Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2001 z dne 15. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2001 z dne 15. 10. 2001

Kazalo

4206. Odlok o kategorizaciji občinskih cest, stran 8229.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 1., 4., 5., 9. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest, 10. in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) in 4. in 5. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 65/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 26. seji dne 27. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na:
– lokalne ceste (s skrajšano oznako: LC), ki so namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in so pomembne za povezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije,
– javne poti (s skrajšano oznako: JP), ki so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).
3. člen
Merila, ki jih mora izpolnjevati občinska cesta, da je kategorizirana kot lokalna cesta, so:
– zbirna prometna funkcija ceste: združevanje prometa z javnih poti s ciljem njegovega združenega in neprekinjenega vodenja do cest enake ali višje kategorije,
– širina vozišča in cestišča: najmanj en prometni pas z razširitvami za izogibanje vozil, ki morajo biti zgrajene v odvisnosti od pregledne razdalje, vendar ne na večji razdalji od 500 m; širina enosmernega vozišča mora znašati najmanj 3 m, z obojestranskimi bankinami širine najmanj 0,50 m ali pločniki, tako da znaša skupna širina cestišča najmanj 4 m,
– utrjenost vozišča: v makadamski ali boljši izvedbi z utrjenostjo vozišča za osne obremenitve najmanj 6 t.
Občinske ceste, ki ne izpolnjujejo meril za kategorizacijo med lokalne ceste, se kategorizirajo kot javne poti.
4. člen
Lokalne ceste med naselji v občini ter med naselji v občini in naseljih v sosednjih občinah so:
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97), pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o javnih poteh na območju Občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/85 in Uradni list RS, št. 23/91), za območje Občine Žirovnica.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-0005/01
Žirovnica, dne 27. septembra 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost