Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2002 z dne 1. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2002 z dne 1. 3. 2002

Kazalo

849. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko - dopolnitev v letu 2000, stran 1491.

Na podlagi 1. člena in prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 7. in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 31. redni seji dne 11. 2. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu 2000
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 66/99 in 21/00), ki se nanašajo na območje Občine Vransko.
Tekstualni in grafični del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko (v nadaljnjem besedilu: dolgoročni in srednjeročni plan) se spremenita in dopolnita s sestavinami, ki so navedene v členih tega odloka.
Vsebina sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana se nanaša na:
– uskladitev z novimi obveznimi izhodišči dolgoročnega plana Republike Slovenije za področja varstva narave in kulturne dediščine ter prometnega omrežja,
– uskladitev z dodatnimi podatki pristojnih resorjev za področja vodnega gospodarstva, energetike in prometa, dopolnitev z zasnovo območij za obrambo in zaščito ter sprejeto prostorsko dokumentacijo v letih 1999 in 2000,
– dopolnitve območij varstva vodnih virov (vodovarstvena območja) in vodnogospodarskih ureditev,
– dopolnitve skladno z odločbo ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/99),
– spremembe mej ureditvenih območij naselij na pobudo občine in posameznikov za potrebe poselitve – gradnja in ureditve na kvalitetnih in manj kvalitetnih kmetijskih zemljiščih, skladno z izdelanimi strokovnimi podlagami za področje poselitve za naselje Vransko in
– dopolnitev s programskimi zasnovami za 11 območij.
2. člen
Sestavni del sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana za Občino Vransko je naslednje gradivo, ki je ustrezno dopolnjeno in spremenjeno:
– kartografski del v merilu 1: 25 000:
1. zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij poselitve,
2. zasnova vodnih virov in vodnogospodarske ureditve,
3. zasnova oskrbe z vodo,
3.a) vodnogospodarske omejitve v prostoru (nov prikaz),
4. zasnova rudnin,
5. zasnova ohranjanja naravnih vrednot in kulturne dediščine,
6. zasnova rekreacije v naravnem okolju,
7. zasnova sanacij,
8. zasnova poselitve in zasnova funkcij naselij v omrežju naselij,
9. zasnova prometnega omrežja,
9.a) zasnova kolesarskega omrežja,
10. zasnova omrežja zvez v merilu,
11. zasnova energetskega omrežja,
12. zasnova načinov urejanja prostora,
13. zasnova osnovne rabe prostora,
14. zasnova območij za potrebe obrambe ter zaščite in reševanja;
– kartografska dokumentacija na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000:
– namenska raba in načini urejanja prostora.
– Programske zasnove s tekstualnim in grafičnim delom ter predhodno pridobljenimi pogoji in mnenji za:
1. območje lovske koče in strelišča Tešova,
2. stanovanjsko zazidavo na območju Vranskega severni del – po Zavrteh,
3. stanovanjsko gradnjo Pečenik – Laz,
4. stanovanjsko gradnjo Čeplje – Na Bregu,
5. stanovanjsko gradnjo pod Prekopskimi zavodi,
6. obrtno stanovanjsko cono Brode,
7. obrtno stanovanjsko cono Rems,
8. poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje,
9-1. park tehnične kulture »Johan-Janez Puh« z avtomotodromom,
10. športno turistični kompleks na območju Podgrada,
11. centralno čistilno napravo Vransko.
– Strokovna podlaga za utemeljitev širitve ureditvenega območja za naselje Vransko:
1. stanovanjsko gradnjo - v kartografski dokumentaciji pod oznako 5-B3,
2. razširitvijo pokopališča - v kartografski dokumentaciji označen z 8-B6,
3. razširitev območij za proizvodne in servisne dejavnosti KIV z oznako v kartografski dokumentaciji 19-B15.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA PLANA
3. člen
V točki 6.1.1. »Kmetijska zemljišča« se za tretjim odstavkom doda nov četrti in peti odstavek, ki glasita:
»V Občini Vransko so za potrebe poselitve opredeljene širitve ureditvenih območij naselij pretežno na slabših kmetijskih zemljiščih, izjema so le predlagane širitve na Vranskem, Brodeh in v Čepljah (zaokrožitev ureditvenega območja) ter širitve manjšega obsega pri nekaterih lokalnih oskrbnih središčih (obrtno trgovska cona) in drugih naseljih.
Na predvidenih območjih agromelioracij, osuševanj, namakanj in komasacij je potrebno predhodno pridobiti naravovarstvene smernice.«
4. člen
V točki 6.1.2. »Gozdovi« se za tretjim odstavkom vstavi nov četrti odstavek (sedanji četrti pa postane peti odstavek), ki glasi:
»V Občini Vransko je za vse posege v gozd, na zemljišča v zaraščanju, na gozdno infrastrukturo, za posamično gozdno drevje v kmetijski krajini in obrečne pasove drevja potrebno predhodno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.«
5. člen
V točki 6.1.3. »Vodni viri« se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Na območju Občine Vransko so z odlokom (Uradni list RS, št. 22/01) zavarovana vodovarstvena območja šestih vodnih virov: Jakov Dol, Merince 1, Merince 2, Tešova 1, Tešova 2 in Zajc-Tinček, kjer so predpisani varstveni ukrepi izključno oziroma omejeno rabo za: neposredno zaščito zajetja ali črpališča v notranji vodovarstveni coni (1) – območju najstrožje zaščite, v zunanji vodovarstveni coni (2) – območju stroge sanitarne zaščite in vplivni vodovarstveni coni (3) – območju z blagim režimom zaščite.«
6. člen
V točki 6.1.4. »Rudarstvo« se za zadnjim odstavkom dodata nova odstavka, ki glasita:
»Na območju Občine Vransko se nahaja opuščeni kamnolom apnenca v Stopniku, ki je opredeljen kot območje obvezne sanacije. Na območjih opuščenih kamnolomov mora lastnik zemljišča izvesti ustrezno sanacijo opuščenega kamnoloma, kar naj zagotovi varnost tega prostora za ljudi in živali ter vzpostavitev krajinskih kvalitet tega okolja.
Za eventualne delujoče kamnolome si morajo lastniki zemljišča kamnoloma pridobiti za izkoriščanje vsa predpisana dovoljenja v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi. V dokumentaciji za pridobitev dovoljenj morajo biti opredeljeni predvsem način ter trajanje pridobivanja mineralnih rudnin z obveznostjo sprotne in rokom končne sanacije pridobivalnega oziroma celotnega prostora, ki je bil degradiran zaradi delovanja kamnoloma.«
7. člen
V točki 6.1.5. »Naravna in kulturna dediščina« se iz celotnega poglavja črtajo tisti spomeniki in območja naravne in kulturne dediščine, ki se nahajajo na območju Občine Vransko:
– v besedilu z naslovom »Naravna dediščina« se črtajo besede: »lipa na Čreti«, »Podgrad«;
– v besedilu z naslovom »Kulturna dediščina« se črtajo besede: »Vransko«, »zgodovinsko memorialno območje Čreta«, »Ločica pri Vranskem«.
Na koncu istega poglavja (za besedilom z naslovom »Kulturna dediščina«) se doda novo besedilo, ki glasi:
Naravne vrednote na območju Občine Vransko
Kot obvezno izhodišče dolgoročnega plana Republike Slovenije je opredeljeno območje naravne vrednote predlog za krajinski park Čemšenik in Dobrovlje.
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati strokovne podlage za varstvo naravnih vrednot (ZVNKD Celje, naravovarstvene smernice št. 02-3459/2-00, september 2000).
Na območju občine je opredeljenih skupno 20 naravnih vrednot:
– območja naravnih spomenikov: Ceretov črni Bezeg, Zorkova lipa, Veternica, Podgrajska jama in Škadovnica, potok Zaplaninščica, pretok Bolske, potok Kučnica in potok Merinščica;
– območja naravne vrednote: Podgrajska Lipa, Lipa na Prelazu, Lipa na Čreti, Lipe pred cerkvijo sv. Katarine, Štabirnica, Mali Prepad pri Pečovniku, Šimnov kevderc, Orlova Peč na Čreti in nahajališče oligocenskih fosilov pri Čepljah.
Kulturna dediščina na območju Občine Vransko
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine (ZVNKD Celje, oktober 2000).
Po zakonu o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) se ob samem objektu dediščine varuje tudi njegova neposredna okolica. To je območje, katerega varstvo zagotavlja funkcionalno integriteto varovane kulturne dediščine ter je identično z območjem enote dediščine v registru dediščine. Poleg tega se varuje tudi vplivno območje kulturne dediščine, to je ves tisti prostor, kjer lahko pojavi (posegi), ki so povezani z drugimi dejavnostmi v prostoru, vplivajo na dediščino. Ti vplivi imajo lahko negativne posledice na lastnosti, pomen ali celo na materialno substanco varovane dediščine.
Za posege na vseh varovanih območjih se izdajajo ustrezni kulturnovarstveni akti po zakonu o varstvu kulturne dediščine. Te akte izdaja pooblaščeni zavod za varstvo nepremične kulturne dediščine, izdajajo pa se za gradnjo in rekonstrukcijo obstoječih objektov in za izvajanje tistih del, ki se ne štejejo za gradnjo, vendar pa je potrebno zanje pridobiti odločbo o priglasitvi del.
Kot kulturna dediščina je opredeljeno:
– zgodovinsko memorialno območje: Čreta,
– naselbinska dediščina: Vransko,
– arheološka dediščina: Jeronim, Vransko - Na Ilovici, Vransko center in Vransko – avtobusno postajališče,
– sakralna stavbna dediščina: 39 objektov kulturne dediščine in kulturnih spomenikov,
– profana stavbna dediščina: 58 objektov kulturne dediščine in kulturnih spomenikov,
– profana stavbna dediščina – etnološka dediščina: 28 objektov kulturne dediščine in kulturnih spomenikov,
– memorialna dediščina: 4 objekti in območja.«
8. člen
V točki 6.4.2. »Zasnova poselitve« se na koncu besedila z naslovom »Zasnova namenske rabe prostora« dodajo novi trije odstavki, ki glasijo:
»V kartografskem delu Občine Vransko so območja poselitve opredeljena z ureditvenimi območji naselij in drugimi ureditvenimi območji, obstoječa stavbna zemljišča na območju razpršene gradnje so evidentirana v kartografski dokumentaciji na PKN 1:5000. Nova razpršena gradnja ni dovoljena, če ne gre za potrebe kmetijskih dejavnosti in dopolnilnih dejavnosti kmetij.
Na območju občine so dodatne površine za poselitev opredeljene v navezavi na obstoječa stavbna zemljišča in ureditvena območja naselij na pretežno slabših kmetijskih zemljiščih. Na najboljša kmetijska zemljišča se posega le s posamičnimi posegi pretežno v zvezi s širitvami ureditvenih mej lokalnih oskrbnih središč, kjer ni na voljo slabših zemljišč in v malo večjem obsegu v občinskem središču Vransko, ter Brode in ob priključku Čeplje.
Pri vseh ostalih ruralnih naseljih so predvidene le minimalne spremembe mej obstoječih ureditvenih območij zaradi manjših potreb in zaradi varovanja kvalitetnih kmetijskih zemljišč ter naravne in kulturne dediščine.«
9. člen
V točki 6.4.3. »Zasnova infrastrukturnega omrežja« se na koncu besedila z naslovom »oskrba z vodo« doda nov odstavek, ki glasi:
»Na območju Občine Vransko se nahajajo zajeti in ne zajeti vodni viri. Z zajetimi vodnimi viri upravlja upravljalec vodovoda, ki mu je podeljena koncesija.
– Za zajete vodne vire, katerih varovanje je opredeljeno z izdelanimi strokovnimi podlagami in na podlagi le-teh sprejetimi odloki, je treba rabo prostora in dejavnosti na vplivnem območju vodnih virov prilagoditi določilom odlokov o varovanju vodnih virov.
– Za vse tiste vodne vire, ki se že izkoriščajo, njihovo varovanje pa ni predpisano z odlokom, je treba izdelati strokovne podlage za določitev varstvenih pasov vodnih virov ter sprejeti odloke o varovanju vodnih virov. Do sprejetja le-teh pa je potrebno omejiti dejavnosti, ki bi lahko poslabšale kvaliteto vode na območju vodnih virov.
– Za vse ne zajete vodne vire je potrebno izdelati kataster vodnih virov, s katerim bo ugotovljena zmogljivost vodnih virov, kvaliteta, pregled nad lokacijami in možen transport do posameznih uporabnikov. Vse ne zajete vodne vire, ki so pomembni za oskrbo s pitno vodo, je potrebno zavarovati pred onesnaženjem.
– Za koriščenje vodnega vira na območju druge občine za potrebe Občine Vransko in obratno, mora biti med občinama sklenjen pisni dogovor o razdelitvi vodnih virov, kakor tudi o materialni odgovornosti.
10. člen
V točki 6.4.3. »Zasnova infrastrukturnega omrežja« se na koncu besedila z naslovom »promet« dodajo odstavki, ki glasijo:
»Območje Občine Vransko prečka državno cestno omrežje: avtocesta A1 (avtocesta A1 Šentilj–Celje–Ločica in avtocesta v gradnji A1 Ločica–Ljubljana), glavna cesta I. reda št. 10. (Ločica–Ljubljana) in regionalna cesta RII-414 Kamnik–Ločica in RII-447 Arja vas–Žalec–Šempeter–Ločica.
Po novi kategorizaciji občinskih cest v Občini Vransko je 7 lokalnih cest in 35 javnih poti izven naselij. Občinsko cestno omrežje se bo postopoma moderniziralo na odsekih, ki skladno z zakonom o javnih cestah nimajo ustreznih elementov. Predvidena je izgradnja dovozne ceste do predvidenega kompleksa parka tehnične kulture z avtomotodromom v Čepljah z izvedbo novega priključka na regionalno cesto R2-447.
Skladno z republiškimi izhodišči je predvidena ureditev mednarodne daljinske kolesarske povezave ob regionalni cesti RII-447.«
11. člen
V točki 6.4.3. »Zasnova infrastrukturnega omrežja« se na koncu besedila z naslovom »Usmeritve in zasnova ptt omrežja « doda nov odstavek, ki glasi:
»Na območju Občine Vransko se nahajata televizijski pretvornik in predvideni UKV pretvornik, ki se lahko uporabljata tako za oddajanje televizijskega, radijskega programa oziroma bodočih digitalnih storitev.«
12. člen
V točki 6.4.3. »Zasnova infrastrukturnega omrežja« se na koncu besedila z naslovom »elektroenergetsko omrežje« doda nov odstavek, ki glasi:
»Elektroenergetska infrastruktura na območju Občine Vransko, ki je obvezno izhodišče prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije obsega: daljnovod 400kV Beričevo – Podlog in DV 220 kV Beričevo – Podlog ter traso predvidenega daljnovoda 2x400kV Beričevo – Podlog.«
13. člen
V točki 6.4.3. »Zasnova infrastrukturnega omrežja« se na koncu besedila z naslovom »plinovodno omrežje« doda nov odstavek, ki glasi:
»Na območju Občine Vransko poteka magistralni plinovod M 2, MMRP Rogatec – RMRP Vodice, ki je obvezno izhodišče prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije.«
14. člen
V točki 6.4.4. »Zasnova vodnogospodarskih ureditev« se na koncu besedila z naslovom »Urejanje vodotokov – regulacije« doda novo besedilo, ki glasi:
»Urejanje vodotokov in površin ob vodotokih v Občini Vransko
a) Splošne usmeritve:
Vodnogospodarska dejavnost se bo usmerjala v skrb za zmanjšanje poplavne ogroženosti urbanih površin in infrastrukture, ustrezno nadaljnjo rabo prostora, odvisno od vodnega režima, skrb za ohranitev količin in kakovosti površinskih in podzemnih voda ter usmerjanje v racionalno rabo še neizrabljenih vodnih virov. Varovali bomo količino in kakovost vode v vseh pojavnih oblikah ter vodni in obvodni prostor ob upoštevanju naravnih zakonitosti vodnega režima. Izvesti bo potrebno protipoplavne ukrepe, ki se delijo na ukrepe lokalnega ter širšega značaja.
b) Planirani zadrževalniki – retencijske površine:
Na območju Občine Vransko se bo skrbelo za ohranjanje retencijskih površin ob vodotokih: Bolska, Motnišnica in Merinščica. Površine, ki so že sedaj nekontrolirano poplavljene, bodo ohranjene za kontrolirano razlitje visokih vod. Te površine so predvidene ob:
– Bolski: nasproti bencinske črpalke Vransko med staro cesto Celje – Ljubljana in AC Arja vas – Vransko, kompleks kmetijskih površin,
– Motniščnici: nad cesto Celje – Ljubljana ob cesti Ločica – Motnik, kompleks kmetijskih površin,
– Merinščici: na »Fermetovem« travniku, kompleks kmetijskih površin.
c) Planirane vodnogospodarske ureditve:
Na podlagi planskega gradiva vodnega gospodarstva so bila na območju Občine Vransko planirane vodnogospodarske ureditve, ki zagotavljajo večjo poplavno varnost predvsem urbanih površin, vzdrževalna dela na porušenih vodnih objektih in izvedba interventnih posegov v struge Bolske, Zaplanščice, Motnišnice, Merinščice, Podgrajščice, Cerkovnice, Tudruščice in manjših hudourniških pritokih, kot posledica neurij leta 1990, 1992, 1994 in 1998. Za poseganje v prostor veljajo iz vidika vodnega gospodarstva naslednje usmeritve:
– Na povodju Bolske, Motniščice in Merinščice se bodo na območju Občine Vransko izvajali ukrepi za pridobitev retencijskih površin z izgradnjo zaščitnih nasipov.
– V največji možni meri se bo ohranjal naravni videz površinskih vodotokov in obvodnega prostora, zato čisti regulacijski ukrepi niso dopustni in ne predvideni.
– Izvajala se bo lokalna protierozijska zaščita strug potokov ter sanacija poškodb s sonaravnimi materiali.
– Na hudourniških potokih (Zaplaninščica s pritoki, Merinščica, Motnišnica, Tudruščica) se bo skrbelo za zadrževanje prodnih nanosov z izgradnjo primernih zaplavnih pregrad, ki bodo locirane v zgornjih tokovih potokov.
– Na potokih Bolska, Motnišnica in Merinščica se bo skrbelo za redno vzdrževanje pretočnega profila z odstranjevanjem plavin in odvozom le-teh na za to določena mesta.
d) Kmetijske površine:
Kmetijske površine ob vodotokih bodo varovane le na 10-letno poplavno varnost. Za preprečitev nastanka erozijskih žarišč na pribrežnih zemljiščih Bolske in Motnišnice morajo biti vse kmetijske površine, ki se intenzivno izkoriščajo od zgornjega roba brežine ali od vznožja visokovodnega nasipa oddaljene vsaj 10 m, od ostalih korit pa vsaj 5 m.
Pas ob vodotokih mora biti travnat ali drugače utrjen. Površine, ki niso primerne za intenzivno kmetijstvo ali urbanizacijo, se naj namenijo za zadrževanje visokih vod (suhi zadrževalniki).
e) Raba vode iz površinskih vodotokov:
Na območju Občine Vransko se voda iz površinskih odvodnikov uporablja tudi za namakanje kmetijskih površin, ribogojstvo in energetsko izrabo (MHE, žage, mlini).
Prvenstveno prednost ima raba vode za pitje in napajanje živine. Raba vode v druge namene (namakanje kmetijskih površin, za energetsko izrabo in za ribogojstvo) je dovoljena le takrat, ko bodo količine večje od ekološko sprejemljivega pretoka. Za rabo vode je treba pridobiti ustrezno soglasje oziroma dovoljenje Ministra za okolje in prostor (zakon o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 32/93).
f) Poselitev:
– Novogradnje je treba prvenstveno usmerjati na poplavno varna območja tako, da se z njimi ne bo posegalo na obvodne rentenzijske površine, ki so pomembne za vzdrževanje visokovodnega režima vodotoka. Novogradnje je treba usmerjati izven obsežnejših erozijskih ter zaradi vode nestabilnih območij.
– Gradnja objektov ter površinskih infrastrukturnih objektov na tistih območjih ob vodotokih, ki niso poplavna, ni dopustna v 10 m pasu ob Bolski in 5 m pasu ob ostalih manjših vodotokih. Tak način rabe prostora bo omogočal nemoten dostop do vodnih korit, primerno vzdrževanje vodnega režima ter ohranitev rečnih in obrežnih ekosistemov ter obrežne krajine.
– Gradnja objektov na erozijskih in plazljivih območjih načeloma ne bo možna. Izjemoma bo možna le ob predhodni sanaciji območja.«
g) Varstvo kakovosti in količina voda:
– Poskrbljeno mora biti za zagotavljanje monitoringa površinskih voda z namenom spremljanja kakovostnega stanja vodotokov.
– V smislu izenačevanja oziroma ohranitve vodnega sistema je potrebno pri gradnji utrjenih površin ter objektov na urbanih območjih poskrbeti, da se čiste padavinske vode ne odvajajo v kanalizacijske sosisteme in čistilno napravo, pač pa po možnosti infiltrirajo v podtalje ali pa zadržujejo v zadrževalnikih padavinskih vod.
– Padavinske vode z manipulacijskih, delovnih in drugih površin, kjer obstaja nevarnost onesnaženja z naftnimi derivati, je potrebno pred izstokom v okolje (kanalizacijo, vodotok ali podtalje) odvajati preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj. Kakovost vode pred izstopom v okolje mora odgovarjati »uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja« (Uradni list RS, št. 35/96). Vodni viri za oskrbo s pitno vodo območja Občine Vransko se nahajajo tudi na kraškem delu območja, kjer je direkten stik z zalogami pitne vode. Skrbeti je treba za ohranitev in izboljšanja kakovosti podzemnih vod.
h) Odvajanje in čiščenje odpadnih vod:
– Predvideti je treba dograditev kanalizacijskega sistema v naselju Vransko, ki mora biti zaključen s čistilno napravo. Pri tem je treba upoštevati že izdelano »Idejno zasnovo za dopolnitev in posodobitve sistema odvajanja in čiščenja odplak v Občini Žalec« zaključna varianta proj. št. 6 K 944, november 1997, Inštitut za ekološki inženiring d.o.o. Maribor.
– Pri načrtovanju kanalizacijskega sistema je treba upoštevati tudi način odvajanja in čiščenja odplak, ki je bil predpisan v vodnogospodarskih pogojih k programskim zasnovam za posamezna območja.
– Iz objektov, ki bodo zgrajeni na območjih, kjer so zgrajeni kanalizacijski sistemi ali v njihovi bližini, je treba odpadne in sanitarne odpadne vode odvajati v kanalizacijski sistem v skladu s pogoji upravljalca kanalizacije in čistilne naprave.
– Na območju razpršene gradnje, kjer se nahajajo večje skupine objektov ali so ti načrtovani in jih ne bo možno priključiti na centralni kanalizacijski sistem, obremenitev odplak pa že sedaj vključno z novimi objekti presega 50 PE, je treba čiščenje odplak urediti skupno. Na takih območjih je obvezna izgradnja manjših čistilnih naprav na katere je treba priključiti obstoječe in nove objekte.
– Na čistilnih napravah je treba odplake očistiti do te mere, da bodo parametri pred izpustom iz čistilne naprave v površinski odvodnik ustrezali določilom »uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav« (Uradni list RS, št. 35/96).
– Odplake iz objektov (stanovanjskih, gostinskih ali gospodarskih) na območju razpršene gradnje, kjer skupna obremenitev ne presega 50 PE, je treba odvajati v ustrezno dimenzionirane vodotesne greznice brez iztoka. Praznjenje greznic in odvoz greznične vsebine pa mora biti pogodbeno urejeno s pristojno komunalno organizacijo.
– Na kmetijah je treba urediti gnojišča ter jame za gnojnico ali gnojevko v skladu s predpisi. Raztros gnoja in gnojevke na kmetijske površine je treba izvajati v skladu z »uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla« (Uradni list RS, št. 68/96).
h) Varovanje kvalitete virov pitne vode:
– Na vplivnih območjih virov pitne vode se lahko razvijajo le tiste gospodarske dejavnosti, ki ne onesnažujejo vode, tal, zraka ali kvarno vplivajo na vodni režim ali obvodni prostor.
– Gospodarske dejavnosti, ki pri proizvodnji uporabljajo tehnološko vodo je potrebno usmerjati v zaprte sisteme- krogotoke.
– Za vse take dejavnosti, ki bi lahko poslabšale kvaliteto bivalnega ali naravnega okolja, je treba predhodno v skladu z »uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje« (Uradni list RS, št. 66/96) opraviti presojo vplivov na okolje.
15. člen
V 7. točki »Razvoj splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite« se na koncu besedila doda novo besedilo, ki glasi:
»Zasnova območij za potrebe obrambe ter zaščite in reševanja na območju Občine Vransko«
Vsa območja za obrambo ter zaščito in reševanje na območju občine so opredeljena v občinskem načrtu obrambe ter zaščite in reševanja.«
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SREDNJEROČNEGA PLANA
1. Programska zasnova za območje lovske koče in strelišča Tešova
16. člen
Opis območja
Programska zasnova obravnava območje, ki leži na južnem pobočju nad zaselkom Tešova med cesto na jugovzhodu, ki vodi od naselja Vransko proti Dobroveljski planoti in grapo na zahodni strani, ki ločuje hriba Petelinek in Belica. V naravi je obravnavano območje kmetijsko zemljišče in gozd. Površina ureditvenega območja znaša ca. 3,40 ha.
Organizacija dejavnosti v prostoru
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu programske zasnove je namenjeno turistično-rekreacijski dejavnosti:
– znotraj območja turistične gostinske dejavnosti ureditvi obstoječe lovske koče (nadomestna gradnja) in ureditvi prometnih ter ostalih zunanjih površin,
– znotraj območja strelišča ureditvi skladišča strelne naprave (katapulta za izstrelitev glinenih golobov), ureditvi strelnih mest, izgradnji opazovalnega stolpa in ureditvi območja izstreljevanja glinenih golobov,
– na zahodnem delu ureditvenega območja ureditvi širšega območja strelišča oziroma območja dometa šiber,
– okoli celotnega ureditvenega območja opredelitvi varovalnega območja z režimom varnostnih ukrepov v času streljanja in
– na sosednjih gozdnih površinah ureditvi učne gozdne poti.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– obvezna prostorska in vsebinska delitev ureditvenega območja na območje turistično-gostinske dejavnosti, območje strelišča, širše območje strelišča, varovalno območje in učno gozdno pot,
– izvajanje posegov kot jih določa programska zasnova: novogradnje objektov in naprav za potrebe strelišča, adaptacije, dozidave, rekonstrukcije in nadomestne gradnje obstoječih objektov, gradnja pomožnih objektov in naprav v okviru dodatne ureditve ali za zagotavljanje večje varnosti na ureditvenem območju,
– ohranjanje kvalitete prvin krajine,
– upoštevanje pogojev v zvezi z lokacijo objektov: zagotavljanje minimalne komunalne opremljenosti in dostopa, upoštevanje najmanjšega medsebojnega odmika objektov, prepoved posegov tik ob gozdnem robu,
– upoštevanje pogojev za arhitektonsko oblikovanje objektov: skladnost višinskih in tlorisnih gabaritov objektov in naprav, enotno oblikovanje streh in fasad z možnostjo oblikovnih poudarkov pri posebnih objektih in napravah,
– zasaditev okolice novogradenj z avtohtonimi vrstami grmovnic in dreves.
Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje območja:
– prepoved poslabšanja sedanjih odtočnih razmer površinskih voda na celotnem vplivnem območju ureditvenega območja programske zasnove,
– prepoved posegov v hudourniško grapo,
– ločen sistem kanalizacije: odvodnja meteornih vod z območja turistično gostinske dejavnosti in z utrjenih površin strelišča, preko kanalizacijskega sistema v odprti odvodnik, odvodnja odpadnih sanitarnih vod v triprekatno greznico na izpraznjevanje (brez iztoka).
Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega urejanja:
– prometno omrežje: dostop na območje iz obstoječe dovozne ceste Vransko–Dobroveljska planota, ureditev platoja za dostop in parkiranje, zavarovanje obstoječe poljske (gozdne) poti v času uporabe strelišča,
– vodovod: uporaba obstoječega vodovodnega priključka,
– kanalizacija: ločen sistem kot je opisan pri usmeritvah za vodogospodarsko urejanje območja, v primeru izgradnje lokalne čistilne naprave dovoljena odvodnja prečiščenih fekalnih vod v površinske odvodnike,
– elektrika: priključitev lovske koče na obstoječe električno omrežje, novi priključki niso predvideni,
– TK omrežje: priključevanje na to omrežje ni predvideno,
– ogrevanje: centralno z lahkim kurilnim oljem ali z drugim ekološko sprejemljivim gorivom,
– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skladno z določili občinskega odloka.
Usmeritve za varovanje okolja:
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske izvedbene dokumentacije,
– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov tako, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa v času gradnje in v času izvajanja streljanja, varovanje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti okolja,
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom in v zvezi z izvajanjem strelske dejavnosti pri izdelavi prostorske izvedbene dokumentacije.
Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov:
– izdelava prostorskih ureditvenih pogojev za celotno ureditveno območje lovske koče in strelišča Tešova.
2. Programska zasnova za stanovanjsko zazidavo na območju Vranskega severni del – po Zavrteh
17. člen
Opis območja
Programska zasnova obravnava območje, ki leži na južnem pobočju Dobroveljske planote in severno od potoka Podgrajščica. V naravi je obravnavano območje kmetijsko zemljišče in delno stavbno zemljišče. Površina ureditvenega območja znaša ca. 4,35 ha.
Organizacija dejavnosti v prostoru in namenska raba prostora
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu programske zasnove je namenjeno:
– gradnji enodružinskih prostostoječih stanovanjskih objektov z možnostjo dopolnilne mirne intelektualne dejavnosti,
– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega omrežja,
– ureditvi zelenih površin,
– ohranitvi obvodnih površin,
– izgradnji območja ob upoštevanju pogojev geološkega poročila: lociranje objektov na grebenastih delih območja, pravilno temeljenje objektov, gradnja podpornih zidov, zalednih vkopanih sten, pravilen način odvodnje meteornih in drenažnih vod iz objektov in okolice ter odvodnje odpadnih vod, obveznost pridobitve podrobnejšega mnenja geologa v fazi izdelave prostorskih ureditvenih pogojev.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– upoštevanje zasnove pozidave v vzdolžnih pasovih v smeri vzhod–zahod in vmesnih prekinitev z zelenimi pasovi,
– zasnova cestnega omrežja po plastnicah v smeri vzhod–zahod in nova navezava preko mostu čez Podgrajščico v naselje Vransko,
– izvajanje posegov kot jih določa programska zasnova: novogradnje objektov, adaptacije, dozidave, rekonstrukcije in nadomestne gradnje obstoječih objektov, dopolnilna gradnja objektov v okviru razširitve ureditvenega območja, postavitev vrtnih ut,
– ohranjanje kvalitete prvin krajine: prepoved gradnje objektov in urejanja vrtov v širini od 15 do 25 m v obvodnem prostoru, urejanje vrtov ob stanovanjskih objektih ob predhodni pridobitvi mnenja geologa,
– upoštevanje pogojev v zvezi z lokacijo objektov: zagotavljanje minimalne komunalne opremljenosti in dostopa, upoštevanje najmanjšega medsebojnega odmika objektov, predhodna pridobitev geoloških pogojev, lega daljše stranice objektov dopolnilne gradnje v smeri plastnic, zagotovitev minimalnega odmika od lokalne ceste,
– upoštevanje pogojev za arhitektonsko oblikovanje objektov: enoten višinski gabarit (vkopana klet, pritličje in izzidano podstrešje), v celoti vkopana klet pri objektih na izpostavljenih legah, vzdolžna smer tlorisnega gabarita objektov, enotno oblikovanje streh in fasad (smer slemena vzporedna s plastnicami oziroma pravokotna nanje, če je krajša stranica objekta vzporedna s plastnicami),
– zasaditev okolice novogradenj z avtohtonimi vrstami grmovnic in dreves (vrste, ki povečujejo stabilnost terena).
Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje območja:
– ločen sistem kanalizacije: odvodnja čistih meteornih vod (s strešin, čistih utrjenih površin, drenažnih in zalednih vod) v meteorno kanalizacijo in površinski odvodnik, odvodnja sanitarnih odpadnih vod v javno kanalizacijo in čistilno napravo v Brodeh oziroma do izgradnje javne kanalizacije in v primeru obremenitve pod 50 PE, odvajanje v triprekatne greznice na izpraznjevanje brez iztoka in s pogodbeno urejenim odvozom s strani pristojne komunalne službe,
– v primeru kmetij ureditev gnojišča in jame za gnojnico in gnojevko ter raztros gnojevke in gnoja na kmetijske površine ob upoštevanju veljavnih predpisov.
Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega urejanja:
– prometno omrežje: napajanje območja po novi cesti, ki poteka preko novega mostu čez potok Podgrajščica in zasnova cestnega omrežja soseske vzporedno s plastnicami,
– vodovod: predhodna izdelava presoje o zadostnosti obstoječega vodovoda in izgradnja vodovodnega omrežja za potrebe predvidenih objektov,
– kanalizacija: ločen sistem kot je opisan pri usmeritvah za vodogospodarsko urejanje območja,
– elektrika: napajanje iz 20 kV daljnovoda Vransko preko nove transformatorske postaje in pripadajočih električnih vodov,
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje skladno s pogoji upravljavca, ki jih bo podal v fazi izdelave PIN,
– ogrevanje: z individualnimi kurišči in uporabo lahkega kurilnega olja, utekočinjenega naftnega plina ali drugih ekološko sprejemljivih goriv,
– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skladno z določili občinskega odloka.
Usmeritve za varovanje okolja:
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske izvedbene dokumentacije,
– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov tako, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa v času gradnje, varovanje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti okolja,
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov:
– izdelava prostorskih ureditvenih pogojev za celotno ureditveno območje;
3. Programska zasnova za stanovanjsko gradnjo Pečenik – Laz
18. člen
Opis območja
Ureditveno območje programske zasnove se nahaja na srednjem delu južnega pobočja Dobrovelj, severozahodno od Vranskega in zahodno od zaselka Tešova. Območje je v večji meri že pozidano. V naravi je obravnavano območje kmetijsko zemljišče in delno gozd ter stavbno zemljišče. Površina ureditvenega območja znaša ca. 3 ha.
Organizacija dejavnosti v prostoru in namenska raba prostora
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu programske zasnove je namenjeno:
– gradnji enodružinskih prostostoječih stanovanjskih,
– zgostitvi pozidave znotraj območja,
– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega omrežja,
– ureditvi in ohranitvi zelenih površin,
– izgradnji območja ob upoštevanju pogojev geološkega poročila: obveznost pridobitve podrobnejšega mnenja geologa v fazi izdelave prostorskega izvedbenega načrta.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– upoštevanje zasnove pozidave vzporedne s plastnicami in prilagoditev morfologiji obstoječe gručaste pozidave,
– izvajanje posegov kot jih določa programska zasnova: novogradnje objektov, adaptacije, dozidave, ohranjanje kvalitetnih prvin krajine: ohranitev zelenih površin in varovanje gozdnega roba v celoti,
– upoštevanje pogojev v zvezi z lokacijo objektov: zagotavljanje minimalne komunalne opremljenosti in dostopa, upoštevanje najmanjšega medsebojnega odmika objektov, predhodna pridobitev geoloških pogojev, lega daljše stranice objektov dopolnilne gradnje v smeri plastnic, zagotovitev minimalnega odmika takega objekta od lokalne ceste,
– upoštevanje pogojev za arhitektonsko oblikovanje objektov: enoten višinski gabarit (vkopana klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje), v celoti vkopana klet pri objektih na izpostavljenih legah, vzdolžna smer tlorisnega gabarita objektov, enotno oblikovanje streh in fasad (smer slemena vzporedna s plastnicami oziroma usklajena z obstoječo zasnovo gruče hiš).
Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje območja:
– ločen sistem kanalizacije: odvodnja čistih meteornih vod (s strešin, čistih utrjenih površin, drenažnih vod) v meteorno kanalizacijo in površinski odvodnik, odvodnja sanitarnih odpadnih vod po vodotesnem kanalizacijskem sistemu v javno kanalizacijo oziroma na čistilno napravo. Začasen odvod sanitarnih odpadnih vod se lahko načrtuje v ustrezno dimenzionirane vodotesne greznice, brez iztoka,
– na kmetijah je treba urediti gnojišča za gnojnico ali gnojevko v skladu s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list RS, št. 35/96),
– raztros gnoja in gnojevke na kmetijske površine je treba izvajati v skladu z uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).
Pogoji za ohranjanje kvalitete prvin krajine oziroma za posege v gozdni prostor:
– nove gradnje naj se locirajo z maksimalnim prilagajanjem terena. Tako se bodo ohranili ekološko zanimivi biotopi, manjši pa bo tudi obseg zemeljskih del v izredno težavnem terenu (miniranje). Zunanje ureditve parcel se naj v največji možni meri izvajajo z avtohtonim, rastišču primernimi vrstami. Pri širitvah v gozd se naj ohranijo soliterna, zanimivi osebki gozdnega drevja.
Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega urejanja:
– prometno omrežje: območje je dostopno iz krajevne ceste proti domačiji Pečenik. Cestno omrežje za napajanje nove poselitve je obstoječe,
– vodovod in kanalizacija: na obravnavanem območju ni zgrajenega javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Zaradi visoke lege območja ni možno direktno napajanje z vodo iz vodovodnega sistema Žalec-Vransko. Priporočena je izgradnja lokalnega vaškega vodovoda, za fekalne vode pa triprekatne vodotesne greznice na izpraznjevanje. kanalizacija: ločen sistem kot je opisan pri usmeritvah za vodogospodarsko urejanje območja,
– elektrika: energija za napajanje stanovanjske cone je na voljo niz. nap. zbiralnicah v TP 20/0,4 kV Jeronim in izgradnja sekundarnega električnega omrežja,
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje skladno s pogoji upravljavca, ki jih bo podal v fazi izdelave PIN,
– ogrevanje: z individualnimi kurišči in uporabo lahkega kurilnega olja, utekočinjenega naftnega plina ali drugih ekološko sprejemljivih goriv,
– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skladno z določili občinskega odloka.
Usmeritve za varovanje okolja:
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske izvedbene dokumentacije,
– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov tako, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa v času gradnje, varovanje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti okolja,
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov:
– urejanje območja skladno z določili veljavnih prostorskih ureditvenih pogojev.
4. Programska zasnova za stanovanjsko gradnjo Čeplje – Na Bregu
19. člen
Opis območja
Programska zasnova obravnava območje, ki leži na vzpetini nad Čepljanskim poljem južno od avtoceste Arja vas–Vransko in severno od regionalne ceste Celje–Ljubljana. V naravi je obravnavano območje kmetijsko zemljišče in delno gozd ter stavbno zemljišče. Površina ureditvenega območja znaša ca. 5,38 ha.
Organizacija dejavnosti v prostoru in namenska raba prostora
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu programske zasnove je namenjeno:
– gradnji enodružinskih prostostoječih stanovanjskih objektov na jugozahodnem in jugovzhodnem delu vznožja pobočja,
– zgostitvi pozidave znotraj območja obstoječe pozidave na slemenu hriba,
– ohranitvi sedanje rabe na območju obstoječih stavbišč v vznožju hriba,
– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega omrežja,
– ureditvi zelenih površin,
– izgradnji območja ob upoštevanju pogojev geološkega poročila: obveznost pridobitve podrobnejšega mnenja geologa v fazi izdelave prostorskega izvedbenega načrta.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– upoštevanje zasnove pozidave vzporedno s plastnicami v smeri vzhod–zahod in prilagoditev morfologiji obstoječe gručaste pozidave,
– izvajanje posegov kot jih določa programska zasnova: novogradnje objektov, adaptacije, dozidave, rekonstrukcije in nadomestne gradnje obstoječih objektov, dopolnilna gradnja objektov v okviru razširitve ureditvenega območja,
– ohranjanje kvalitetnih prvin krajine: ohranitev zelenih površin in vinogradov, varovanje gozdnega roba v celoti,
– upoštevanje pogojev v zvezi z lokacijo objektov: zagotavljanje minimalne komunalne opremljenosti in dostopa, upoštevanje najmanjšega medsebojnega odmika objektov, predhodna pridobitev geoloških pogojev, lega daljše stranice objektov dopolnilne gradnje v smeri plastnic, zagotovitev minimalnega odmika takega objekta od lokalne ceste,
– upoštevanje pogojev za arhitektonsko oblikovanje objektov: enoten višinski gabarit (vkopana klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje), v celoti vkopana klet pri objektih na izpostavljenih legah, vzdolžna smer tlorisnega gabarita objektov, enotno oblikovanje streh in fasad (smer slemena vzporedna s plastnicami oziroma usklajena z obstoječo zasnovo gruče hiš),
– zasaditev okolice novogradenj z avtohtonimi vrstami grmovnic in dreves.
Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje območja:
– obveznost pridobitve hidrogeoloških raziskav,
– ločen sistem kanalizacije: odvodnja čistih meteornih vod (s strešin, čistih utrjenih površin, drenažnih vod) v meteorno kanalizacijo in površinski odvodnik, odvodnja sanitarnih odpadnih vod po vodotesnem kanalizacijskem sistemu v javno kanalizacijo oziroma na čistilno napravo (smiselna skupna čistilna naprava – še za območje poslovno-obrtno trgovske cone ob AC priključku),
– obvezna preveritev hidravlične sposobnosti prepusta čez potok Poltav na južni dovozni cesti.
Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega urejanja:
– prometno omrežje: napajanje območja po obstoječi dovozni cesti, ki se odcepi od regionalne ceste R447 in poteka v nadaljevanju po severni strani območja oziroma po drugem kraku, ki poteka ob vznožju hriba,
– vodovod: izgradnja razvodnega omrežja z možnostjo navezave na transportni vodovod Vransko–Gomilsko, prepoved gradnje v varovalnem pasu omenjenega transportnega vodovoda,
– kanalizacija: ločen sistem kot je opisan pri usmeritvah za vodnogospodarsko urejanje območja, pri obstoječih objektih opustitev greznic na izpraznjevanje in navezava na kanalizacijski sistem po izgradnji čistilne naprave,
– elektrika: napajanje iz obstoječe transformatorske postaje Stopnik – Kamnolom in izgradnja sekundarnega električnega omrežja,
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje skladno s pogoji upravljavca, ki jih bo podal v fazi izdelave PIN,
– plinovod: obveznost pridobitve soglasja upravljavca magistralnega plinovoda M2, MMRP Rogatec-RMRP Vodice zaradi pogojev izrabe prostora v zaščitnem pasu predmetnega plinovoda,
– ogrevanje: z individualnimi kurišči in uporabo lahkega kurilnega olja, utekočinjenega naftnega plina ali drugih ekološko sprejemljivih goriv,
– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skladno z določili občinskega odloka.
Usmeritve za varovanje okolja:
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske izvedbene dokumentacije,
– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov tako, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa v času gradnje, varovanje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti okolja,
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov:
– urejanje območja skladno z določili veljavnih prostorskih ureditvenih pogojev.
5. Programska zasnova za stanovanjsko gradnjo pod Prekopskimi zavodi
20. člen
Opis območja
Programska zasnova obravnava območje, ki leži pod gričevnatim obrobjem Prekopskih šum na območju Male Prekope severno od ravninskega dela Prekope. V naravi je obravnavano območje kmetijsko zemljišče in delno gozd ter stavbno zemljišče. Površina ureditvenega območja znaša ca. 3,20 ha.
Organizacija dejavnosti v prostoru in namenska raba prostora
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu programske zasnove je namenjeno:
– dopolnilni gradnji enodružinskih prostostoječih stanovanjskih objektov med obstoječimi objekti in na prostih površinah,
– ohranitvi pretežno sedanje rabe v območju dopolnilne individualne stanovanjske gradnje in v območju dopolnilne kmečko stanovanjske gradnje,
– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega omrežja,
– ureditvi zelenih površin.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– upoštevanje zasnove pozidave vzporedno s plastnicami v smeri vzhod–zahod in prilagoditev morfologiji obstoječe gručaste pozidave,
– izvajanje posegov kot jih določa programska zasnova: novogradnje objektov, adaptacije, dozidave, rekonstrukcije in nadomestne gradnje obstoječih objektov, dopolnilna gradnja objektov v okviru razširitve ureditvenega območja,
– ohranjanje kvalitete prvin krajine: ohranjanje in vzdrževanje kulturnih teras, varovanje gozdnega roba v celoti, ohranjanje zelenih pasov med zaselki in na obrobjih ureditvenih območij naselij,
– upoštevanje pogojev v zvezi z lokacijo objektov: zagotavljanje minimalne komunalne opremljenosti in dostopa, upoštevanje najmanjšega medsebojnega odmika objektov, predhodna pridobitev geoloških pogojev, lega daljše stranice objektov dopolnilne gradnje v smeri plastnic, zagotovitev minimalnega odmika takega objekta od lokalne ceste,
– upoštevanje pogojev za arhitektonsko oblikovanje objektov: enoten višinski in tlorisni gabarit (v pobočje vkopana klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje), v celoti vkopana klet pri objektih na izpostavljenih legah, vzdolžna smer tlorisnega gabarita objektov, enotno oblikovanje streh in fasad (smer slemena vzporedna s plastnicami oziroma usklajena z obstoječo zasnovo zaselka ali gruče hiš), ohranitev obstoječe strukture obcestnega naselja s smermi slemen, strešin in merami arhitekturnih elementov,
– zasaditev okolice novogradenj z avtohtonimi vrstami grmovnic in dreves (sadno drevje).
Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje območja:
– obveznost pridobitve predhodnih hidrogeoloških raziskav,
– ločen sistem kanalizacije: odvodnja čistih meteornih vod (s strešin, čistih utrjenih površin, drenažnih in zalednih vod) v meteorno kanalizacijo in površinski odvodnik ter predhodno očiščenje onesnaženih meteornih vod do mere, ki jo predpisujejo veljavni predpisi, odvodnja sanitarnih odpadnih vod v vodotesni kanalizacijski sistem in čistilno napravo oziroma do izgradnje javne kanalizacije in v primeru obremenitve pod 50 PE, odvajanje v triprekatne greznice na izpraznjevanje brez iztoka in s pogodbeno urejenim odvozom s strani pristojne komunalne službe,
– raztros gnojevke in gnoja na kmetijske površine ob upoštevanju veljavnih predpisov,
– v primeru ogrevanja s pečmi na lahko kurilno olje upoštevanje veljavnih predpisov za gradnjo in opremo skladišč za nevarne in škodljive snovi.
Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega urejanja:
– prometno omrežje: napajanje obstoječih objektov iz obstoječe dovozne ceste in novih objektov iz nove prometnice,
– vodovod: izgradnja novega primarnega vodovoda za napajanje območja z možnostjo navezave na transportni vod Vransko – Gomilsko,
– kanalizacija: ločen sistem kot je opisan pri usmeritvah za vodnogospodarsko urejanje območja, odvodnja odplak iz gospodarskih poslopij v vodotesne greznice na izpraznjevanje,
– elektrika: napajanje iz 20 kV daljnovoda Vransko preko nove transformatorske postaje in pripadajočih električnih vodov,
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje skladno s pogoji upravljavca, ki jih bo podal v fazi izdelave PIN,
– ogrevanje: z individualnimi kurišči in uporabo lahkega kurilnega olja, utekočinjenega naftnega plina ali drugih ekološko sprejemljivih goriv,
– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skladno z določili občinskega odloka.
Usmeritve za varovanje okolja:
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske izvedbene dokumentacije,
– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov tako, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa v času gradnje, varovanje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti okolja,
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov:
– izdelava prostorskega izvedbenega načrta za celotno ureditveno območje.
6. Programska zasnova za obrtno stanovanjsko cono Brode
21. člen
Opis območja
Programska zasnova obravnava območje, ki obsega vzhodni del naselja Brode in leži med ureditvenim območjem naselja Brode, lokalno cesto in kmetijskimi površinami. V naravi je obravnavano območje kmetijsko in delno stavbno zemljišče. Površina ureditvenega območja znaša ca. 3,55 ha.
Organizacija dejavnosti v prostoru in namenska raba prostora
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu programske zasnove je namenjeno:
– gradnji obrtno stanovanjskih objektov,
– zgostitvi pozidave znotraj območja obstoječe pozidave,
– ohranitvi pretežno sedanje rabe na območju obstoječih obrtno stanovanjskih objektov in na območju gospodarskih objektov,
– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega omrežja,
– ureditvi zelenih površin.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– upoštevanje zasnove pozidave s smerjo slemen sever–jug,
– izvajanje posegov kot jih določa programska zasnova: novogradnje objektov, adaptacije, dozidave, rekonstrukcije in nadomestne gradnje obstoječih objektov, dopolnilna gradnja obrtno stanovanjskih objektov v okviru razširitve ureditvenega območja,
– ohranjanje kvalitetnih prvin krajine: ohranitev zelenih površin na zahodnem delu ureditvenega območja kot zelenega tampona med tem območjem in obstoječo stanovanjsko pozidavo,
– upoštevanje pogojev v zvezi z lokacijo objektov: zagotavljanje minimalne komunalne opremljenosti in dostopa, upoštevanje najmanjšega medsebojnega odmika objektov, predhodna pridobitev geoloških pogojev,
– upoštevanje pogojev za arhitektonsko oblikovanje objektov: enoten višinski gabarit (pritličje in etaža ali tudi možnost izzidanega podstrešja), oblikovanje streh ob upoštevanju obstoječe tipologije,
– zasaditev okolice novogradenj z avtohtonimi vrstami grmovnic in dreves.
Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje območja:
– obveznost izvedbe hidrogeoloških raziskav,
– ločen sistem kanalizacije: odvodnja čistih meteornih vod (s strešin, čistih utrjenih površin, drenažnih in zalednih vod) v meteorno kanalizacijo in površinski odvodnik ter predhodno očiščenje onesnaženih meteornih vod do mere, ki jo predpisujejo veljavni predpisi, odvodnja sanitarnih odpadnih vod v vodotesni kanalizacijski sistem in čistilno napravo Vransko oziroma do izgradnje javne kanalizacije in v primeru obremenitve pod 50 PE odvajanje v triprekatne greznice na izpraznjevanje brez iztoka in s pogodbeno urejenim odvozom s strani pristojne komunalne službe, lastna čistilna naprava v primeru obremenitve preko 50 PE,
– ureditev gnojišč na kmetijah ter jam za gnojevko v skladu z veljavnimi predpisi,
– izvedba presoje vplivov na okolje v primeru razvoja dejavnosti, ki bi lahko poslabšale kvaliteto bivalnega in delovnega okolja.
Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega urejanja:
– prometno omrežje: napajanje območja po novi dovozni cesti, ki poteka v smeri vzhod–zahod, v fazi izdelave PIN možna drugačna prometna zasnova,
– vodovod: izgradnja novega primarnega vodovodnega omrežja z možnostjo navezave na transportni vodovod Vransko–Gomilsko,
– kanalizacija: ločen sistem kot je opisan pri usmeritvah za vodnogospodarsko urejanje območja, odvodnja odpadnih vod iz gospodarskih poslopij v vodotesno greznico na izpraznjevanje,
– elektrika: napajanje iz obstoječe transformatorske postaje Brode in izgradnja sekundarnega električnega omrežja,
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje skladno s pogoji upravljavca, ki jih bo podal v fazi izdelave PIN,
– plinovod: obveznost pridobitve soglasja upravljavca magistralnega plinovoda M2, MMRP Rogatec – RMRP Vodice zaradi pogojev izrabe prostora v zaščitnem pasu predmetnega plinovoda,
– ogrevanje: z individualnimi kurišči in uporabo lahkega kurilnega olja, utekočinjenega naftnega plina ali drugih ekološko sprejemljivih goriv,
– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skladno z določili občinskega odloka.
Usmeritve za varovanje okolja:
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske izvedbene dokumentacije,
– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov tako, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa v času gradnje, varovanje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti okolja,
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov:
– izdelava prostorskega izvedbenega načrta ali prostorskih ureditvenih pogojev.
7. Programska zasnova za obrtno stanovanjsko cono Rems
22. člen
Opis območja
Programska zasnova obravnava območje, ki obsega severozahodni del naselja Ločica pri Vranskem in leži zahodno od regionalne ceste RII-447. Območje predvideno za pozidavo leži ob jugovzhodnem in južnem vznožju hriba »Rigelj«. Teren je rahlo nagnjen proti jugu in jugovzhodu. Ob južni strani območja poteka Žirski graben. V naravi je obravnavano območje kmetijsko, gozdno in delno stavbno zemljišče. Površina ureditvenega območja znaša ca. 2,23 ha.
Organizacija dejavnosti v prostoru in namenska raba prostora
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu programske zasnove je namenjeno:
– gradnji obrtno-stanovanjskih objektov,
– razširitev obstoječega stavbišča,
– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega omrežja,
– ureditvi zelenih površin.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– upoštevanje zasnove pozidave s smerjo slemen vzporedno s plastnicami,
– izvajanje posegov kot jih določa programska zasnova: novogradnje objektov, adaptacije, dozidave, rekonstrukcije in nadomestne gradnje obstoječih objektov, dopolnilna gradnja obrtno stanovanjskih objektov v okviru razširitve ureditvenega območja,
– ohranjanje kvalitetnih prvin krajine: ohranitev zelenih površin,
– upoštevanje pogojev v zvezi z lokacijo objektov: zagotavljanje minimalne komunalne opremljenosti in dostopa, upoštevanje najmanjšega medsebojnega odmika objektov, predhodna pridobitev geoloških pogojev,
– upoštevanje pogojev za arhitektonsko oblikovanje objektov: enoten višinski gabarit (pritličje in etaža ali tudi možnost izzidanega podstrešja), oblikovanje streh ob upoštevanju obstoječe tipologije,
– zasaditev okolice novogradenj z avtohtonimi vrstami grmovnic in dreves.
Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje območja:
– predvideti je treba ureditev površinskih odvodnikov v naravni izvedbi, z dovolj velikim pretočnim profilom korita in premostitve na njem. Pretočni profil mora biti dimenzioniran na pretok 100-letnih vod, upoštevaje vsaj 50 cm varnostne višine,
– lokacije objektov se lahko predvidijo le na osnovi hidrogeoloških raziskav, ki morajo biti opravljene do take mere, da bo na osnovi njih možno predvideti tudi odvod notranjih zalednih vod iz tega območja,
– kanalizacija mora biti načrtovana v ločenem sistemu. Odvajanje čistih meteornih in drenažnih vod je treba predvideti v meteorno kanalizacijo. V meteorno kanalizacijo se lahko odvajajo tudi predhodno očiščene v dovolj dimenzioniranih lovilcih olj meteorne vode s tistih površin, kjer se pričakuje onesnaženje z olji in maščobami. V vode se lahko spuščajo le vode, ki odgovarjajo uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96),
– odvajanje sanitarnih odpadnih vod iz objektov je potrebno načrtovati v javno kanalizacijo, ki mora biti zaključena s čistilno napravo,
– predvideti je treba deponije za začasno deponiranje odpadnega materiala (žagovine in podobnih odpadkov),
– skladišča nevarnih in škodljivih snovi oziroma skladiščenje le-teh mora biti načrtovano skladno s pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79),
– pri posegih v prostor je treba upoštevati zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96).
Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega urejanja:
– prometno omrežje: napajanje območja iz krajevne ceste Ločica–Brce. Cestno omrežje za napajanje nove poselitve je organizirano v vzdolžni smeri po plastnicah po novi dovozni cesti, ki poteka v smeri vzhod–zahod, v fazi izdelave PIN možna drugačna prometna zasnova,
– vodovod: izgraditi je potrebno nov primarni vod za napajanje obrtno stanovanjskega kompleksa. Navezava je možna na obstoječi vodovod A. C. 80mm, ki poteka od zajetja Jakov Dol proti Vranskemu. Traso voda bo potrebno preko obrtno stanovanjskega kompleksa obnoviti in jo varovati s pasom nepozidanega in nezasajenega območja,
– kanalizacija: ločen sistem kot je opisan pri usmeritvah za vodnogospodarsko urejanje območja, po izgradnji čistilne naprave se vodotesne greznice na izpraznjevanje obstoječih objektov opustijo in se objekti navežejo direktno na kanalizacijski sistem. Odvodnja odpadnih vod iz gospodarskih poslopij v vodotesno greznico na izpraznjevanje. Uporabniki tehnološke vode morajo pred priključitvijo na javni kanal zgraditi merilno mesto, skladno z zakonodajo. Kvaliteta odpadne vode pred izlitjem v javno kanalizacijo mora ustrezati uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96),
– elektrika: napajanje je na voljo na daljnovodu 20 kV Vransko, potrebno je izgraditi transformatorsko postajo s pripadajočimi električnimi vodi in izgradnja sekundarnega električnega omrežja,
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje skladno s pogoji upravljavca, ki jih bo podal v fazi izdelave PIN,
– plinovod: obveznost pridobitve soglasja upravljavca magistralnega plinovoda M2, MMRP Rogatec – RMRP Vodice, zaradi pogojev izrabe prostora v zaščitnem pasu predmetnega plinovoda,
– ogrevanje: z individualnimi kurišči in uporabo lahkega kurilnega olja, utekočinjenega naftnega plina ali drugih ekološko sprejemljivih goriv,
– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skladno z določili občinskega odloka.
Usmeritve za varovanje okolja:
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske izvedbene dokumentacije,
– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov tako, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa v času gradnje, varovanje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti okolja,
– izvedba presoje vplivov na okolje v primeru razvoja dejavnosti, ki bi lahko poslabšale kvaliteto bivalnega in delovnega okolja,
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov:
– urejanje območja skladno z določili veljavnih prostorskih ureditvenih pogojev.
8. Programska zasnova za poslovno-obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje
23. člen
Opis območja
Programska zasnova obravnava območje, ki obsega zemljišče vzhodno in zahodno od avtocestnega priključka Čeplje, ki se nahaja vzhodno od naselja Vransko. V naravi je obravnavano območje kmetijsko in delno stavbno zemljišče. Površina ureditvenega območja znaša ca. 7 ha.
Organizacija dejavnosti v prostoru in namenska raba prostora
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu programske zasnove je namenjeno:
– gradnji poslovno, obrtno trgovskih in industrijskih objektov,
– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega omrežja,
– ureditvi zelenih obvodnih površin.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– izvajanje posegov kot jih določa programska zasnova: prostor med notranjimi komunikacijami je možno razdeliti v poljubno velike parcele. Vstopni del na parcele je potrebno nameniti parkiranju za zaposlene in obiskovalce. Predviden je enoten višinski gabarit objektov: pritličje in etaža. Pri urbanistični zasnovi je potrebno paziti na ustrezna razmerja dimenzij objektov. Oblikovanje strešin naj upošteva tipologijo, primerno za okolje. Strehe naj bodo v naklonu, priporočljive so dvokapne strehe, v odvisnosti od arhitekture in dimenzije objekta pa je možna tudi enokapna streha ali ravne oblike. Oblikovanje in razporeditev okenskih in vratnih odprtin na fasadah ter obdelava fasad naj izhajajo iz funkcije objekta. Priporočljivo je, da so objekti zasnovani v ustrezni arhitekturi, in uporabo novih materialov. Objekti morajo biti skladno in enovito oblikovani. Fasade, ob glavni cesti morajo biti ustrezno členjene in moderno oblikovane, s poudarki na vhodnih fasadah,
– ohranjanje kvalitetnih prvin krajine: predvideti je potrebno sočasno krajinsko ureditev kompleksa, ki bo odgovarjala obstoječemu krajinskemu značaju doline in ustrezno upoštevati naravni potek vodotoka Bolska in njegove ekološke kvalitete. V tem območju niso dovoljeni posegi, krajinska ureditev in zasaditev morata ohranjati prvine obvodne krajine in z ureditvami izboljšati stanje krajinske podobe. Za zasaditev je potrebno uporabiti avtohtone obvodne vrste.
Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje območja:
– S predvidenimi posegi v prostor se ne smejo poslabšati sedanje odtočne razmere površinskih voda na celotnem vplivnem območju gradnje.
– Načrtovanim objektom je treba zagotoviti 100-letno poplavno varnost +50 cm varnostne višine. To bo mogoče na osnovi predhodno izdelane vodnogospodarske ocene, ki mora predvideti vse potrebne ukrepe za zaščito predvidenega območja pred visokimi vodami.
– Vse morebitne ureditve korit morajo biti načrtovane sonaravno, kar zajema ustrezno razgibano, vodnemu življu prilagojeno oblikovanje korita, uporabo naravnih materialov in z avtohtono drevesno in grmovno zarastjo zasajeno tangirano območje.
– Objekte je treba situativno načrtovati tako, da bodo od gornjega roba brežine Bolske odmaknjeni najmanj 10 m, od ostalih korit pa vsaj 5 m. V tem pasu ne sme biti fiksnih objektov.
– Meteorne vode s kompleksa je potrebno ločeno odvajati v površinski odvodnik. V struge naravnih vodotokov se lahko spušča le čiste meteorne vode oziroma vode v skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96).
– Odvod onesnaženih meteornih voda s funkcionalnih površin mora biti urejen z vodotesnim zbirnim sistemom. Onesnažene vode z vseh površin je treba zbrati in preko lovilcev olj, usedalnikov – zadrževalnih bazenov ustrezno očiščene odvesti v recipiente. Izpusti v odvodnik morajo biti zasnovani tako, da je izključena vsaka možnost havarije.
– Sanitarne odpadne vode, ki bodo nastajale na posameznih zaokroženih kompleksih, je treba odvajati ločeno po vodotesnem kanalizacijskem sistemu s priključkom na sistem javne fekalne kanalizacije pod pogoji upravljalca oziroma morajo biti vodene na čistilno napravo, ki mora biti zgrajena sočasno z objekti poslovno, obrtno trgovske cone vključno z avto cestno bazo.
– Morebitne odpadne vode, ki bi lahko nastale v pralnicah avtomobilov, je treba odvajati na čistilno napravo po predhodnem čiščenju v ustrezno dimenzioniranih lovilcih olj in usedalnikih.
– Skladišča nevarnih snovi oziroma skladiščenje le-teh mora biti urejeno v skladu s pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79).
– Detajlne strokovne podlage za vodnogospodarsko presojo, zahtevano pod drugo alineo, je treba pripraviti pred izdelavo PIN za posamezno cono.
Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega urejanja:
– prometno omrežje: napajanje območja iz regionalne ceste RII 447 preko obstoječih priključkov. Notranja razdelitev cest je lahko drugačna bolj ali manj strukturirana. Predvsem mora ostati povezava obstoječih cest do stanovanjskega kompleksa Na bregu in drugih zaselkov severno, v fazi izdelave PIN možna drugačna prometna zasnova,
– vodovod: rekonstrukcija obstoječega dovodnega cevovoda PE dn 90, od cevovoda PVC dn 200 v obliki zanke po celotnem kompleksu na južni strani avtoceste, enako na severni strani avtoceste, z navezavo obstoječih skupinskih priključkov 6/4 in 5/4, obnovitve vseh) v območju obravnavane ceste s prestavitvijo vodov na lokacije izven zazidalnih površin,
– kanalizacija: ločen sistem kot je opisan pri usmeritvah za vodnogospodarsko urejanje območja; kanalizacija se izvede v ločenem sistemu:
– fekalne vode se odvajajo direktno v kanalizacijski sistem, vezan na lokalno biološko čistilno napravo z izpustom v Bolsko; po izgradnji centralne čistilne naprave Vransko, bo potrebno fekalno kanalizacijo preusmeriti vanjo,
– čiste meteorne vode se preko zadrževalnikov odvajajo v potok, onesnažene pa se pred odvodom morajo očistiti preko lovilcev olj in maščob,
– odplake uporabnikov se odvajajo preko predhodno tovarniško izdelanih betonskih revizijskih jaškov s priključnimi nastavki za spajanje s PE cevmi. Priključek se izvede z navrtavo in vstavitvijo gumi tesnila za priključitev cevi,
– kvaliteta odpadne vode pred izlitjem v javno kanalizacijo mora biti v mejah dopustne koncentracije škodljivih snovi (Uradni list SRS, št. 18/85),
– elektrika: energija za napajanje kompleksa na levi strani AC (C in B kompleks) je na razpolago na daljnovodu 20 kV Letuš; energija za napajanje objektov na desni strani AC (A kompleks), je na razpolago v TP 20/0,4 kV Grof s tem, da bo vsled neustreznosti lokacije in moči transformatorske postaje potrebno zgraditi nadomestno TP in izgraditi sekundarno električno omrežje,
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje skladno s pogoji upravljavca, ki jih bo podal v fazi izdelave PIN,
– plinovod: obveznost pridobitve soglasja upravljavca magistralnega plinovoda M2, MMRP Rogatec – RMRP Vodice zaradi pogojev izrabe prostora v zaščitnem pasu predmetnega plinovoda,
– ogrevanje: z individualnimi kurišči in uporabo lahkega kurilnega olja, utekočinjenega naftnega plina ali drugih ekološko sprejemljivih goriv,
– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skladno z določili občinskega odloka.
Usmeritve za varovanje okolja:
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske izvedbene dokumentacije. V fazi izdelave PIN bo potrebno ukrepe za varovanje okolja določati na podlagi tehnoloških elaboratov, ocen vplivov na okolje oziroma presojo vplivov na okolje, kadar so obvezne po uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00). Obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov tako, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa v času gradnje, in v času opravljanja posameznih dejavnosti,
– varovanje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti okolja,
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
Zasnova zaporednosti urejanja območja
Faznost izgradnje je mogoča ob predhodni skupni prometni in komunalni ureditvi posamezne cone.
Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov:
– izdelava prostorskega izvedbenega načrta za celotno ureditveno območje ali za posamezna ureditvena območja ločeno.
9. Programska zasnova park tehnične kulture »Johan-Janez Puh« z avtomotodromom
24. člen
Opis območja
Programska zasnova obravnava območje, ki leži južno od naselja Čeplje ob vznožju Grmade. V naravi je obravnavano območje gozd, kmetijsko zemljišče in v manjšem delu stavbno zemljišče. Površina ureditvenega območja znaša ca. 61,97 ha.
Organizacija dejavnosti v prostoru
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu programske zasnove je namenjeno za izvajanje dejavnosti parka tehnične kulture z avtomotodromom in parkirnimi površinami za potrebe večjih prireditev za ca. 20.000 obiskovalcev 3–4 krat letno, in sicer za izgradnjo objektov ter ureditev naslednjih površin:
– steze za dirko s štirimi razredi (vključeno tudi območje šole dobre-varne vožnje s poligonom ter izletne steze v vseh zavojih, ki so ostrejši od 45° in je radij manjši od 300 m),
– servisnih objektov s parkirnimi mesti tehničnega osebja (v sklopu servisnih dejavnosti tudi pristajalna ploščad za helikopter in parkirišče za bivalnike površine 11.500 m2),
– parkirnih mest na travnatih površinah za obiskovalce,
– tribun (v okviru objekta in mestoma ob stezi) s končno kapaciteto do 50.000 ljudi,
– TV stolpa,
– avtokampa in prenočitvenega objekta za potrebe avtomotodroma in turističnih dejavnosti,
– krajinske ureditve nepozidanih površin z ureditvijo novega ribnika, ureditev poti, kot ciklodrom, kolesarske rekreacijske steze ali kot sprehajalne poti.
Tehnični elementi steze
Ob upoštevanju norm FIM (Federation Internationale Automobile) za krožne steze cestnih dirk (NCCR) ima steza naslednje tehnične elemente:
– dimenzije steze:
– ob povprečni hitrosti, ki ni večja od 200 km/h znaša dolžina ca. 3.800,50 m, minimalni radij je 25 m, maksimalni pa 300 m (ca. 38.000 m2 površin),
– širina steze je 10 m, na posameznih zahtevanih odsekih pa 15 m,
– širina steze na štartnem mestu znaša 15 m in ostane takšna v celotni štartno-ciljni ravnini, nato se širi in oži po zahtevah FIM norm,
– naklon steze je 2,00% v premah s postopnim prehodom na maksimalni sklon v krivini 8%,
– štartno-ciljna ravnina je dolžine 650 m,
– štartna črta je v razdalji 300 m od prvega zavoja;
– obremenitve steze:
– steza je zasnovana na dirko s štirimi razredi;
– gornja plast steze:
– finalni sloj je asfaltni, izveden po standardih za javne prometne površine.
Usmeritve za urbanistično, krajinsko in arhitektonsko oblikovanje
V povezavi s stezo, ki je prilagojena konfiguraciji terena, so razvrščene naslednje skupine objektov oziroma površine:
– na severnem robu steze funkcionalni objekti in površine: servisni objekti, garažni boksi in upravna stavba s tribunami,
– ob robu območja steze: avtokamp s turističnim objektom, travnate površine za občasno parkiranje obiskovalcev, prostor za bivalnike in transporterje,
– površina ob stezi: namenjena vzgoji in izobraževanju, šoli dobre vožnje, v okviru te ali pa samostojno heliodrom,
– atraktivno območje ob stezi: TV stolp za spremljanje tekem.
Pogoji za ohranjanje kvalitete prvin krajine oziroma za posege v gozdni prostor:
– obveznost izvedbe temeljite presoje vplivov na okolje pred začetkom del,
– ohranitev protivetrnega pasu gozda na severni strani območja na parceli št. 796 k.o. Tešova,
– umestitev steze avtodroma med gozdne površine tako, da ostanejo ohranjene čim večje gozdne površine in da je ustrezno formiran gozdni rob,
– ureditev dostopov do naravnih tribun in drugih komunikacij tako, da se ohranijo mokrišča,
– ureditev manjšega ribnika v osrednjem delu ob potoku zaradi povečanja pestrosti prostora.
Najpomembnejši pogoji in usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– upoštevanje pogojev v zvezi z lokacijo objektov: predpisan odmik servisnih objektov od regionalne ceste in 30 m odmik od magistralnega plinovoda oziroma v skladu s pogoji upravljavcev,
– površine za bivalnike: ograditev z ograjo v kombinaciji z živo mejo, mestoma zasaditev s skupinami večjih dreves,
– tribune: delno postavljene kot objekt, delno urejene ob stezi na nasipih, krajinsko mehko oblikovanih linijah in delno zasajenih z grmovnicami in drevesi,
– oprema: postavitev cestne opreme, signalnih tabel in reklamnih panojev je možna le na osnovi posebnega projekta.
Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje območja:
– potok Bolska: obveznost načrtovanja ukrepov za zavarovanje korita Bolske pred nadaljnjim erodiranjem dna in brežin korita, sonaravno načrtovanje ureditve korita – prilagojenost razgibanosti korita vodnemu življu z uporabo naravnih materialov in avtohtono zasaditvijo pribrežnega zemljišča,
– odvodnja vod:
– odvodnja notranjih zalednih voda iz obravnavanega območja na osnovi hidrogeoloških raziskav,
– ločen odvod meteornih vod v površinski odvodnik in predhodno zbiranje ter očiščenje onesnaženih meteornih vod preko vodotesnega zbirnega sistema, zgrajenega v skladu z veljavnimi predpisi,
– ločen odvod sanitarnih odpadnih vod po vodotesnem kanalizacijskem sistemu v javno kanalizacijo oziroma v čistilno napravo na samem območju avtomotodroma (če javna kanalizacija ni zgrajena), obvezno upoštevanje veljavnih predpisov,
– ureditev skladišč nevarnih snovi, skladiščenja odpadnih olj in skladiščenja nevarnih odpadkov v skladu z veljavnimi predpisi.
Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega urejanja:
– prometno omrežje: ureditev dostopa na območje iz regionalne ceste II. reda R II-447, in sicer preko novo predvidenega odcepa zahodno od naselja Čeplje oziroma preko lokalne ceste iz zahodne smeri,
– vodovod: izgradnja novega primarnega vodovoda, ki ga je možno navezati na transportni vod Vransko – Gomilsko,
– kanalizacija: ločen sistem kot je opisan pri usmeritvah za vodnogospodarsko urejanje območja,
– elektrika: izgradnja nove transformatorske postaje s pripadajočimi električnimi vodi, v fazi izdelave prostorske izvedbene dokumentacije je potrebno izdelati idejno rešitev elektrifikacije kompleksa,
– TK omrežje: priključitev na omrežje skladno s pogoji upravljavca, ki jih bo podal v fazi izdelave PIN,
– plinovod: obveznost pridobitve soglasja upravljavca magistralnega plinovoda M2, MMRP Rogatec – RMRP Vodice zaradi pogojev izgradnje cestnega priključka na regionalno cesto,
– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skladno z določili občinskega odloka.
Usmeritve za varovanje okolja:
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske izvedbene dokumentacije,
– obveznost izvedbe presoje vplivov na okolje v fazi pridobivanja lokacijskega ali enotnega dovoljenja,
– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov tako, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa v času gradnje in dogovorjenih pogojev v času izvajanja dejavnosti, varovanje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti okolja,
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov:
– izdelava prostorskega izvedbenega načrta – ureditvenega načrta za celotno obravnavano območje ali za posamezna ureditvena območja ločeno.
10. Programska zasnova za športno turistični kompleks na območju Podgrada
25. člen
Opis območja
Programska zasnova obravnava območje, ki leži zahodno od Vranskega, pod pobočjem hriba Jeronim, v dolini potokov Podgrajščica, Merinca, Potočnica. Na severnem delu je graščina Podgrad, južno od tega pa obstoječe kopališče. Obravnavano območje so pretežno travniki, ki so s severne strani in južne strani obdani z gozdom, z zahodne strani pa dvema manjšima gozdnima površinama. Površina ureditvenega območja meri ca. 10 ha.
Organizacija dejavnosti v prostoru
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu programske zasnove je namenjeno turistično-rekreacijski dejavnosti in kmetijstvu. Površina predvidena za pozidavo in druge ureditve je razdeljena na dve območji (v grafičnih prilogah označeni kot A) in B), ki so opredeljene kot:
– območje A) turistično gostinske dejavnosti, kjer je predvidena ureditev obstoječe graščine (sanacija), sanacija in izgradnja gospodarskih in pomožnih objektov (hlev za konje, objekti za shranjevanje kmetijske mehanizacije, krme in drugih pridelkov) in ureditev prometnih (dovoz, dostop, parkiranje) in ostalih zunanjih površin,
– območje B) kopališča, kjer je predvidena rekonstrukcija in dograditev kopalniškega objekta, ureditev (sanacija) in dograditev bazena, ureditev zunanjih površin, dograditev in ureditev športnih površin (igrišče za tenis, igrišče za igre z žogo, vadišče za golf) in ureditev prometnih (dovoz, dostop, parkiranje) in ostalih zunanjih površin.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– obvezna prostorska in vsebinska delitev ureditvenega območja na območje turistično-gostinske dejavnosti, območje športno-rekreacijske dejavnosti (golf vadbišče);
– izvajanje posegov, kot jih določa programska zasnova: gradnja pomožnih gospodarskih objektov in naprav v sklopu graščine, gradnja objektov in naprav v sklopu kopališča, izgradnja vadbišča za golf, urejanje prometnih površin, urejanje vodnih in obvodnih površin ter urejanje zelenih površin;
– ohranjanje kvalitet krajine;
– upoštevanje pogojev v zvezi z lokacijo objektov: zagotavljanje minimalne komunalne opremljenosti in dostopa, upoštevanje najmanjšega medsebojnega odmika objektov, prepoved poseganja tik ob gozdnem robu, prepoved poseganja na rob vodotoka in na poplavne površine;
– upoštevanje pogojev za arhitektonsko oblikovanje objektov: skladnost višinskih in tlorisni gabarit objektov in naprav, enotno oblikovanje streh in fasad obstoječih in predvidenih objektov z možnostjo oblikovanih poudarkov pri posebnih objektih in napravah;
– zasaditev okolice objektov z avtohtonimi in okrasnimi rastlinami ter krajinsko ureditev območja, skladno s krajinsko tipologijo.
Usmeritve za varstvo ohranjenosti naravnih vrednot in kulturne dediščine
Na območju programske zasnove je več objektov in območij naravnih vrednot in kulturne dediščine:
Naravne vrednote:
– naravni spomenik NS 4 – Zorkova lipa je zavarovana z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi dendroloških spomenikov in spomenikov oblikovane narave v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 78/98). Za drevo velja varstveni režim za drevesa naravne vrednote, dovoljeni so le nujni naravni posegi;
– naravni spomenik NS 11 – Vetrnica in naravni spomenik NS 12 – Podgrajska jama sta zavarovani z odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 77/98), za kateri velja varstveni režim za geomorfološke podzemne in zoološke naravne vrednote. Objekta se ohranjata v obstoječem stanju;
– naravna vrednota NV 5 – Podgrajska lipa na dvorišču Podgrad, ni zavarovana z odlokom, predvideni so drugi ukrepi varstva.
Kulturna dediščina na ureditvenem območju:
– arheološko območje Tabor k 2.01 Jeronim,
– profana stavbna dediščina K 4.04 dvorec Podgrad,
– vplivno območje kulturne dediščine.
Kulturna dediščina izven ureditvenega območja, vendar v vidnem polju (vplivno območje):
– sakralna stavbna dediščina K 3.11 cerkev Sv. Jeronima in K 3.12 kapela.
Objekti in območja kulturne dediščine so zavarovani z odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 89/98) in opredeljeni v strokovnih podlagah za varstvo kulturne dediščine (ZVNKD Celje, oktober 2000).
Za vse posege na objektih in območjih kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje po določilih zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), posege pa izvajati v skladu s temi pogoji.
Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje:
– z izgradnjo načrtovanih objektov in naprav se ne smejo poslabšati sedanje odtočne razmere površinskih voda potokov Podgrajščica, Merinščica in Potočnica na celotnem vplivnem območju ureditvenega območja;
– za zavarovanje korita Podgrajščice je potrebno predvideti ukrepe za preprečevanje erodiranja dna in brežin. Ureditve morajo biti sonaravne, čisti regulacijski ukrepi niso dovoljeni;
– na izviru Podgrajščice je potrebno načrtovati sanacijo stabilnega betonskega objekta, ki mora biti izveden tako, da bo omogočal kontroliran odvzem vode (za pitno vodo, za oskrbo bazena in za energetsko rabo). Da ne bi prišlo do prekomernega odvzema vode, je potrebno predhodno izdelati hidravlično presojo, ki mora temeljiti na hidrološki oceni vodnega vira. Za rabo vode si je potrebno pridobiti koncesijo vlade (zakon o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 32/93);
– vsi novi objekti morajo biti locirani na poplavno varnem območju. Nasipavanje terena ob strugi Podgrajščice ni dovoljeno;
– k programski zasnovi so pridobljeni vodnogospodarski pogoji katere je podal RS Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Celje;
– kanalizacija mora biti zgrajena v ločenem sistemu. V javno kanalizacijo se odvajajo vse odpadne sanitarne in bazenske vode in ostale odpadne vode iz turistično-gostinske dejavnosti po pogojih upravljalca. Čiste meteorne vode se ločeno odvajajo v površinski odvodnik;
– rabo prostora, ki je predvideno za vadbišče za golf je potrebno uskladiti z načrtovanimi vodnogospodarskimi ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti naselja Vransko (suhi zadrževalnik voda na Merinščici, ureditev struge Merinščice in Potočnice).
Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega urejanja:
– prometno omrežje: dostop do ureditvenega območja je po obstoječi dovozni cesti, ki iz Vranskega pelje do naselja Tešova oziroma do naselja Prapreče;
– vodovod: obstoječi objekti so navezani na obstoječi vodovod. Za napajanje športno-turističnega kompleksa bo potrebno predvideti novo razvodno omrežje z navezavo na cevovod zajetje Merince – rezervoar Vransko, ki ga bo potrebno pred ureditvijo površin vadbišča za golf obnoviti in izvesti z ustreznimi materiali. Pod utrjenimi površinami je obvezna uporaba nodularna litina;
– kanalizacija se izvede v ločenem sistemu – fekalne vode ločeno od meteornih vod. Čiste meteorne vode iz objektov in utrjenih površin se po kanalizacijskem sistemu kontrolirano odvajajo v površinske odvodnike, z olji in maščobami onesnažene vode (parkirišča, dvorišča za delovne stroje...) pa preko ustreznih lovilcev olj in maščob. Za fekalne vode in odpadne bazenske vode je potrebno predvideti izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema z navezavo na predvideno čistilno napravo Brode. Za odpadne vode z golf igrišča, predvsem iz greenov je predvideti kontrolirano odvodnjo voda ter ustrezno čiščenje (uporaba rastlinskih »čistilnih naprav«);
– elektrika: obstoječi objekti so navezani na obstoječe elektro omrežje. Za elektrifikacijo obravnavanega območja je potrebno izdelati idejno rešitev elektrifikacije, v kateri je potrebno obdelati postavitev 20kV daljnovoda, prestavitev nizko napetostnega elektro omrežja in napajanje objektov z električno energijo. Za daljnovod DV 220 kV Beričevo – Podlog in DV 20 kV Vransko je potrebno upoštevati širino elektroenergetskega koridorja ter upoštevati varnostno višino;
– TK omrežje: za potrebe novih objektov bo možno zgraditi novo TK omrežje z navezavo na obstoječega;
– ogrevanje: bo centralno z lahkim kurilnim oljem ali utekočinjenim naftnim plinom. Dovoljena je tudi uporaba ostalih, ekološko sprejemljivih goriv;
– odpadki: zbiranje in odvoz odpadkov je urejeno z občinskim odlokom.
Usmeritev za varovanje okolja:
– pri izvedbi prostorske izvedbene dokumentacije je treba upoštevati vse veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje soglasodajalcev;
– vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v okolju.
Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov:
– izdelava ureditvenega načrta za celotno območje ali za posamezna ureditvena območja ločeno.
11. Programska zasnova za centralno čistilno napravo Vransko
26. člen
Opis območja
Programska zasnova obravnava območje, ki se nahaja na južnem pobočju Dobroveljske planote in severno od potoka Podgrajščica. V naravi je obravnavano območje kmetijsko zemljišče. Površina ureditvenega območja znaša ca. 0,48 ha.
Organizacija dejavnosti v prostoru in namenska raba prostora
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu programske zasnove je namenjeno:
– gradnji centralne čistilne naprave Vransko,
– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega omrežja.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– izvajanje posegov kot jih določa programska zasnova: čistilna naprava obsega naslednje objekte: vhodno črpališče, mehanska stopnja – emšer, razdelilni jašek, tipski precejalnik Bioclere B415 (dve, oziroma tri enote) in iztočni jašek, možnost postavitve objekta in izvedbo manipulacijskih površin,
– ohranjanje kvalitetnih prvin krajine: obvodni prostor je potrebno ohraniti nepozidan v širini 10 m. V tem območju niso dovoljeni posegi, krajinska ureditev in zasaditev morata ohranjati prvine obvodne krajine in z ureditvami izboljšati stanje krajinske podobe. Za zasaditev je potrebno uporabiti avtohtone obvodne vrste,
– upoštevanje pogojev v zvezi z lokacijo objektov: zagotavljanje minimalne komunalne opremljenosti in dostopa, upoštevanje najmanjšega medsebojnega odmika objektov, predhodna pridobitev geoloških pogojev.
Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje območja:
– pri nadaljnjem načrtovanju čistilne naprave je potrebno upoštevati koridor za prelivanje visokih voda, zato mora biti odmik ograje čistilne naprave od zgornjega roba brežine Podgrajščice vsaj 10m,
– pri višinski postavitvi je potrebno upoštevati gladine 100-letnih vod z varnostnim nadvišanjem 50 cm, upoštevaje sedanje stanje,
– pri nadaljnjem načrtovanju predvideti ureditev leve brežine vodotoka, predvsem v smislu protierozijske zaščite,
– načrtovanje objekta in ukrepov za zaščito leve brežine vodotoka je potrebno izdelati na osnovi dejanskega posnetka terena,
– pri načrtovanju izpusta prečiščenih vod čistilne naprave (»ČN«) in tehnološkega postopka je treba upoštevati nevarnost povratnega zalivanja izpusta zaradi visokih voda (povratna zaklopka).
Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega urejanja:
– prometno omrežje: napajanje območja po novi po obstoječi poljski poti, ki bo ustrezno razširjena in urejena. Območje je dostopno iz naselja Brode preko mostu čez potok Podgrajščica,
– vodovod: priključitev bo možna na transportni vod PVC Ø 225mm, ki poteka po južni strani ceste ob potoku Merinca,
– kanalizacija: ločen sistem kot je opisan pri usmeritvah za vodnogospodarsko urejanje območja,
– na dotoku odpadne vode na ČN je potrebno vgraditi induktivni merilec pretoka z vgrajenimi krmilnimi izhodi za odčitavanje pretoka,
– na iztoku iz ČN je potrebno urediti večje dostopno merilno mesto,
– ločiti je potrebno glavno elektro omaro z merilnim mestom in razdelilno krmilno omaro. Razvodna elektro in krmilna instalacija na platoju ČN se položi v zaščitne cevi,
– zagotovljena mora biti tesnost objektov in cevovodov po standardu sist en 1610 in ö norm 1610,
– elektrika: napajanje je na razpolago na daljnovodu 20kV Vransko – odcep Tešova. Napajanje ČN se reši z interpolirano tipsko transformatorsko postajo 20/0,4kV in izgradnjo sekundarnega električnega omrežja. Za interpolirano tipsko transformatorsko postajo je potrebno izdelati ustrezen projekt v katerem je potrebno obdelati tudi nizko napetostni električni priključek čistilne naprave in križno razpetino DV20kV z dovozno cesto,
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje skladno s pogoji upravljavca, ki jih bo podal v fazi izdelave PIN,
– plinovod: obveznost pridobitve soglasja upravljavca magistralnega plinovoda M2, MMRP Rogatec – RMRP Vodice zaradi pogojev izrabe prostora v zaščitnem pasu predmetnega plinovoda,
– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skladno z določili občinskega odloka.
Usmeritve za varovanje okolja:
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske izvedbene dokumentacije,
– obveznost izvedbe presoje vplivov na okolje v fazi pridobivanja lokacijskega ali enotnega dovoljenja v primeru kadar iztok iz čistilne naprave presega 10% srednjega nizkega pretoka sprejemnika,
– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov tako, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa v času gradnje, varovanje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti okolja,
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
Voda:
– v vodotok je dovoljeno spuščati le prečiščene vode katerih vsebnost snovi mora biti v zakonsko določenih mejah. Kanalizacija in čistilna naprava morata biti zgrajena v skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96) in uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96),
– za poseg na vodno zemljišče je potrebno skladno z 22. členom zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) pridobiti dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor.
Hrup:
– pri nadaljnji fazi projektiranja in pri izvedbi PIN je potrebno upoštevati zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95). Hrup na ČN ne sme presegati mejnih vrednosti.
Zrak:
– kakovost zraka ne sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94).
Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov:
– izdelava prostorskega izvedbenega načrta – lokacijski načrt za celotno ureditveno območje ali za posamezna ureditvena območja ločeno.
28. člen
Strokovna podlaga za utemeljitev širitve ureditvenega območja za naselje Vransko
Opis območij
Območje širitve zajema stanovanjsko gradnjo, širitev pokopališča in razširitev območja za proizvodne in servisne dejavnosti v skupni površini 3,17 ha
Stanovanjska gradnja je razširitev ureditvenega območja zahodnega dela naselja Vransko na severnem pobočju Gorice. Širitev pokopališča se navezuje na že izgrajeni del pokopališča. Razširitev industrije pa se navezuje na že opredeljeno območje za proizvodne dejavnosti KIV.
Organizacija dejavnosti v prostoru in namenska raba prostora
Območje znotraj prikazane meje grafičnega dela strokovne podlage z označbo S1 (5-B3) je namenjeno na zahodu Vranskega širitvi stanovanjske gradnje in ureditvi zaključene podobe samega naselja. Območje znotraj prikazane meje grafičnega dela strokovne podlage z označbo PO (19-B16) je namenjeno razširitvi pokopališča in njegovi funkcionalni ureditvi. Območje znotraj prikazane meje grafičnega dela strokovne podlage z označbo IN2 (8-B6) pa je namenjeno izgradnji kotlovnice za kurjenje lesne bio mase skupaj z daljinskim ogrevanjem.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
Stanovanjska izgradnja:
– prilagojena konfiguraciji terena,
– upošteva zasnovo pozidave s smerjo slemen vzporedno s plastnicami,
– možnost novogradnje objektov in adaptacije, dozidave, rekonstrukcije, nadomestne gradnje obstoječih v okviru razširitve ureditvenega območja naselja Vransko,
– ohranjanje kvalitetnih prvin krajine,
– zagotavljanje minimalne komunalne opremljenosti,
– upoštevanje pogojev obstoječe tipologije objektov,
– zasaditev okolice novogradenj z avtohtonimi vrstami grmovnic in dreves,
– upoštevanje usmeritve za varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine.
Pokopališče:
– oblikovanje novih grobnih polj, uporaba materialov in opreme, mora slediti rešitvam obstoječega pokopališča tako, da bo v končni celoti pokopališče dajalo vtis enovitega prostora.
Industrija:
– razširitev območja za proizvodno in servisno dejavnost se navezuje na že opredeljeno območje proizvodne dejavnosti KIV. Predvidena izgradnja objekta kurilnice na bio maso ter spremljajoči objekti z manipulativnimi in parkirnimi površinami se navezuje na obstoječe objekte v oblikovanju na obstoječe objekte,
– upoštevanje usmeritev za varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine.
Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje območja:
– novi objekti morajo biti zasnovani tako, da ne bodo posegli v visokovodni koridor,
– sanitarne odpadne vode iz objektov je potrebno odvajati v javno kanalizacijo, ki bo zaključena z čistilno napravo,
– kanalizacija mora biti načrtovana v ločenem sistemu,
– odvajanje čistih meteornih vod s strešin in utrjenih površin ob objektih ter drenažnih vod je potrebno kontrolirano odvajati v površinski odvodnik – če je možno v meteorno kanalizacijo. V vodotoke se lahko spuščajo le vode ki odgovarjajo uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod in virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96),
– v primeru skladiščenja nevarnih snovi in tudi v primeru ogrevanja objektov na kurilno olje, je potrebno skladiščenje le-tega načrtovati v skladu s pravilnikom o tem kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/97).
Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega urejanja:
– prometno omrežje: širitev stanovanjskega območja je možna z izgradnjo nove dovozne ceste s priključkom na cesto Vransko–Prapreče, vključitev v obstoječe cestno omrežje.
Prometna zasnova bo definirana v fazi izdelave prostorskega ureditvenega načrta.
Širitev pokopališča se naveže na obstoječ cestno-prometni režim.
Cestno omrežje razširjene proizvodne dejavnosti se izvede v skladu s predvideno tehnologijo, soglasodajalcev –zasnova bo predvidena v fazi izdelave prostorskega izvedbenega načrta:
– vodovod: novogradnje je potrebno priključiti na obstoječe in predvidene vodovode oziroma predvideti rekonstrukcijo obstoječih in omogočiti povečan odvzem vode iz omrežja,
– kanalizacija: zgrajena bo v ločenem sistemu, vendar bo priključitev možna šele po izgradnji lokalne čistilne naprave. Po izvedbi priključka na zbirni kanal fekalnih voda, se obstoječe greznice opusti (očisti in zasuje),
– elektrika: napajanje je na voljo na daljnovodu 20 KV Vransko; glede, na število novogradenj je potrebno predvideti število in lokacije transformatorskih postaj,
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje v skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave PUP in PIN,
– ogrevanje: individualna kurišča na ekološko sprejemljiva goriva ali priključki na predvideno daljinsko ogrevanje na bio maso,
– odpadki: ureditev in zbiranje odpadkov v skladu z določili občinskega odloka.
Usmeritev za varovanje okolja:
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi prostorsko ureditvenih načrtov in prostorsko izvedbene dokumentacije,
– načrtovanje in izvajanje vseh posegov tako, da se bivanje in naravne razmere v okolju ne poslabšajo; upoštevati meje hrupa, varovati tla in zraka ter ohraniti vidne kakovosti okolja,
– varstvo voda bo urejeno z izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave. Do možne priključitve na kanalizacijsko omrežje pa je potrebno pri ravnanju varovanja s sanitarnimi in drugimi odpadnimi vodami ravnati v skladu s strokovnimi navodili o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85),
– upoštevati predpise v zvezi z varovanjem pred požarom.
Usmeritve za izdelavo prostorske izvedbene dokumentacije:
– izdelava ureditvenega načrta za območje razširitve stanovanjske gradnje v skladu z določili PUP,
– izdelava spremembe in dopolnitve prostorskega izvedbenega načrta za razširitev proizvodne dejavnosti,
– izdelava ureditvenega načrta za razširitev pokopališča.
29. člen
Če se v postopku priprave prostorskega izvedbenega akta za posamezni objekt, napravo ali prostorsko ureditev ugotovi, da je potrebno načrtovane ureditve zaradi funkcionalnega, okoljevarstvenega oziroma finančnega vzroka deloma spremeniti, se takšna sprememba šteje kot dopustna toleranca, kadar se z njo ohranjajo ali varujejo naravne in kulturne dobrine, ohranja naravni in kulturni značaj krajine, zmanjšujejo obremenitve v okolje ter ne spreminjajo vplivi na načrtovani izgled območja.
30. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 35/96) se zaradi uskladitve z odločbo ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/99) za območje Občine Vransko spremeni v naslednjih členih:
– v 4. členu se v prvem odstavku črtajo besede: »Prekopske šume, Prekopa, Kisovec, Mala Prekopa«;
– v 10. členu se v prvem stavku prvega odstavka številka »11« nadomesti s številko »7« in črtajo drugi, tretji, četrti in peti odstavek v celoti (odstavki, ki se začenjajo z besedilom »Deponija št. 3 – Prekopske šume«, »Deponija št. 4 – Prekopa«, »Deponija št. 5 – Kisovec«, »Deponija št. 6 – Mala Prekopa«);
– v 12. členu se v prvi alinei prvega odstavka črta besedilo »Gornji Grad 30 in Celje 21«.
31. člen
Iz kartografskega dela odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec-Gornji Grad 30, se izloči programska zasnova za deponijo nenosilnega materiala Tudruščica.
KONČNI DOLOČBI
32. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka se prostorske sestavine odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 za območje Občine Vransko – kartografski del nadomestijo z gradivom, ki je navedeno v 3. členu tega odloka.
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03/007-99
Vransko, dne 11. februarja 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost