Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3687. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - dopolnjen 2001, stran 7070.

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/85), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00), 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice št. 18/95, 18/97 in 30/98 ter Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 2. nadaljevanju 23. seje dne 12. 7. 2001 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjen 2001
1. PREDMET IN CILJ SPREMEMB IN DOPOLNITEV
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 36/90) in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave PN, št. 30/87) (Uradni list RS, št. 7/99), (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskega akta), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev planskih aktov, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo roki za posamezne faze priprave ter finančna sredstva, potrebna za njegovo izvedbo.
Ta program določa nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev planskega akta ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.
2. VSEBINA IN OBSEG SPREMEMB IN DOPOLNITEV
2. člen
Spremembe in dopolnitve planskega akta se nanašajo na razširitev ureditvenega območja naselja Jelšane - gradnja nove osnovne šole, ki naj bi bila locirana na parc. št. 673, 674, 675, 676/1, 676/2, 840 in 841 k.o. Jelšane. V obstoječih planskih aktih je del parcele št. 676/1 opredeljen kot nezazidano stavbno zemljišče, ostale parcele pa so opredeljene kot kmetijsko zemljišče in sicer parc. št. 840 in 841 k.o. Jelšane kot najboljša kmetijska zemljišča, ostale parcele pa kot druga kmetijska zemljišča.
Vzporedno z razširitvijo ureditvenega območja naselja Jelšane za potrebe osnovne šole, bo potrebno preučiti možnost širitve ureditvenih območij naselij v Krajevni skupnosti Jelšane, Krajevni skupnosti Novokračine in Krajevni skupnosti Starod za ostalo gradnjo.
Poleg tega bo v planskem aktu potrebno določiti tudi lokaciji za maloobmejna prehoda z Republiko Hrvaško in sicer Novokračine in Starod. Locirana naj bi bila ob cestah Novokračine - Rupa in Starod - Vele Mune. V skladu z morebitnimi potrebami bo potrebno razširiti tudi ureditvena območja mednarodnih mejnih prehodov Jelšane in Starod.
Območja se bo urejalo s prostorskimi izvedbenimi načrti in sicer ločeno za osnovno šolo in vsak mejni prehod posebej. Za naselja pa se bo izdalalo posebne izvedbene akte.
3. STROKOVNE PODLAGE
3. člen
Pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev planskega akta se morajo upoštevati že izdelane strokovne podlage in pridobljeni podatki, podatki o naravnih lastnostih prostora, strokovne podlage za varstvo naravne in kulturne dediščine, navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85), strokovno priporočilo o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99).
Pred izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev planskega akta je potrebno izdelati naslednje strokovne podlage:
– utemeljitev smotrnosti širitve ureditvenega območja naselja Jelšane in gradnje nove osnovne šole,
– študija prometa pri novi OŠ (izvedba priključka na cesto, upoštevanje odmikov od ceste za potrebe širitve ter izgradnjo pločnikov in kolesarske steze, promet znotraj območja OŠ, parkirne površine,...),
– strokovne podlage v zvezi s poselitvijo v naseljih Krajevne skupnosti Jelšane, Krajevne skupnosti Novokračine in Krajevne skupnosti Starod,
– strokovne podlage za ureditev komunalne infrastrukture v vseh območjih,
– študija prometa pri ureditvi mejnih prehodov, določitev potrebnih površin za maloobmejna prehoda Starod in Novokračine,
– druge potrebne strokovne podlage, katere se določijo v sodelovanju z izbranim izdelovalcem sprememb in dopolnitev planskih aktov in morebitnih zahtev soglasodajalcev ali sodelujočih organov in organizacij.
4. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PLANSKIH AKTOV
4. člen
Koordinator postopka sprememb in dopolnitev planskega akta bo župan Občine Ilirska Bistrica ter strokovna služba občine in odbor za okolje in prostor.
Izdelovalca sprememb in dopolnitev planskega akta se izbere na podlagi zakona o javnih naročilih.
5. SODELUJOČI PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV PLANSKEGA AKTA
5. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev planskega akta ter dajejo pogoje in soglasja so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje - za področje poselitve,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje - za področje varovanja okolja,
3. Ministrstvo za kulturo, Uprava za kulturno dediščino - za področje kulturne dediščine,
4. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti - za področje rudarstva in energetike,
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - za področje kmetijstva
6. Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo - za področje obrambe, zaščite in reševanja,
7. Ministrstvo za promet - za področje prometa,
8. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport - področje gradnje nove osnovne šole
9. Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade - za področje mejnih prehodov,
10. Zavod za gozdove RS, Območna enota Sežana,
11. Zavod za gozdove RS, Območna enota Postojna,
12. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Koper, Izpostava Postojna,
13. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna,
14. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, izpostava Koper,
15. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine - Gorica,
16. Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica,
17. Elektro Primorske, PE Sežana,
18. Telekom Slovenije d.d., PE Koper.
Po načelu sodelovanja javnosti sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev planskega akta tudi Krajevna skupnost Jelšane, Krajevna skupnost Novokračine in Krajevna skupnost Starod.
V primeru, da se v postopku izdelave sprememb in dopolnitev planskega akta ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v prvem odstavku tega člena, se jih naknadno vključi v postopek.
Prej navedeni subjekti sodelujejo pri pripravi in sprejemanju planskega akta s svojimi strokovnimi podlagami, ki jih posredujejo najkasneje hkrati s predhodnimi pogoji in usmeritvami, ki jih morajo v skladu s 35. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor podati v fazi izdelave strokovnih podlag. Kolikor pogojev subjektov ni mogoče izpolniti, so se le-ti dolžni uskladiti še v fazi priprave osnutka. Upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev morajo subjekti potrditi s soglasjem, ki ga izdajo na dopolnjen osnutek planskega akta.
Pogoje, usmeritve in zaprošena soglasja morajo subjekti podati v 30 dneh od prejema zahteve, sicer se smatra, da pogojev nimajo oziroma, da soglašajo s spremembami in dopolnitvami planskega akta.
6. TERMINSKI PLAN PRIPRAVE IN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PLANSKEGA AKTA
6. člen
1. Sprejem programa priprave in objava v Uradnem listu RS - julij 2001;
2. razpis za izbor izdelovalca strokovnih podlag in sprememb in dopolnitev planskega akta - julij, avgust, september 2001;
3. pridobivanje predhodnih mnenj, pogojev in usmeritev - julij, avgust, september 2001;
4. izdelava strokovnih podlag - oktober, november 2001;
5. izdelava osnutka sprememb in dopolnitev planskega akta - december 2001, januar, februar 2002;
6. sprejem osnutka sprememb in dopolnitev planskega akta ter sklepa o javni razgrnitvi na občinskem svetu - februar 2002;
7. javna razgrnitev osnutka na sedežu občine in v krajevnih skupnostih Jelšane, Novokračine in Starod - marec, april 2002;
8. javna obravnava osnutka se izvede na sedežih krajevnih skupnosti v času razgrnitve;
9. občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve pismeno v knjigo pripomb ali po pošti na Občino Ilirska Bistrica;
10. obravnava pripomb ter priprava stališča - april 2002;
11. občinski svet zavzame na podlagi predloga župana stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve - maj 2002;
12. po sprejemu stališč do pripomb in predlogov se izdela dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev planskega akta ter se ga posreduje v soglasje subjektom iz 5. člena tega programa priprave - maj, junij 2002;
13. pridobivanje soglasij subjektov iz 5. člena tega programa priprave - 30 dni, julij, avgust 2002;
14. po prejetju soglasij pošlje župan dopolnjen osnutek na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, s predlogom ugotovitve njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana - avgust 2002;
15. Vlada RS sprejme sklep o usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plankega akta z obveznimi izhodišči republiškega plana - september, oktober 2002;
16. župan posreduje usklajeni predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskega akta s sklepom Vlade RS v sprejem na občinski svet - oktober 2002;
17. objava odloka v Uradnem listu RS - november 2002.
7. SREDSTVA
7. člen
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev planskega akta, pripravo strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, za organizacijo in druga potrebna sredstva zagotovi Občina Ilirska Bistrica.
8. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Program priprave se objavi v Urandem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Ilirska Bistrica.
Št. 35003-3/01-231
Ilirska Bistrica, dne 13. julija 2001.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. tehnol. l. r.

AAA Zlata odličnost