Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1998 z dne 28. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1998 z dne 28. 8. 1998

Kazalo

2782. Program priprave za zazidalni načrt širšega območja mednarodnega mejnega prehoda Jelšane, stran 4579.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 ter 44/97) in 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 18/95) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 41. seji dne 7. 8. 1998 sprejel
P R O G R A M
priprave za zazidalni načrt širšega območja mednarodnega mejnega prehoda Jelšane
I. IZHODIŠČE ZA IZDELAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določijo vsebina in obseg posebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja zazidalnega načrta za širše območje mednarodnega mejnega prehoda Jelšane (ZN MMP Jelšane), subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja, obveznosti, ki jih morajo opraviti, roki za posamezne faze izdelave ZN ter sredstva, potrebna za njegovo pripravo.
2. člen
Vsled osamosvojitve Republike Slovenije in izgradnje mejnih prehodov na meji z Republiko Hrvaško so nastale potrebe po izgradnji con za obmejne dejavnosti ob mednarodnih mejnih prehodih Jelšane in Starod.
Na območju, ki ga sedaj deloma zavzema mejni prehod Jelšane, je bil sprejet zazidalni načrt za obrtno cono Jelšane. Do realizacije tega ZN ni prišlo. Zaradi tega je potrebno izdelati nov ZN za območje, ki bo vključevalo obstoječi mejni prehod in področje ob njem.
V zvezi z zgoraj navedenim je bil razpisan javni anonimni natečaj za programsko-urbanistične rešitve ožjega območja mejnih prehodov Jelšane in Starod, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 72/94, z dne 25. 11. 1994. Na podlagi tega natečaja je bila izmed treh prispelih rešitev izbrana kot najboljša rešitev programsko-urbanistična rešitev, ki jo je predlagalo podjetje Atelje Villa, d.o.o., Vodnikova 13, Ilirska Bistrica. Na predlog komisije, ki je vodila natečaj bo to rešitev potrebno nekoliko korigirati glede predlagane obvoznice, ki naj se podaljša še mimo vasi Dolenje pri Jelšanah in čimbolj izogne 1. območju kmetijskih zemljišč. Prav tako bo potrebno skrčiti območje urejanja, ki ga je avtor predlagal na 1. območju kmetijskih zemljišč.
II. PRIPRAVA ZAZIDALNEGA NAČRTA
1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega načrta
3. člen
Za celotno območje je potrebno izdelati enotno zasnovo ureditve, s podrobnejšimi pogoji glede oblikovanja, ki bodo zagotavljali celovito in enotno podobo območja. Urbanistična ureditev širšega območja mejnega prehoda Jelšane predvideva obvoznico, ki predstavlja glavno cesto proti mejnemu prehodu in obide naselji Dolenje pri Jelšanah in Jelšane. Ta predstavlja hrbtenico prostorskega urejanja ob mejnem prehodu, ob njej je namreč omogočen razvoj dejavnosti, ki so pomembne za razvoj naselja Jelšane in dopolnilni program mejnega prehoda. Celotno na novo obdelano območje je možno prometno vključiti v povezovalno cesto in ob njej vzpostaviti kareje poslovnih in storitvenih dejavnosti. S sprejetim PIA naj bi se obmejna cona razvijala vzhodno od obvoznice v podaljšku ceste, ki vodi v predvideni kamionski terminal. Na bregu, vzhodno od obstoječe ceste G1-6 pa je predvidena izgradnja gostinsko-trgovsko-oskrbovalnega centra.
Koncept zazidave bo upošteval možnost fazne izgradnje področja ob MMP Jelšane, ki bo narejena iz več sklopov, ki so lahko med seboj neodvisni in ne zavirajo oziroma omejujejo izgradnjo drugega sklopa. Hrbtenico prostorskega urejanja območja bo predstavljala nova obvoznica okrog naselja Jelšane, ki se pred mejnim prehodom združi z obstoječo cesto, ob katerih bodo vzpostavljeni kareji poslovnih in storitvenih dejavnosti.
V območju bo možna gradnja objektov in urejanje prostih površin za trgovski center, turistično oskrbovalni center, objekte javnega programa, plato z bencinsko črpalko in servisi, plato storitvenih dejavnosti, kamionski terminal, prostocarinskih prodajaln in objektov za potrebe služb mejnega prehoda.
2. Meja območja ZN
4. člen
Meja območja, ki se bo urejalo z zazidalnim načrtom, poteka od izhodiščne točke na jugozahodnem delu parcele št. 461/8 ob državni meji, poteka proti severozahodu po meji med parc. št. 461/6, 461/4, 461/2, 466 in parc. št. 461/7, nadaljuje pot po meji med parc. št. 466, 472, 473/2, 474/2, 475/2, 477, 478/2 in parc. št. 481, seka parc. št. 482 do vogala parc. št. 483 in nadaljuje pot po meji med parc. št. 483, 484/3 in parc. št. 482, seka parc. št. 491/1, obkroži parc. št. 491/2, ponovno seka parc. 491/1 in nadaljuje pot do vogala parc. št. 504 in razmeji parc. št. 504 in 502, poteka po meji med parc. št. 516/2 in 517 ter parc. št. 518 do meje parc. št. 522 ter nadaljuje pot po meji med njo in parc. št. 526/1 do parc. št. 601, ki jo seka v smeri severozahod do prvega loma parc. št. 3524/3 (pot), ter nadaljuje pot po njej do vogala parcele št. 841, zavije proti zahodu in seka parc. št. 3524/3 (pot), 1890, 1833 in 3524/2 (cesta), pride do parc. št. 3524/9 (pot), nadaljuje pot po njej do meje parc. št. 1867, razmeji parc. št. 1867 s parc. št. 1863/2 in 1865, zavije proti jugozahodu in poteka po meji med parc. št. 1867, 1874 in parc. št. 1798 do parc. št. 1800/1, jo seka, ter po njeni meji in meji parc. št. 1873 in 1870 pride do parc. št. 1792 in razmeji parc. št. 1871, 1872, 1873, 1874 in 1875 s parc. št. 1926, ponovno seka parc. št. 3524/9 (pot), razmeji parc. št. 1919 in parc. št. 1922/1, ter pride do meje parc. št. 2083/1, zavije po njej proti jugovzhodu po meji med parc. št. 1947 in 2080/2 ter parc. št. 1953/1 in 2076, pride do parc. št. 1979, zavije proti jugozahodu po meji med parc. št. 2076 in 1979 ter parc. št. 1985 do parc. št. 1986/1, zavije proti severovzhodu, razmeji parc. št. 1984/1 s parc. št. 1979, 1983, 3293/1 in 3292/1, pride do meje parc. št. 3223, poteka po meji med njo in parc. št. 3226/1 in parc. št. 3405, zavije proti vzhodu po meji med parc. št. 3405 in 3406 do vogala parc. št. 3402, zavije po njeni meji proti jugovzhodu, nadaljuje pot po meji med parc. št. 3422 in parc. št. 3423 ter 3424, nadaljuje pot po meji med parc. št. 3401 in 3421 do parc. št. 3525/3 (pot), po njej zavije proti jugu, seka pot v ravni črti z mejo med parc. št. 3383/2, 3383/1 in parc. št. 3382, ter pride do državne meje, po kateri nadaljuje pot do izhodiščne točke. Vse navedene parcele se nahajajo v k.o. Jelšane.
V območje, ki ga obravnava zazidalni načrt je vključena tudi mejna točka, ki po idejni zasnovi, katero je izdelal PROJEKT Nova Gorica zajema naslednje parcel št., vse v k.o. Jelšane: del 461/1, del 461/3, del 462, 465/1, del 465/2, del 466, 467, 468, 469, 470, 471, del 472, 473/1, del 474/1, del 475/1, 476/1, del 482, del 483, del 484/1, 485/1, 485/2, del 485/3, 486, 487, del 489/1, 489/2, del 490, del 491/1, del 504, del 506/1, del 507/1, 507/2, del 508/1, del 516, del 3333/2, del 3348, 3349, del 3350, 3351, 3352, 3354, 3355, 3356, 3358/1, 3358/2, 3359/1, 3359/2, 3360/1, 3360/2, 3360/3, 3360/4, 3360/5, 3360/6, 3360/7, 3360/8, 3361, 3362, 3363/1, 3363/2, 3364, 3366/1, 3366/2, 3366/3, 3367, 3368, 3369, 3370/1, 3370/2, del 3371, del 3372/1, del 3373, del 3374, del 3375, del 3386, del 3388, 3389, 3390, del 3391, del 3392, 3394, 3396, 3397, 3398, 3399, del 3400, del 3525/3 (pot), del 3524/2 (cesta) in del 3524/3 (cesta). Velikost mejne točke še ni končno določena, saj se usklajuje potrebne površine posameznih mejnih služb z zahtevami Evropske skupnosti. Zaradi tega se bo, glede na potrebe, območje mejne točke razširilo. V primeru širitve mejne točke, se bo le ta širila v širino (levo in desno ob cesti G1-6) tako, da ne bo ovirana gradnja prostocarinskih prodajaln in ostalih objektov za obmejne dejavnosti.
Mejna točka se lahko vključi v ZN MMP Jelšane. To je odvisno od želje Servisa skupnih služb vlade RS, sicer bo to območje obravnavano ločeno in bo potrebno zgoraj navedene parcele izključiti iz obravnavane meje ZN MMP Jelšane.
Po potrebi se lahko meja območja, ki se ureja z ZN korigira.
3. Predhodno pripravljene strokovne podlage
5. člen
Kot strokovne podlage za izdelavo ZN se upoštevajo programsko-urbanistične rešitve, ki jih je izdelalo podjetje Atelje Villa, d.o.o., Ilirska Bistrica. Poleg tega je potrebno upoštevati še osnutek »Idejna zasnova Ureditev mejnih prehodov z Republiko Hrvaško – MMP Jelšane«, ki ga je izdelal Projekt, d.d., Kidričeva 9/a, Nova Gorica, pod številko 3998-00-70/4, ZN za Obrtno cono Jelšane (Uradne objave Primorske novice, št. 44/87) in lokacijske dokumentacije za prostocarinske prodajalne.
4. Posebne strokovne podlage za zazidalni načrt
6. člen
Potrebno je izdelati situacijski načrt dejanskega stanja terena in obstoječih objektov, ki stojijo na območju, ki ga bo urejal ZN. Situacijski načrt bo izdelalo SGP Primorje, p.o., Ajdovščina.
V posebnih strokovnih podlagah je potrebno podrobneje razčleniti naravne lastnosti in ustvarjene razmere območja, narediti presojo vplivov na okolje (bencinski servis), ki jih bodo povzročale posamezne planirane dejavnosti ter preučiti možnosti za realizacijo dejavnosti, ki so predvidene v območju ZN.
III. SOGLASODAJALCI
7. člen
V postopku izdelave ZN se od soglasodajalcev pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano območje. Posamezni soglasodajalci, ki upravljajo z infrastrukturo, morajo posredovati skupaj s pismenimi pogoji oziroma mnenji tudi grafične podatke o infrastrukturnih objektih in napravah na območju, ki ga ureja ZN.
Soglasodajalci, navedeni v nadaljevanju, morajo najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge in tega programa, posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje pri izdelavi ZN ni potrebno.
8. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka ZN ter soglasja k dopolnjenemu osnutku ZN so:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Postojna, Ljubljanska 50a, 6230 Postojna,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna, Ulica 1. maja 7, p.p. 157, 6230 Postojna,
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine – Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
4. Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistica,
5. Elektro primorske, PE Sežana, Partizanska 47, 6210 Sežana,
6. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska cesta 4, 6000 Koper,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda, izpostava Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper,
9. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Dunajska 48, 1535 Ljubljana,
10. Cestno podjetje Koper, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper,
11. Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 130, 1000 Ljubljana,
12. Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava policije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana,
13. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Parmova 33, 1000 Ljubljana,
14. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava RS, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana,
15. Vlada RS, servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
16. Krajevna skupnost Jelšane, Jelšane 37, 6254 Jelšane.
Poleg zgoraj naštetih soglasodajalcev se v postopek vključi še Dorotejo in Franca Šlosar, Maistrova ulica 1, 6250 Ilirska Bistrica ter Ilirika Motel Kalandra, Jelšane 85, 6254 Jelšane, kot lastnike oziroma uporabnike objektov, ki se nahajajo v območju za katerega se pripravlja ZN.
9. člen
Na izdelan dopolnjen osnutek ZN morajo soglasodajalci, ki so navedeni v prejšnjem členu, v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec ZN upošteval zahtevane pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
IV. NOSILCI V POSTOPKU IZDELAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA
10. člen
Investitor zazidalnega načrta je SGP Primorje Ajdovščina, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, ki je bilo s pogodbo o dolgoročnem poslovnem sodelovanju pri realizaciji projekta zazidave mejnih prehodov Jelšane in Starod, št. 352-1/96-220, z dne 18. 12. 1996, določeno za vodenje generalnega inženiringa za izgradnjo območij ob MMP Jelšane in Starod.
11. člen
ZN bo izdelalo podjetje Atelje Villa, d.o.o., Vodnikova 13, Ilirska Bistrica, ki je bilo izbrano z javnim anonimnim natečajem za programsko urbanistične rešitve območij ob MMP Jelšane in Starod.
12. člen
Naloga izdelovalca ZN je:
– izdelava posebnih strokovnih podlag na podlagi programa priprave in projektne naloge,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela ZN v skladu z zakoni, sprejetim programom priprave, navodilom in pogoji soglasodajalcev,
– pridobitev poročila o presoji vplivov na okolje,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v vseh postopkih sprejemanja ZN,
– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah, ki bodo podlaga za odločanje in sprejemanje ZN na občinskem svetu.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja ZN je Oddelek za gospodarsko infrastrukturo pri Občini Ilirska Bistrica.
V. TERMINSKI PLAN
13. člen
1. Izdelava posebnih strokovnih podlag in pridobitev pogojev soglasodajalcev v petdesetih dneh po sprejemu programa priprave. Časovno vzporedno se izdela poročilo o presoji vplivov na okolje in strokovne podlage.
2. Osnutek ZN se dostavi občinskemu svetu najpozneje v tridesetih dneh po pridobitvi pogojev soglasodajalcev.
3. Občinski svet sprejme sklep o tridesetdnevni javni razgrnitvi osnutka ZN najpozneje v desetih dneh po prejemu gradiva. Osnutek ZN bo javno razgrnjen v prostorih občinske stavbe v Ilirski Bistrici in v prostorih KS Jelšane v Jelšanah.
4. V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava osnutka ZN, ki bo izvedena v občinski stavbi in v KS Jelšane.
5. Občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, ki bodo podane v času javne razgrnitve najpozneje v dvajsetih dneh po preteku javne razgrnitve.
6. Po sprejetju stališč do pripomb na občinskem svetu, se v dvajsetih dneh dopolni osnutek ZN v tistih sestavinah, na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in predlogi.
7. Na tako dopolnjen osnutek ZN se pridobijo soglasja soglasodajalcev.
8. Dopolnjen osnutek ZN se s pridobljenimi soglasji posreduje v sprejem na občinski svet.
9. Odlok o ZN se objavi v Uradnem listu RS.
14. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Ilirska Bistrica.
Št. 352-40/98-231
Ilirska Bistrica, dne 7. avgusta 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ilirska Bistrica
Zorko Šajn, dipl. inž. l. r.