Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001

Kazalo

1777. Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln in prodaje zunaj prodajaln, stran 3096.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 10/98, 12/99, 16/99, 59/99) in statuta Občine Videm (Uradni list št. 18/99) je Občinski svet občine Videm na seji dne 13. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o merilih za določanje dežurnih prodajaln in prodaje zunaj prodajaln
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določajo merila za določitev dežurstev prodajaln in pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Videm.
Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgovec za to zaprosi in mu čas dežurstva potrdi pristojni organ Občine Videm (v nadaljevanju: občinska uprava).
Trgovec lahko prodaja blago zunaj prodajaln, če za to zaprosi in v skladu s III. poglavjem tega odloka dobi soglasje občinske uprave.
Kot trgovec se po tem odloku šteje vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v skladu z zakonom o trgovini.
II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTVA PRODAJALN
2. člen
Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do sobote med 7. in 21. uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, so dežurne prodajalne.
Dežurne prodajalne so dolžne dežurstvo organizirati tako, da je zaposlenim zagotovljena pravica do dnevnega in tedenskega počitka.
3. člen
Trgovec zahtevek za prijavo urnika dežurstva prodajalne vloži pri občinski upravi, največ 45 dni in najmanj 30 dni pred:
– začetkom poslovanja prodajalne,
– spremembo urnika obratovanja prodajalne,
– začetkom novega koledarskega leta.
Trgovec prijavi dežurstvo prodajalne na predpisanem obrazcu, ki ga dobi na sedežu Občine Videm, vlogi pa priloži fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno v obravnavani prodajalni ter dokaz o številu redno zaposlenih delavcih, za katere delodajalec plačuje davke in prispevke.
Kolikor se prodajalna nahaja v trgovinsko-poslovnem oziroma nakupovalnem centru, je potrebno priložiti še pisno soglasje upravljalca nakupovalnega centra.
Občinska uprava ima pravico od trgovca zahtevati dodatna pojasnila in morebitno dopolnilno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje izpolnjevanja meril.
4. člen
Merila za določitev dežurstva prodajaln na območju Občine Videm so:
– izvajanje delovno pravne zakonodaje in kolektivne pogodbe pri delodajalcu,
– interes lastnikov,
– interes potrošnikov,
– turizem,
– tranzitni cestni promet,
– krajevni običaji,
– nakupovalne navade potrošnikov,
– zagotavljanje javnega reda in miru.
5. člen
Dežurna prodajalna je prodajalna, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, opravlja kot glavno dejavnost, dejavnost trgovine v enem izmed naslednjih razredov: 52.11, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.47 in 50.50.
Take prodajalne obratujejo kot dežurne prodajalne od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro, od ponedeljka do petka med 21. in 24. uro, ob nedeljah med 7. in 13. uro, ter praznikih in dela prostih dnevih med 7. in 13. uro.
Prodajalne na drobno z motornimi gorivi lahko kot dežurne obratujejo od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro in med 21. in 24. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 6. in 24. uro.
Lekarne in prodajalne s pomožnimi zdravilnimi sredstvi lahko obratujejo kot dežurne prodajalne v nedeljo, na praznik in na dela prosti dan med 7. in 13. uro.
Cvetličarne lahko obratujejo kot dežurne prodajalne v nedeljo in na praznik in dela prosti dan med 7. in 13. uro.
Vse druge prodajalne, pekarne in trafike lahko kot dežurne obratujejo od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro in med 21. in 22. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 7. in 13. uro.
Odločitev o obratovanju prodajaln iz prejšnjih odstavkov tega člena, na podlagi meril iz 4. člena tega odloka, sprejme občinska uprava.
6. člen
Če občinska uprava ugotovi, da je prijava urnika obratovalnega časa popolna in so upoštevane vse določbe tega odloka, v petnajstih dneh od prejema prijave, le-to potrdi in en izvod potrjenega urnika vrne trgovcu, enega pa pošlje na Statistični urad RS.
Občinska uprava potrdi dežurstvo prodajalne za tekoče leto.
Občinska uprava lahko z odločbo zavrne, v celoti ali deloma, prijavljeni urnik obratovalnega časa prodajalne, če ta ni v skladu z določbami tega pravilnika.
7. člen
Potrjen urnik obratovalnega časa trgovec hrani v prodajalni. Trgovec je dolžan urnik obratovalnega časa namestiti na vidnem mestu pri vhodu v prodajalno.
8. člen
Z urnikom nenačrtovano zaprtje prodajalne ali zmanjšan obseg obratovanja prodajalne za največ 60 dni, mora trgovec prijaviti občinski upravi 15 dni pred začetkom spremembe urnika.
Trgovec mora zaprtje prodajalne zaradi dogodkov, na katere ne more vplivati (smrt v družini, bolezen, nenačrtovana inventura, nesreča in podobno), prijaviti v 5 dneh od zaprtja.
Začasno spremembo urnika obratovalnega časa prodajalne iz prejšnjega odstavka tega člena je trgovec dolžan nemudoma namestiti na vidnem mestu pri vhodu v prodajalno.
9. člen
Ne glede na določbe II. poglavja tega odloka sme občinska uprava dovoliti, da lahko prodajalne na celotnem področju občine obratujejo kot dežurne prodajalne v primeru:
– večjih javnih prireditev,
– posebnih dogodkov turističnega značaja,
– ostalih dogodkov, če tako narekuje javni interes.
Trgovec lahko zaprosi za enkratno dovoljenje za obratovanje prodajalne iz prvega odstavka tega člena, ki velja samo za čas trajanja dogodka. Časovno obdobje dovoljenja se določi ob nastanku vzroka.
Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora trgovec vložiti vlogo vsaj 10 dni pred dogodkom iz prvega odstavka tega člena.
III. MERILA ZA DOLOČITEV DOGOJEV ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN
10. člen
Trgovec mora za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno pridobiti soglasje občinske uprave.
Soglasje iz prvega odstavka tega člena izda občinska uprava za mesto, kjer se bo blago prodajalo in za blago, ki se bo prodajalo na enega od naštetih primerov.
11. člen
Trgovec vloži vlogo za pridobitev soglasja najmanj 10 dni pred pričetkom prodaje blaga.
Vlogi iz prvega odstavka tega člena mora trgovec predložiti:
– odločbo upravne enote o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln ali potrdilo pristojnega občinskega organa o lastni proizvodnji,
– opis oziroma navedbo blaga, ki ga bo prodajal,
– časovno obdobje, v katerem bo prodajal z navedbo dni in ur prodaje,
– pisno soglasje lastnika nepremičnine, kjer se bo opravljala prodaja blaga izven prodajalne,
– dokaz o številu redno zaposlenih delavcih, za katere se plačajo davki in prispevki.
Poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena mora trgovec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah ali nepremičninah, ki so v lasti Občine Videm, priložiti še potrdilo, iz katerega bo razvidno, da je predhodno poravnal komunalno takso, ki se nanaša na prijavljeno prodajo.
12. člen
Če občinska uprava ugotovi, da je vloga za pridobitev soglasja iz prvega odstavka 8. člena tega odloka popolna in so upoštevane vse določbe tega odloka, v 10 dneh izda soglasje za prodajo na enega naštetih načinov iz 10. člena tega odloka.
Občinska uprava izda soglasje iz prvega odstavka 10. člena tega odloka za posamezne dneve v letu, vendar največ za obdobje enega leta.
IV. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Trgovec mora uskladiti urnik obratovalnega časa s tem odlokom v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
Če trgovec ne uskladi urnika obratovalnega časa v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da nima prijavljenega obratovalnega časa prodajalne.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 031-01-138/2001-24
Videm, dne 13. marca 2001.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš, inž. l. r.