Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002

Kazalo

2144. Program priprave izdelave in sprejemanja prostorsko izvedbenega načrta za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje, stran 4281.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in 9/01) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 33. redni seji dne 29. 4. 2002 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
izdelave in sprejemanja prostorsko izvedbenega načrta za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in cilj prostorsko izvedbenega načrta)
S tem programom priprave se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg potrebnih posebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorsko izvedbenega načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje; v nadaljevanju: prostorsko izvedbeni načrt Čeplje: PIN Čeplje ali zazidalni načrt Čeplje: ZN Čeplje,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi in sprejemanju ZN Čeplje,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave in sprejemanja ZN Čeplje,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilec strokovnih aktivnosti priprav izdelave in sprejemanja ZN Čeplje in način izbora omenjenega nosilca.
2. člen
(vsebina in obseg zazidalnega načrta Čeplje)
Zazidalni načrt Čeplje se pripravi v tekstualni in grafični obliki tako, da bo pri tem ustrezno upoštevan:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in 9/01)
– navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96),
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu 2002 (Uradni list RS, št. 19/02),
– proj. št. 414/00 – programska zasnova za poslovno obrtno cono ob avtocestnem priključku Čeplje – strokovna podlaga sprememb in dopolnitev občinskih planskih prostorskih aktov.
Območje zazidalnega načrta leži vzhodno in zahodno od avtocestnega priključka Čeplje in se nahaja vzhodno od naselja Vransko. Površine v območju so kmetijske in delno stavbna zemljišča v približni oceni izmere16,86 ha.
Obravnavano območje je namenjeno poslovno, obrtno trgovski in industrijski gradnji objektov, izgradnji prometnega in energetskega omrežja in ureditvi zelenih površin.
3. člen
Nosilca strokovnih aktivnosti bo izbral pobudnik. Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja ZN Čeplje se določi župan Občine Vransko oziroma občinska strokovna služba, pristojna za prostor.
Pobudnik poskrbi, da nosilec strokovnih aktivnosti priprave izdelave in sprejemanja zazidalnega načrta Čeplje izdela v skladu z zakoni in sprejetim programom priprave tega prostorsko izvedbenega načrta:
– tekstualni in grafični del ZN Čeplje (faze: osnutek, usklajen osnutek s pridobljenimi mnenji in pogoji organov, organizacij ter skupnosti, usklajen predlog),
– pridobitev mnenj in pogojev pristojnih organov, organizacij in skupnosti,
– sodelovanje na organizirani javni razpravi ter v vseh postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje tega ZN,
– usklajen predlog z odlokom.
II. STROKOVNE PODLAGE
4. člen
Pri izdelavi ZN Čeplje je potrebno upoštevati veljavno prostorsko dokumentacijo:
– vsebino veljavnih prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko,
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko dopolnitev v letu 2000
in izdelane strokovne podlage.
III. SOGLASODAJALCI
5. člen
(postopek priprave soglasij)
Pobudnik priprave ZN Čeplje z izbranim nosilcem strokovnih aktivnosti ter koordinatorjem postopka sprejemanja tega dokumenta sodeluje pri postopku pridobivanja pogojev in mnenj pristojnih organov, organizacij ter skupnosti.
Nosilec izdelave zazidalnega načrta Čeplje pridobi pogoje in mnenja soglasodajalcev.
Organi in organizacije ter skupnosti (soglasodajalci) podajo svoja mnenja in pogoje na osnutek ZN Čeplje in izjavo na usklajeni predlog prostorsko izvedbenega načrta (predlog ZN, ki je že usklajen s stališči župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve).
6. člen
(soglasjodajalci)
Organi in organizacije ter skupnosti, ki sodelujejo pri pripravi zazidalnega načrta so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Žalec,
– RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Žalec,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje d.d.,
– Energetika,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, območna pisarna Celje,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec,
– Direkcija RS za ceste Celje.
– Geoplin Ljubljana.
Če se v postopku priprave ZN Čeplje ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna menja in pogoje ter soglasja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev in mnenj posredovati svoje pogoje in mnenja pismeno, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje v postopku izdelave predloga ZN ni potrebno prav tako pa ne pridobitev njihove izjave o usklajenosti.
IV. TERMINSKI PLAN
7. člen
(roki za posamezne faze izdelave zazidalnega načrta)
Postopek priprave in sprejemanja zazidalnega načrta Čeplje bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– osnutek ZN Čeplje se dostavi strokovni službi občine po pridobitvi in uskladitvi s pogoji in mnenji soglasodajalcev,
– župan sprejeme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS,
– javna razgrnitev se izvede na sedežu občine in traja 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee,
– javna razprava se izvede na sedežu Občine Vransko v času trajanja javne razgrnitve,
– občani, organi, organizacije in skupnosti obveščeni o javni razgrnitvi in dnevu javne obravnave na krajevno običajen način,
– občani, organi in organizacije, ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN Čeplje,
– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve,
– v roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka, pobudnik poskrbi za pripravo usklajenega predloga ZN Čeplje oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi,
– župan posreduje usklajeni ZN Čeplje z odlokom občinskemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme.
V. KONČNI DOLOČBI
8. člen
(finančna sredstva)
Finančna sredstva za pripravo in sprejemanje ZN Čeplje zagotovi pobudnik postopka za pripravo in sprejem zazidalnega načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnen priključku Čeplje.
9. člen
Ta program priprave in sprejemanja začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet občine Vransko.
Št. 350-03/01/02
Vransko, dne 29. aprila 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost