Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2001 z dne 6. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2001 z dne 6. 7. 2001

Kazalo

2994. Odlok o grbu in zastavi Občine Jesenice, stran 5788.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. RS 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00), ter 3. in 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. RS 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na redni 30. seji dne 28. 6. 2001 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja obliko in način uporabe grba in zastave Občine Jesenice, kot lokalne samoupravne skupnosti.
Grb in zastava Občine Jesenice označujeta pripadnost lokalni skupnosti – Občini Jesenice. Uporabljati se smeta le v obliki in z vsebino, ki sta določeni v tem odloku, ter na način, ki je določen s tem odlokom.
2. člen
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so sestavni del tega odloka. Izvirniki simbolov se hranijo v Občinski upravi občine Jesenice. Način hrambe določi župan.
3. člen
Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih postavljena, položena oziroma izobešena skupaj z drugimi znamenji, morata biti postavljena na častno mesto, če ni z zakonom ali s tem odlokom drugače določeno.
4. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana, obledelih barv, zmečkana, raztrgana, ali po zunanjosti kako drugače neprimerna za uporabo.
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Jesenice.
5. člen
Grba in zastave ali njunih sestavnih delov, se ne sme zavarovati ali uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga ali storitev.
6. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave in pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren direktor občinske uprave, ki daje potrebna pojasnila glede njune uporabe, ter opravlja druga strokovna in administrativna opravila v zvezi z uporabo simbolov.
7. člen
Direktor občinske uprave sprejema prošnje za uporabo grba in zastave, izdaja odločbe o njuni uporabi in vodi evidenco izdanih odločb.
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba in zastave, opis tehnike (off-set tisk, sitotisk, rezbarjenje, vezenje, fotografija ipd.,) in predvideno nagrado oziroma količino. Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, v zvezi s katero želi uporabiti simbole občine.
Tiskane materiale, ki vsebujejo istovetne simbole občine, mora prosilec predložiti direktorju občinske uprave na vpogled še pred distribucijo.
8. člen
V odločbi s katero se dovoli uporaba grba in zastave, in jo izda direktor občinske uprave, se določijo pogoji in način njune uporabe in določi rok, do katerega je dovoljena uporaba.
Če organ, ki je odločbo izdal ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v dovoljenju, če ne skrbi za primeren izgled simbolov, oziroma, če s svojim ravnanjem škodi ugledu občine, se dovoljenje za uporabo lahko odvzame. Dovoljenje se odvzame z odločbo, po enakem postopku, kot je bilo dano.
Če uporabnik z nepravilno uporabo grba in zastave povzroči Občini Jesenice škodo, materialno ali moralno, jo je dolžan povrniti.
9. člen
O pritožbah zoper odločbe iz prejšnjega člena odloča župan Občine Jesenice.
II. GRB
10. člen
Opis grba:
Grb Občine Jesenice ima obliko ščita, na katerem je na kobaltno modri podlagi upodobljen v srebrni barvi srednjeveški znak za železo.
Osnovne barve grba Občine Jesenice so:
– temno modra:
– Pantone   2757CV
  – CMYK     C: 100%
          M: 80%
          K: 10%
  – RAL     5003
– srebrna:
  – Pantone   877C
  – RAL     9006
Grb Občine Jesenice je identičen grbu mesta Jesenice.
11. člen
Grb se obvezno uporablja:
1. v pečatu, oznakah dokumentov in znakih organov Občine Jesenice, ter krajevnih skupnosti,
2. ob sprejemu uradnih delegacij v občini,
3. na neprometnih znakih, s katerimi se označujejo meje občine,
4. v prostorih in na poslopjih, v katerih je sedež organov Občine Jesenice, ter na sedežih krajevnih skupnosti,
5. v prostorih in na poslopjih, v katerih je sedež organov javnih zavodov in gospodarskih družb, katerih ustanovitelj je Občina Jesenice,
6. na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih uporabljajo organi Občine Jesenice, doma in v tujini,
7. na oznakah in publikacijah, ki jih izdajajo organi občine,
8. ko gre za označitev služb ali dejavnosti javnega značaja,
9. na oblačilih in opremi športnikov in športnih ekip, ter posameznikov in skupin, ki delujejo na področju kulturnih ter drugih dejavnosti, ko predstavljajo Občino Jesenice,
10. na oznakah registrskih tablic.
12. člen
Grb se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se Občina Jesenice predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih shodov;
2. ob predstavitvah Občine Jesenice in znamenitosti občine,
3. ko občina prevzame pokroviteljstvo nad ustanovami,
4. ko občina prevzame pokroviteljstvo nad prireditvami,
5. v drugih primerih in ob pogojih, ki jih določa odlok.
13. člen
Grb se obvezno odstrani najkasneje v 24 urah po tem, ko preneha razlog zaradi katerega je bil prezentiran.
III. ZASTAVA
14. člen
Opis zastave:
– Zastava Občine Jesenice je srebrne barve.
srebrna:
– Pantone   877C
– RAL     9006
Razmerje med širino in višino zastave je ena proti dve.
Na zastavi je grb Občine Jesenice, v obliki, kot ga določa ta odlok, v širini ene tretjine širine zastave. Grb je od zgornjega roba zastave oddaljen za 0,8-krat eno tretjino širine zastave. Od levega in desnega roba zastave je grb oddaljen eno tretjino širine zastave.
15. člen
Zastava je stalno izobešena na oziroma pred poslopjem sedeža Občine Jesenice.
16. člen
Zastava se obvezno izobesi:
1. ob praznikih Občine Jesenice, in sicer:
– na dan 20. marca, Praznik Občine Jesenice,
– na dan 1. avgusta, Spominski dan Občine Jesenice,
– na dan krajevnih praznikov, na stavbah uradov krajevnih skupnosti Občine Jesenice;
2. ob državnih praznikih, kot določa zakon:
– na dan 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik,
– na dan 27. aprila, Dan upora proti okupatorju,
– na dan 1. in 2. maja, Praznik dela,
– na dan 25. junija, Dan državnosti,
– na dan 26. decembra, Dan samostojnosti.
Zastava se v primerih iz te točke izobesi na poslopjih, v katerih so uradni prostori organov Občine Jesenice, na sedežih krajevnih skupnosti, na sedežih javnih zavodov in gospodarskih družb, katerih ustanovitelj je Občina Jesenice, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih; zastava je izobešena ves čas praznikov;
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti;
4. v komemoracijah in drugih primerih, ko pristojni organ odredi žalovanje.
17. člen
Zastava se lahko izobesi:
1. ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih, vojaških in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se Občina Jesenice predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih shodov;
2. v drugih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem odlokom.
18. člen
V primeru ko je po sklepu župana odrejeno žalovanje, se zastava obesi na pol droga.
19. člen
Zastava se obvezno odstrani najkasneje v štiriindvajsetih urah po tem, ko preneha razlog zaradi katerega je bila izobešena.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
20. člen
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, za katero nima potrebnega dovoljenja občine,
2. če zavaruje ali uporablja kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga ali storitev grb, zastavo ali njune sestavne dele,
3. če uporablja grb ali zastavo, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo,
4. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled Občine Jesenice.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje zasebnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Izrekanje kazni za prekrške, navedene v tem členu, je v pristojnosti komunalnega redarja.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzorujeta direktor Občinske uprave občine Jesenice, in komunalni redar.
22. člen
Odlok o grbu mesta Jesenice z dne 31. 3. 1992 ostane v celoti v veljavi.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-3/01
Jesenice, dne 28. junija 2001.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti