Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001

Kazalo

5364. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2002, stran 12087.

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 20/01), 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na redni 35. seji dne 20. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Jesenice za leto 2002
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Jesenice za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
   Skupina/Poskupina kontov
   I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              2,404.856
      TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  1,550.802
   70  DAVČNI PRIHODKI                      1,077.685
      700 Davki na dohodek in dobiček               788.708
      703 Davki na premoženje                   180.760
      704 Domači davki na blago in storitve            108.217
      706 Drugi davki
   71  NEDAVČNI PRIHODKI                      473.117
      710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      403.525
      711 Takse in pristojbine                   10.997
      712 Denarne kazni                        878
      713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          13.400
      714 Drugi nedavčni prihodki                 44.317
   72  KAPITALSKI PRIHODKI                      62.738
      720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          45.938
      721 Prihodki od prodaje zemlje
      722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
        nematerialnega premoženja                16.800
   73  PREJETE DONACIJE                          –
      730 Prejete donacije iz domačih virov
      731 Prejete donacije iz tujine
   74  TRANSFERNI PRIHODKI                     791.316
      740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
        institucij                       791.316
   II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                2,394.576
   40  TEKOČI ODHODKI                        748.601
      400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            193.858
      401 prispevki delodajalcev za socialno varnost        27.950
      402 Izdatki za blago in storitve              500.972
      403 Plačila domačih obresti                  3.514
      409 Rezerve                         22.307
   41  TEKOČI TRANSFERI                      1,043.320
      410 Subvencije                        17.600
      411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        497.199
      412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     23.207
      413 Drugi tekoči domači transferi              505.314
      414 Tekoči transferi v tujino
   42  INVESTICIJSKI ODHODKI                    485.466
      420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev           485.466
   43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                   117.189
      430 Investicijski transferi                 117.189
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)                 10.280
      (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
   Skupina/Poskupina kontov
   IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
      IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                  620
      (750+751+752)
   75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH                  620
      750 Prejeta vračila danih posojil                620
      751 Prodaja kapitalskih deležev
      752 Kupnine iz naslova privatizacije
   V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
      KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)               5.000
   44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV5.000
      440 Dana posojila
      441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          5.000
      442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
   VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
      SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV                 –4.380
      (IV.–V.)
C)  RAČUN FINANCIRANJA
   Skupina/Poskupina kontov
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)                         –
   50  ZADOLŽEVANJE                            –
      500 Domače zadolževanje
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                     5.900
   55  ODPLAČILA DOLGA                        5.900
   550  Odplačila domačega dolga                    5.900
   IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
      RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               5.900
   X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                –5.900
   XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                  –10.280
3. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se oblikujejo največ v višini 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot proračunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5% prejemkov proračuna.
III. CILJI IN NAČELA PRORAČUNA
4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva za pospeševanje gospodarstva, komunalno cestno gospodarstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mrliško ogledno službo, druge javne potrebe in sredstva za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
5. člen
Občina Jesenice v letu 2002 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2002 se nakazujejo proračunskim uporabnikom do konca proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu.
6. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini ali jih ustvarijo neposredni uporabniki občinskega proračuna in vsi izdatki občine oziroma neposrednih uporabnikov za posamezne namene.
7. člen
Vsi prejemki so namenjeni za pokrivanje vseh izdatkov, razen prejemkov, ki so kot namenska sredstva določena z zakonom o javnih financah, zakonom o izvrševanju proračuna RS in drugo področno zakonodajo.
8. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med neposredne in posredne uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom določeno drugače.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom. Sredstva za amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v višini, navedeni v posebnem delu proračuna.
Sredstva, ki jih proračunski porabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, stroškov investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno.
9. člen
Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi razpisa ali odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali sklepa oziroma odredbe župana.
10. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primernem zavarovanju in obrestovanju predplačil.
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
11. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan oziroma od njega pooblaščena oseba, ki o tem v mesecu juliju poroča občinskemu svetu.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 15,000.000 tolarjev odloča župan in o tem obvešča občinski svet. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
13. člen
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svojih pristojnosti v preteklem letu pripravijo župan in posredni uporabniki proračunskih sredstev do 28. februarja tekočega leta in ga skupaj z zaključnim računom proračuna predložijo v sprejem občinskemu svetu.
Krajevne skupnosti in posredni uporabniki predložijo premoženjske bilance za preteklo leto do 30. marca tekočega leta za finance pristojnemu organu občinske uprave.
Premoženjsko bilanco občine za preteklo leto, ki vključuje tudi premoženjske bilance posrednih uporabnikov proračunskih sredstev in krajevnih skupnosti, predloži občinska uprava do 30. aprila Ministrstvu za finance.
14. člen
Neposredni uporabniki proračuna so dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prihodkov in drugih prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti.
Prihodki in drugi prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
15. člen
Vodja proračuna kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb. Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev odgovarjajo pooblaščeni delavci, ki odrejajo izplačila iz proračuna za posamezne namene. Za neizterjane davčne in nedavčne prihodke odgovarjajo predstojniki organov, ki so za to zadolženi.
16. člen
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev posrednih uporabnikov proračunskih sredstev odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri posrednem uporabniku.
17. člen
Posredni uporabniki proračuna so dolžni sprejeti in predložiti finančne načrte za leto 2001 najpozneje v 30 dneh po sprejetju občinskega proračuna.
V finančnem načrtu posrednega uporabnika se izkaže realizacija prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov za preteklo leto, kot je izkazana v sprejetem letnem poročilu ali ocena realizacije, če poročilo še ni sprejeto, ocena realizacije za tekoče leto ter načrt za prihodnje leto.
18. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
O prerazporeditvi in s tem o veljavnem proračunu župan šestmesečno poroča občinskemu svetu.
19. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere (skupini kontov 42 in 43) ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini kontov 40 in 41) ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
20. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
V. PRORAČUNSKI NADZOR
21. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem proračunskih uporabnikov glede na namen, obseg, dinamiko in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti občinski svet.
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.
22. člen
Na zahtevo občinske uprave in nadzornega odbora so uporabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo porabe sredstev.
Če uporabniki proračunskih sredstev ne ravnajo v skladu z določili tega odloka, jim lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje. Župan o tem poroča občinskemu svetu, le-ta pa lahko dokončno ustavi financiranje.
VI. ZADOLŽEVANJE
23. člen
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z določbami 85. člena zakona o javnih financah ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna.
24. člen
Javno podjetje in posredni uporabniki se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem občine.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in posrednih porabnikov v skladu z zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča občinski svet.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
25. člen
Če bo v letu 2003 potrebno začasno financiranje občine, se uporablja ta odlok in sklep župana.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 403–98/01
Jesenice, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.