Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2001 z dne 6. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2001 z dne 6. 7. 2001

Kazalo

3001. Sklep o določitvi vrste in obsega storitve za dodelitev koncesije za izvajanje programa pomoč družini na domu na območju občin Vransko in Tabor, stran 5794.

Na podlagi 43., 44. in 47. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94 in 41/99), pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/97 in 57/99) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99), 16. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01), sta Občinski svet občine Vransko na 25. redni seji dne 7. 5. 2001 in Občinski svet občine Tabor na 4. izredni seji dne 4. 6. 2001 sprejela
S K L E P
o določitvi vrste in obsega storitve za dodelitev koncesije za izvajanje programa pomoč družini na domu na območju občin Vransko in Tabor
1
Občini Vransko in Tabor (v nadaljevanju: koncedent) s tem sklepom določata:
– predmet koncesije,
– obseg storitev,
– območje, za katerega se razpisuje koncesija,
– uporabnike storitev,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja storitev, ki so predmet koncesije,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar.
Koncesija bo podeljena na podlagi javnega natečaja, objavljenega v Uradnem listu RS. Za razpis javnega natečaja se uporablja pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/97, 57/99 in 54/01). Javni natečaj, v skladu s tem sklepom, objavita župana občin Vransko in Tabor v Uradnem listu Republike Slovenije v enotnem besedilu za območje obeh navedenih občin.
2
Predmet koncesije je izvajanje programa pomoči družini na domu. Koncesija se lahko razpiše tudi samo za določeno storitev oziroma za del storitve.
Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo. Storitev socialne oskrbe obsega:
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Storitev se bo izvajala na območju občine Vransko in Tabor.
3
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnje in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči in druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
4
Koncesija bo podeljena za čas 5 let.
5
Storitev bo financirana:
– s plačili uporabnikov do posameznih storitev v skladu s pravilnikom o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialno varstvene storitve pomoč družini na domu občine Vransko in Tabor in z uredbo o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialno-varstvenih storitev pomoči na domu, ki jo bo izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– iz sredstev občinskega proračuna (sredstva koncedenta).
6
Na natečaj se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe ali dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije, ki opravljajo storitve, ki so predmet koncesije.
Pravne osebe morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje 60. člen, fizične osebe morajo izpolnjevati pogoje ki jih predpisujeta 65. in 66. člen, dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije pa pogoje, ki jih predpisujejo 62., 63. in 64. člen zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94 in 41/99).
7
Koncesionar mora za opravljanje razpisne dejavnosti izpolnjevati kadrovske pogoje, ki jih določa pravilnik o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/99, 2/98, 19/99 in 28/99).
8
Koncesionar mora imeti podrobno izdelan program izvajanja storitev, ki je predmet koncesije iz katerega bo razvidno, da lahko zagotavlja kakovostno izvajanje storitve.
9
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 152-01/2001-1
Vransko, dne 7. maja 2001.
Tabor, dne 4. junija 2001.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost