Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001

Kazalo

1731. Odlok o grbu in zastavi Občine Dolenjske Toplice, stran 3050.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 16/99, 59/99 in 70/00) in 6. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 20. redni seji dne 29. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: simbola), ki predstavljata identitetna simbola Občine Dolenjske Toplice in označujeta pripadnost lokalni skupnosti.
Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odloka, z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Dolenjske Toplice.
2. člen
Geometrijska in likovna ter barvna pravila za oblikovanje simbolov so sestavni del tega odloka.
Izvirniki simbolov se hranijo:
– v Občinski upravi občine Dolenjske Toplice,
– v HVS registru (Heraldično veksilološki in sigilografski register) pod nadzorom Arhiva Republike Slovenije.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako se ne smejo uporabljati kot znamka, model ali vzorec za označevanje blaga ali storitev brez dovoljenja občine.
4. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Dolenjske Toplice.
5. člen
Za pravilno uporabo simbolov in izvajanje tega odloka je odgovoren občinski upravni organ, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za uporabo simbolov, izvaja in izdaja odločbe o uporabi simbolov.
6. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
7. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok do katerega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan Občine Dolenjske Toplice.
8. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Občini Dolenjske Toplice, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov v določenih primerih ali prostorih, zlasti pa:
1. v njihovi firmi ali imenu,
2. v njihovem zaščitnem znaku,
3. v obliki našitkov ali značk na društvenih praporih, delovnih oblekah – uniformah,
4. v propagiranju proizvodov v sredstvih javnega obveščanja,
5. v priznanjih, ki jih podeljujejo,
6. v obliki spominkov ali značk.
Dovoljena je uporaba simbolov izključno v celoti.
Uporaba grba Občine Dolenjske Toplice v njegovi celoti se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti Občine Dolenjske Toplice.
9. člen
Opis grba, splošno: grb Občine Dolenjske Toplice, ki ima obliko ščita s polkrožno zaključenim dnom, simbolizira osnovne značilnosti območja Občine Dolenjske Toplice, to je gozd, ki ga v stilizirani obliki predstavljata listavec z obliko kroga, iglavec v obliki enakostraničnega trikotnika in izvir termalne vode, ki je razpršena v obliki petih kapelj.
Predstavitev grba – BLAZON: na ščitu s polkrožno zaključenim dnom na beli podlagi je v spodnji dve tretjini postavljen krog v svetlo zeleni barvi, katerega površino v razmerju 3 : 1 zasedajo kaplje svetlo modre barve. Svetlo zeleni krog obenem prekriva spodnjo, navidezno tretjino enakostraničnega trikotnika. Vidni del trikotnika, razdeljen v pet enako širokih trakov, temno zelene barve zaseda zgornjo tretjino ščita. Celoten grb je grajen levo nasproti desnemu simetrično.
Zlata obroba, ki jo nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.
Barvna sestava grba:
– krog je v svetlo zeleni barvi (C 30%, M 0%, Y 70%),
– trikotnik je v temno zeleni barvi (C 95%, M 30%, Y 70%),
– kaplje so v svetlo modri barvi (C 90%, M 5%) – cyan modra,
– zlata obroba je v zlati barvi (Y 100%) – zlata.
Upodobitev grba v izrisu, črno-belem odtisu, pečatni grafiki, heraldinčni šrafuri in v barvah so sestavni del tega odloka.
10. člen
Grb občine se uporablja:
1. v pečatu in žigu ter v ostalih znakih občinskih organov na območju Občine Dolenjske Toplice;
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na svečanih sejah občinskega sveta se uporablja z grbovnim okrasjem, na listinah, vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporablja župan Občine Dolenjske Toplice (z grbovnim okrasjem se uporablja ob svečanih priložnostih);
3. na plaketah in drugih priznanjih občine se uporablja z grbovnim okrasjem;
4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
11. člen
Grb občine se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov;
2. na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine;
3. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
12. člen
Če se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj vselej na levi strani, izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine ali tuje države ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine ali tuje države ali občine.
Če se grb uporablja skupaj z drugima grboma oziroma znakoma, mora biti na sredini.
Če se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je:
1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi razvrščeni v koloni,
4. na prvem mestu oziroma, gledano od spredaj, na levi strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
Če se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
II. ZASTAVA
13. člen
Splošno: zastava Občine Dolenjske Toplice je dvobarvna, s svetlo modrim in svetlo zelenim poljem, z glavnim atributom občinskega grba.
Opis: zastava Občine Dolenjske Toplice je pravokotne oblike, razmerje njene višine »V« proti dolžini »L« je pri horizontalnem obešanju 1 : 2,5, oziroma pri vertikalnem obešanju 2,5 : 1.
Zastava Občine Dolenjske Toplice je horizontalno deljena na dva barvna polja, od katerih je svetlo modro postavljeno spodaj, svetlo zeleno pa zgoraj, v razmerju svetlo modra : svetlo zelena = 1 : 2, z atributom postavljenim pri horizontalni obliki v prvo levo tretjino zastavine rute, tako da je dno atributa postavljeno v zgornjo četrtino svetlo modrega polja. Pri horizontalni obliki je atribut postavljen v sredino zastavine rute, tako da je dno atributa postavljeno v zgornjo osmino svetlo modrega polja. Atribut pri horizontalnem obešanju ne sme biti nižji od 4/10 višine zastavine rute in ne višji od 6/10 višine zastavine rute. Atribut pri vertikalnem obešanju ne sme biti nižji od 4/10 dolžine zastavine rute in ne višji od 6/10 dolžine zastavine rute. Atribut je v zastavi obrobljen z zlato barvo.
14. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža občine.
Zastava se izobesi:
1. ob prazniku Občine Dolenjske Toplice;
2. ob jubilejih, komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena;
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti;
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih navedenih v drugem odstavku tega člena se zastava izobesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izobesijo tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske.
Zastava občine se izobesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze, v primeru žalovanja pa se zastava izobesi na pol droga.
Zastava se lahko izobesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.
15. člen
Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev navedenih v 14. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
16. člen
Če je zastava Občine Dolenjske Toplice izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani, izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine oziroma države.
Če je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Dolenjske Toplice postavljen pred drogovi teh zastav.
Če je zastava izobešena skupaj z drugima dvema zastavama, mora biti zastava Občine Dolenjske Toplice v sredini.
Če je zastava Občine Dolenjske Toplice izobešena z več drugimi zastavami, je zastava Občine Dolenjske Toplice:
1. če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga,
2. če so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga,
3. če so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone,
4. če so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu oziroma gledano od spredaj na levi strani,
5. če so zastave razvrščene v skupini – na čelu skupine.
Določbe o izobešanju veljajo le za izobešanje zastav na območju Občine Dolenjske Toplice.
Če se zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način izobešanja določbe zakona.
III. KAZENSKA DOLOČBA
17. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo,
4. uporablja grb ali zastavo v nasprotju s tem odlokom ali tako, da kazi ugled Občine Dolenjske Toplice.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-04/293/00-02
Dolenjske Toplice, dne 29. marca 2001.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost