Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1774. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2002, stran 3648.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/93, 57/99, 124/00 in 79/01) in 15. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Vitanje na izredni seji dne 21. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vitanje za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Vitanje za leto 2002 (nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih
                         v tisoč tolarjih
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
skupina/podskupina               proračun leta 2002
I.   Skupaj prihodki                  306.375
Tekoči prihodki (70+71)                  86.054
70   Davčni prihodki                   80.812
700  Davki na dohodek in dobiček             63.904
703  Davki na premoženje                 10.382
704  Domači davki na premoženje              6.526
706  Drugi davki
71   Nedavčni prihodki                  5.242
710  Udeležba na dob. in doh. od pr.           1.239
711  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     1.100
712  Denarne kazni                     125
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev
714  Drugi nedavčni prihodki
72   Kapitalski prihodki                 10.000
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredsev        10.000
73   Prejete donacije
730  Prejete donacije iz domačih virov
731  Prejete donacije
74   Transferni prihodki                210.321
740  Transferni prihodki                210.321
II.  Skupaj odhodki                   304.308
40   Tekoči odhodki                   98.850
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim         19.9415
401  Prispevki delodajalca                2.878
402  Izdatki za blago in storitve            71.552
403  Plačila domačih obresti
409  Rezerve                       4.479
41   Tekoči transferi                  80.208
410  Subvencije                      4.128
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom      33.187
412  Transferi neprofitnim organizacijam         12.356
413  Drugi tekoči domači transferi            30.537
42   Investicijski odhodki               115.750
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev         115.750
43   Investicijski transferi               9.500
430  Investicijski transferi               9.500
III.  Proračunski presežek                 2.067
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in 
    prodaja kapitalskih deležev             1.386
75   Prejeta vračila danih posojil            1.386
750  Prejeta vračila danih posojil
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
442  Poraba kupnin iz naslova privatizacije
VI.  Prejeta minus dana posojila in 
    spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)        1.386
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje
50   Zadolževanje
500  Domače zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga                   3.453
55   Odplačila dolga                   3.453
550  Odplačila dolga                   3.453
IX.  Sprememba stanja na računu 
    (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)                –
X.   Neto zadolževanje (VII.–VIII.–IX.)         –3.453
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)             –2.067
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so podlaga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodek požarna taksa.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu (septembru) in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njeni realizaciji.
5. člen
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča svet.
6. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o naložbah prostih denarnih sredstev v poslovne banke na območju RS Slovenije zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
7. člen
Župan dolžniku ne odpiše dolga, tudi če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Vitanje, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnice 3,500.000 tolarjev.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vitanje v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine).
Št. 062-02-02/2002
Vitanje, dne 21. marca 2002.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Krajnc l. r.

AAA Zlata odličnost