Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2001 z dne 31. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2001 z dne 31. 8. 2001

Kazalo

3809. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Kostel, stran 7353.

Na podlagi 40. in 41. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 16. člena statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Kostel na 23. redni seji dne 19. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o lokalni turistični vodniški službi v Občini Kostel
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo načini in pogoji za opravljanje lokalne turistične vodniške službe v Občini Kostel.
2. člen
Lokalno turistično vodniško službo v Občini Kostel organizira in vodi Turistično športno društvo Kostel (v nadaljnjem besedilu: TŠD Kostel).
3. člen
Lokalni turistični vodnik po tem odloku je oseba, ki domačim in tujim obiskovalcem Občine Kostel razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne lepote, kulturnozgodovinske spomenike, zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge znamenitosti.
Za lokalnega turističnega vodnika po tem odloku se ne štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah in drugih pomembnih objektih, ko opravljajo dejavnosti v okviru svoje službe.
II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
4. člen
Lokalno turistično vodniško službo lahko opravljajo osebe, ki naredijo tečaj strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika.
5. člen
Tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalne turistične vodniške službe organizira po potrebi TŠD Kostel ali s strani Občine Kostel pooblaščena turistična ali druga organizacija, izvaja pa strokovna izobraževalna organizacija. Program za ugotavljanje strokovne usposobljenosti pripravi strokovna izobraževalna organizacija, potrdi pa Občina Kostel.
Znanje preverja tričlanska komisija, ki jo imenuje župan Občine Kostel.
6. člen
Ko strokovna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalnega turističnega vodnika potrebno znanje, mu izda izkaznico, ki velja 3 leta in jo je mogoče podaljšati. Izkaznica je pravokotne oblike v velikosti 5,5 cm x 8,5 cm z natisnjenim grbom Občine Kostel, imenom in priimkom, ter nazivom lokalni turistični vodnik, zaporedno evidenčno številko iz registra, datumom izdaje in rokom veljavnosti.
Kandidat, ki ni pozitivno opravil preizkusa znanja za turističnega vodnika, se lahko ponovno priglasi na naslednji preizkus v roku, ki ga določi komisija.
7. člen
Osebe, ki jim je bila izdana izkaznica za opravljanje poslov lokalnega turističnega vodnika, se vpišejo v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi Občina Kostel.
Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– evidenčna matična številka osebe,
– prebivališče,
– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
III. NAČIN OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI
8. člen
Lokalna turistična vodniška služba se izvaja v obliki razpisanih rednih in naročenih ogledov Občine Kostel. Naročila sprejema TŠD Kostel ali s strani Občine Kostel pooblaščena turistična ali druga organizacija, če zagotovi ustrezne pogoje za strokovno opravljanje lokalne turistične vodniške službe.
9. člen
Turistična vodstva pri rednih in občasnih ogledih pokrajine Kostel in njenih kulturnih in naravnih znamenitosti se zaračunavajo po ceniku, ki ga pripravi TŠD Kostel, potrdi pa Občina Kostel.
10. člen
Lokalni turistični vodnik ne sme neposredno prevzemati vodstev in jih opravljati za svoj račun, ampak samo po naročilu organizacij iz 8. člena.
11. člen
Lokalni turistični vodnik mora na vodenjih nositi priponko, ki mu jo izda Občina Kostel, biti primerno urejen in opremljen.
12. člen
TŠD Kostel vodi evidenco o opravljenih turističnih vodstvih. O tem pošlje letno poročilo Občinskemu svetu občine Kostel in Gospodarski zbornici Slovenije. Evidenca mora poleg ostalih podatkov vsebovati tudi podatke, ki jih določa 7. člen tega odloka.
Turistične in druge organizacije iz 8. člena tega odloka so dolžne trimesečno poročati TŠD Kostel o opravljenih vodstvih po Občini Kostel.
13. člen
Lokalni turistični vodniki, ki so že ob uveljavitvi zakona o pospeševanju turizma opravljali dejavnost lokalnega turističnega vodenja, lahko nadaljujejo z opravljanjem te dejavnosti, s tem, da izpolnijo pogoje iz 4. člena tega odloka in opravijo izpit za preveritev strokovne usposobljenosti, kot to določa 5. člen tega odloka.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvajajo občinski in drugi pristojni organi nadzora in lahko na kraju samem izterjajo denarno kazen.
Pri izvajanju pooblastil iz prejšnjega odstavka so zbrane kazni prihodek občinskega proračuna.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami prvega odstavka 4. člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 50.000 tolarjev.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami prvega odstavka 4. člena.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami prvega odstavka 4. člena.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s določbami 10. člena.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Nadzor in ukrepanje se začne izvajati z uveljavitvijo odloka.
17. člen
Župan Občine Kostel imenuje tričlansko komisijo za preverjanje znanja v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka (5. člen).
Občinska uprava občine Kostel vzpostavi register lokalnih turističnih vodnikov v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka (7. člen).
TŠD Kostel izdela cenik storitev za dejavnost, ki jo opravljajo lokalni turistični vodniki v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka (9. člen).
TŠD Kostel pripravi obrazec za vodenje evidence o opravljenih turističnih vodstvih v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka (12. člen).
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03 05/01
Vas, dne 19. julija 2001.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.

AAA Zlata odličnost