Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2001 z dne 26. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2001 z dne 26. 10. 2001

Kazalo

4380. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica, stran 8566.

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in 10/91, Uradni list RS, št. 17/91, 13/93, 66/93 in 35/97, 87/97, 73/98 in 31/00) in na podlagi 5. in 15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št.44/99 in 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 21. redni seji dne 27. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Sodražica ima svoj grb, zastavo in potrditvene prvine (štampiljka, žig in pečat) (v nadaljevanju: istovetnostne simbole).
Odlok ureja obliko, vsebino in uporabo istovetnostnih simbolov.
Istovetnostni simboli občine predstavljajo in označujejo pripadnost Občini Sodražica.
Simboli se uporabljajo v skladu z določbami tega odloka, njihova uporaba ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Sodražica.
2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo:
– v HVS registru (Heraldično veksilološki in sigilografski register) pod nadzorom Arhiva Republike Slovenije,
– v arhivu Občine Sodražica.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev. Kot izjemno pa so simboli avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi posegi v njihovo slikovno vsebino in videz po ustanovi oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.
4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega odloka je odgovorna občinska uprava, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za uporabo simbolov, izdaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb ter opravlja druga strokovno-administrativna opravila.
5. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Občini Sodražica in ostali zainteresirani, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru njihove dejavnosti in to:
– v njihovi firmi ali imenu,
– v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, samostojni bedži, našitki na oblačilih),
– v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
– v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja.
Uporaba grba Občine Sodražica se v njegovi celoti dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti Občine Sodražica.
6. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sitotisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena predložiti pri Občinski upravi občine Sodražica.
7. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok do katerega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan Občine Sodražica.
II. GRB
8. člen
Opis grba, splošno:
V ščitu na zeleni podlagi je v spodnji polovici v rumeni barvi mreža reta, ki grb diagonalno deli na dva dela.
Predstavitev grba – blazon:
Grb Občine Sodražica je upodobljen na ščitu s polkrožnim zaključkom. Na zeleni podlagi grba je prepletena mreža reta, ki s svojimi zaključki ustvarja diagonalni rez. Bel trak na zunanjem delu ščita je obrobljen s črno obrobo služi kot grbovni okras in hkrati večjemu razlikovanju grba od podlage. Upodobitev grba v izrisu, črno-belem odtisu, v pečatni grafiki, heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi kodami, so sestavni del mape z istovetnostno simboliko, ki je lahko priloga tega odloka.
9. člen
Grb občine se uporablja:
1. v štampiljkah, v žigu in pečatu ter v ostalih oznakah občinskih organov na območju Občine Sodražica,
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na svečanih sejah občinskega sveta se uporablja z grbovnim okrasjem, na listinah, vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporablja župan Občine Sodražica (z grbovnim okrasjem se uporablja ob svečanih priložnostih),
3. na plaketah in drugih priznanjih občine se uporablja z grbovnim okrasjem,
4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
10. člen
Grb občine se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
2. na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
3. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
11. člen
Če se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine ali tuje države ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine ali tuje države ali občine.
Če se grb uporablja skupaj z drugima grboma oziroma znakoma, mora biti na sredini.
Če se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je:
1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni,
4. na prvem mestu oziroma, gledano od spredaj, na levi strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
Če se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94; v nadaljevanju: zakon).
12. člens
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan ali po zunanjosti neprimeren za uporabo. Ni ga dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim mirom tako, da se kvari ugled občine Sodražica.
III. ZASTAVA
13. člen
Splošno:
Zastava Občine Sodražica je ležeče oblike rumeno zelene barve z grbom na sredini leve polovice zastave.
Opis:
Zastava je krojena v razmerju širina : višina = 1: 2. Ruta zastave je po višini razdeljena na polovico z dvema barvama, spodnja polovica je zelena, zgornja rumena. Grb ima horizontalno sredinsko poravnavo glede na levo polovico zastave. Vertikalno pa je spodnja tretjina grba na zeleni podlagi, zgornji dve tretjini pa na rumeni. Višina je 2/5 višine zastave.
Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih barv, so lahko sestavni del mape z istovetnostno simboliko, ki je lahko priloga tega odloka.
14. člen
Horizontalno zastavino ruto izvešamo na vertikalni drog oziroma njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in ravnino (horizontalno) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj. Če je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spodnjim kotom in ravnino (horizontalno) ne sme biti večji od 45 kotnih stopinj.
Vertikalna oblika zastave je tista, ki ima na vertikalno obešeni zastavini ruti, gledano od spredaj na levi strani zeleno barvo in na desni rumeno barvo. Grb ima v tem primeru horizontalno sredinsko poravnavo glede na zgornjo polovico zastave. Horizontalno je spodnja tretjina grba na zeleni podlagi, zgornji dve tretjini pa na rumeni. Temu primerna je tudi njegova uporaba, ki je enaka kot horizontalne zastave.
15. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža občine.
Zastavo se izobesi:
1. ob prazniku Občine Sodražica,
2. ob jubilejih, komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena,
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih navedenih v drugem odstavku tega člena se zastava izobesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izobesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske.
V primerih žalovanja se zastava izobesi na pol droga.
Zastava se lahko izobesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.
16. člen
Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev navedenih v 15. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
17. člen
Način uporabe zastave Občine Sodražica ob različnih priložnostih in primerih, je analogen načinu izpostavljanja grba občine, obravnavanih v 11. členu tega odloka.
Če je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Sodražica postavljen pred drogovi teh zastav.
Če je zastava izobešena skupaj z drugima dvema zastavama, mora biti zastava Občine Sodražica v sredini.
18. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled Občine Sodražica.
IV. POTRDITVENE PRVINE
19. člen
Občinske štampiljke so izdelane po ustreznem državnem predpisu: so okrogle oblike z dvema zunanjima krožnicama premera 35 mm, v okviru katerih je v zgornjem polkrogu v pisavi “goudy” izpisano ime “Občina Sodražica”. V sredini štampiljke je upodobljen grb Občine Sodražica. Pod njim je v polkrogu izpisano geslo štampiljke:
– župan premer 35 mm,
– Sodražica premer 35 mm,
– volilna komisija premer 35 mm,
– nadzorni odbor premer 35 mm,
– mala potrditvena štampiljka, Sodražica (seecret, premer 20 mm).
20. člen
Uporabo in hrambo občinskih štampiljk določi župan s posebnim aktom.
V. NADZOR
21. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje občinski inšpektor.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo,
4. uporablja grb ali zastavo v nasprotju s tem odlokom ali tako, da krni ugled Občine Sodražica.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
22. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo različne upodobitve simbola Občine Sodražica, morajo v roku enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi določilom tega odloka.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 17-00104-1/00
Sodražica, dne 28. septembra 2001.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.