Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3686. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za Obrtno industrijsko cono Trnovo v Ilirski Bistrici, stran 7068.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice št. 18/95, 18/97 in 30/98 ter Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 2. nadaljevanju 23. seje, dne 12. 7. 2001 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za Obrtno industrijsko cono Trnovo v Ilirski Bistrici
I. IZHODIŠČE ZA IZDELAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA
1. člen
Obrtno indrustrijska cona Trnovo obsega območje bivše vojašnice Trnovo. Z osamosvojitvijo Slovenije so bili vojaški objekti v tej coni oddani v najem Občini Ilirska Bistrica, ta pa je oddala objekte v podnajem občanom z namenom, da si v njih uredijo prostore za proizvodne, storitvene, uslužnostne in druge dejavnosti. Vsi obstoječi objekti v coni so že odkupljeni, ostajajo samo še štirje objekti, v katerih je urejen zbirni center za begunce.
Ureditveni načrt za obravnavano območje je bil sprejet na 2. nadaljevanju 33. seje Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, dne 15. 10. 1997 (Uradne objave Primorskih novic, št. 34/97). Na pobudo posameznih lastnikov objektov je občinski svet odločil, da se pripravi spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta.
2. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev UN, subjekti, ki sodelujejo pri njegovi izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave sprememb in dopolnitev UN ter sredstva, potrebna za njegovo pripravo.
S programom priprave se določi tudi način izbora nosilca strokovno-tehničnih nalog in nosilec aktivnosti v postopku sprejemanja sprememb in dopolnitev UN.
II. PRIPRAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA
3. člen
1. Območje urejanja in obseg priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
Meja območja, ki se ureja z UN poteka od izhodiščne točke na severovzhodu območja, kjer se seka smer obstoječe ograje z glavno cesto G1-6 Postojna - Ilirska Bistrica - Jelšane (parc. št. 1957/1 k.o. Trnovo) in zajame del parc. št. 722/2 ter poteka po ograji proti jugozahodu po meji med parc. št. 825/13 in parcelami št. 722/2, 718/2, 717/3, 715/2 ter 711, vse k.o. Trnovo. Od tu zavije proti severozahodu in poteka po meji med parcelo št. 825/13 in parcelami št. 706/5, 702/2, 701/1, 700/1, 700/2, 699/1 ter zavije ob parceli št. 698/1 proti jugozahodu in poteka ob parcelah št. 698/3, 697/6, 694/7, 693/3 ter 825/7, vse k.o. Trnovo. Od tu naprej zavije proti severozahodu in poteka med parcelami št. 687/2 in 687/1, 685/3 in 685/2, 683/2 in 683/1, 675/2 ter 675/6 in 675/3, 674/3 ter 667/1 in 674/2, 667/1 in 667/2, 658/2 in 658/8, vse k.o. Trnovo. Od tu zavije proti jugozahodu in poteka med parcelami št. 655/1 in 655/2, 654/1 in 654/2, 651/1 in 825/3, 650 in 647, 3221 in 646 ter med parcelami 3222/2 ter 638/2 in parcelo št. 638/5 do meje parcele št. 638/1 in zavije prosti severozahodu ter poteka med parcelami št. 635/1 in 635/2, 631 in 634/2 in parcelama št. 626/3 ter 626/1 in parcelo št. 626/2 ter med parcelama št. 624/1 in 624/2, vse k.o. Trnovo. Nato zavije proti severu ob parcelah št. 782 in 785 do vogala parcele št. 786 ter od tu naprej zavije proti zahodu in razmeji parceli št. 785 in 786, pride do zemljišča železniške proge (parcela št. 291/1) ter poteka ob njej proti severozahodu do vogala parcele št. 1959/6 (poljska pot), kjer zavije proti severozahodu in razmeji parcele št. 916/2, 915/2, 914/2, 912, 910, 909 s parcelo št. 1656/6, pride do glavne ceste in poteka ob njej proti jugozahodu do izhodiščne točke. Vse parcele so v k.o. Trnovo. Površina območja, ki se ureja z UN meri cca 21,28 ha.
Spremembe in dopolnitve UN se izvedejo na podlagi pripomb in predlogov, ki so jih posredovali lastniki objektov v OIC Trnovo ter pripomb glede parcelacije območja, katere je podalo Ministrstvo za obrambo RS. Vse pripombe in predloge je potrebno predhodno proučiti v okviru posebnih strokovnih podlag
UN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) (v nadaljevanju: ZUNDPP) in navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) (v nadaljevanju: navodilo).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi zazidalnega načrta so:
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave PN št. 30/87 in 36/90) in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od 1986 do leta 1990 (Uradne objave Primorske novice, št. 30/87) (Uradni list RS, št. 7/99)
– odlok o skupnih prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice, št. 17/94),
– odlok o ureditvenem načrtu za Obrtno industrijsko cono Trnovo v Ilirski Bistrici (Uradne objave Primorske novice, št. 34/97)
– idejni projekt za rekonstrukcijo dela glavne ceste G1-6, katerega je izdelal Investbiro Koper (vhodi v OIC Trnovo)
– lokacijska dokumentacija za ureditev križišča TIB Petrol transport - OIC Trnovo
– zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96)
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah, ki jih posredujejo upravljalci.
3. Posebne strokovne podlage za zazidalni načrt
V skladu z ZUNDPP in navodilom se za izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev UN pripravijo posebne strokovne podlage in sicer:
– dopolnjen situacijski načrt in
– presoja predlogov za spremembe in dopolnitve UN, katere so posredovali lastniki objektov glede urbanističnih, arhitektonskih, zdravstvenih, požarnovarnostnih in drugih vidikov.
III. SOGLASODAJALCI
4. člen
V postopku izdelave sprememb in dopolnitev UN se od soglasodajalcev pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano območje. Posamezni soglasodajalci, ki upravljajo z infrastrukturo, morajo posredovati skupaj s pismenimi pogoji oziroma mnenji, grafične podatke o infrastrukturnih objektih in napravah na območju, ki ga ureja UN.
Soglasodajalci, navedeni v nadaljevanju, morajo najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge in tega programa, posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje pri izdelavi UN ni potrebno.
5. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev UN ter soglasja k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev UN so:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Postojna, Ljubljanska 50 a, 6230 Postojna
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna, Kolodvorska ulica 5, 6230 Postojna
3. Ministrstvo za obrambo, Služba za gospodarjenje z nepremičninami, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
4. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine - Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
5. Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistica,
6. Elektro Primorske, PE Sežana, Partizanska 47, 6210 Sežana,
7. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6104 Koper,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana,
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izpostava Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper
10. Direkcija RS za ceste, izpostava Koper, Ulica 15. maja 14, 6104 Koper,
11. Apegas d.o.o., Linhartova 3/a, 1000 Ljubljana,
12. Slovenske železnice d.d., Center za nepremičnine, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana in
13. Krajevna skupnost Ilirska Bistrica, Bazoviška 12, 6250 Ilirska Bistrica.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev UN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobi v postopku.
6. člen
Na izdelan dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev UN morajo soglasodajalci, ki so navedeni v prejšnjem členu, v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec UN upošteval zahtevane pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
IV. NOSILCI V POSTOPKU IZDELAVE UREDITVENEGA NAČRTA
7. člen
Naročnik in investitor sprememb in dopolnitev UN je Občina Ilirska Bistrica. Stroški izdelave sprememb in dopolnitev UN se bodo po sprejemu UN razdelili med lastnike objektov v OIC Trnovo.
Izbor izdelovalca sprememb in dopolnitev UN bo izveden z zbiranjem ponudb v skladu z zakonom o javnih naročilih.
Naloga izdelovalca sprememb in dopolnitev UN je:
– izdelava posebnih strokovnih podlag na podlagi programa priprave in podanih predlogov lastnikov objektov,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela sprememb in dopolnitev UN v skladu z zakonom, sprejetim programom priprave, navodilom in pogoji soglasodajalcev,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v vseh postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah, ki bodo podlaga za odločanje in sprejemanje na občinskem svetu.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja UN je Oddelek za gospodarsko infrastrukturo pri Občini Ilirska Bistrica.
V. TERMINSKI PLAN
8. člen
1. Priprava razpisa in izbor izdelovalca UN v roku 60 dni po sprejemu programa priprave.
2. Izdelava posebnih strokovnih podlag in pridobitev pogojev soglasodajalcev v 40 dneh po podpisu pogodbe z izbranim izdelovalcem UN.
3. V desetih dneh po izdelavi posebnih strokovnih podlag bodo le-te predstavljene na občinskem svetu.
4. Osnutek UN se dostavi občinskemu svetu najpozneje v 60 dneh po pridobitvi pogojev soglasodajalcev.
5. Občinski svet sprejme sklep o tridesetdnevni javni razgrnitvi osnutka UN najpozneje v desetih dneh po prejemu gradiva.
6. V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava osnutka UN.
7. Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, ki bodo podane v času javne razgrnitve najpozneje v 20 dneh po preteku javne razgrnitve.
8. Po sprejetju stališč do pripomb na občinskem svetu, se v 30 dneh dopolni osnutek UN v tistih sestavinah, na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in predlogi.
9. Na tako dopolnjen osnutek UN se pridobijo soglasja soglasodajalcev.
10. Dopolnjen osnutek UN se s pridobljenimi soglasji posreduje v sprejem na občinski svet predvidoma konec maja 2002.
11. Odlok o UN se objavi v Uradnem listu RS.
9. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Ilirska Bistrica.
Št.35005-1/01-231
Ilirska Bistrica, dne 13. julija 2001.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. tehnol. l. r.