Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2001 z dne 27. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2001 z dne 27. 11. 2001

Kazalo

4749. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni, stran 9200.

Na podlagi 39. člena zakna o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 15 člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na podlagi obravnave na 22. redni seji Občinskega sveta občine Dobrna, 20. 9. 2001, na korespondenčni seji Občinskega sveta občine Dobrna, dne 22. 11. 2001 soglasno sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni (v nadaljnjem besedilu: sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta), ki ga je izdelal AR projekt, d.o.o., pod številko projekta ZN 44/01 v novembru 2001.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo tekstualni in grafični del, ki sta sestavni dela tega odloka:
A) Tekstualni del,
1. Upoštevana zakonodaja in predpisi,
2. Uvodni del,
3. Analiza ustvarjenih razmer,
4. Ureditvena situacija,
5. Urbanistično arhitektonski pogoji,
6. Komunala infrastruktura,
7. Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje,
8. Varstvo naravne in kulturne dediščine,
9. Vodnogospodarske ureditve,
10. Omejitve in pogoji glede varovanja okolja in zaščite,
11. Etape izvajanja,
12. Obveznosti investitorjev in izvajalcev,
13. Ostali pogoji,
14. Soglasja pristojnih organov in organizacij.
B) Odlok
C) Grafični del
Kompleks A
U1 Izsek iz planskega akta              M 1 : 5000
U2a Katastrski načrt                 M 1 : 2880
U3a Geodetska podloga                 M 1 : 500
U4a Arhitekturna situacija               M 1 : 500
U5a Geodetska zazidalna situacija           M 1 : 500
U6a Situacija komunalne infrastrukture         M 1 : 500
U7a Situacija energetske in telekomunikacijske
infrastrukture                     M 1 : 500
U8a Načrt gradbenih parcel               M 1 : 500
U9a Prerez 1-1                     M 1 : 200
U10a Prerez 2-2                    M 1 : 200
U11a Prerez 3-3                    M 1 : 200
U12a Prerez 4-4                    M 1 : 200
U13a Prerez 5-5                    M 1 : 200
U14a Prerez 6-6                    M 1 : 200
U15a Pogled                      M 1 : 200
KOMPLEKS B
U1 Izsek iz planskega akta              M 1 : 5000
U2b Katastrski načrt                 M 1 : 1000
U3b Geodetska podloga                 M 1 : 500
U4b Arhitekturna situacija               M 1 : 500
U5b Geodetska zazidalna situacija           M 1 : 500
U6b Situacija komunalnih vodov in naprav        M 1 : 500
U7b Načrt gradbenih parcel               M 1 : 500
II. OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
Območje sprememb in dopolnitve zazidalnega načrta obsega naslednje parcelne številke:
k.o. Dobrna za kompleks A:1756/1, 1769, 2003, 2002, 2004.
k.o. Dobrna za kompleks B: 1824/3, 1826/7, 1826/10.
4. člen
Območje sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta obravnava dva kompleksa kompleks A in kompleks B. Kompleks A obravnava spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta med vilo Higiea in hotelom Dobrna, kompleks B obravnava prizidek stanovanjske hiše Brglez in gradnjo gospodarskega objekta.
Območje kompleksa A je razdeljeno na posamezna ožja območja, ki so razvidna iz grafičnih prilog:
– dovoz s parkirišči, most in servisni prostori,
– bazen s spremljevalnimi prostori in zelenico,
– gostinski lokal kot prizidek k vili Higiea,
– sprememba namembnosti pritličja sobnega trakta hotela Dobrna,
– predvideni povezovalni hodnik z razširjenim centralnim delom.
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO PROSTORA, KVALITETO GRADITVE IN DRUGE POSEGE V PROSTOR
5. člen
V območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta so pod predpisanimi pogoji dopustni naslednji posegi v prostor:
– gradnja bazena s spremljevalnimi prostori,
– gradnja dozidav, nadzidav, dopolnilna in nadomestna gradnja,
– gradnja prometnih, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov in naprav,
– rekonstrukcije, adaptacije, sanacije,
– spremembe namembnosti,
– tekoča vzdrževalna dela,
– gradnja opornih zidov z varovalno ograjo,
– urejanje zelenih, rekreacijskih površin in odprtih prostorov,
– rušitve.
Razporeditev in namembnost objektov in odprtih prostorov Kompleks A
6. člen
Dovoz s parkirišči, most in servisni prostori
Predvidena je izvedba nove dovozne ceste na severni strani hotela Dobrna s priključkom na lokalno cesto št. 965641. V dolžini ca. 20 m bo cesta izvedena kot tunelska konstrukcija. Na tem delu, nad cesto je predvidena zelenica z ograjo na zahodni in južni strani.
Na vzhodni strani hotela Dobrna je predvidena izvedba 16 parkirnih mest za upravo hotela in obiskovalce bazena. Vhod v pritličje hotela deli parkirišče na severni del, kjer je predvidena izvedba štirinajst parkirnih mest in južni, kjer je predvidena izvedba dveh parkirnih mest. Nad severnim delom parkirišča je predvidena pergola, nad južnim delom parkirišča pa se izvede delno nadstrešnica.
Nad potokom Toplica se zgradi novi most. Most bo armiranobetonski s kovinsko ograjo. Širina vozišča bo 5,50m z obojestranskim pločnikom min. 60 cm. Predvidena je osvetlitev mosta s štirimi svetilkami.
Na južnem delu povezovalnega hodnika je prizidek hotela Dobrna. V prizidku so predvideni servisni prostori (delavnica in skladišče). V tem delu je predvideno tudi novo dvigalo za povezavo z obstoječim bazenom in programi ob njem.
7. člen
Bazen s spremljevalnimi prostori in zelenico
V osrednjem delu kompleksa A med obstoječim kamnitim zidom na severu in predvideno dovozno cesto je predviden bazenski del s spremljajočimi prostori. Tlorisno je objekt nepravilne oblike. Objekt je dvoetažen, in sicer medetažno zamaknjen. V pritličju bazenskega prostora je bazen in del spremljajočih prostorov. Pod bazenom je podprostor za potrebe bazenske tehnike in kontrole. Nad pritličnimi pomožnimi prostori je etaža namenjena spremljajočim dejavnostim.
Ob zahodnem robu bazenskega sklopa je predviden novi zid s kamnito oblogo ob katerem je predvidena zasaditev drevja. Ta del bazenskega sklopa, med predvidenim kamnitim zidom in pokritim bazenom, je namenjen za počitek.
Ob predvidenem opornem zidu je predvidena zelenica za počitek z bazenčkom za noge. Bazeni morajo biti obloženi z mozaikom, ostale talne površine v bazenskem in drugih prostorih so obloženi z nedrsno keramiko ustrezne kvalitete.
8. člen
Gostinski lokal kot prizidek k vili Higiea
Na južni strani vile Higiea je predviden prizidek gostinski lokal, ki se navezuje na vinsko klet v vili Higiea in služi gostom bazena. Gostinski lokal bo imel ponudbo brezalkoholnih pijač, piva, toplih napitkov, slaščic, sadnih kup in sladoleda ter ponudbe obstoječe vinske kleti v vili Higiea, ki obsega celotno ponudbo hrane, pripravljene v centralni kuhinji hotela in pijač.
V kletni etaži gostinskega lokala so predvideni naslednji prostori:
– delilna kuhinja,
– skladišče pijače in embalaže,
– prostor za pomivanje jedilne posode in steklenine,
– shramba slaščic in sladoleda,
– prostor za čistila,
– garderoba za zaposlene s sanitarijami in tuši,
– notranji prostor za goste,
– zunanji prostor za goste.
– povezava z vilo Higiea,
Nad kletno etažo gostinskega lokala se uredi terasa.
Na vzhodni strani terase med obstoječim kamnitim zidom na jugu in vilo na severu je zelenica z obstoječim studencem.
9. člen
Sprememba namembnosti pritličja sobnega trakta hotela Dobrna
Predvidena je sprememba namembnost pritlične etaže sobnega trakta hotela Dobrna, na mesto obstoječega zaklonišča in servisnih prostorov se uredijo pisarne za upravo hotela.
Na severni strani upravnega hotela se prizidajo stopnice.
10. člen
Predvideni povezovalni hodnik z razširjenim centralnim delom
Predvidena je gradnja povezovalnega hodnika med vilo Higiea in hotelom Dobrna.
Hodnik povezuje vilo in hotel na nivoju pritličja vile Higiea in medetažo hotela.
Hodnik je zasnovan kot oporni zid, ki je umeščen v brežino. Delno je spodnja stena hodnika ob parkirišču hotela Dobrna izvedena v steklu.
11. člen
Kompleks B
Kompleks B obravnavo prizidek stanovanjske hiše Brglez in gradnjo gospodarskega objekta.
Predvidena je gradnja prizidka na zahodni strani stanovanjske hiše za ureditev dodatnih stanovanjskih prostorov.
Na vzhodni strani javne poti, ki deli obravnavani kompleks na stanovanjski in gospodarski del, je predvidena gradnja gospodarskega poslopja.
Kletna etaža je namenjena kot shramba pridelkov in skladišče orodja, v pritličju pa se uredijo garaže za osebna vozila.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV
Urbanistično –arhitektonski pogoji
Kompleks A
12. člen
Horizontalni in vertikalni gabariti
Horizontalni in vertikalni gabariti so prikazani na geodetski zazidalni situaciji in prerezih.
Načrtovani posegi v območju lahko odstopajo v povečanje ali pomanjšanje 10%.
13. člen
Strehe in kritina
Streha nad bazenom bo enokapnica z naklonom strešine ca. 3°.
Streha nad gostinskim lokalom bo ravna z urejeno teraso. Streha nad povezovalnim hodnikom bo ravna AB plošča, razen dela v območju nad centralnim delom hodnika, kjer je steklena. Okrogli svetlobniki v ravni strehi so iz pleksi stekla.
14. člen
Fasade
Fasada na območju bazena in hodnika na delu za hotelom Dobrna je steklena polstrukturna v tipskih Al profilih s poudarjeno horizontalno členitvijo po višini objekta. Zaščitena bo z rolo mrežicami na zunanji strani pritrjenimi na nosilno konstrukcijo fasade.
Zahodna fasada gostinskega lokala bo obložena s kamnom.
15. člen
Glavni dostopi
Gostinske, bazenske in pripadajoče površine so na nivoju kleti vile Higiea. Dostop v ta del je po stopnišču iz povezovalnega hodnika. Iz razširjenega dela hodnika je možen tudi urgentni izhod na zunanjo teraso (prostor za počitek).
Terasa nad gostinskim delom je v dveh nivojih in je dostopna po stopnicah iz bazenskega dela. Vhod za zunanje goste je skozi recepcijo hotela.
Dostop v upravni del sobnega trakta hotela Dobrna je na vzhodni strani.
16. člen
Gradbene parcele
Gradbena parcela je določena v grafičnem delu U8a.
Kompleks B
17. člen
Prizidek stanovanjski hiši
– horizontalni gabarit:  14.80m x 3.50m ± 10%
– vertikalni gabarit:   6.40m ± 5% (od kote tal kleti do
             slemena).
– etažnost:        klet + mansarda s kolenčnimi
             zidovi 2 m.
– streha:         enokapnica, streha je podaljšek
             osnovne strešine stanovanjske hiše,
             naklon strešine 33°.
             – sleme: sever-jug.
             – kritina: opečna.
– konstrukcija:      klasična. Objekt bo zidane
             izvedbe.
– kota kleti:       ± 0.00 = 396.60 absolutne
             višine.
– fasada:         fasada prizidka mora biti
             prilagojena fasadi obstoječe
             stanovanjske hiše.
18. člen
Gospodarsko poslopje
– horizontalni gabarit:  9 m x 6 m ± 10%
– vertikalni gabarit:   7.51m ± 5% (od kote tal kleti
             do slemena).
– etažnost:        klet +pritličje. Ležišče kapne
             lege neposredno na plošči
             nad pritličjem.
– streha:         simetrična dvokapnica
             z naklonom strešin 35°.
             – sleme: sever-jug.
             – kritina: opečna.
– konstrukcija:      klasična. Objekt bo zidane
             izvedbe.
– kota pritličja:     ± 0.00 = 396.60 absolutne
             višine.
– fasada:         grobi omet svetle barve.
19. člen
Glavni dostopi
Dovozi na dvorišče so urejeni z javne poti, ki poteka sredi obravnavanega območja, ki deli domačijo na zahodni stanovanjski del in vzhodni gospodarski del. Glavni vhodi v objekte so na daljši stranici objekta.
20. člen
Gradbene parcele
Gradbene parcele so določene v grafičnem delu U7b.
V. USMERITVE ZA ARHITEKTONSKO, URBANISTIČNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
21. člen
Bistvo oblikovne zasnove prostorske ureditve med hotelom Dobrna in vilo Higiea v arhitekturnem in urbano-krajinskem smislu je, da se ustvari takšno kompozicijo arhitekturnih elementov, ki bo v prostoru čim bolj nevtralna in minimalistična tako, da bo podrejena že obstoječim kvalitetam v prostoru, to je predvsem likovnim in prostorskim kvalitetam vile Higiea.
S tem namenom se nova kompozicija ustvarja predvsem s kompozicijo horizontalnih opornih zidov, ki so značilni za oblikovanje zunanjosti ob vili Higiea. Oporni zidovi, ki so v novi kompoziciji prav tako kamniti, so oplemeniteni le s subtilnimi horizontalnimi steklenimi površinami in ozelenitvijo. Novi kompoziciji steklo dodaja elegantnost, zračnost in svetlobo.
V tem smislu imajo oporni zidovi več namenov in pomenov:
– da povezovalni hodnik med vilo Higeio in hotelom Dobrno čim bolj nevtralno in subtilno vključijo v obstoječi teren,
– da podaljšajo horizontalno linijo že obstoječega opornega zidu pod vilo Higeio in s tem ustvarjajo njen proporcionalnejši in impozantnejši podstavek,
– da ustvarjajo prostor za izvedo novih programov in vsebin, ki se predvidevajo kot turistična dopolnitev kompleksa Toplic in fizično ločitvijo od obstoječe ceste,
– da optično znižajo levi trakt hotela Dobrna.
VI. VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
22. člen
Za objekte v območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, ki se ohranjajo kot naravna in kulturna dediščina, je pred posegi na njih potrebno pridobiti strokovno mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
VII. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA
23. člen
Prometno omrežje
Predvidena je izvedba novega cestnega priključka z obstoječe lokalne ceste št. 965641. Cestni priključek bo prilagojen niveleti obstoječe lokalne ceste z radiji krivin r = 3 m. Širina dovozne ceste bo 5,50 m. Cestni priključek in promet na obravnavanem območju morajo biti označeni z vertikalno in talno prometno signalizacijo.
24. člen
Vodovodno omrežje
Predvideni objekti se priključijo na obstoječe vodovodno omrežje kompleksa. Obravnavani kompleks se preko obstoječega vodovodnega priključka vodooskrbuje iz obstoječega vodovoda Ø 125 mm, ki poteka ob levi strani lokalne ceste Dobrna–Klanec. Predvidena je izvedba novega vodomernega jaška.
Predvideni gostinski lokal in bazenski del tangira obstoječe vodovodno omrežje Ø 100 mm, zato je predvidena prestavitev omenjenega omrežja v dolžini ca. 45 m po pogojih upravljavca. Od predvidenega vodomernega jaška je predviden novi nadomestni vodovod v dolžini 45m Pl Ø 100 mm.
25. člen
Bazenska voda
Dovod termalne vode v bazen je predviden preko obstoječega priključka v hotel Dobrna iz obstoječe vrtine. Od obstoječega hotela Dobrna je predviden novi vod Ø 160 mm v dolžini ca. 45 m.
Vsa filtrirna voda bo vstopala v bazen skozi regulacijske talne šobe in se odvajala 100% preko preliva.
Za posamezni sistem priprave bazenske vode je predviden kompezacijski bazen, ki bo lociran pod rekreacijskim bazenom. Kompezacijski bazen se bo polnil s svežo termalno vodo.
Temperatura bazenske vode rekreacijskega bazena bo 30 °C in Wirlpool 37 °C.
26. člen
Kanalizacijsko omrežje
Ob obstoječi fekalni kanalizaciji, ki poteka ob lokalni cesti in potoku je predvidena izvedba nove fekalne kanalizacije Pl Ø 250 mm v dolžini ca. 135 m. Vse odpadne fekalne vode iz predvidenih sanitarij in odpadne vode, ki bodo nastale pri čiščenju bazena se bodo preko predvidenega fekalnega priključnega kanala Pl Ø 150 mm speljale v predvideno fekalno kanalizacijo Pl Ø 250 mm. Dolžina novega priključnega kanala Pl Ø 150 mm bo ca. 35 m.
Obstoječa fekalna kanalizacija se bo v skladu z dolgoročnimi zasnovami urejanja kanalizacije v Občini Dobrna ohranil, ter po izgradnji ločenega sistema na celotnem območju preuredila v meteorno kanalizacijo.
Predviden je odvod bazenskih voda v obstoječi potok po predhodni deklorinaciji in znižanju temperature v skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
Predvidena je izgradnja bazena za dekloriranje pod rekreacijskim bazenom.
Za odvod bazenskih očiščenih voda in voda iz strojnice v potok je predvidena meteorna kanalizacija Pl Ø160 mm v dolžini ca. 20 m.
Onesnažene meteorne vode iz urejenih asfaltiranih površin se vodijo preko lovilca olj in goriva v obstoječi potok.
Lokacija gostinskega lokala in bazenskega dela tangira obstoječe meteorno kanalizacijsko omrežje, zato je predvidena prestavitev kanalizacijskega omrežja po pogojih upravljavca. Dolžina ukinitve kanalizacije na obravnavanem območju bo ca. 75 m. Izvedba nove in nadomestne meteorne kanalizacije Pl Ø 300 mm z izpustom v obstoječi potok bo v dolžini 70 m.
Po izgradnji ločenega kanalizacijskega sistema na celotnem območju se mora meteorna kanalizacija z obravnavanega območja speljati v meteorno kanalizacijo.
27. člen
Električno omrežje
Za priključitev predvidenih objektov na nizkonapetostno električno omrežje je predvidena izvedba novega nizkonapetostnega električnega kabla od obstoječe transformatorske postaje TP Dobrna v dolžini ca. 232 m.
Lokacija gostinskega lokala in bazenskega objekta posega v obstoječo traso razsvetljave, zato je predvidena prestavitev omenjene razsvetljave po pogojih upravljavca. Dolžina ukinitve nizkonapetostnega kabla razsvetljave bo ca. 75 m, dolžina nadomestne trase ca. 80m.
Predvidena je zunanja razsvetljava fasade vile Higiea, okolice bazena, dovoza do parkirnih prostorov in mosta. Za osvetlitev širšega dela fasade vile so predvideni reflektorji, za osvetlitev dovoza in mosta pa svetilke v sklopu nizkih stebričkov.
28. člen
Telefonsko omrežje
Načrtovani posegi v obravnavanem območju tangirajo obstoječo traso telefonskega kabla, zato je predvidena prestavitev omenjenega kabla po pogojih upravljavca. Dolžina ukinitve telefonskega kabla bo ca. 30 m, dolžina nadomestne trase telefonskega kabla bo ca. 28 m.
29. člen
Ogrevanje
Ogrevanje je s toplotnimi črpalkami. V primeru izpada tega ogrevanja je predvideno ogrevanje iz obstoječe kotlovnice.
Po plinifikaciji območja je možnost priključka na plinovodno omrežje.
30. člen
Odpadki
Za komunalne odpadke se namestijo zabojniki in odvažajo na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.
Dostopi do zabojnikov morajo biti vedno dostopni s specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine Dobrna.
Kompleks B
31. člen
– prometno omrežje:    za dostop do gospodarskega poslopja je predvidena izvedba 
              novega cestnega priključka z obstoječe javne poti po 
              pogojih upravljavca.
– vodovodno omrežje:    prizidek stanovanjske hiše: v soglasju z upravljavcem je 
              možnost uporabe obstoječega priključka na vodovodno 
              omrežje.
              gospodarsko poslopje: ne bo priključeno na vodovodno 
              omrežje.
– kanalizacijsko omrežje: prizidek stanovanjske hiše: fekalne vode v prizidku niso 
              predvidene, fekalne vode iz obstoječe stanovanjske hiše 
              so speljane v obstoječo nepretočno greznico. Meteorne 
              vode s strešin so speljane v ponikovalnico na lastnem 
              zemljišču. Po izgradnji kanalizacijskega omrežja se 
              fekalne in meteorne vode speljejo v omenjeno 
              kanalizacijo.
– električno omrežje:   prizidek stanovanjske hiše: v soglasju z upravljavcem je 
              možnost uporabe obstoječega priključek na NN električno 
              omrežje.
gospodarsko poslopje:   ne bo priključeno na nizkonapetostno električno omrežje.
– ogrevanje:        ogrevanje prizidka bo iz kotlovnice obstoječe 
              stanovanjske hiše. Gospodarsko poslopje ne bo ogrevano.
– komunalni odpadki:    se odlagajo v zabojnik za komunalne odpadke in odvažajo 
              na komunalno deponijo s strani pooblaščene komunalne 
              organizacije.
VIII. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA
32. člen
Hrup
Raven hrupa mora v mestu ostati v mejah dovoljenega.
Območje zazidalnega načrta spada po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju v III. stopnjo varstva pred hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravlja upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnost.
33. člen
Požarno varstvo
Območje ima zgrajeno zunanjo hidrantno omrežje. Lokacija hidrantov je prikazana na Situaciji komunalnih vodov in naprav št. U6a.
Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni možno zagotoviti varnostnega odmika, se izvede s protipožarnimi zidovi brez odprtin ali protipožarnimi vrati, ter z obdelavo prostora z negorljivimi materiali.
Dostop gasilskim vozilom v primeru eventualnega požara je omogočen neposredno do objekta.
34. člen
Varstvo voda
Odpadne fekalne vode na obravnavanem območju se vodijo v predvideno fekalno kanalizacijo, ki poteka na zahodni strani ob lokalni cesti in potoku.
Onesnažene meteorne vode s parkirišča in manipulativnih utrjenih površin se vodijo preko lovilca olja in goriva v obstoječi potok.
Predviden je odvod bazenskih voda v obstoječi potok po predhodni deklorinaciji in znižanju temperature v skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
Po izgradnji ločenega kanalizacijskega sistema na celotnem območju se mora meteorna kanalizacija z obravnavanega območja speljati v meteorno kanalizacijo.
35. člen
Obramba in zaščita
Vsi objekti v območju sprememb in dopolnitve morajo biti dimenzionirani in projektirani za potresno območje VIII. stopnje po lestvici MCS.
36. člen
Stabilnost terena
– posegi se izvajajo na podlagi geotehničnega poročila
– ob izkopu mora biti prisoten geomehanik, ki določi način temeljenja objekta
IX. TOLERANCE
37. člen
Načrtovani posegi v območju (situacija U5a, U5b Geodetska zazidalna situacija) lahko odstopajo v povečanje ali pomanjšanje 10%.
Spremembe navedenih toleranc so možne z izrisom iz sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta na podlagi strokovne utemeljitve in preverbe.
X. ETAPE IZVAJANJA
38. člen
V prvi fazi je potrebna prestavitev in gradnja komunalne infrastrukture.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
39. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem območju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati;
– po končani gradnji odstraniti provizorije, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.
– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce komunalnih naprav ki so tangirani pri predmetni gradnji.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Dobrna.
41. člen
Nadzor nad izvajanjem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.
42. člen
Za vse posege v prostor se mora pred izdajo dovoljenj pridobiti mnenje pristojnega občinskega organa za urejanje prostora Občine Dobrna, ali izdelati izris iz sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, oziroma strokovno lokacijsko preverbo. Osnova za preverbo posega je investitorjev program s prikazom potrebnih gabaritov.
43. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1243/01-1
Dobrna, dne 22. novembra 2001.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost