Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2002 z dne 8. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2002 z dne 8. 3. 2002

Kazalo

872. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne ogrevalne kotle na tekoče ali plinasto gorivo, stran 1533.

Na podlagi 68. in 126. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) ter 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 in 54/00) izdaja minister za okolje in prostor
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne ogrevalne kotle na tekoče ali plinasto gorivo
1. člen
V odredbi o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne ogrevalne kotle na tekoče ali plinasto gorivo (Uradni list RS, št. 107/01), se pojasnilo pod črto spremeni tako, da se glasi:
» * Ta odredba vsebinsko povzema direktivi 92/42/ES in 93/68/ES o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne ogrevalne kotle na tekoče ali plinasto gorivo«.
2. člen
V 2. členu se druga, tretja, četrta in peta alinea nadomestijo z novo drugo alineo, ki se glasi:
»- naprava je:
kotel, na katerega se namesti gorilnik
ali
gorilnik, ki se namesti na kotel«.
Dosedanja šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta in štirinajsta alinea postanejo tretja, četrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta, deseta in enajsta alinea.
3. člen
Priloga IV se dopolni tako, da se doda besedilo:
»Modul E: Zagotavljanje kakovosti izdelka
1. Ta modul opisuje postopek, po katerem proizvajalec, ki izpolnjuje zahteve 2. točke, zagotavlja in izjavlja, da so kotli in naprave skladne z vzorcem, opisanim v tipskem certifikatu, in izpolnjujejo zahteve te odredbe. Dobavitelj mora na vsak kotel in napravo pritrditi oznako skladnosti in pripraviti pisno izjavo o skladnosti. Oznaki skladnosti mora biti dodana identifikacijska organa za ugotavljanje skladnosti, odgovornega za preverjanja iz 4. točke tega modula.
2. Proizvajalec mora uporabljati odobren sistem končne kontrole ter testiranja kotlov in naprav, kot je to določeno v 3. točki tega modula. Sistem končne kontrole se preverja po določilih 4. točke tega modula.
3. Sistem kakovosti
3.1 Proizvajalec pri organu za ugotavljanje skladnosti po lastni izbiri vloži vlogo za oceno sistema kakovosti za kotle in naprave.
Vloga mora vsebovati:
– vse potrebne informacije za predvideno kategorijo kotla ali naprave;
– dokumente o sistemu kakovosti;
– tehnično dokumentacijo odobrenega tipa in kopijo tipskega certifikata.
V okviru sistema kakovosti je potrebno vsak kotel ali napravo pregledati in na njem opraviti potrebna testiranja, kot so določena v ustreznih standardih, navedenih v 5. členu te odredbe, ali enakovredna testiranja, s katerimi se preveri skladnost z ustreznimi zahtevami odredbe. Vsi elementi, zahteve in določila, ki jih sprejme proizvajalec, morajo biti sistematično in urejeno dokumentirana v obliki pisnih izjav, postopkov in navodil. Ta dokumentacija sistema kakovosti mora omogočati nedvoumno razumevanje programov, načrtov, navodil in zapisnikov o kakovosti.
Vsebovati mora predvsem ustrezen opis naslednjega:
– ciljev kakovosti ter organizacijske strukture, odgovornosti in pristojnosti vodstva za kakovost naprav;
– pregledov in testiranj, ki se opravljajo po proizvodnji;
– načinov nadzora učinkovitega delovanja sistema kakovosti;
– zapisnikov o kakovosti, kot so na primer poročila o pregledih ali testni rezultati, kalibracijski rezultati, potrdila o usposobljenosti osebja, itd.
3.3 Organ za ugotavljanje skladnosti mora oceniti sistem kakovosti, da ugotovi, ali izpolnjuje zahteve, navedene v točki 3.2 tega modula. Pri tem mora predpostaviti skladnost s tistimi zahtevami glede sistemov kakovosti, ki uveljavljajo ustrezni harmonizirani standard.
V skupini presojevalcev mora biti vsaj en član, ki ima izkušnje s presojo ustrezne tehnologije. Postopek presoje vključuje tudi obisk proizvodnih prostorov proizvajalca.
Organ mora odločitev sporočiti proizvajalcu. Obvestilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in oceno presoje, izrečeno na podlagi ugotovitev.
3.4 Proizvajalec mora izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz sistema kakovosti, kakršen je bil odobren, in ga vzdrževati na ustrezno učinkoviti ravni.
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik morata, o vseh načrtovanih spremembah sistema kakovosti, obveščati organ za ugotavljanje skladnosti, ki je odobril sistem kakovosti.
Organ za ugotavljanje skladnosti mora oceniti načrtovane spremembe in odločiti, ali bo spremenjeni sistem kakovosti še vedno zadovoljeval zahteve iz točke 3.2 tega modula, ali pa je potrebna ponovna presoja.
O svoji odločitvi mora obvestiti proizvajalca. Obvestilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in oceno presoje na njegovi podlagi.
4. Nadzor s strani organa za ugotavljanje skladnosti
4.1 Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec izpolnjuje svoje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti.
4.2 Proizvajalec mora organu za ugotavljanje skladnosti omogočiti inšpekcijski dostop do kontrolnih, testnih in skladiščnih prostorov ter mu zagotoviti vse potrebne informacije, predvsem pa:
– dokumente sistema kakovosti;
– tehnično dokumentacijo;
– zapisnike o kakovosti, kot so na primer poročila o pregledih ali testni rezultati, kalibracijski rezultati, potrdila o kvalificiranosti osebja, itd.
4.3 Organ za ugotavljanje skladnosti mora periodično opraviti presoje, s katerim preveri, ali proizvajalec vzdržuje in uporablja sistem kakovosti, in proizvajalcu posredovati poročilo o presoji.
4.4 Poleg tega lahko organ za ugotavljanje skladnosti nenapovedano obišče proizvajalca. Med takimi obiski lahko organ za ugotavljanje skladnosti opravi testiranja ali zahteva njihovo izvedbo, da preveri, ali sistem kakovosti ustrezno deluje. Po potrebi mora organ za ugotavljanje skladnosti proizvajalcu predati poročilo o obisku in poročilo o testiranju, če je to bilo opravljeno.
5. Proizvajalec mora za potrebe organov oblasti hraniti vsaj deset let po koncu proizvodnje zadevnega izdelka:
– dokumente, navedene v tretji alinei točke 3.1;
– dokumente o spremembah, navedene v drugem odstavku točke 3.4;
– odločbe in poročila organa za ugotavljanje skladnosti, navedene v zadnjem odstavku točke 3.4 in v točkah 4.3 in 4.4.
6. Vsak organ za ugotavljanje skladnosti mora druge organe za ugotavljanje skladnosti obveščati o izdanih in preklicanih odobritvah sistemov kakovosti.«
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-56/01
Ljubljana, dne 1. februarja 2002.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti