Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2002 z dne 8. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2002 z dne 8. 3. 2002

Kazalo

899. Program priprave sprememb in dopolnitev o zazidalnem načrtu industrijske cone območja KIV Vransko, stran 1575.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in 9/01) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 31. redni seji dne 18. 2. 2002 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev o zazidalnem načrtu industrijske cone območja KIV Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev ZN)
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg potrebnih posebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko; v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev ZN,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilec strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev ZN in način izbora omenjenega nosilca.
2. člen
(vsebina in obseg sprememb in dopolnitev ZN)
Spremembe in dopolnitve ZN se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in grafičnega dela smiselni izvleček:
– zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in 9/01);
– navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85);
– zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96);
– prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Vransko.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremenjeno mejo ureditvenega območja med obstoječim območjem KIV Vransko in regionalno cesto, skladno s prostorskimi plani, ter na izgradnjo objekta kurilnice na bio maso, deponije lesne bio mase in poslovnega objekta, gradnjo prizidkov proizvodnih objektov in nadstrešnic, ter na druge ureditve znotraj ureditvenega območja.
3. člen
(organizacija priprave sprememb in dopolnitev ZN)
Nosilca strokovnih aktivnosti bo izbral pobudnik. Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN se določi župan Občine Vransko oziroma občinska strokovna služba, pristojna za prostor.
Naloge nosilca izdelave sprememb in dopolnitev ZN so:
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela sprememb in dopolnitev ZN v skladu z zakoni in sprejetim programom priprave (faza: osnutek in predlog):
– odlok o spremembah in dopolnitvah ZN
– tekstualni del
– grafični del
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti
– sodelovanje na organizirani javni razpravi ter v vseh postopkih sprejemanja in
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje sprememb in dopolnitev ZN.
II. STROKOVNE PODLAGE OZIROMA PREDHODNE AKTIVNOSTI
4. člen
(veljavna prostorska dokumentacija)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati:
– vsebino veljavnih prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko
– veljavni zazidalni načrt industrijske cone območja KIV Vransko (Uradni list SRS, št. 47/86).
III. SOGLASODAJALCI
5. člen
(postopek priprave soglasij)
V postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN je potrebno pridobiti pogoje in soglasja pristojnih soglasodajalcev.
Nosilec izdelave sprememb in dopolnitev ZN, pridobi pogoje soglasodajalcev.
Organi in organizacije (soglasodajalci) podajo svoja soglasja na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN (osnutek sprememb in dopolnitev ZN, ki je že usklajen s stališči župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve).
6. člen
(soglasodajalci)
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Žalec,
– RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Žalec,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje d.d.,
– Energetika,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, območna pisarna Celje,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec,
– Direkcija RS za ceste Celje.
Če se v postopku priprave zazidalnega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna menja in pogoje ter soglasja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev posredovati svoje pogoje pisno, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje k osnutku ni potrebno.
IV. TERMINSKI PLAN
7. člen
(roki za posamezne faze izdelave sprememb in dopolnitev ZN)
Postopek priprave in sprejem sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– osnutek sprememb in dopolnitev ZN se dostavi strokovni službi občine po pridobitvi in uskladitvi pogojev soglasodajalcev,
– župan sprejeme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS,
– javna razgrnitev se izvede na sedežu občine in traja 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee,
– javna razprava se izvede na sedežu Občine Vransko v času trajanja javne razgrnitve,
– občani, organi in organizacije, ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev ZN,
– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve,
– v roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka, pobudnik poskrbi za pripravo usklajenega predloga sprememb in dopolnitev ZN oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi,
– župan posreduje usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN občinskemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme.
V. KONČNI DOLOČBI
8. člen
(finančna sredstva)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev zagotovi pobudnik sprememb in dopolnitev ZN.
9. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev ZN začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet občine Vransko.
Št. 350-03/19-02/FS
Vransko, dne 18. februarja 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost