Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001

Kazalo

3613. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Kočevje, stran 6965.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 15. člena zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96) ter 21. in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, 23/99 in 53/99 – popravek) je Občinski svet občine Kočevje na 23. redni seji dne 23. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Kočevje
A) SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ustanoviteljstvo)
1) Ustanoviteljica javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Kočevje (v nadaljevanju: zavod) je Občina Kočevje.
2) Ustanoviteljske pravice izvršuje občinski svet, razen če ta odlok ne določa drugače.
2. člen
(ime in sedež)
1) Ime zavoda je: Ljudska univerza Kočevje
2) Skrajšano ime zavoda je: LU Kočevje
3) Sedež zavoda je: Kočevje, Trg zbora odposlancev 30.
3. člen
(pečat zavoda)
1) Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm z grbom Republike Slovenije v njegovi sredini. Na zunanjem obodu pa je izpisano: Ljudska univerza Kočevje.
2) Zavod ima tudi pečat premera 20 mm z enakim besedilom.
3) Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom in udeležencem izobraževanja.
4) Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in računovodske dokumentacije in indeksov, ki jih imajo kandidati za preverjanje znanja.
5) Zavod ima grafični zaščitni znak, katerega obliko določi svet zavoda.
B) DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
(namen ustanovitve)
1) Zavod je ustanovljen za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih, ki se opravlja kot javna služba na področju izobraževanja na podlagi izobraževalnih programov, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za šolstvo.
2) Druge dejavnosti, povezane z izobraževanjem odraslih, ki jih lahko opravlja, so določene s tem odlokom.
5. člen
(dejavnosti javne službe)
1) Dejavnosti javne službe zavoda so:
– osnovnošolsko splošno izobraževanje – M/80.102,
– srednješolsko splošno izobraževanje – M/80.210,
– srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje – M/80.220,
– dejavnost vozniških šol – M/80.410,
– dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol – M/80.421,
– drugo izobraževanje, d.n. – M/80.422,
– višješolsko izobraževanje – M/80.301,
– visoko strokovno izobraževanje – M/80.302,
2) Zavod omogoča dokončanje izobraževanja po izobraževalnih programih še dve leti po tem, ko izobraževanje po teh programih zaključi zadnja generacija udeležencev izobraževanja, vpisanih v iztekajoče programe.
6. člen
(druge dejavnosti)
Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, povezane z izobraževanjem, in sicer:
– izdajanje knjig – DE/22.110,
– drugo tiskarstvo – DE/22.220,
– knjigoveštvo in dodelava – DE/22.230,
– priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov – DE/22.24,
– raziskovanje trga in javnega mnenja – K/7413,
– podjetniško in poslovno svetovanje – K/7414,
– oglaševanje – K/ 74400,
– tajniška dela in prevajanje – K/74.83,
– obratovanje objektov za kulturne prireditve – O/9232,
– dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov – O/9233,
– druge razvedrilne dejavnosti – O/9234,
– druge dejavnosti za sprostitev – O/9272,
– dejavnosti knjižnic – O/92.511,
– dejavnosti arhivov – O/92.512,
C) ORGANIZACIJA ZAVODA
7. člen
(organizacija zavoda)
1) Za izvajanje ostalih dejavnosti lahko zavod s svojimi Pravili oblikuje še druge organizacijske enote. Zavod lahko organizira opravljanje svoje dejavnosti izobraževanja odraslih tudi izven svojega sedeža.
2) Splošne, finančno-računovodske, svetovalne, vzdrževalne, informacijske in druge skupne naloge se organizirajo in izvajajo na ravni zavoda in jih vodi direktor.
Zavod lahko izvajanje posameznih skupnih nalog poveri za to usposobljenim zunanjim izvajalcem.
Č) ORGANI ZAVODA IN ŠOLE
8. člen
(organi zavoda)
1) Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni organi.
2) Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanj določi s pravili zavoda.
Svet zavoda
9. člen
(sestava)
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima pet članov, in sicer:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– enega predstavnika udeležencev izobraževanja.
10. člen
(postopek oblikovanja sveta zavoda)
1) Predstavnika ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Kočevje.
2) Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci vseh organizacijskih enot na neposrednih in tajnih volitvah.
3) Predstavnika udeležencev izobraževanja odraslih v svet zavoda volijo udeleženci izobraževanja na neposrednih in tajnih volitvah.
4) Če več kandidatov za predstavnika udeležencev izobraževanja dobi enako število glasov, postane član tisti, ki je v nižjem letniku.
5) Volitve predstavnikov delavcev so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica volilnih upravičencev. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo največ glasov tistih volilnih upravičencev, ki se udeležijo volitev.
6) Po opravljenih postopkih volitev oziroma imenovanj, izvoljeni in imenovani predstavniki po izteku mandata prejšnjega sklica sveta konstituirajo nov svet, ki mu od dneva konstitutivne seje prične teči mandat.
11. člen
(postopek volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda)
1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 dni pred iztekom mandatne dobe in določi rokovnik za izvedbo volitev. Volitve se opravijo najmanj 15 dni pred iztekom mandatne dobe članom sveta.
2) S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
3) S sklepom o razpisu volitev svet zavoda imenuje volilno komisijo, ki izvede volitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, s katerim se potrdi mandat izvoljenih predstavnikov delavcev, in ga predloži svetu ob konstituiranju. Volilno komisijo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
4) Če svet v roku iz prejšnjega odstavka ne določi rokovnika in ne imenuje komisije za izvedbo volitev, opravi to nalogo v sedmih dneh po preteku roka iz prvega odstavka te točke direktor zavoda.
5) Pravico voliti predstavnike v svet in biti izvoljen imajo vsi delavci zavoda, razen direktorja.
6) Kandidate za člane sveta lahko predlagajo andragoški zbor, zbor delavcev in reprezentativni sindikat ter najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico.
7) Predlogi kandidatov za člane sveta, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni. Priložiti jim je treba pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
8) Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
9) Če je kandidatov za člane sveta manj, kot se jih voli, mora volilna komisija to javno objaviti in določiti rok za prijavo dodatnih kandidatov, ki ne sme biti daljši od sedmih dni in začne teči tisti dan, ko je bil objavljen.
10) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
11) Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo po abecednem redu priimki in imena kandidatov za člane sveta, z navodilom, za koliko kandidatov se glasuje.
12) Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred priimki kandidatov za člane sveta, za katere se glasuje. Glasovnica je neveljavna, če je neizpolnjena ali če volivec glasuje za več kandidatov, kot je na njej določeno oziroma, ko iz drugih razlogov ni mogoče ugotoviti volivčeve volje.
13) O delu volilne komisije se piše zapisnik, ki mora vsebovati podatke o volivcih, poteku volitev, pripombe članov volilne komisije in drugih v zvezi z volitvami, število glasov, ki jih je dobil posamezen kandidat in osebne podatke izvoljenih kandidatov za člane sveta zavoda.
14) Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev. Izvoljeno je toliko kandidatov za člane sveta, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljena sta tista kandidata, ki sta dobila največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
15) Če se volitev udeleži polovica ali manj kot polovica delavcev ali če volilna komisija zaradi nepravilnosti razveljavi volitve, se opravijo ponovne volitve v 30 dneh po sklepu volilne komisije o neveljavnosti volitev.
16) Volilna komisija ugotovi volilne rezultate in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku petih dni od dneva izvedbe glasovanja.
17) Predstavniki, izvoljeni oziroma imenovani v svet zavoda opravljajo svojo funkcijo od dneva, ko se sestanejo na konstitutivni seji novega sveta.
12. člen
(prenehanje mandata članom sveta)
1) Članu sveta preneha mandat v svetu pred potekom dobe, za katero je bil izvoljen, če:
– predstavnik delavcev postane direktor;
– odstopi (npr. zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov, zaradi katerih ne more ali ne želi več opravljati funkcije člana sveta);
– izgubi status, v katerem je bil izvoljen;
– je razrešen;
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
2) Odstop je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.
3) Članu sveta, katerega mandat je vezan na status, preneha mandat v svetu s prenehanjem statusa, in sicer udeležencu izobraževanja, ko mu preneha status udeleženca izobraževanja.
4) Imenovanega predstavnika ustanovitelj ali drugi pristojen organ lahko razreši, če ugotovi, da svoje funkcije ne izvršuje vestno oziroma da ne zastopa interesov ustanovitelja oziroma organa, ki ga je imenoval.
13. člen
(postopek določanja oziroma imenovanja nadomestnih članov sveta)
1) Ko svet ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem obvesti pristojna telesa oziroma organe za volitve oziroma imenovanje, ki morajo v skladu z določbami tega odloka takoj, najkasneje pa v osmih dneh po obvestilu, začeti postopek nadomestnih volitev oziroma imenovanja svojega predstavnika v svet zavoda in ga izvesti najkasneje v tridesetih dneh po razpisu volitev oziroma podanem predlogu za postopek imenovanja.
2) Nadomestne volitve oziroma imenovanje se izpeljejo na enak način kot redne volitve oziroma imenovanja v skladu z določbami tega odloka.
3) Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot šest mesecev.
4) Izvoljeni oziroma imenovani predstavnik nastopi mandat člana sveta z dnem, ko volilna komisija potrdi njegov mandat v skladu z določbo prvega odstavka 11. člena tega odloka. Izvoljeni nadomestni član ima mandat do izteka mandata sveta zavoda, če mu po določbi 13. člena tega odloka ne preneha prej.
14. člen
(pristojnosti sveta zavoda)
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda po postopku in na način določen v zakonu,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom udeležencev izobraževanja,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– sprejema finančni načrt ter zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in predstavnika udeležencev izobraževanja v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti in pravili zavoda določene naloge.
Direktor
15. člen
(pristojnosti direktorja zavoda)
1) Direktor je poslovodni organ in andragoški vodja zavoda. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
2) Direktor zavoda opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic udeležencev izobraževanja,
– vodi delo andragoškega zbora,
– na osnovi potreb na trgu po predhodnem mnenju andragoškega zbora odloča o uvedbi novih izobraževalnih programov,
– odloča o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni,
– določa ukrepe za varovanje osebnih podatkov v evidencah zavoda in pooblasti delavce za zbiranje in uporabo teh podatkov v skladu s predpisi,
– podpisuje javne listine, ki jih izdaja zavod,
– vodi kolegij in delo skupnih služb,
– skrbi za dopolnjevanje delovne obveze strokovnih delavcev,
– skrbi za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev in drugih delavcev,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– določa sistemizacijo delovnih mest v zavodu,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– odloča o urejanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika,
– imenuje in razrešuje vodje enot,
– odloča o tekočem poslovanju zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu s tem aktom, zakoni in drugimi predpisi.
3) Direktor zavoda za nadomeščanje v času odsotnosti ali za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti pisno pooblasti pomočnika direktorja oziroma drugega strokovnega delavca zavoda.
4) Direktor mora izpolnjevati pogoje iz III. odstavka 16. člena zakona o izobraževanju odraslih, za njegovo imenovanje in razrešitev pa se uporabljajo določbe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
16. člen
(pristojnosti pomočnika direktorja)
1) Zavod ima lahko pomočnika direktorja. Za pomočnika direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za direktorja. Pomočnika direktorja imenuje in razrešuje direktor. Pomočnik direktorja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če imenuje direktor pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda na način in po postopku, ki ga določa zakon.
2) Pomočnik direktorja opravlja naloge, ki mu jih določi oziroma za katere ga pisno pooblasti direktor in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
17. člen
Strokovni organi zavoda
1) Strokovni organi zavoda oziroma šole so:
– andragoški zbor,
– strokovni aktivi,
– vodja izobraževalnega področja.
2) Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda in učitelji, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle. Andragoški zbor opravlja svoje delo v skladu z zakonom.
3) Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci-organizatorji izobraževanja, učitelji in predavatelji na posameznem izobraževalnem področju. Strokovni aktiv opravlja svoje delo v skladu z zakonom.
3) Naloge vodje izobraževalnega področja opravlja vodja enote, ki vodi delo strokovnega aktiva in opravlja druga dela v skladu z zakonom. Naloge vodje izobraževalnega področja lahko opravlja direktor zavoda.
18. člen
(način odločanja organov zavoda)
1) Svet zavoda, andragoški zbor, strokovni aktiv in drugi organi zavoda (v nadaljevanju organ) odločajo o zadevah, za katere so pristojni v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter s tem odlokom na svojih sejah.
2) Sejo organa praviloma sklicuje predsednik tega organa oziroma oseba, ki vodi ta organ, v njegovi odsotnosti oziroma nezmožnosti pa njegov namestnik ali oseba, ki jo sam pooblasti. Predlog za sklic seje oziroma dnevni red seje lahko predlaga vsak član organa in drugi organi zavoda, pobudo pa vsakdo, ki ima neposreden interes.
3) Prvo (konstitutivno) sejo organa skliče direktor v petnajstih dneh po izvolitvi oziroma imenovanju članov organa, vodi pa jo najstarejši član do imenovanja predsednika organa.
4) Predsednik organa oziroma oseba, ki vodi organ, mora praviloma sklicati sejo v 30 dneh po pridobitvi predloga za sklic seje oziroma v najkrajšem možnem času, kadar odloča o pravicah in obveznostih posameznika oziroma o zadevah, o katerih se odloča po predpisanem postopku ali če so vezane na določen rok.
5) Če sklicatelj seje ne skliče v primerih in roku iz prejšnjega odstavka, jo lahko skliče član tega organa oziroma drug organ zavoda, če si za sklic seje pridobi soglasje več kot polovice članov tega organa.
6) Sklicatelj seje organa mora člane organa pisno obvestiti o datumu seje in dnevnem redu praviloma vsaj pet dni pred dnevom seje. K vabilu je treba predložiti vsa potrebna gradiva, ki so predmet obravnave na tej seji, oziroma navesti, kje so dosegljiva na vpogled.
7) Kadar organ odloča o pravicah in obveznostih posameznika ter o zadevah, v katerih so udeleženi drugi organi zavoda, mora na sejo vabiti posameznika oziroma njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca ter predstavnika organa na način in v roku iz prejšnjega odstavka tega člena.
8) Če predsednik organa oziroma oseba, ki vodi organ, ali pa oseba, ki jo nadomešča, ne more voditi seje, na seji prisotni člani organa izberejo izmed sebe osebo, ki vodi sejo organa.
9) Organ lahko zaseda, če je prisotna več kot polovica članov tega organa in sprejema odločitve z javnim ali tajnim glasovanjem.
10) Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov članov sveta, drugi organi zavoda pa, če je zanje glasovala večina prisotnih članov tega organa, razen če je z zakonom določena drugačna večina pri odločanju.
11) Organ mora pred odločanjem o posamezni zadevi sprejeti odločitev o načinu glasovanja (javno ali tajno), postopku in merilih, ki naj bi jih upoštevali pri odločanju, upoštevajoč način oziroma postopek odločanja, ko je ta posebej predpisan.
12) Organ lahko s poslovnikom podrobneje uredi način vodenja in obravnave zadev, ki so v njegovi pristojnosti.
D) PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE
19. člen
(upravljanje s premoženjem)
1) Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje. Zavod je dolžan upravljati premoženje, ki mu je dano v uporabo, s skrbnostjo dobrega gospodarja.
2) Zavod je dolžan obveščati ustanoviteljico o stanju oziroma spremembah v zvezi s premoženjem in mu izročiti vse listine in druga dokazila, ki se nanašajo na gospodarjenje s premoženjem, ki ga zavod upravlja.
3) Zavod lahko oddaja v najem nepremičnine, s katerimi upravlja v času, ko jih sam ne rabi za izvajanje svoje dejavnosti, oziroma najema prostore in opremo za izvajanje svoje dejavnosti v skladu s posebnimi akti.
20. člen
(viri financiranja dejavnosti zavoda)
1) Dejavnosti zavoda se financirajo iz proračunskih sredstev, prispevkov udeležencev izobraževanja, s prodajo proizvodov in storitev iz dejavnosti po tem odloku, z darili oziroma volili ter iz drugih virov.
2) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje javne službe v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu z letnim delovnim načrtom izobraževanja odraslih v občini, ki mu ga zavod predloži v sprejem.
21. člen
(način porabe presežkov)
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih pridobi s prodajo proizvodov in storitev, ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja odraslih oziroma drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, zavod uporablja za investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju župana pa tudi za plače v skladu s posebnimi predpisi.
22. člen
(razpolaganje s sredstvi)
1) Zavod lahko razpolaga z denarnimi sredstvi, ki si jih pridobi za izvajanje javne službe, s prodajo proizvodov in storitev na trgu in iz drugih virov ter z drugimi sredstvi oziroma nepremičninami, ki si jih pridobi z darili in volili ali kako drugače, vendar v skladu z namenom oziroma voljo darovalca ter v okviru registriranih dejavnosti.
2) S sredstvi, ki jih zavod pridobi od pravnih oseb zasebnega prava ali fizičnih oseb kot darilo ali volilo, razpolaga sam in samostojno v okviru registriranih dejavnosti.
23. člen
(obseg odgovornosti zavoda)
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine denarnih sredstev, s katerimi razpolaga pri izvajanju svoje dejavnosti ne glede na njihov vir.
24. člen
(obseg odgovornosti ustanovitelja)
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so povezane z izvajanjem javne službe, do višine sredstev, ki jih zagotavlja zavodu v skladu z drugim odstavkom 20. člena tega odloka.
25. člen
(pooblastilo v pravnem prometu)
Zavod samostojno nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, ki jo opravlja v skladu z zakonom in s tem odlokom.
26. člen
(vodenje računovodstva)
1) Zavod vodi poslovne knjige ter izdela letna poročila v skladu z zakonom o računovodstvu in drugimi predpisi, kodeksom računovodskih načel ter slovenskimi računovodskimi standardi.
2) Zavod ima en žiro račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet.
E) JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
27. člen
(javnost dela)
1) Delo zavoda in šole je javno.
2) Javnost dela zavoda in šole se zagotavlja s poročili udeležencem izobraževanja, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
3) Udeleženci izobraževanja, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter izobraževalnemu delu zavoda, razen v primerih, ko je to določeno z zakonom in drugimi predpisi, ali če jim direktor dovoli.
4) O delu zavoda oziroma šol obvešča javnost direktor oziroma oseba, ki jo za to pooblasti.
28. člen
(varovanje poslovne tajnosti)
1) Direktor, ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni pri opravljanju izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
3) Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor oziroma ravnatelj v okviru svojih pristojnost določi za poslovno tajnost in
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu oziroma šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
F) PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(določitev direktorja)
Z uveljavitvijo tega odloka sedanji direktor opravlja funkcijo direktorja zavoda do izteka njegovega tekočega mandata.
30. člen
(določitev sveta zavoda)
1) Svet zavoda se konstituira v skladu s tem odlokom najkasneje v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.
2) Zavod mora v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega odloka uskladiti pravila oziroma statut in druge splošne akte zavoda.
31. člen
(pravno nasledstvo zavoda)
S tem odlokom ustanovljeni zavod je pravni naslednik zavoda Ljudska univerza Kočevje, ustanovljenega z odločbo pristojnega organa pod številko 02/1-4847/2-1959 z dne 28. 10. 1959 in kasnejšimi akti ter je vpisan v sodni register okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložkom št. 1/838/00.
32. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjega ustanovitvenega akta)
1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odločba o ustanovitvi Ljudske univerze Kočevje št. 021/1-4847/2-1959 z dne 28. 10. 1959.
2) Zavod mora v sodni register predlagati vpis statusno-pravnih podatkov v skladu s tem odlokom v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
33. člen
(uveljavitev ustanovitvenega odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 13-1/01-151
Kočevje, dne 24. julija 2001.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.