Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4874. Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 10171.

A N E K S
h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 18/91, 34/93, 3/98, 39/99)
1. člen
Izhodiščna plača za I. tarifni razred (količnik 1,00) za mesec januar 2002 se določi tako, da se znesek izhodiščne plače, določene na podlagi 4. in 5. člena dogovora o načinu usklajevanja plač v javnem sektorju za leto 2001 (Uradni list RS, št. 122/00) poveča za 2,3%.
Izhodiščna plača za mesec avgust 2002 se določi tako, da se znesek iz prejšnjega odstavka poveča za 2,6%.
V primeru, da dejanska rast cen življenjskih potrebščin konec decembra 2002 preseže 5,7% se izhodiščna plača za mesec januar 2003 dodatno uskladi na naslednji način:
– če je rast cen življenjskih potrebščin večja kot 5,7% do 6,2% se izvede 95% uskladitev za razliko rasti nad 5,7%;
– če je rast cen življenjskih potrebščin večja kot 6,2% se izvede 100% uskladitev za razliko rasti nad 6,2%.
V primeru, da dejanska rast cen življenjskih potrebščin konec decembra 2002 ne doseže 5,2% se predvideni odstotek uskladitve izhodiščne plače v letu 2003 iz prvega in drugega odstavka 2. člena zniža. Znižanje je enako razliki med dejanskim povečanjem izhodiščne plače po prvem in drugem odstavku tega člena in 90% dejanske rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2002. Izhodiščna plača v letu 2003 ne more biti nižja od izhodiščne plače za december 2002.
V dejanski rasti cen življenjskih potrebščin iz tretjega in četrtega odstavka se ne upošteva vpliv rasti cen alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov.
2. člen
Izhodiščna plača za I. tarifni razred (količnik 1,00) za mesec januar 2003 se določi tako, da se znesek izhodiščne plače iz prejšnjega člena poveča za 2,1%.
Izhodiščna plača za mesec avgust 2003 se določi tako, da se znesek iz prejšnjega odstavka poveča za 2,3%.
V primeru, da dejanska rast cen življenjskih potrebščin konec decembra 2003 preseže 4,9% se izhodiščna plača za mesec januar 2004 dodatno uskladi na naslednji način:
– če je rast cen življenjskih potrebščin večja kot 4,9% do 5,4% se izvede 95% uskladitev za razliko rasti nad 4,9%;
– če je rast cen življenjskih potrebščin večja kot 5,4% se izvede 100% uskladitev za razliko rasti nad 5,4%.
V dejanski rasti cen življenjskih potrebščin iz tretjega odstavka tega člena se ne upošteva vpliv rasti cen alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov.
V primeru, da je pričakovana rast cen življenjskih potrebščin za leto 2003 ob spreminjanju proračuna za leto 2003 višja oziroma nižja od 4,9%, se razlika nad oziroma do 4,9% upošteva pri določitvi izhodiščne plače po tem členu, in sicer tako, da se za polovico 90% razlike poviša oziroma zniža odstotek iz prvega odstavka tega člena in za polovico 90% razlike poviša oziroma zniža odstotek iz drugega odstavka tega člena. V tem primeru se spremenjen odstotek pričakovane rasti življenjskih potrebščin upošteva tudi pri dodatni uskladitvi izhodiščne plače po tretjem odstavku tega člena.
3. člen
Partnerji soglašamo, da se tudi v primeru sprejetja in uveljavitve novega zakona o sistemu plač v javnem sektorju, izvede uskladitev plač enako, kot je določeno v 2. členu.
4. člen
Regres za letni dopust za leto 2002 znaša 125.805 tolarjev.
5. člen
Regres za letni dopust za leto 2003 znaša 132.170 tolarjev.
6. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 19. novembra 2001.
Sindikat zdravstva in
socialnega varstva
Slovenije
predsednica
Nevenka Lekše l. r.
SVIZ-Sindikat vzgoje,
izobraževanja in znanosti
Slovenije
predsednik
Tine Ponikvar l. r.
Sindikat državnih in
družbenih organov
Slovenije
sekretar
Drago Ščernjavič l. r.
FIDES-Sindikat zdravnikov in
zobozdravnikov Slovenije
predsednik
Konrad Kuštrin, dr. med. l. r.
Policijski sindikat Slovenije
predsednik
Miroslav Dušič l. r.
GLOSA-Sindikat kulture
Slovenije
predsednik
Doro Hvalica l. r.
Sindikat VIR
sekretar
Bojan Hribar l. r.
Sindikat poklicnega gasilstva
Slovenije
predsednik
Bogdan Godnič l. r.
Konfederacija 90
predsednik
Boris Mazalin l. r.
Sindikat delavcev v zdravstveni
negi Slovenije
predsednica
Jelka Černivec l. r.
ZSSS-Sindikat zdravstva in
socialnega skrbstva
Slovenije
predsednik
Erih Šerbec l. r.
Sindikat carinikov Slovenije
predsednik
Dušan Miščevič l. r.
Vlada Republike Slovenije
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za finance
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost