Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2001 z dne 11. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2001 z dne 11. 5. 2001

Kazalo

2089. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kostel, stran 4090.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98), 25. člena odloka o ravnanju z odpadki v občini Kočevje, 16., 114. in 131. člena statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Kostel na 13. redni seji dne, 20. 6. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kostel
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove za oblikovanje cen ravnanja s komunalnimi odpadki za posamezne povzročitelje, tarifne elemente in obračunske tarifne postavke.
II. TARIFNI ELEMENTI IN POVZROČITELJI
2. člen
Tarifni elementi za katere se ugotavljajo tarifne postavke so:
– zbiranje in odvoz odpadkov,
– odlaganje odpadkov,
– ravnanje z odpadki.
Element ravnanja z odpadki zajema zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov.
3. člen
Povzročitelje obremenitev razdelimo glede na obračun ravnanja z odpadki na:
– gospodinjstva,
– ostali povzročitelji (pravne osebe v gospodarstvu in negospodarstvu).
III. OBRAČUN RAVNANJA Z ODPADKI
4. člen
Cene ravnanja z odpadki so določene s tarifnimi postavkami za posamezne elemente. Sklep o višini tarifnih postavk sprejme občinski svet na predlog izvajalca.
5. člen
Minimalna posoda za obračun ravnanja z odpadki za gospodinjstva je 80 l oziroma 0,08 m3.
6. člen
Kosovni odvoz odpadkov, ki se izvede s tipiziranimi velikimi zabojniki in je s strani povzročiteljev naročen dodatno, se obračunava po cenah za ostale povzročitelje.
IV. OBRAČUN RAVNANJA Z ODPADKI V PREHODNEM OBDOBJU
7. člen
Na podlagi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki so izvajalci dolžni določiti vrsto in število posod za odpadke za posameznega povzročitelja glede na tehnologijo ravnanja z odpadki. V prehodnem obdobju petih let se ravnanje z odpadki obračunava na naslednji način:
– gospodinjstva: po povprečni količini odpadkov zbranih z rednim odvozom, ločeno zbranimi odpadki, zbranimi posebnimi in nevarnimi odpadki iz gospodinjstev ter kosovnim odvozom izraženih v m3;
– ostali povzročitelji, ki že imajo sklenjeno pogodbo o ravnanju z odpadki z izvajalcem: po prostornini posode, ki je opredeljena v pogodbi;
– ostali povzročitelji, ki tipiziranih posod še nimajo ali še niso sklenili pogodbe o ravnanju z odpadki z izvajalcem: po povprečni mesečni količini izraženi v m3. Uporabnik lahko kupi lastno tipizirano posodo.
V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03 07/00
Kostel, dne 20. junija 2000.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l.r.