Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001

Kazalo

1781. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko - dopolnitev v letu 2000, stran 3100.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97), ter v skladu s programom priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 49/00 in 13/01) ter 7. in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 24. redni seji dne 9. 4. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu 2000
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu 2000 (v nadaljevanju: osnutki prostorskih dokumentov), ki se nanaša na:
– uskladitev z novimi obveznimi izhodišči dolgoročnega plana RS za področje varstva naravne in kulturne dediščine, ter prometnega omrežja,
– uskladitev z dodatnimi podatki pristojnih resorjev za področja vodnega gospodarstva, energetike in prometa, dopolnitev z zasnovo območij za obrambo in zaščito ter sprejeto prostorsko dokumentacijo v letih 1999 in 2000,
– dopolnitve območij varstva vodnih virov (vodovarstvena območja) in vodnogospodarskih ureditev,
– dopolnitev skladno z odločbo Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/99),
– spremembe mej ureditvenih območij naselij na pobudo občine in posameznikov za potrebe poselitve – gradnja in ureditve na kvalitetnih in manj kvalitetnih kmetijskih zemljiščih, skladno z izdelanimi strokovnimi podlagami za področje poselitve za naselje Vransko,
– dopolnitev s programskimi zasnovami za:
1. območje lovske koče in strelišča Tešova,
2. stanovanjsko zazidavo na območju Vranskega – severni del,
3. stanovanjsko zazidavo na območju domačije Pečenik – Laz,
4. stanovanjsko zazidavo Čeplje – Na Bregu,
5. stanovanjsko gradnjo Prekopski zavodi,
6. obrtno stanovanjsko cono Brode,
7. obrtno stanovanjsko cono Rems,
8. poslovno obrtna cona ob priključku Čeplje,
9/1. park tehnične kulture z avtomotodromom Čeplje – varianta 1,
9/2. park tehnične kulture z avtomotodromom Vransko – varianta 2,
10. športno turistični kompleks na območju Podgrada,
11. centralno čistilno napravo Vransko.
2. člen
Osnutek prostorskih dokumentov iz prvega člena tega sklepa bo razgrnjen na sedežu Občine Vransko, v prostorih sejne sobe vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 16. ure.
Razgrnitev bo trajala 30 dni od dneva objave v Uradnem listu.
O času in kraju javne razgrnitve bodo zainteresirani občani obveščeni na krajevno običajen način.
3. člen
Javna predstavitev in obravnava osnutka prostorskih dokumentov iz prvega člena tega sklepa bo potekala v dvorani Kulturnega doma Vransko dne 9. 5. 2001 ob 20. uri.
Občane, podjetja in druge organizacije se obvesti na krajevno običajen način.
4. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pisno pošljejo na sedež Občine Vransko.
5. člen
Po preteku javne razgrnitve občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, ter v skladu s programom priprave sprememb in dopolnitev osnutka prostorskih dokumentov poskrbi za pripravo usklajenega osnutka in ga posreduje Uradu RS za prostorsko planiranje.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-03/20-01
Vransko, dne 9. aprila 2001.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost