Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2002 z dne 21. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2002 z dne 21. 5. 2002

Kazalo

2198. Program priprave izdelave in sprejemanja prostorsko ureditvenih pogojev za stanovanjsko zazidavo na območju Vranskega "Po Zavrteh", stran 4402.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in 9/01) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 33. redni seji dne 29. 4. 2002 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
izdelave in sprejemanja prostorsko ureditvenih pogojev za stanovanjsko zazidavo na območju Vranskega »Po Zavrteh«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in cilj prostorsko ureditvenih pogojev)
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg potrebnih posebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorsko ureditvenih pogojev za stanovanjsko zazidavo na območju Vranskega, severni del – Po Zavrteh; v nadaljevanju: PUP Po Zavrteh ali PUP,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi in sprejemanju PUP,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave in sprejemanja PUP,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilec strokovnih aktivnosti priprav in sprejemanja PUP in način izbora omenjenega nosilca.
2. člen
(vsebina in obseg prostorsko ureditvenih pogojev)
PUP Po Zavrteh se pripravi v tekstualni in grafični obliki tako, da bodo pri tem upoštevane vse zahteve:
– zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in 9/01),
– navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96),
– odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu 2002 (Uradni list RS, št. 19/02),
– proj. št. 424-5/00 – programska zasnova za stanovanjsko gradnjo na območju Vranskega »Po Zavrteh« – strokovna podlaga odloka iz prejšne alinee.
Obravnavano območje leži na južnem pobočju Dobroveljske planote, severno od potoka Podgrajščice in na obeh straneh lokalne poti Vransko–Tešova.
V naravi je obravnavano območje kmetijsko in delno stavbno zemljišče. Površina ureditvenega območja je 4,35 ha.
Obravnavano območje je namenjeno zaokrožitvi gradnje prostostoječih enodružinskih stanovanjskih objektov z možnostjo dopolnilne mirne intelektualne dejavnosti, izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega omrežja ter ureditvi zelenih površin.
3. člen
(organizacija priprave in sprejemanja PUP)
Nosilca strokovnih aktivnosti bo izbral pobudnik. Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja PUP se določi župan Občine Vransko oziroma občinska strokovna služba, pristojna za prostor.
Pobudnik poskrbi, da nosilec strokovnih aktivnosti:
– izdela tekstualni in grafični del PUP v skladu z zakoni in sprejetim programom priprave (faza: osnutek, usklajen osnutek in predlog),
– pridobi soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti,
– sodeljuje na organizirani javni razpravi ter v vseh postopkih sprejemanja,
– pripravi strokovno mnenje o zbranih pripombah, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje PUP,
– pripravi odlok PUP »Po Zavrteh»
II. STROKOVNE PODLAGE
4. člen
Pri izdelavi PUP je potrebno upoštevati veljavno prostorsko dokumentacijo in izdelane strokovne podlage:
– vsebino veljavnih prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko,
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu 2000.
Izdelati je potrebno nove strokovne podlage, ki bodo omogočile podrobnejšo določitev meril in pogojev za:
– gradnjo ali prenovo objektov in naprav,
– ohranjanje in razvijanje vseh predvidenih posegov, ki bodo ta prostor trajno spremenila,
– določitev gradbenih parcel,
– komunalno urejanje stavbnih zemljišč.
III. SOGLASODAJALCI
5. člen
(postopek priprave soglasij)
V postopku priprave PUP je potrebno pridobiti pogoje in mnenja pristojnih organov, organizacij ter skupnosti, ki jih pridobi izbrani nosilec strokovnih aktivnosti.
Organi in organizacije (soglasodajalci) podajo svoje mnenje na usklajeni predlog PUP (osnutek PUP, ki je že usklajen s stališči župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve).
6. člen
(soglasodajalci)
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi PUP »Po Zavrteh« so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Žalec,
– RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Žalec,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje d.d.,
– Energetika,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, območna pisarna Celje,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec,
– Direkcija RS za ceste Celje,
– NIVO vodnogospodarstvo Celje d.o.o.
Če se v postopku priprave PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna menja in pogoje ter soglasja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev posredovati svoje pogoje pismeno, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje k osnutku ni potrebno.
IV. TERMINSKI PLAN
7. člen
(roki za posamezne faze izdelave PUP)
Postopek priprave in sprejemanja PUPbo potekal po naslednjem terminskem planu:
– osnutek PUP se dostavi strokovni službi občine po pridobitvi in uskladitvi s pogoji in mnenji soglasodajalcev,
– župan sprejeme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS,
– javna razgrnitev se izvede na sedežu občine in traja 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee,
– javna razprava se izvede na sedežu Občine Vransko v času trajanja javne razgrnitve,
– občani, organi in organizacije ter skupnosti so obveščeni o javni razgrnitvi in javni obravnavi na krajevno običajen način,
– občani, organi in organizacije, ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka PUP,
– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve,
– v roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka, pobudnik poskrbi za pripravo usklajenega predloga PUP oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi,
– župan posreduje usklajeni predlog PUP občinskemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme.
V. KONČNI DOLOČBI
8. člen
(finančna sredstva)
Finančna sredstva za pripravo in sprejemanje PUP zagotovi pobudnik postopka za pripravo in sprejem PUP za stanovanjsko zazidavo na območju Vranskega, severni del – Po Zavrteh.
9. člen
Ta program priprave in sprejemanja PUP »Po Zavrteh začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet občine Vransko.
Št. 350-03/03/02/
Vransko, dne 29. aprila 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost