Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2001 z dne 3. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2001 z dne 3. 7. 2001

Kazalo

2945. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica, stran 5727.

Na podlagi drugega odstavka 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 25. seji dne 28. 6. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 51/98) za Občino Žirovnica.
Spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice se nanašajo samo na tekstualni del odloka (besedilo odloka) in veljajo le za Občino Žirovnica.
2. člen
a) Spremeni in dopolni se 27. člen, tako, da se glasi:
V ureditveni enoti enodružinska zazidava (e) veljajo naslednja pravila za oblikovanje:
Stanovanjski objekti:
– višina: največ VP+1+M, kota pritličja pri vhodu ne sme biti višja od 100 cm nad terenom, kolenčni zid ne sme biti višji od 100 cm.
– streha: strešine v naklonu 35° do 45°.
Objekti za terciarne in kvartarne dejavnosti:
– višina: do VP+1+M, kota pritličja pri vhodu ne sme biti višja od 100 cm nad terenom,
– streha: strešine v naklonu 35° do 45°.
Pomožni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta.
Prostostoječi pomožni objekti morajo imeti podolgovat tloris in simetrično dvokapnico v naklonu 35° do 45°. Enokapnice in ravne strehe niso dopustne. Pomožni objekti kot prizidki na fasadah, ki so vidne z javnih površin, morajo biti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša oziroma nadaljuje preko pomožnega objekta v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha, ali se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha.
Vrtne ute morajo biti lesene, barva zaščitnih sredstev za les mora biti enaka kot na sosednjih objektih, streha je lahko šotorasta.
Odmik ograje vrta oziroma parcele od dovozne ceste mora biti toliko kot za posamezen primer določi upravljalec ceste oziroma najmanj 0,5m.
Lahke montažne (plastične, pločevinaste, platnene) garaže niso dopustne.
b) Spremeni se 52. člen, tako, da se črta prva alinea in se zato 52. člen glasi:
J6 S8/3 Smokuč – novi del
Sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih objektov je dopustna za:
– spremljajoče dejavnosti, razen gostinstva, ki ni dovoljeno, kvartarne dejavnosti, proizvodne dejavnosti – vse pod pogojem, da so vse te dejavnosti mirne in nemoteče za okolje, ne povzročajo dodatnega hrupa in onesnaženja okolice, vode, zraka in tudi ne dodatne prometne obremenitve) in se opravljajo v notranjosti objektov ter ne presegajo površine 200m2;
– počitniška stanovanja (novogradnje počitniških hišic niso dopustne).
Obvezna je smer slemena vzporedno s pobočjem in naklon strešin 35°.
Kritina je cementni strešnik.
Ograje so dopustne le kot živa meja, visoka največ 0,8 m.
Posek zdravih avtohtonih dreves ni dopusten.
c) Spremeni se 53. člen tako, da se črta točka a) četrte alinee, točka b) se spremeni v točko a), točka c) v točko b) in točka d) v točko c) Spremenjeni 53. člen se glasi:
J6 S9 Rodine
Na parceli št. 1062 in 1683/1 k.o. Doslovče je dopustna le razširitev pokopališča. Zid pokopališča mora biti izveden sorodno zidu okrog parcele št. 1063 k.o. Doslovče.
Na parceli št. 1063 k.o. Doslovče niso dopustne gradnje novih objektov.
Prostor s pogledi z jugozahodne strani na cerkev sv. Klemena je nezazidljiv.
Za ureditveno enoto e+ veljajo naslednje določbe:
a) Sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih objektov je dopustna za:
– spremljajoče dejavnosti, razen gostinstva, ki ni dovoljeno, kvartarne dejavnosti, proizvodne dejavnosti – vse pod pogojem, da so vse te dejavnosti mirne in nemoteče za okolje, ne povzročajo dodatnega hrupa in onesnaženja okolice, vode, zraka in tudi ne dodatne prometne obremenitve) in se opravljajo v notranjosti objektov ter ne presegajo površine 200m2;
– počitniška stanovanja (novogradnje počitniških hišic niso dopustne).
b) Obvezna je smer slemena vzporedno s pobočjem in naklon strešin 35°.
c) Ograje so dopustne le kot živa meja, visoka največ 0,8 m.
d) Posek zdravih avtohtonih dreves ni dopusten.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0002/00
Žirovnica, dne 29. junija 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost