Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002

Kazalo

2145. Program priprave izdelave in sprejema prostorsko izvedbenega načrta za obrtno stanovanjsko območje Brode, stran 4283.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in 9/01) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 33. redni seji dne 29. 4. 2002 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
izdelave in sprejema prostorsko izvedbenega načrta za obrtno stanovanjsko območje Brode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in cilj prostorsko izvedbenega načrta)
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg potrebnih posebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave izdelave in sprejemanja prostorsko izvedbenega načrta za obrtno stanovanjsko območje Brode; v nadaljevanju: prostorsko izvedbeni načrt Brode: PIN Brode ali zazidalni načrt: ZN Brode,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi izdelave in sprejemanju ZN,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave in sprejemanja ZN,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilec strokovnih aktivnosti priprav izdelave in sprejemanja ZN in način izbora omenjenega nosilca.
2. člen
(vsebina in obseg zazidalnega načrta)
Zazidalni načrt Brode se pripravi v tekstualni in grafični obliki tako, da bodo pri tem upoštevane zahteve:
– zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in 9/01),
– navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96),
– odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu 2002 (Uradni list RS, št. 19/02),
– proj. št. 424-7/00 – programska zasnova za obrtno stanovanjsko cono Brode – strokovno podlago odloka iz zgornje alinee.
Obravnavano območje ZN Brode obsega vzhodni del naselja Brode in leži med ureditvenim območjem naselja Brode na zahodu in jugu, na vzhodu do lokalne ceste in na severu meji s kmetijskimi površinami. V naravi je obravnavano območje kmetijsko in delno stavbno zemljišče. Površina območja zazidalnega načrta je 3,55 ha.
Obravnavano območje je namenjeno gradnji obrtno stanovanjskih objektov, zgostitvi pozidave znotraj območja obstoječe pozidave, ohranitvi sedanjih obrtno stanovanjskih objektov, izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega omrežja ter ureditvi zelenih površin.
3. člen
(organizacija priprave izdelave ZN Brode)
Nosilca strokovnih aktivnosti bo izbral pobudnik izdelave ZN Brode. Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja ZN Brode se določi župan Občine Vransko oziroma občinska strokovna služba, pristojna za prostor.
Naloga nosilca strokovnih aktivnosti je priprava izdelave, izdelava in sodelovanje v postopku sprejemanja ZN Brode. Pobudnik izdelave ZN Brode poskrbi, da nosilec strokovnih aktivnosti v skladu z zakoni, sprejetimi spremembami prostorskih občinskih planskih aktov in sprejetim programom priprave izdela:
– tekstualni in grafični del ZN Brode (faze: strokovno izbran idejni osnutek, predlog usklajen z vsemi mnenji in pogoji, usklajen predlog),
– pridobi mnenja in pogoje pristojnih organov, organizacij in skupnosti,
– sodeluje na organizirani javni razpravi ter v vseh postopkih sprejemanja,
– pripravi strokovnego mnenje o zbranih pripombah, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje ZN Brode in oblikovanje odloka,
– priprava odloka za objavo v Uradnem listu RS.
II. STROKOVNE PODLAGE
4. člen
Pri izdelavi ZN Brode je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in prostorske akte;
– vsebino veljavnih prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko,
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu 2000
in že izdelane stokovne podlage.
III. SOGLASODAJALCI
5. člen
(postopek priprave soglasij)
V postopku priprave ZN Brode je potrebno pridobiti pogoje in mnenja pristojnih organov, organizacij in skupnosti.
Pobudnik izdelave ZN Brode, izbrani nosilec strokovnih aktivnosti ter koordinator postopka priprave in sprejema te prostorske dokumentacije v sodelovanju v čim krajšem možnem času pridobijo potrebna mnenja in pogoje na osnutke.
Organi, organizacije ter skupnosti (soglasodajalci) podajo svoja mnenja in pogoje na osnutek ZN Brode in podajo izjavo o usklajenosti na predlog ZN (predlog o ZN Brode, ki je že usklajen s stališči župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve).
6. člen
(soglasodajalci)
Organi in organizacije ter skupnosti, ki sodelujejo pri pripravi ZN Brode so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Žalec,
– RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Žalec,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje d.d.,
– Energetika,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, območna pisarna Celje,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec,
– Direkcija RS za ceste Celje,
– Geoplin Ljubljana.
Če se v postopku priprave ZN Brode ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna menja in pogoje ter soglasja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev posredovati svoje pogoje pismeno, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje k osnutku ni potrebno.
IV. TERMINSKI PLAN
7. člen
(roki za posamezne faze izdelave zazidalnega načrta)
Postopek priprave in sprejemanja ZN Brode bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– osnutek ZN se dostavi strokovni službi občine po pridobitvi in uskladitvi pogojev in mnenj soglasjedajalcev,
– župan sprejeme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS,
– javna razgrnitev se izvede na sedežu občine in traja 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee,
– javna razprava se izvede na sedežu Občine Vransko v času trajanja javne razgrnitve,
– občani, organi in organizacije bodo obveščeni o pričetku javne razgrnitve in dnevu javne obravnave na krajevno običajen način,
– občani, organi in organizacije, ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve na javno razgrnjeni dokument,
– župan in občinski svet zavzameta stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve,
– v roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka, pobudnik poskrbi za pripravo usklajenega predloga ZN Brode oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi,
– župan posreduje usklajeni predlog ZN Brode občinskemu svetu s predlogom idelanega ZN, da ga obravnava ter sprejme.
V. KONČNE DOLOČBE
8. člen
(finančna sredstva)
Finančna sredstva za pripravo in sprejemanje ZN zagotovi pobudnik postopka za pripravo in sprejem ZN za območje obrtno stanovanjske cone Brode.
9. člen
Postopek sprejemanja zazidalnega načrta vodi Občina Vransko in vsamem postopku sodeluje s pobudnikom za izdelavo tega prostorskega izvedbenega akta.
10. člen
Ta program priprave izdelave, izdelava in sprejemanja začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet občine Vransko.
Št. 350-03/02/02
Vransko, dne 29. aprila 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost