Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001

Kazalo

3607. Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona, stran 6961.

Na podlagi 1. in 97. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 41/99), 9. in 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 19. redni seji dne 19. 7. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
S tem pravilnikom občina Gornja Radgona določa merila in kriterije za sofinanciranje izvedbe programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva, ki se sofinancirajo iz proračuna.
2. člen
Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so prostovoljne in neprofitne organizacije ter društva (v nadaljevanju organizacije), ki delujejo na področju zdravstvenega varstva, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov in organizacije s področja socialnega varstva, določene v 62.,63. in 64.členu zakona o socialnem varstvu.
3. člen
Pravico do sofinanciranja programov imajo organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirane za izvajanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva,
– da imajo sedež ali podružnico v Občini Gornja Radgona,
– da imajo sedež izven območja Občine Gornja Radgona, vendar so člani tudi občani Gornje Radgone in je program dejavnosti organizacije zastavljen tako, da vključuje v svoj program tudi občane Občine Gornja Radgona,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in urejeno ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov.
4. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov in projektov organizacij s strani občine. Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
5.člen
Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Gornja Radgona.
Finančna sredstva se organizacijam dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu RS ali v dnevnem časopisju. Razpis se izvede v mesecu oktobru za naslednje leto.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
– navedbo, da gre za zbiranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva,
– okvirno vrednost finančnih sredstev,
– zahtevano dokumentacijo,
– rok za prijavo,
– datum odpiranja ponudb,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
Organizacije se prijavijo na razpis na obrazcu, ki ga pripravi občinska uprava.
7. člen
Pregled, ocenitev in izbor programov in posameznih projektov ter določitev višine sofinanciranja opravi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Komisija je sestavljena iz:
– enega predstavnika Občinske uprave občine Gornja Radgona,
– enega predstavnika Zdravstvenega doma Gornja Radgona,
– enega predstavnika CSD Gornja Radgona.
8. člen
Z izbranimi organizacijami Občina Gornja Radgona sklene pogodbo o sofinanciranju programa oziroma projekta, ki jo podpiše župan.
9. člen
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov organizacije,
– navedbo programa, ki se sofinancira,
– višino dodeljenih sredstev in način financiranja,
– način nadzora,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE
10. člen
Komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje upošteva naslednja merila in kriterije:
I. Programi
1. Odločba o dodelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega in zdravstvenega varstva
150 točk
2. Ocena programa
– kvaliteta in realnost programa (jasno opredeljeni cilji programa, uporabniki in metoda dela),
– vpliv rizičnosti na socialni položaj posameznika (invalidnost, zdravstvene motnje, rizičnost članov oziroma ciljnih skupin ipd.),
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– pomoč članom organizacije za lažje komuniciranje z okolico,
– rednost delovanja (izvajanje programa daljše časovno obdobje, redna srečanja, izdajanje glasila...),
– viri financiranja izvedbe programa (finančna konstrukcija),
– aktivnosti na območju občine,
– izobraževanje članstva (predavanja, seminarji, strokovne ekskurzije...)
– kulturno – zabavna in športno – rekreativna dejavnost
30 - 100 točk
3. Število članov organizacije iz Občine Gornja Radgona
– deset do trideset članov 5 točk,
– trideset do petdeset članov 10 točk,
– nad petdeset članov 15 točk.
II. Projekti, namenjeni rizičnim skupinam v občini:
– vrsta rizičnosti,
– obseg vključitve posameznikov v rizične skupine oziroma v izvajanje projekta,
– obseg vključenih strokovnih izvajalcev,
– namen izvedbe projekta,
– dolgoročnost izvajanja projekta,
– drugi viri financiranja,
– reference
od 40–200 točk
11. člen
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov.
Programi in projekti se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa oziroma projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
IV. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati za sofinanciranje za leto 2002.
Št. 14001-1/2001
Gornja Radgona, dne 20. julija 2001.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti