Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001

Kazalo

5342. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, stran 12069.

Na podlagi 3., 4., 5. in 57. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na 33. seji dne 17. 12. 2001
O D L O K
o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
1. člen
(Ustanovitev)
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, ustanovljen z odlokom o ustanovitvi Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin (Uradni list RS, št. 20/92), na podlagi tega odloka nadaljuje z delom kot Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, ki deluje kot javni sklad v skladu z zakonom o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) ter določbami stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I) in tega odloka.
2. člen
(Oblika javnega sklada)
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je javni finančni in nepremičninski sklad.
3. člen
(Ustanovitelj)
Ustanovitelj Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana je Mestna občina Ljubljana.
Pristojnosti ustanovitelja določa zakon o javnih skladih in ta odlok.
4. člen
(Ime in sedež)
Ime sklada je: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana.
Sedež Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana je: Zarnikova 3, Ljubljana.
5. člen
(Znak in žig)
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: javni sklad) pri svojem poslovanju poleg imena uporablja tudi storitveni znak, zaščiten s storitveno znamko, prijavljeno pri Uradu Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine.
Javni sklad ima žig okrogle oblike, ki vsebuje ime in njegov znak.
6. člen
(Namen javnega sklada)
Javni sklad je osrednja lokalna institucija za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa na lokalni ravni tako, da pripravlja in izvaja stanovanjski program občine ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.
Na področju stanovanjske oskrbe spodbuja stanovanjsko gradnjo in izboljšanje kvalitete obstoječih zasebnih stanovanj ter zagotavlja gradnjo neprofitnih in socialnih stanovanj, prenovo in vzdrževanje lastnih stanovanj in stanovanjskih hiš.
7. člen
(Dejavnosti javnega sklada)
Javni sklad skrbi za doseganje namena iz prejšnjega člena tako, da opravlja predvsem naslednje dejavnosti:
– pripravlja in izvaja stanovanjski program Mestne občine Ljubljana,
– investira in soinvestira v gradnjo ali na drug način pridobiva stanovanja, predvsem neprofitna in socialna,
– v okviru namenskega premoženja posluje in gospodari s stanovanji in z nepremičninami, ki so v 12. členu tega odloka opredeljene kot namensko premoženje javnega sklada,
– izvaja vse postopke za dodelitve in zamenjave stanovanj,
– gospodari s stanovanjskim fondom oziroma drugimi nepremičninami, ki so sestavni del namenskega premoženja,
– izvaja kreditiranje občanov za stanovanjske potrebe,
– upravlja z nepremičninami ustanovitelja, o katerih teče postopek vračanja prvotnim lastnikom,
– pridobiva kredite za investicije na stanovanjskem področju,
– opravlja upravne naloge s stanovanjskega področja iz pristojnosti ustanovitelja,
– opravlja druge zakonske naloge in naloge za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa.
8. člen
(Dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti)
Dejavnosti javnega sklada po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– J/65.22 drugo kreditno posredništvo,
– J/65.23 drugo finančno posredništvo, d.n.,
– K/70.11 organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
– K/70.12 trgovanje z lastnimi nepremičninami,
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/70.32 upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
– K/74.14 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
      svetovanje – razen revizijske dejavnosti,
– L/75.11 dejavnosti uprave,
– L/75.12 dejavnosti javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na področju 
      zdravstva, izobraževanja, kulture in druge socialne storitve, razen 
      obveznega socialnega zavarovanja,
– N/85.32 socialno varstvo brez nastanitve,
– K/74.20 projektiranje in tehnično svetovanje.
9. člen
(Opravljanje dejavnosti za druge osebe)
Javni sklad lahko v okviru dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja storitve za druge osebe. Prihodki od opravljanja teh storitev so del sredstev za delo Stanovanjskega sklada MOL.
10. člen
(Splošni pogoji poslovanja)
Javni sklad posluje po splošnih pogojih poslovanja, ki jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
11. člen
(Namensko premoženje)
Vrednost namenskega premoženja po knjigovodski vrednosti znaša 25.972,221.319 SIT.
Popravljena vrednost namenskega premoženja se vpiše v sodni register po pridobitvi cenitve nepremičnin s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.
Premoženje iz prejšnjega odstavka se vpiše v sodni register.
12. člen
(Opredelitev namenskega premoženja)
Namensko premoženje iz prejšnjega člena so sredstva pravnega prednika (Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin) in namenska sredstva ustanovitelja v naslednjih oblikah:
– terjatve iz dolgoročnih stanovanjskih posojil fizičnim in pravnim osebam,
– terjatve iz poslovanja z nepremičninami,
– terjatve do bank za dane kratkoročne depozite,
– vrednostni papirji,
– denar na žiro računu in v blagajni,
– stanovanja in stanovanjske hiše, samski domovi in nepremičnine, ki se bodo prenavljale v stanovanja, garaže in parkirna mesta, najnujnejši bivalni prostori ter z vsemi temi nepremičninami povezana zemljišča (v nadaljevanju: nepremičnine).
Med nepremičnine, ki se vključijo v namensko premoženje sklada, sodijo:
– nepremično premoženje v lasti Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin,
– nepremično premoženje v lasti Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin, Neprofitne stanovanjske organizacije, d.o.o., Frankopanska 5, ki preide na sklad s pripojitvijo,
– nepremičnine, ki jih na podlagi posebnega sklepa vloži ustanovitelj.
13. člen
(Sredstva za delo)
Ustanovitelj zagotovi opremo in poslovne prostore potrebne za delo sklada in tekoče zagotavlja sredstva za izplačilo plač zaposlenih ter drugih materialnih stroškov v skladu z zakonom o javnih skladih.
14. člen
(Zagotavljanje sredstev za delo)
Sredstva za delo javnega sklada se zagotavljajo:
– v proračunu ustanovitelja,
– iz presežkov prihodka nad odhodki,
– iz prihodkov od storitev za druge osebe,
– iz prihodkov od dejavnosti, ki se ne nanaša na namensko premoženje,
– iz prihodkov v postopkih odločanja o posamičnih zadevah, ki niso prihodek proračuna,
– drugih prihodkov, ki jih določi ustanovitelj.
15. člen
(Ločitev premoženja)
Denarna sredstva in nepremičnine namenskega premoženja se vodijo ločeno od sredstev za delo javnega sklada.
16. člen
(Organi javnega sklada)
Organa javnega sklada sta nadzorni svet in direktor.
17. člen
(Nadzorni svet)
Nadzorni svet ima predsednika in štiri člane, za katere ne smejo biti podane ovire iz petega odstavka 15. člena zakona o javnih skladih.
Predsednik nadzornega sveta je po svoji funkciji župan Mestne občine Ljubljana.
Predsednika nadzornega sveta v času njegove odsotnosti zamenjuje eden izmed članov nadzornega sveta, ki ga določi predsednik.
Člane nadzornega sveta imenuje ustanovitelj na predlog predsednika nadzornega sveta.
18. člen
(Mandat članov nadzornega sveta)
Mandat članov nadzornega sveta je štiri leta. Po preteku mandata so člani nadzornega sveta lahko ponovno imenovani.
Nadzorni svet lahko imenuje stalna ali začasna delovna oziroma posvetovalna telesa.
19. člen
(Pristojnosti nadzornega sveta)
Nadzorni svet:
– skrbi za zagotavljanje delovanja javnega sklada v javnem interesu;
– sprejema poslovni načrt, finančni načrt in poslovno poročilo javnega sklada, ki jih predloži v soglasje ustanovitelju;
– daje soglasje direktorju k določitvi splošnih pogojev poslovanja;
– daje soglasje direktorju k določitvi organizacije sistema notranje kontrole;
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja;
– pregleduje in preverja poslovne knjige in poslovno dokumentacijo;
– obravnava poročila o posameznih poslih v zvezi z namenskim premoženjem in drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem javnega sklada;
– daje soglasje za zadolževanje v obsegu in z namenom, določenim z zakonom;
– daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z zakonom ali tem odlokom.
20. člen
(Način odločanja in poslovnik nadzornega sveta)
Nadzorni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika nadzornega sveta.
Nadzorni svet sprejme poslovnik o svojem delu, s katerim podrobneje določi način dela, sklicevanje in vodenje sej ter druga vprašanja v zvezi z delovanjem nadzornega sveta.
21. člen
(Direktor)
Direktorja na podlagi javnega natečaja in po predhodnem mnenju nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj.
Nadzorni svet objavi javni natečaj najkasneje tri mesece pred potekom mandata direktorja.
22. člen
(Pogoji za imenovanje direktorja)
Za direktorja se lahko imenuje oseba, ki je popolnoma poslovno sposobna in poleg pogojev, določenih z zakonom o javnih skladih, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– ima organizacijske sposobnosti,
– zna vsaj en svetovni jezik.
23. člen
(Mandat direktorja)
Direktor je imenovan za dobo štirih let in je lahko ponovno imenovan.
24. člen
(Pristojnosti direktorja)
Direktor:
– predstavlja in zastopa javni sklad;
– določa, organizira in vodi delo ter poslovanje;
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti javnega sklada;
– sprejema ukrepe za ohranjanje rentabilnosti in likvidnosti javnega sklada in predlaga sanacijske ukrepe;
– sprejema in izvaja ukrepe za izvajanje razvojnih usmeritev s temelji poslovne politike javnega sklada;
– s soglasjem nadzornega sveta določa splošne pogoje poslovanja in organizacijski sistem notranje kontrole;
– poroča nadzornemu svetu o poslovni politiki in drugih vprašanjih poslovanja;
– na zahtevo nadzornega sveta poroča o posameznih poslih v zvezi z namenskim premoženjem oziroma drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem;
– določa interna merila za razvrščanje aktivnih in zunajbilančnih postavk po tveganosti naložb;
– daje predloge in uresničuje sklepe nadzornega sveta;
– s soglasjem nadzornega sveta odloča o zadolževanju javnega sklada v obsegu, določenim v tretjem odstavku 37. člena zakona o javnih skladih;
– opravlja druge naloge, določene s predpisi in tem odlokom.
25. člen
(Zaposlitev direktorja)
Na podlagi sklepa o imenovanju sklene predsednik nadzornega sveta z direktorjem javnega sklada pogodbo o zaposlitvi.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Javni sklad prične delovati s 1. 7. 2002.
Do dneva, določenega v prejšnjem odstavku tega člena, se imenujejo člani nadzornega sveta, ki nastopijo svoj mandat z dnevom začetka dela javnega sklada.
Z dnem začetka dela javnega sklada preneha mandat dosedanjim članom upravnega odbora in direktorju Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin. Do imenovanja direktorja javnega sklada opravlja funkcijo direktorja dosedanji direktor Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin.
27. člen
Javni sklad z dnem začetka delovanja prevzame zaposlene na Oddelku za stanovanjsko gospodarstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in na Stanovanjskem skladu ljubljanskih občin.
28. člen
Z dnem začetka delovanja javnega sklada prenehata veljati odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin (Uradni list RS, št. 20/92) in statut Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin.
Z dnem začetka delovanja javnega sklada preneha veljati tudi dvanajsta alinea prvega odstavka 6. člena in 18. člen odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/00).
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 7. 2002.
Št. 360-11/01-4
Ljubljana, dne 17. decembra 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti