Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2001 z dne 26. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2001 z dne 26. 10. 2001

Kazalo

4366. Pravilnik o financiranju športa v Občini Miren-Kostanjevica, stran 8535.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00) in 18. člena statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Miren-Kostanjevica na 20. seji dne 20. 9. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o financiranju športa v Občini Miren-Kostanjevica
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih Občina Miren-Kostanjevica na podlagi določil zakona o športu in usmeritev nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, namenja in zagotavlja v vsakoletnemu proračunu.
S tem pravilnikom Občinski svet občine Miren-Kostanjevica določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Miren-Kostanjevica ter opredeljuje ostala sredstva za šport v občini, ki se namenjajo in zagotavljajo v občinskem proračunu.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež, za posameznika stalno prebivališče v Občini Miren-Kostanjevica,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnostih,
– imajo organizirano redno vadbo in
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini.
3. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko ob upoštevanju zgornjih pogojev kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju Občine Miren-Kostanjevica,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki (posamezniki) in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in
– osnovna šola in vzgojno-varstveni zavod.
4. člen
Občinska proračunska sredstva namenjena športnim programom lahko izvajalci pridobijo le na podlagi kandidature na javnem razpisu, kot je določeno v 6. členu tega pravilnika.
III. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
S sredstvi občinskega proračuna Občine Miren-Kostanjevica se po pravilniku sofinancirajo športni programi z naslednjimi vsebinami:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
2. športna rekreacija,
3. kakovostni šport,
4. vrhunski šport,
5. šport invalidov,
6. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
7. znanstvenoraziskovalna dejavnost,
8. založniška dejavnost,
9. velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve,
10. informacijski sistemi na področju športa in
11. delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti.
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
a) Javni razpis
6. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga na podlagi odredbe župana izvede Občinska uprava občine Miren-Kostanjevica, lokalna skupnost pridobi podatke o načrtovanih programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.
Javni razpis se izvede praviloma v obdobju od meseca oktobra do meseca novembra za prihodnje proračunsko obdobje. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za vsako posamezno vsebino športnega programa. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov.
Izvajalec javnega razpisa objavi razpis v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način. Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom najmanj15 dni pred rokom za oddajo prijave.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa prijavljene z nepopolnimi vlogami pozove k dopolnitvi vloge v roku 8 dni po roku za oddajo prijave.
b) Strokovna komisija
7. člen
Župan pred objavo razpisa imenuje petčlansko strokovno komisijo. Komisijo sestavljajo: en član občinske uprave, en član občinskega sveta in trije predstavniki športnih društev (pri čemer lahko upošteva podane predloge posameznih izvajalcev športnih programov). Člani komisije volijo predsednika na predlog župana.
V. VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
8. člen
Sestavni del tega pravilnika so normativi in kriteriji za vrednotenja športnih programov.
VI. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN FINANCIRANJA
9. člen
Občina Miren-Kostanjevica v vsakoletnem proračunu zagotavlja sredstva za:
1. izvajanje nacionalnega programa športa,
2. športne objekte,
3. ostale naloge.
1. Sredstva za izvajanje nacionalnega programa športa
12. člen
Na podlagi popolnih prijav na javni razpis, komisija na podlagi prijav, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega razpisa ovrednoti športne programe v skladu z normativi in kriteriji (priloga pravilnika). Tako ovrednotene programe komisija predlaga občinskemu svetu v sprejem. V proračunu se določijo sredstva za izvedbo športnih programov. Športni programi se financirajo na podlagi pogodb z izvajalci programov, ki jih v roku 15 dni po sprejetju občinskega proračuna pripravi izvajalec javnega razpisa. Pogodbe se sklenejo med izvajalci programov in Občino Miren-Kostanjevica, upoštevajoč obligacije iz 13. člena.
Na podlagi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje programov vsebin iz 5. člena tega pravilnika nakazujejo na žiro račune izvajalcev programov praviloma po dvanajstinah.
Komisija lahko izvede nadzor pri kateremkoli izvajalcu športnega programa v tekočem proračunskem obdobju. Nadzor se izvede na podlagi sklepa komisije.
13. člen
Izvajalci morajo najkasneje do 15. 2. naslednjega leta podati letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
V primeru da komisija po pregledu letnih poročil ugotovi, da se programi niso izvajali, kot so bili pripravljeni na razpis, opredeljeni v pogodbah in sofinancirani, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšujejo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. V primeru da komisija na podlagi podanega letnega poročila ali poročila izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskim obdobjem. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonitimi zakonskimi zamudnimi obresti, vrniti v občinski proračun.
2. Sredstva za investicije v športne objekte
14. člen
Sredstva za vsako posamezno investicijo in investicijsko vzdrževanje v športne objekte, ki so v lasti Občine Miren-Kostanjevica se določajo v vsakoletnem proračunu v posebnih proračunskih postavkah.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Miren-Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l. r.