Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2001 z dne 26. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2001 z dne 26. 10. 2001

Kazalo

4364. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2000, stran 8534.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 18. člena statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Miren-Kostanjevica na 20. redni seji dne 27. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2000.
2. člen
Proračun občine izkazuje:
----------------------------------------------------------------
                               SIT
Prihodki                     436,745.362,74
Odhodki                      417,080.055,24
Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
 kapitalskih deležev                     –
Dana posojila in povečanje kapitalskih
 deležev                      –248.523,00
Skupni prihodki minus odhodki ter saldo
 prejetih in danih posojil            19,416.784,50
Račun financiranja
Neto zadolževanje                       –
Povečanje sredstev na računih           19,416.784,50
Stanje sredstev na računih ob koncu
 preteklega leta                  1,841.012,90
Stanje sredstev na računih
 31. 12. 2000                   21,257.797,40
----------------------------------------------------------------
3. člen
Ostanek sredstev na računih v višini 21,257.797,40 SIT se prenese v proračun leta 2001.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Miren, dne 15. marca 2001.
Župan
Občine Miren-Kostanjeivca
Zlatko Martin Marušič l. r.