Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3680. Spremembe in dopolnitve odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Grad, stran 7060.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), 16. člena statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Grad na 24. redni seji dne 2. 7. 2001 na predlog župana sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Grad
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Grad (Uradni list RS, št. 12/00) se besedilo 16. člena nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Občinska uprava v režijskem obratu, ki je samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč,
– urejanja zelenih površin, javnih poti, javnih površin in površin za pešce,
– vzdrževanja in urejanja pokopališč,
– urejanja javnih tržnic, čiščenja javnih površin in javna snaga,
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje,
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– vodenje javnih del,
– upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih,
– drugih gospodarskih javnih služb (obveznih, neobveznih), kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali nerentabilno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 462/2001
Grad, dne 12. julija 2001.
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost