Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2001 z dne 19. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2001 z dne 19. 10. 2001

Kazalo

4281. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2000, stran 8337.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 28. redni seji dne 24. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Vransko za leto 2000.
2. člen
Proračun Občine Vransko za leto 2000 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
I.  Bilanca prihodkov in odhodkov                Znesek v SIT
   1. Prihodki                        354,382.021,40
   2. Odhodki                        407,793.716,97
   3. Primanjkljaj                      53,411.695,57
II.  Račun finančnih terjatev in naložb
   4. Prejeta posojila danih posojil in
   prodaja kapitalskih deležev                      –
   5. Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                                –
   6. Prejeta manj dana posojila in
   spremembe kapit. deležev (4 manj 5)                  –
   7. Skupni primanjkljaj (prihodki minus
   odhodki) ter saldo prejetih in danih
   posojil (III.–VI.)                     53,411.695,57
III. Račun financiranja
   8. Zadolževanje proračuna                 98,500.000,00
   9. Odplačilo dolga (že odplačano)             36,045.000,00
   10. Neto zadolževanje (8.–9.) (trenutni
   dolg do bank)                       62,455.000,00
   11. Zmanjšanje sredstev na računih
   (7.+10.)                         115,866.695,57
3. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna Občine Vransko je sestavni del tega odloka. Sestavni del je tudi račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/01
Vransko, dne 24. septembra 2001.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost