Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2002 z dne 21. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2002 z dne 21. 5. 2002

Kazalo

2164. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Občine Jesenice in Občine Žirovnica, stran 4346.

Na podlagi določil 49.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00 in 28/01), 74. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01) sta Občinski svet občine Jesenice na 39. seji dne 25. 4. 2002 in Občinski svet občine Žirovnica na 32. seji dne 24. 4. 2002, na predlog župana Občine Jesenice in župana Občine Žirovnica sprejela
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Občine Jesenice in Občine Žirovnica
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave Občine Jesenice in Občine Žirovnica, določa njegova notranja organizacija in delovno področje, ter urejajo druga vprašanja v zvezi z njegovim delovanjem.
Organ skupne občinske uprave opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občin Jesenice in Žirovnica, na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
2. člen
Pri opravljanju svojih nalog organ skupne občinske uprave sodeluje predvsem z Občinsko upravo občine Jesenice ter Občinsko upravo občine Žirovnica, v okviru pooblastil pa tudi z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, ter drugimi organizacijami, glede izmenjave mnenj in izkušenj, ter podatkov in obvestil.
3. člen
Pri izvrševanju nalog nastopa organ skupne občinske uprave kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost sodi zadeva.
Organ skupne občinske uprave mora pri izvrševanju nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja občinske uprave občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja organa skupne občinske uprave le-ta ravna po skupnih usmeritvah županov obeh občin.
4. člen
Javnost dela organa skupne občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili, z novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja, oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom tega organa.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajeta predstavnikom sredstev javnega obveščanja župana Občine Jesenice in Občine Žirovnica, po njunem pooblastilu pa tudi predstojnik organa skupne občinske uprave.
2. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Organ skupne občinske uprave je organiziran tako, da zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
Občina Jesenice in Občina Žirovnica s tem odlokom ustanavljata organ skupne občinske uprave: Služba za občinsko redarstvo in cestno inšpekcijo.
7. člen
Služba za občinsko redarstvo in cestno inšpekcijo opravlja upravne, tehnične in druge naloge, ter vodi evidence, kot to določa zakon in občinski predpisi.
Služba za občinsko redarstvo in cestno inšpekcijo je organizirana v okviru delovanja Komunalne direkcije občine Jesenice.
3. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOST DELAVCEV
8. člen
Predstojnik organa skupne občinske uprave – Službe za občinsko redarstvo in cestno inšpekcijo – je direktor Komunalne direkcije Občine Jesenice.
Predstojnika organa skupne občinske uprave imenujeta in razrešujeta župan Občine Jesenice in župan Občine Žirovnica skupno.
Predstojnik odloča na 1. stopnji v upravnih, ter v strokovnih in drugih zadevah, za katere je organiziran organ skupne občinske uprave, v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
Predstojnik organa skupne občinske uprave sodeluje z Občinsko upravo občine Jesenice in občine Žirovnica pri reševanju skupnih zadev in v okviru svoje pristojnosti sodeluje z državnimi organi.
Pri izvajanju nalog delavcev v organu skupne občinske uprave se je predstojnik dolžan posvetovati in upoštevati mnenja in priporočila obeh županov.
9. člen
Predstojnik organa skupne občinske uprave je za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine, odgovoren županu in direktorju občinske uprave te občine. Za delo organa skupne občinske uprave v celoti je predstojnik odgovoren županoma Občine Jesenice in Občine Žirovnica.
10. člen
Predstojnik organa skupne občinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo ustrezne smeri.
11. člen
Predstojnik določi sistemizacijo delovnih mest v organu skupne občinske uprave in odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v tem organu, v soglasju z županoma Občine Jesenice in Občine Žirovnica.
12. člen
Delavci skupnega organa občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, ter v skladu s pristojnostmi in pooblastili po navodilih predstojnika.
Za svoje delo so delavci odgovorni predstojniku. Delavci za kršitve delovnih obveznosti odgovarjajo tudi disciplinsko ter odškodninsko, po splošnih pravilih delovnega in civilnega prava.
4. FINANCIRANJE
13. člen
Sredstva za redno delo organa skupne občinske uprave zagotavljata občini Jesenice in Žirovnica v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev obeh občin.
1. Zaposleni:
Stroške dela zaposlenih delavcev v organu skupne občinske uprave, ki opravljajo strokovna dela za obe občini, financirata obe občini v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila prebivalcev obeh občin.
Stroške dela predstojnika organa skupne občinske uprave financirata občini tako, da jih financirata v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila prebivalcev obeh občin. Pri tem upoštevata, da naloge vodje Komunalne direkcije Občine Jesenice, kot predstojnika organa skupne občinske uprave – Službe za občinsko redarstvo in cestno inšpekcijo, predstavljajo 10% dela vodje Komunalne direkcije Občine Jesenice.
2. Materialni stroški
Vsaka občina pokriva materialne stroške, ki nastanejo na njenem območju.
Posebni materialni stroški delavcev (delovna oprema, delovna zaščitna sredstva delavcev, prevozna sredstva ipd.), se financirajo v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila prebivalcev obeh občin.
Splošne materialne stroške organa skupne občinske uprave financirata obe občini v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila prebivalcev obeh občin.
Stroški se priznajo v višini, ki je z letnim planom določena za materialne stroške režijskih in strokovnih delavcev v javnih zavodih, ki jih financirata Občina Jesenice in Občina Žirovnica.
3. Stroški dopolnilnega programa
Stroške dopolnilnega programa (akcije, projekti), pokriva vsaka občina v skladu s svojim programom.
4. Stroški skupnih projektov
O skupnih projektih se občini dogovorita ob pripravi letnega programa, v katerem določita tudi višino in način financiranja posamezne akcije glede na njeno vsebino.
5. Finančna razmerja do tretjih oseb
Vloge strank v upravnih postopkih, ki jih vodi organ skupne občinske uprave, se kolkujejo v skladu z zakonom.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Predstojnik organa skupne občinske uprave v roku enega meseca po sprejetju odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v organu skupne občinske uprave, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
15. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi organov skupne občinske uprave Občine Jesenice in Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 102/99).
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-8/01
Jesenice, dne 26. aprila 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
Št. 03007-0002/99
Žirovnica, dne 26. aprila 2002.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. l. r.