Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2001 z dne 12. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2001 z dne 12. 10. 2001

Kazalo

4199. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica, stran 8210.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99) ter 8. in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 26. seji dne 27. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica
1. člen
V odloku o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 93/00) se v naslovu odloka črta “in nagradah”.
2. člen
V 1., 8., 9. in 10. členu se črta “in nagrad”.
3. člen
2. člen se spremeni tako, da se po novem glasi: “Priznanja Občine Žirovnica so: naziv častni občan, plaketa Občine Žirovnica, nagrada Občine Žirovnica.”
4. člen
3. člen se spremeni tako, da se po novem glasi: “O podelitvi priznanj Občine Žirovnica odloča občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija). Komisija dela v skladu s tem odlokom, statutom in njenim poslovnikom.”
5. člen
V 4., 8. in 9. členu se črta “in nagrade”.
6. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se po novem glasi: “Naziv častni občan se podeli občanu Občine Žirovnica, državljanu Republike Slovenije ali tujemu državljanu, ki ima posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke, s katerimi je pomembno in trajno prispeval k ugledu in razvoju Občine Žirovnica doma ali v tujini.”
7. člen
6. člen se spremeni tako, da se po novem glasi: “Plaketa Občine Žirovnica je najvišje občinsko priznanje, ki se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki so prispevali k razvoju in ugledu občine.
Ob plaketi v obliki grba Občine Žirovnica velikosti 10 x 10 cm, se podeli tudi posebna listina, ki vsebuje sklep in pisno utemeljitev o podelitvi plakete. Dobitnik plakete prejme tudi denarno nagrado v višini ene povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji.
Občina podeli največ dve plaketi vsako leto.”
8. člen
V prvem odstavku 7. člena se za besedo “delovanja” doda “v zadnjem letu”.
9. člen
V prvem odstavku 8. člena se beseda “septembra” nadomesti z besedo “oktobra”.
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se po novem glasi: “Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične osebe, podjetja, zavodi, skupnosti, društva ali politične stranke v Občini Žirovnica. Člani komisije ne morejo dajati pobud za priznanje, niti ne morejo biti predlagani za priznanje.”
Četrti odstavek 8. člena se črta.
V 8. členu se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo: “Predlog mora vsebovati naziv in ime predlagatelja, v primeru fizične osebe ime in priimek predlaganega kandidata za prejemnika priznanja, datum rojstva, državljanstvo ter naslov, v primeru pravne osebe pa naziv in sedež, obrazložitev predloga ter dokumente, ki potrjujejo dejstva, navedena v obrazložitvi.
Prispele predloge obravnava komisija najkasneje v 30 dneh po prejemu predloga. Komisija lahko pridobi dodatno strokovno mnenje od pristojne institucije ali druge ustrezne organizacije. Komisija predlog zavrne, če je predlog nepopoln ali nepravilen.
Komisija po končani obravnavi predlogov oblikuje končni predlog za odločanje na občinskem svetu skupaj z ustreznimi utemeljitvami. Komisija ni dolžna, da predlaga podelitev vseh priznanj.”
10. člen
Drugi stavek drugega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi: “Evidenca vsebuje zaporedno številko, v primeru fizične osebe ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo ter naslov, v primeru pravne osebe pa naziv in sedež prejemnika, številko sklepa ter datum podelitve.”
11. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga je potrdil Občinski svet občine Žirovnica. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00200-0003/00
Žirovnica, dne 27. septembra 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.