Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1998 z dne 30. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1998 z dne 30. 1. 1998

Kazalo

331. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 (dopolnjen 1993 in 1994) ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–1990 za območje Občine Slovenske Konjice (za območje Občine Vitanje), stran 478.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 10. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95)je Občinski svet občine Vitanje na 30. seji dne 18. 9. 1997 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 (dopolnjen 1993 in 1994) ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–1990 za območje Občine Slovenske Konjice (za območje Občine Vitanje)
I. PREDMET IN CILJ SPREMEMB IN DOPOLNITEV
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih podlag, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 23/87), družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 23/87), sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konjice v letu 1993 (sklep Vlade RS, 8. 7. 1994) in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konjice v letu 1994 (sklep Vlade RS, 1. 12. 1994) – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov;
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov in način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti;
– roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstev, potrebnih za njihovo pripravo;
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,
– ter sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo.
II. VSEBINA IN OBSEG SPREMEMB IN DOPOLNITEV
2. člen
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št.18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr) ter navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju NPA) ter tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela razdeljene na naslednje sklope:
– zasnove organizacije dejavnosti v prostoru z usmerjanjem poselitve predvsem v ureditvena območja naselij (omrežje naselij; razporeditev stanovanj, razporeditev družbenih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti; razporeditev proizvodnih dejavnosti; infrastrukturno omrežje in povezave ter vodnogospodarske ureditve),
– zasnove namenske rabe prostora (območja kmetijskih zemljišč, gozdov, za raziskovanje in pridobivanje rudnin, voda, območja in objekti varovanja naravne in kulturne dediščine, ureditvena območja naselij, druge površine znotraj ureditvenih območij naselij, območja večjih infrastrukturnih objektov in drugih ureditev (zunaj ureditvenih območij naselij), območja za rekreacijo v naravnem okolju, nevarna in ogrožena območja (območja obveznih sanacij),
– urbanistične zasnove naselja Vitanje – programske usmeritve,
– podrobnejša določitev prostorske organizacije dejavnosti in namenske rabe prostora na območjih, kjer je predvidena kompleksna gradnja, prenova in drugi zahtevnejši posegi (Upošteva se ZUPr ter NPA v povezavi z določili zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93),
– obvezna izhodišča republiškega in občinskega dolgoročnega plana (obvezna izhodišča državnega dolgoročnega plana in obvezna izhodišča občinskega dolgoročnega plana),
– opredelitve za uresničevanje prostorskih sestavin dolgoročnega plana (načini nadaljnjega urejanja posameznih območij s prostorskimi izvedbenimi akti; merila za ugotavljanje odstopanj od sprejetega dolgoročnega plana, ki narekujejo postopek spremembe plana; skupne naloge s sosednjimi občinami),
– elaborat za spremembe v i. območju kmetijskih zemljišč na območjih kjer je to nujno potrebno.
V spremembah in dopolnitvah občinskih planskih aktov se bodo upoštevale utemeljene pobude in predlogi občanov, lokalnih skupnosti, organov, podjetij in organizacij za izvzem iz 1. varovanih kmetijskih zemljišč za namene stavbnih zemljišč in za določitev stavbnih zemljišč na nezazidljivih območjih Občine Slovenske Konjice.
Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim upoštevanjem določil NPA.
III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV
3. člen
1. Nosilec aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi na podlagi zbranih ponudb.
2. Koordinator postopka priprave in sprejemanja bodo župan Občine Vitanje ter strokovna služba in občinska komisija, pristojna za prostor.
IV. SODELUJOČI V PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV PLANSKIH AKTOV OBČINE – VIRI
4. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
(1) Za zasnove kmetijstva in gozdarstva:
– MOP – Urad RS, za prostorsko planiranje, Dunajska 47, Ljubljana,
– Sklad kmetijskih in gozdnih zemljišč Republike Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska c.13, Celje.
(2) Za zasnove vodnega gospodarstva in (6) za zasnovo sanacij:
– NIVO Celje,
– VO-KA Celje,
– Občina Vitanje,
– vaške skupnosti,
– RS, MOP, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Maribor, Krekova 17.
(3) Za zasnovo rudnin:
– RS; Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova ulica 5, Ljubljana,
– Občina Vitanje.
(4) Za zasnovo naravne in kulturne dediščine:
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju, Glavni trg 1, Celje 2,
(5) Za zasnovo rekreacije v naravnem okolju:
– Planinsko društvo Vitanje,
– Turistično društvo Vitanje,
– Občina Vitanje,
– Športno društvo Vitanje.
(6) Za zasnovo naselij in območij za poselitev:
– Občina Vitanje,
– Vaške skupnosti in Trška skupnost.
(7) Za zasnovo prometnega omrežja:
– RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za ceste, Dunajska cesta 48, Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za zračno plovbo, Kotnikova ul. 19a, Ljubljana,
– Družba za državne ceste d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana,
– Podjetje za vzdrževanje in varstvo cest Celje, Lava 42, Celje,
– Občina Vitanje.
(8) Za zasnovo omrežja zvez:
– Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje, Krekov trg 9, Celje,
– Telekom Slovenije p.o., PE Celje, Lava 1, Celje,
– RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za telekomunikacije, Kotnikova ul.19 a, Ljubljana.
(9) Za zasnovo energetskega omrežja:
– ELES – Elektro Slovenija, p.o., javno podjetje za prenos električne energije, Hajdrihova ul. 2, Ljubljana,
– Elektro Maribor, PE Slovenska Bistrica, Kolodvorska c.12a, Slovenska Bistrica,
– Občina Vitanje,
– RS; Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova ulica 5, Ljubljana,
– GEOPLIN, d.o.o., Slovenska plinska družba, Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
– Elektro Celje.
(10) Za zasnovo območij za potrebe SLO in DS:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Območno poveljstvo Slovenske vojske – pristojno za prostor Občine Slovenske Konjice,
– Občina Vitanje.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov upoštevati pri njihovi pripravi.
V. TERMINSKI PLAN
5. člen
1. Sprejem sklepa o začetku postopka za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Vitanje, 18. 9. 1997.
2. Poziv občanom, da podajo pobude – vloge za posege v prostor (za prekategorizacijo kmetijskih zemljišč); končni rok za sprejemanje pobud je bil določen z datumom 15. 11. 1997; pobude – vloge, ki bodo prispele na naslov Občine Vitanje po tem datumu, se bodo obravnavale pri prvi naslednji izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Vitanje.
3. S sprejetjem programa priprave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov za območje Občine Vitanje se prične s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitev občinskih planskih aktov (predvidoma 1. 10. 1997).
4. Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se izdela v roku 90 dni; koordinatorji postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov opravijo predhodno obravnavo osnutka predvidoma 30. 1. 1998; delovni osnutek za sejo občinskega sveta se pripravi v roku enega tedna po opravljeni predhodni obravnavi (predvidoma 15. 2. 1998).
5. Občinski svet občine Vitanje sprejme (predvidoma 20. do 30. 3. 1997) sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov v roku osem dni po prejemu gradiva iz prejšnje 4. točke; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
6. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Vitanje za trideset dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje točke in se zaključi predvidoma 30. 3. 1998.
7. Javna razprava se izvede na sedežu Občine Vitanje v času trajanja javne razgrnitve (predvidoma od 15. do 20. 3. 1998).
8. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.
9. Občinski svet zavzame (predvidoma v roku 14 dni po končani javni razgrnitvi) stališče do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi poročila občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
10. Občinski svet v roku trideset dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnje 9. točke naloži strokovni službi (izvajalec), da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitev in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi.
Župan občine Vitanje posreduje usklajen osnutek (predvidoma 30. 4. 1998) na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje, s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
11. Župan Občine Vitanje posreduje, po sprejetju obvestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana, oziroma po poteku roka 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana na MOP, usklajeni osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na občinski svet s predlogom, da o spremembah in dopolnitvah občinskih planskih aktov razpravlja in jih sprejme z odlokom v enofaznem (skrajšanem) postopku (predvidoma 30. 6. 1998).
VI. SREDSTVA
6. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na območju Občine Vitanje, za pripravo strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, za organizacijske in druge stroške se potrebna sredstva zagotovijo iz proračuna Občine Vitanje. Za pripravo elaborata o izjemnih posegih se zagotovi del sredstev s plačilom posameznih občanov (v višini 10.000 SIT za posamezni poseg), ki so podali pobude – vloge za poseg.
Št. 061/030/97-04
Vitanje, dne 18. septembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost