Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001

Kazalo

5402. Spremembe statuta Občine Žirovnica, stran 12126.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00) in 18. ter 87. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99 in 71/01) je Občinski svet občine Žirovnica na 29. seji dne 19. 12. 2001 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Žirovnica
1. člen
V statutu Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99 in 71/01) se v 13. členu črta četrti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se po novem glasi: “Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut občine,
– sprejema odloke in druge občinske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– potrjuje začasne nujne ukrepe župana,
– določi organizacijo občinskega sveta in uprave ter način njunega delovanja v vojni,
– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta,
– imenuje člane drugih organov občine, ki so ustanovljeni na podlagi tretjega odstavka 13. člena,
– imenuje volilno komisijo za občinske volitve,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor zakon oziroma po njegovem pooblastilu statut občine ne določata drugače,
– odloča o najemu dolgoročnih posojil,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov občanov,
– potrjuje cene za opravljanje komunalnih storitev,
– odloča o prevzemu opravljanja državnih nalog,
– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote,
– imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut.
3. člen
V 27. členu se spremeni drugi odstavek, ki se po novem glasi: “Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon ne določa drugače.”
4. člen
V 32. členu se na koncu prvega odstavka doda “ter amandmaje”.
5. člen
V 34. členu se dopolni drugi odstavek z besedilom: “najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.”
6. člen
37. člen se spremeni tako, da se po novem glasi: “Nadzorni odbor mora podati mnenje k predlogu proračuna in zaključnega računa.”
7. člen
V 43. členu se črtata drugi in tretji odstavek.
8. člen
V 48. členu se dodata novi prvi in drugi odstavek, ki se glasita: “Podžupana imenuje in razrešuje na predlog župana občinski svet izmed članov občinskega sveta.
S sklepom o imenovanju podžupana se ugotovi, da bo podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati na občinskem svetu.”
Sedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
9. člen
V drugem stavku prvega odstavka 52. člena se “50 volivcev” nadomesti z “najmanj pet odstotkov volivcev v občini oziroma posameznem naselju” ter črta “, oziroma zahteva z 10 podpisi, če se nanaša na posamezno naselje”.
V tretjem odstavku se doda: “Občinski organi morajo odločitve obvezno preučiti in o tem obvestiti vaške odbore občine oziroma posameznega naselja.”
10. člen
V 54. členu postane drugi odstavek prvi odstavek ter prvi odstavek drugi odstavek.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: “Predlog za razpis referenduma je treba vložiti oziroma občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta.”
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek, v katerem se beseda “overovljenimi” nadomesti z besedo “overjenimi”.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: “Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh od vložitve zahteve.”
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek, v katerem se črta beseda “vseh volivcev” in na koncu doda “glasovalnih upravičencev oziroma upravičenk na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.”
Dodata se dva nova odstavka, ki se glasita: “Ob vloženem predlogu oziroma dani pobudi za razpis referenduma župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu. V primeru, da je splošni akt na referendumu potrjen, se objavi skupaj z objavo o izidu referenduma.
V primeru zavrnitve splošnega akta ali njegovih posameznih določb se splošni akt ne objavi, dokler se ne spremeni v skladu z voljo volivcev. Odločitev na referendumu zavezuje občinski svet do konca njegovega mandata.”
11. člen
V 56. členu se črta tretji odstavek.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
12. člen
72. člen se spremeni tako, da se po novem glasi: “Na območju Občine Žirovnica se kot gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in odvajanje padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga ter čiščenje in urejanje javnih površin,
– urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– oskrba naselij s plinom iz lokalnih omrežij,
– oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
– urejanje pokopališč,
– pogrebne storitve,
– urejanje in vzdrževanje javnih tržnic in sejmišč,
– urejanje javnih parkirišč,
– javna razsvetljava,
– plakatiranje, reklamni napisi in okrasitve naselij,
– urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
– zatiranje insektov in škodljivih glodalcev,
– skrb za zapuščene živali,
– upravljanje, vzdrževanje in obnova infrastrukturnih objektov in naprav v lasti občine, namenjenih za opravljanje javnih služb,
– varstvo pred požari,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in
– druge dejavnosti s področja varstva okolja, ki so v pristojnosti občine.
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina kot javno službo:
– dejavnost vzgoje in izobraževanja,
– osnovno zdravstvo in lekarniško dejavnost,
– osebno pomoč družini,
– knjižničarstvo in
– dejavnost muzejev.”
13. člen
V četrtem odstavku 74. člena se črta beseda “lahko”.
14. člen
V 75. členu se doda nov odstavek, ki se glasi: “S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.”
15. člen
76. člen se spremeni tako, da se po novem glasi: “Občina pridobiva prihodke iz sredstev države, iz lastnih virov in iz zadolžitev občine.”
16. člen
V 77. členu se doda nov odstavek, ki se glasi: “Zaključni račun mora biti pred obravnavo na občinskem svetu revidiran najmanj v obsegu, ki ga določa zakon.”
17. člen
V 79. členu se spremeni prvi stavek tako, da se po novem glasi: “Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.”
18. člen
80. člen se spremeni tako, da se po novem glasi: “V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, v katero se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.
Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.”
19. člen
81. člen se spremeni tako, da se po novem glasi: “Proračunska rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče, epidemije oziroma preprečevanje epidemij, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci,
2. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Sredstva se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja.
O uporabi sredstev iz prvega odstavka tega člena odloča občinski svet s posebnim odlokom.
Župan odloča o uporabi sredstev v posameznem primeru na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave do zneska, določenega v odloku o proračunu Občine Žirovnica. O uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.”
20. člen
Prvi odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi: “Občina se sme zadolževati le na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, v skladu z zakonom o financiranju občin. Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil.”
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
21. člen
V 84. členu se doda nov odstavek, ki se glasi: “Občina mora o zadolževanju in izdajanju poroštev po tem členu obveščati ministrstvo, pristojno za finance.”
22. člen
V 97. členu se besede “Uradnem listu RS” nadomestijo z besedami “Uradnem vestniku Gorenjske”.
23. člen
Naziv “tajnik občine” se v členih, kjer se pojavlja, nadomesti z nazivom “direktor občinske uprave”.
24. člen
V poglavju Prehodne in končne določbe se doda nov 107. člen, ki se glasi: “Oblika nazivov, ki jih imajo občinski funkcionarji, drugi organi občine ter delavci občinske uprave, se uporablja glede na trenutno zasedbo (moški, ženska).”
Dosedanji 107., 108. in 109. člen postanejo 108., 109. in 110. člen.
25. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-0001/01
Žirovnica, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost