Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2001 z dne 11. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2001 z dne 11. 5. 2001

Kazalo

2076. Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Celje, stran 4072.

Na podlagi 29., 50.a in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 70/00), 4.,6. in 8. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, SRS, št. 5/68, 7/70, 7/72, RS, št. 18/91, 57/99), 83., 84., 90., 91.,94. in 95. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), 51.,71.in 73. zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 ter 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 3., 5., 17., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00) ter s skladu z 8., 17., 60. in 66. členom statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99 ter 117/00) je Mestni svet mestne občine Celje na 22. seji dne 27. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Mestni občini Celje
1. člen
(1) V Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC), se predpisujejo komunalne takse za uporabo javnih površin.
(2) Komunalne takse se plačujejo po tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Komunalne takse po tem odloku ne plačujejo:
– humanitarne organizacije in dobrodelna društva ter
– MOC za akcije turističnega, športnega ali kulturnega pomena, ki jih sama organizira.
3. člen
(1) Taksne obveznosti se določajo v točkah.
(2) Taksna tarifa določa taksne površine in višino takse, določeno v točkah. Vrednost točke znaša 4 SIT in se lahko enkrat letno revalorizira skladno z rastjo cen življenjskih potrebščin.
(3) Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun takse vrednost točke na dan nastanka taksne obveznosti, oziroma pri taksah, ki so določene z letno tarifo, vrednost točke na dan zapadlosti plačila takse.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pri izračunu komunalnih taks, ki jih zavezanec ni plačal vnaprej, uporabi vrednost točke, ki velja v času izdaje odmerne odločbe.
(5) Zasedena funkcionalna javna površina, ki je osnova za plačilo komunalne takse se izračuna tako, da se za kioske in za posamezne stojnice dejanska dolžina in širina taksnega predmeta poveča za najmanj 1 m, nato se izračuna skupen tloris, ki predstavlja funkcionalno zasedeno javno površino.
(6) Za vse ostale zasedene javne površine (zabavne prireditve, razstave, sejme, gostinske vrtove, prekope, gradbišča in podobno), pa se določi funkcionalna zasedena javna površina z zaokrožitvijo vse zasedene in uporabljene javne površine.
(7) Taksni zavezanec je fizična ali pravna oseba, ki je zaprosila ter dobila dovoljenje od Zavoda za planiranje in izgradnjo MOC (v nadaljevanju: pristojni organ) ter ima od uporabe javne površine in storitev koristi.
4. člen
(1) Lokacije za uporabo javnih površin ter posamezne maksimalne površine določi pristojni organ.
(2) V primeru, ko gre za poseg v prostor (postavitev kioska in podobno), si mora stranka pridobiti tudi ustrezno odločbo Upravne enote Celje.
5. člen
(1) Taksna obveznost nastane z dnem uporabe javne površine, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil pristojni organ, o prenehanju uporabe javne površine in jo tudi dejansko prenehal uporabljati.
(2) Dejstvo, da zavezanec taksnega predmeta začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
(3) Vloga, ki jo stranka vlaga za zasedbo javne površine mora vsebovati naslednje podatke, ki so potrebni za izdajo dovoljenja ter za določitev višine komunalne takse: ime in sedež oziroma naslov firme; davčno številko firme; ime in priimek, EMŠO ter točen naslov odgovorne osebe; velikost javne površine, ki bi jo stranka želela zasesti in skico.
6. člen
Taksni zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti pristojnemu organu najmanj 15 dni, pred dnevom nastanka taksne obveznosti.
7. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci na podlagi izdane odločbe. Najprej pristojni organ izda odločbo o odmeri komunalne takse in ko je komunalna taksa plačana, izda dovoljenje za zasedanje javne površine.
8. člen
(1) Preprečitev uporabe ali prisilno odstranitev predmetov, ki so postavljeni na javni površini lahko v primeru, ko taksni zavezanec ni prijavil zasedanja javne površine, z odločbo odredi inšpektor Mestne občine Celje, na stroške taksnega zavezanca.
(2) Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi tega člena ne zadrži njene izvršitve.
9. člen
(1) Komunalne takse obračunava pristojni organ, ki izda ustrezno odločbo.
(2) Podatke za obračun komunalnih taks pridobi pristojni organ na podlagi vloge stranke oziroma na podlagi podatkov s katerimi sam razpolaga.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Inšpektorat Mestne občine Celje.
11. člen
(1) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja takoj, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če v predpisanem roku (6. člen tega odloka), ne prijavi zasedanja javne površine za katero je predpisano plačilo komunalne takse ali zavzema javno površino v večjem obsegu (13. člen tega odloka), kot je določeno v dovoljenju, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.
(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
12. člen
(1) Če taksni zavezanec uporablja javno površino nad obsegom, kot je določeno v izdanem dovoljenju, mu pooblaščena uradna oseba (11. člen tega odloka), ustno odredi takojšnjo odstranitev predmetov z nedovoljene zasedene javne površine.
(2) V primeru neizpolnitve naložene obveznosti iz prejšnjega odstavka, pooblaščena uradna oseba izda plačilni nalog kršitelju.
(3) Uporabnik javne površine mora z javne površine odstraniti vse predmete in stvari, takoj ko mu poteče veljavno dovoljenje, v nasprotnem primeru se odredi prisilna odstranitev na njegove stroške.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalnih taksah v občini Celje (Uradni list RS, št. 39/92, 22/96 in 65/00), samo na območju Mestne občine Celje.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201/00010/00
Celje, dne 27. marca 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
                     TARIFA KOMUNALNIH TAKS1. Za uporabo javnih površin pred poslovnimi prostori za opravljanje gostinsko-
turistične dejavnosti in podobno, se za vsak zasedeni m2 odmeri dnevno - 6 točk.

2. Za uporabo javnih površin za opravljanje gostinsko-turistične dejavnosti kot
samostojni gostinski vrtovi, se za vsak zaseden m2 odmeri dnevno - 12 točk.

3. Za uporabo javnih površin za prirejanje zabavnih prireditev, razstav, sejmov
v gospodarske namene in podobno, se za vsak zaseden m2, odmeri dnevno - 8 točk.

4. Za uporabo javnih površin za začasne namene po dejavnostih in območjih, se za
vsak m2 zasedene javne površine skupno s funkcionalnim zemljiščem, odmeri
dnevno:Kioski in stojnice

A) prodaja pijač, hrane, sadja, zelenjave in podobno - 25 točk

B) prodaja cvetja, časopisov, spominkov in knjig in podobno - 10 točk

C) prodaja obrtnih izdelkov in podobno - 20 točkGradbišča in prekopi

Za vsak zaseden m2 zaščitene oziroma zasedene javne površine se dnevno odmeri 30
točk.AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti