Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2002 z dne 21. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2002 z dne 21. 5. 2002

Kazalo

2199. Program priprave izdelave in sprejemanja prostorsko ureditvenega načrta za območje Parka tehnične kulture, stran 4403.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in 9/01) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 33. redni seji dne 29. 4. 2002 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
izdelave in sprejemanja prostorsko ureditvenega načrta za območje Parka tehnične kulture
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in cilj izdelave ureditvenega načrta kot prostorsko izvedbenega načrta)
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg potrebnih posebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja ureditvenega načrta za Park tehnične kulture območje avtomotodroma; v nadaljevanju: ureditveni načrt,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi izdelave in sprejemanju ureditvenega načrta,
– način sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti posamezni subjekti,
– roki za posamezne faze izdelave in sprejemanja ureditvenega načrta,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilec strokovnih aktivnosti priprav in sprejemanja ureditvenega načrta in način izbora omenjenega nosilca.
2. člen
(vsebina in obseg prostorsko ureditvenega načrta)
Ureditveni načrt določi prostorske pogoje za realizacijo planskih odločite v besedilu in grafični obliki, tako da bodo upoštevana določila:
– zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in 9/01),
– navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96),
– odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu 2000 (Uradni list RS, št. 19/02).
Ureditveni načrt obravnava območje obstoječih travnatih, gozdnih, neplodnih in stavbnih površin v približni izmeri 45 ha (povzeto po proj. št. 415AA/00 programska zasnova za park tehnične kulture). Površine območja so namenjene rekreaciji in dopolnitvam komunalne infrastrukture z varnostnimi prostori in stezo tekmovalnega športa, večnamenskimi potmi, dovozi, servisnimi objekti s parkirnimi mesti tehničnega osebja, parkirnimi mesti na travnatih površinah za obiskovalce ter ureditviam zelenih površin z ribnikom.
3. člen
(organizacija priprave izdelave ureditvenega načrta)
Nosilca strokovnih aktivnosti bo izbral pobudnik izdelave ureditvenega načrta. Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja tega izvedbenega dokumenta se določi župan Občine Vransko oziroma občinska strokovna služba, pristojna za prostor.
Naloge nosilca izdelave ureditvenega načrta so:
– izdelava idejnaga načrta tekmovalne steze in strokovna opredelitev do obravnavanja predlaganega območja z večimi ureditvenimi načrti,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela uraditvenega načrta v skladu z zakoni in sprejetim programom priprave (faze: osnutek s predlogom, usklajen predlog z odlokom),
– sodelovanje pri sprejemanju ureditvenega načrta,
– pridobivanje soglasij pristojnih organov, organizacij in skupnosti ter uskladitve osnutka s s pridobljenimi mnenji in pogoji,
– sodelovanje na organizirani javni razpravi ter v vseh postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah, ki bo osnova za odločanje o uskladitvi in sprejemanje ureditvenega načrta.
II. STROKOVNE PODLAGE OZIROMA PREDHODNE AKTIVNOSTI
4. člen
Pri izdelavi ureditvenega načrta kot prostorsko izvedbenega načrta za obravnavano območje je potrebno upoštevati:
1. veljavno prostorsko dokumentacijo:
– vsebino veljavnih prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko,
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu 2000;
2. že izdelane strokovne podlage in nove, ki bodo omogočile predvsem:
– možnost delitve območja na ureditvene načrte po posameznih samostjnih območjih ureditve,
– rešitve za varstvo okolja tako naravnega, bivalnega in delovnega,
– potrebne vodnogospodarske ureditve,
– ureditve zelenih površin z ukrepi za varovanje in urejanje krajinskih značilnosti,
– načrt gradbenih parcel s tehničnimi elementi za zakoličenje objektov in parcel,
– etapnost izvajanja načrta.
III. SOGLASODAJALCI
5. člen
Pobudnik programa priprave izdelave ureditvenega načrta ali ureditvenih načrtov z izbranim nosilcem strokovnih aktivnosti in koordinatorjem priprave in sprejetja prostorsko izvedbenega načrta pridobijo na osnovi osnutaka PIN mnenja in pogoje pristojnih organov in organizacij, ki v skladu z zakonom sodelujejo pri pripravi prostorsko izvedbenega načrta – PIN.
Nosilec izdelave osnutka PIN upošteva pridobljena mnenja in pogoje soglasjedajalcev.
Organi in organizacije (soglasjedajalci) podajo svoja soglasja na usklajeni predlog PIN (osnutek PIN, ki je že usklajen s stališči župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve).
6. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi PIN so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Žalec,
– RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Žalec,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje d.d.,
– Geoplin,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, območna pisarna Celje,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec,
– Direkcija RS za ceste Celje.
Če se v postopku priprave PIN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna menja in pogoje ter soglasja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev posredovati svoje pogoje pismeno, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in mnenje k osnutku ni potrebno in prav tako ne njihova izjava na usklajen predlog.
IV. TERMINSKI PLAN
7. člen
Postopek priprave in sprejemanja PIN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– idejni načrt tekmovalne steze s strokovno opredelitvijo do izdelave osnuteka PIN z osnutkom PIN usklajenim s pridobljenimi pogoji in mnenji se dostavi strokovni službi občine,
– župan sprejeme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS,
– javna razgrnitev se izvede na sedežu občine in traja 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee,
– javna razprava se izvede na sedežu Občine Vransko v času trajanja javne razgrnitve,
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani so obveščeni o javni razgrnitvi in dnevom o javni obravnavi z objavo na občinski oglasni deski,
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka PIN,
– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve,
– v roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka, pobudnik poskrbi za pripravo usklajenega predloga PIN oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe,
– na usklajeni predlog pridobi izjave o usklajenosti s predhodnimi mnenji in pogoji,
– župan posreduje usklajeni predlog PIN občinskemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme.
V. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Finančna sredstva za izdelavo ureditvenega načrta – PIN zagotovi pobudnik postopka programa priprave za izdelavo PIN za območja Parka tehnične kulture.
9. člen
Občina vodi postopek sprejemanja prostorsko izvedbenega načrta – ureditvenega načrta in poskrbi za pravočasne objave v Uradnem listu RS.
10. člen
Ta program priprave izdelave in sprejemanja začne veljati takoj, ko ga sprejme Občinski svet občine Vransko.
Št. 35003/04/02
Vransko, dne 29. aprila 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost