnoviti primarno kanalizacijo. Odpadne vode iz posameznih objektov morajo ustrezati določilom veljavne zakonodaje za izpust v kanalizacijo, sicer se mora pred vtokom v javni kanal pri povzročitelju izvesti ustrezno predčiščenje.
16. člen
Merila in pogoji za oskrbo z električno energijo:
Elektroenergetsko napajanje novo predvidenih objektov se izvede iz obstoječe RTP Hrenovica 35/5/0,4 kV preko novopoloženih nizkonapetostnih elektro zemeljskih kablovodov. Za izvedbo elektro energetskega omrežja, transformatorske postaje in prestavitev in mehanskih zaščit je potrebno izdelati projektno tehnično dokumentacijo. Tehnično obdelavo izvede pooblaščeni projektant elektroenergetskih vodov in naprav.
V prvi fazi se ohrani obstoječi objekt RTP Hrenovica. V drugi fazi se predvidi nadomestna gradnja manjšega objekta Transformatorske postaje Hrenovica dimenzij ca. 812 m, na lokaciji zahodno od obstoječega objekta. Z izvedbo vseh električnih preklopov na nov objekt je dopustno rušenje obstoječega objekta RTP Hrenovica.
V primeru izvedbe kletnih etaž trgovsko poslovnih objektov mora biti prestavljen obstoječ energetski kanal. V primeru pritlične izvedbe pa je potrebno zapreti vhod kanala z betonsko ploščo in zgraditi nov vstop v energetski kanal na območju med novim trgovsko-poslovnim objektom in železniško progo. Stroške prestavitve nosi investitor.
17. člen
Merila in pogoji za oskrbo s toplotno energijo oziroma plinom:
Vsi novo predvideni objekti se oskrbijo s toplotno energijo iz javnega vročevodnega sistema oziroma preko plinovodnega sistema glede na usmeritve iz energetske zasnove mesta Jesenice. V fazi nadaljevanja izvedbe del Jeko-in, d.o.o. Jesenice v dogovoru z Energetiko ŽJ, d.o.o. Jesenice uredi ustrezno pokrivanje potrošnikov z energijo. Za izvedbo vročevodnega oziroma plinovodnega omrežja je potrebno izdelati projektno tehnično dokumentacijo, skladno z določili pogojev iz lokalnega odloka in tehničnega pravilnika.
18. člen
Javna razsvetljava:
Vse novo nastale prometne poti in javne površine je potrebno opremiti z javno razsvetljavo. Izvesti je potrebno sicer že krajevno unificiran tip cestnih svetilk na drogovih, s kablovodom izvedenim iz obstoječega sistema javne razsvetljave ali novega samostojnega prižigališča z napajanjem iz TP in svojo merilno garnituro. Za javno razsvetljavo je potrebno izdelati projektno tehnično dokumentacijo, skladno s tehničnimi normativi in določili lokalne skupnosti o tipu in načinu izvedbe.
19. člen
Merila in pogoji urejanja telekomunikacijskega omrežja:
Novo predvidene objekte se oskrbi s telekomunikacijskim priključkom iz predvidene štiricevne telekom. kabelske kanalizacije, ki bo potekala ob novi povezovalni cesti od novega mostu do Ceste železarjev. Izdelati je potrebno tudi ustrezno število telekomovih kabelskih jaškov dimenzij 1,2 m x 1,5 m x 1,9 m. Za potrebe ZN Hrenovica in ZN Center Stara Sava se iz omenjene telekom. kabelske kanalizacije izdela odcep prav tako štiricevne telekom. kabelske kanalizacije z jaški enakih dimenzij kot ob povezovalni cesti. Priključne kable do posameznih kabelskih omaric je potrebno položiti v kabelsko kanalizacijo. Vse obstoječe priključke, ki bodo z gradnjo novih objektov tangirani, je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti, za kar je potrebno izdelati projektno dokumentacijo. Za natančno izdelavo rešitve telekomunikacijskih priključkov je potrebno izdelati projekt, ki bo vseboval podrobno rešitev telekom. kabelske kanalizacije in priključitve novih objektov na javno telekom, omrežje ter ustrezne kapacitete telekom. kablovodov. Projekt naroči Telekom Slovenije d.d., PE Kranj.
20. člen
Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov:
Mesta posod za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov iz mesta nastanka se določi za vsak objekt posebej v fazi projektne dokumentacije PGD – PZI. V zunanji ureditvi se določi tudi t.i. ekološke otoke za ločeno zbiranje odpadkov. Izjemoma, na posebnih lokacijah, se lahko nameščajo tudi večji, 5 m3 kesoni. Izvajalec javne službe poda na lokacije v fazi upravnega postopka posebno soglasje. Lokacija mora biti dostopna specialnim vozilom, biti mora v nivoju ceste in oddaljena največ 10 metrov.
21. člen
Merila in pogoji za vodnogospodarsko ureditev:
Upoštevati je potrebno varstvene pasove vodotokov v širini 10 m od zgornjega roba brežine za vodotok Sava Dolinka. Za potok Ukova je potrebno upoštevati varstveni pas v širini 5 m od zgornjega roba brežine.
Gradnja objektov v varstvenem pasu vodotokov, na poplavnih območjih, na območjih ogroženi s hudourniki in erozijo ni dopustna. V primeru, da bo predvidena gradnja na teh območjih, bo predhodno potrebno izdelati vodnogospodarske rešitve na nivoju študije in idejnega projekta, gradnja objektov prav tako ni možna na zemljiščih, katera so lastniki brez ustreznih dovoljenj nasuli (in tako prvotni teren dvignili nad koto poplavne vode).
V varstvenem pasu vodotoka je možno predvideti le parkovne ureditve, pešpoti in kolesarske steze.
V dokumentaciji je potrebno opredeliti približne količine rušitvenega in izkopanega materiala. Opredeliti je potrebno mesto deponiranja in odlaganja okolju neškodljivih rušitvenih in izkopanih materialov z obveznim deponiranjem za bodoče investitorje. Odlaganje v 10 m obvodni pas, na brežine in v pretočne profile vodotokov ni dovoljeno.
VII. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
22. člen
V območju zazidalnega načrta Center Stara Sava je predvidena drevoredna zasaditev ob prečni cest, ob povezovalni cesti.
VIII. POGOJI ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
23. člen
Zrak
Realizacija ZN Center Stara Sava ne bo poslabšala bivalnih in delovnih razmer. Za zagotovitev čim nižje stopnje onesnaženosti zraka sta za ogrevanje kot energetski vir predvidena topla voda (vročevod) oziroma zemeljski plin (plinovodno omrežje).
24. člen
Hrup
Ob upoštevanju uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/99, 66/96) bo z realizacijo ZN Center Stara Sava predmetno območje uvrščeno v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom, za katerega veljajo mejne dnevne ravni hrupa 60 dBA in mejne nočne ravni hrupa 50 dBA.
Predvideni posegi v prostor ne bodo obremenjevali okolja s hrupom, ki bi presegel zakonsko dovoljene ravni. Pred izdajo dovoljenja za opravljanje bolj hrupne dejavnosti na območju ZN Center Stara Sava mora investitor dokazati, da predvidena dejavnost ne bo prekomerno obremenjevala območja s hrupom (strokovna ocena hrupa).
25. člen
Vode
Realizacija ZN Center Stara Sava ne predstavlja neposredne nevarnosti za vodotok in večjih vplivov ni pričakovati, saj bodo komunalne odpadne vode odvajanje v javni kanalizacijski sistem, morebitne tehnološke odpadne vode iz območja morajo dosegati ustrezno kakovost, onesnažene padavinske vode z zunanjih utrjenih površin pa bodo odvajane oziroma preko oljnih lovilcev.
26. člen
Elektromagnetno sevanje
Z realizacijo ZN Center Stara Sava bo predmetno območje uvrščeno v I. stopnjo varstva pred sevanjem. Vpliv novih virov elektromagnetnega sevanja ne bo povzročil čezmernega obremenjevanja obravnavanega območja z elektromagnetnim sevanjem.
Pri načrtovanju in gradnji vira sevanja mora investitor izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve, ki zagotavljajo, da mejne vrednosti niso presežene in hkrati omogočajo najnižjo tehnično obremenitev okolja zaradi sevanja.
Prostori, namenjeni daljšemu zadrževanju ljudi, morajo biti vsaj 10 metrov oddaljeni od transformatorske postaje.
27. člen
Odpadki
Nastali odpadki v času obratovanja objektov na območju ZN Center Stara Sava pri ustreznem ravnanju ne bodo imeli večjega negativnega vpliva na okolje.
Pred izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti na območju ZN mora investitor, ki namerava opravljati dejavnosti, pri kateri se pričakuje večja količina nevarnih odpadkov, izdelati načrt ravnanja z nevarnimi odpadki.
28. člen
Tla
Na območju ZN Center Stara Sava zaradi predvidenih posegov ni pričakovati vplivov na strukturo temeljnih tal na obravnavani lokaciji. Zaradi preselitve industrijskih obratov železarne na drugo lokacijo predvidevamo, da se bo kvaliteta tal oziroma zemljišča v daljšem časovnem obdobju izboljšala.
29. člen
Krajinske in vidne značilnosti prostora, naravna in kulturna dediščina
Z ozirom na obstoječe stanje, namembnost ter dejansko rabo območja, bo imel ZN Center Stara Sava pozitiven vpliv na krajinsko in vidno značilnost prostora. Zaradi ureditve območja bodo bližnji kulturni spomeniki privlačnejši in dostopnejši širši javnosti.
30. člen
Požarna varnost
Pri izvedbi ZN Center Stara Sava je potrebno upoštevati pogoje s področja varstva pred požari, 22. in 23. člen zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
Do vseh objektov je potrebno omogočiti dovoz urgentnih vozil po cestah, ki morajo biti utrjene in zgrajene tako, da omogočajo vožnjo z gasilskimi vozili. Obvezan je izvedba hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti in zagotovitev predpisanih odmikov med objekti.
IX. FUNKCIONALNA ZEMLJIŠČA IN GRADBENE PARCELE
31. člen
Funkcionalna zemljišča dozidav dimnika ter novogradnje se opredelijo na osnovi opredelitve nove parcelacije površin:
– obstoječih robnih in novih cestnih teles s hodniki za pešce in kolesarje ter parkirišč,
– vse druge površine so funkcionalna zemljišča skupine ali posameznih objektov.
Načela opredelitve funkcionalnih površin skupine in posameznega objekta mora spoštovati meje in delitev območja, kot je razvidno iz karte parcelacije.
X. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
32. člen
Potres
Potrebno je dimenzionirati konstrukcije objektov za intenziteto potresa 8. stopnje intenzivnosti potresov po lestvici MSC.
Zaklanjanje
V skladu z 68. členom zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) in uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) zaklanjanje območja ni potrebno.
33. člen
Način ravnanja s plodno zemljo
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora.
34. člen
Arhitektonske ovire
Upoštevati je potrebno pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 92/99).
Na vseh javnih komunikacijah in dostopih do objektov in v objekte je potrebno izvesti rampe za dostop za funkcionalno ovirane ljudi naklona 1:16.
Potrebno je izvesti “vhode” na peš pločnike ob objektu z utopljenimi robniki v omenjenem naklonu.
XI. TOLERANCE
35. člen
Odstopanja od tehničnih ali ureditvenih elementov ZN Center Stara Sava so možna, če se v nadaljnjem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih, topografskih ali katastrskih razmer ugotovijo ekonomsko in tehnično bolj utemeljene rešitve, s katerimi pa se ne smejo poslabšati ekološki pogoji ali pa bi bila odstopanja v nasprotju z javnimi interesi ali soglasji, pridobljenimi k ZN Center Stara Sava. Z odstopanji morajo soglašati organi oziroma organizacije, katerih delovno področje bi spremembe kakorkoli zajele.
XII. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
36. člen
ZN Center Stara Sava se lahko izvaja v več etapah, skladno s fazo gradnje prometne ter komunalne in energetske infrastrukture. Etapna gradnja objektov in ureditev mora potekati kot zaključena in dokončno urejena celota v okviru določenih gabaritov, z vso pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter ureditvami za varovanje okolja in požarno varstvo. Posamezna etapa se mora izvesti kot celota z vsemi elementi zunanje ureditve. Etapno izvajanje zazidalnega načrta ne sme škodljivo vplivati na sosednja zemljišča, prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
37. člen
Zemljišča, predvidena za kasnejše urejanje, obdržijo dosedanjo namembnost in način gospodarjenja. Dopustne so začasne ureditve za druge dejavnosti pod pogojem, da ne bodo ovirale kasnejšega urejanja območja.
XIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
38. člen
Poleg zahtev in pogojev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji in izvajalci:
– upoštevati določila ZN Center Stara Sava v fazi izdelave tehnične dokumentacije in sami izvedbi,
– pri izdelavi izvedbene dokumentacije in pri gradnji predvidenih objektov, naprav in ureditev upoštevati pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so sestavni del ZN Center Stara Sava,
– upoštevati omilitvene in zaščitne ukrepe iz študije o vplivih na okolje za osnutek ZN Center Stara Sava, številka 212600-jh/mž, ki sta ga julija 2000 izdelala E-net d.o.o. Ljubljana in Aquarius, d.o.o. Ljubljana,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bo zagotovljena varnost in nemotena raba zemljišč,
– predvideti nujne ukrepe za ravnanje v primeru nesreč in nezgod,
– vse predvidene posege izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo, varno in gospodarno, pri tem ne smejo poslabšati razmer na sosednjih zemljiščih,
– upoštevati okoljevarstvene ukrepe kot jih določajo tehnični in drugi predpisi s področja varstva okolja, ki veljajo za obravnavane posege,
– izvajati posege oziroma gradnjo na območju ZN Center Stara Sava v celoti oziroma etapno kontinuirano v skladu s tem odlokom.
XIV. KONČNE DOLOČBE
39. člen
ZN Center Stara Sava iz 1. člena odloka je stalno na vpogled pri Občini Jesenice in Upravni enoti Jesenice.
40. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
41. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-19/99
Jesenice, dne 25. aprila 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.