Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4861. Pravilnik o spremembah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje, stran 10131.

Na podlagi drugega odstavka 70. in 71. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 9/99 – Odl. US, 56/99 – zakon o ohranjanju narave, 22/00 – zakon o javnih skladih) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
1. člen
V pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96 in 71/00) se drugi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti izvedbo meritev koncentracije vseh tistih snovi v odpadnih plinih, za katere so s predpisom določene mejne vrednosti, in vseh tistih snovi, ki so za posamezni vir onesnaževanja določene v tabeli priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
2. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Emisijski monitoring mora zavezanec zagotavljati kot:
– trajne meritve emisije v primerih, določenih s predpisom o emisiji snovi v zrak ali za posamezno vrsto virov onesnaževanja s posebnim predpisom o emisiji snovi v zrak,
– občasne meritve emisije vseh tistih snovi, za katere niso določene trajne meritve, vendar je za njih s posebnim predpisom o emisiji snovi v zrak za posamezni vir onesnaževanja določena mejna vrednost,
– občasne meritve emisije vseh tistih snovi, ki niso snovi iz prejšnjih alinej tega odstavka, vendar je količina teh snovi v odpadnih plinih vira onesnaževanja večja od mejne količine, določene v predpisu o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, in
– občasne meritve emisije vseh tistih snovi, ki niso snovi iz prejšnjih alinej tega odstavka, vendar so te snovi za posamezni vir onesnaževanja določene v Prilogi 4 tega pravilnika.«.
3. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občasne meritve se izvajajo enkrat letno z razmiki, ki ne smejo biti krajši od šestih mesecev.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-07-13/01
Ljubljana, dne 5. decembra 2001.
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor
Priloga 4

Viri osnaževanja, za katere so določene meritve emisij za snovi v
tabeli te priloge:


1. 1 Kurilna naprava z nazivno vhodno toplotno močjo več kot 5
   MW

1. 2 Rafinerija nafte in plina

1. 3 Koksarna

1. 4 Obrat za uplinjanje in utekočinjanje premoga

2. 1 Obrat za praženje in sintranje kovinskih rud (vključno s
   sulfidno rudo)

2. 2 Obrat za proizvodnjo grodlja ali jekla (primarno in
   sekundarno taljenje), vključno s kontinuiranim litjem, z
   zmogljivostjo več kot 2,5 tone na uro

2. 3a Obrat za predelavo železovih kovin: vroče valjanje z
   zmogljivostjo več kot 20 ton surovega jekla na uro

2. 3b Obrat za predelavo železovih kovin: kovačije, v katerih
   uporabljena kalorična moč presega 20 MW, in s kladivi,
   katerih energija je večja od 50 kJ na kladivo

2. 3c Obrat za predelavo železovih kovin: nanašanje zaščitnih
   prevlek iz staljenih kovin z vložkom več kot 2 toni
   surovega jekla na uro

2. 4 Livarna železa s proizvodno zmogljivostjo več kot 20 ton na
   dan

2. 5a Obrat za proizvodnjo barvnih surovih kovin iz rude,
   koncentratov ali sekundarnih surovin z metalurškimi,
   kemijskimi ali elektrolitskimi postopki

2. 5b Obrat za taljenje, vključno z legiranjem, barvnih kovin,
   vključno z izrabljenimi izdelki za predelavo (rafinacija,
   vlivanje itd.), s talilno zmogljivostjo več kot 4 tone na
   dan za svinec in kadmij ali 20 ton na dan za vse ostale
   kovine

2. 6 Obrat za površinsko obdelavo kovin in plastičnih materialov
   z uporabo elektrolitskih ali kemijskih procesov v kadeh s
   skupno prostornino več kot 30 m3

3. 1 Obrat za proizvodnjo cementnega klinkerja v rotacijskih
   pečeh s proizvodno zmogljivostjo več kot 500 ton na dan ali
   proizvodnjo apna v rotacijskih pečeh s proizvodno
   zmogljivostjo več kot 50 ton na dan ali v drugih pečeh s
   proizvodno zmogljivostjo več kot 50 ton na dan

3. 2 Obrat za proizvodnjo azbesta in azbestnih izdelkov

3. 3 Obrat za proizvodnjo stekla, vključno s steklenimi vlakni,
   s talilno zmogljivostjo več kot 20 ton na dan

3. 4 Obrat za taljenje nekovin, vključno s proizvodnjo
   mineralnih vlaken, s talilno zmogljivostjo več kot 20 ton
   na dan

3. 5 Obrat za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem, posebno
   strešnikov, opek, ognjevarnih opek, ploščic, lončevine ali
   porcelana, s proizvodno zmogljivostjo več kot 75 ton na dan
   in/ali z zmogljivostjo peči več kot 4 m3 in gostoto vložka
   v posamezno peč več kot 300 kg/m3

4. 1a Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih organskih kemikalij,
   kot so enostavni ogljikovodiki (ciklični ali aciklični,
   nasičeni ali nenasičeni, alifatski ali aromatski)

4. 1b Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih organskih kemikalij,
   kot so ogljikovodiki z vezanim kisikom, kot so alkoholi,
   aldehidi, ketoni, karboksilne kisline, estri, acetati,
   etri, peroksidi, epoksidne smole

4. 1c Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih organskih kemikalij,
   kot so ogljikovodiki z vezanim žveplom

4. 1d Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih organskih kemikalij,
   kot so ogljikovodiki z vezanim dušikom, kot so amini,
   amidi, dušikove (III) ali dušikove (V) spojine, nitrili,
   cianati, izocianati

4. 1e Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih organskih kemikalij,
   kot so ogljikovodiki z vezanim fosforjem

4. 1f Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih organskih kemikalij,
   kot so ogljikovodiki z vezanimi halogeni

4. 1g Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih organskih kemikalij,
   kot so organokovinske spojine

4. 1h Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih organskih kemikalij,
   kot so osnovne plastične mase (polimeri, sintetična vlakna
   in celulozna vlakna)

4. 1i Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih organskih kemikalij,
   kot so sintetični kavčuk

4. 1j Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih organskih kemikalij,
   kot so barvila in pigmenti

4. 1k Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih organskih kemikalij,
   kot so površinsko aktivne snovi

4. 2a Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih anorganskih
   kemikalij, kot so plini, kot so amoniak, klor ali
   klorovodik, fluor ali fluorovodik, ogljikovi oksidi,
   žveplove spojine, dušikovi oksidi, vodik, žveplov dioksid,
   karbonilklorid

4. 2b Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih anorganskih
   kemikalij, kot so kisline, kot so kromova kislina,
   fluorovodikova kislina, fosforjeva kislina, dušikova
   kislina, solna kislina, žveplova kislina, oleum, žveplasta
   kislina

4. 2c Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih anorganskih
   kemikalij, kot so baze, kot so amonijev hidroksid, kalijev
   hidroksid, natrijev hidroksid

4. 2d Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih anorganskih
   kemikalij, kot so soli, amonijev klorid, kalijev klorat,
   kalijev karbonat, natrijev karbonat, perborat, srebrov
   nitrat

4. 2e Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih anorganskih
   kemikalij, kot so nekovine, kovinski oksidi ali druge
   anorganske spojine, kot so kalcijev karbid, silicij in
   silicijev karbid

4. 3 Kemijski obrat za proizvodnjo fosforjevih, dušikovih in
   kalijevih gnojil (enostavnih ali sestavljenih)

4. 4 Kemijski obrat za proizvodnjo osnovnih sredstev za zaščito
   rastlin in biocidov

4. 5 Obrat, v katerem se v proizvodnji osnovnih farmacevtskih
   izdelkov uporabljajo kemijski ali biološki procese

4. 6 Kemijski obrat za proizvodnjo eksplozivnih sredstev

5. 1 Obrat za odstranjevanje ali predelavo nevarnih odpadkov, po
   postopkih kot so določeni v Prilogi 4 in v Prilogi 5
   (postopki R1, R5, R6, R8 in R9) pravilnika o ravnanju z
   odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01) in
   pravilniku o ravnanju z odpadnimi olji (Uradni list RS,
   85/98), z zmogljivostjo več kot 10 ton na dan

5. 2 Obrat za sežiganje komunalnih odpadkov, kot so določeni v
   pravilniku o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 32/00,
   53/01) in uredbi o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic
   odpadkov in pri sosežigu odpadkov (Uradni list RS, št.
   50/01), uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode
   iz naprav za čiščenja odpadnih plinov sežigalnice odpadkov
   in pri sosežigu odpadkov (Uradni list RS, št. 51/01), z
   zmogljivostjo več kot 3 tone na uro

5. 3 Obrat za odstranjevanje nenevarnih odpadkov, kot so
   določeni v Prilogi 5 (postopki D8 in D9) pravilnika o
   ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00,
   20/01), z zmogljivostjo več kot 50 ton na dan

5. 4 Odlagališče odpadkov, ki sprejme več kot 10 ton na dan, ali
   s celotno zmogljivostjo več kot 25.000 ton, z izjemo
   odlagališč inertnih odpadkov

6. 1a Industrijski obrat za proizvodnjo papirne kaše iz lesa ali
   drugih vlaknastih materialov

6. 1b Industrijski obrat za proizvodnjo papirja in lepenke, s
   proizvodno zmogljivostjo več kot 20 ton na dan

6. 2 Obrat za predhodno obdelavo (postopki, kot so spiranje,
   beljenje, mercerizacija) ali barvanje vlaken ali tkanin,
   katerih zmogljivost presega 10 ton na dan

6. 3 Obrat za strojenje kož, katerih zmogljivost presega 12 ton
   gotovih izdelkov na dan

6. 4a Klavnice s proizvodno zmogljivostjo več kot 50 ton na dan

6. 4b Obrat za obdelava in predelava živil:

   - za predelavo živil živalskega izvora (razen mleka), s
   proizvodno zmogljivostjo več kot 75 ton gotovih izdelkov na
   dan

   - za predelavo živil rastlinskega izvora, s proizvodno
   zmogljivostjo več kot 300 ton gotovih izdelkov na dan
   (povprečna vrednost na četrtletje)

6. 4c Obrat za obdelavo in predelavo mleka, če je količina
   sprejetega mleka več kot 200 ton na dan (letna povprečna
   vrednost)

6. 5 Kafilerije z zmogljivostjo več kot 10 ton na dan

6. 6a Obrat za intenzivno rejo perutnine z več kot 40000 mesti

6. 6b Obrat za intenzivno rejo - prašičerejo z več kot 2000 mesti
   za prašiče pitance (več kot 30 kg)

6. 6c Obrat za intenzivno rejo - prašičerejo z več kot 750 mesti
   za plemenske svinje

6. 7 Obrat za površinsko obdelavo snovi, predmetov ali izdelkov
   z uporabo organskih topil, še posebej za apreturo,
   tiskanje, premazovanje, razmaščevanje, impregniranje proti
   vlagi in drugo impregniranje, klejanje, barvanje in
   čiščenje, s porabo več kot 150 kg na uro ali več kot 200
   ton na leto

6. 8 Obrat za proizvodnjo ogljika (antracita) ali elektrografita
   s sežiganjem ali grafitizacija


AAA Zlata odličnost