Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001

Kazalo

1683. Pravilnik o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju medicinske oskrbe posadke na ladjah, stran 2966.

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve, v soglasju z ministrom za zdravstvo
P R A V I L N I K
o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju medicinske oskrbe posadke na ladjah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo minimalne zahteve pri zagotavljanju medicinske oskrbe posadke na ladjah, ki se nanašajo na:
– medicinsko opremo,
– ladijsko bolnišnico (ambulanto),
– zdravnika,
– odgovornost lastnika in poveljnika ladje,
– informiranje in usposabljanje poveljnika in pooblaščenih delavcev,
– medicinska posvetovanja po radijski zvezi in
– nadziranje medicinske opreme.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Ladja je vsaka ladja, ki pluje po morju ali ribari v rečnem ustju pod slovensko zastavo, ali je vpisana v vpisnik morskih ladij pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo, ne glede na to ali je v javni ali zasebni lasti.V ta pojem se ne uvrščajo:
– rečne ladje,
– vojaške ladje,
– ladje namenjene zabavi, s katerimi se ne opravlja pridobitna dejavnost in jih ne upravljajo poklicne posadke in
– vlačilci, ki plovejo v pristaniščih.
Ladje se po Prilogi I tega pravilnika razvrščajo v tri kategorije.
2. Delavec je oseba, ki dela na ladji, vključno s pripravniki in vajenci.
Kot delavec po tem pravilniku se ne šteje pristaniški pilot in pristaniški delavec, ki začasno izvaja dela na ladji v pristanišču.
3. Lastnik je registrirani lastnik ladje, razen v primeru, ko je ladja oddana v najem oziroma jo po pogodbi o upravljanju v celoti ali delno upravlja civilna oseba, ki ni hkrati registrirani lastnik. V tem primeru se kot lastnik upošteva najemnik ali civilna oziroma pravna oseba, ki ladjo upravlja.
4. Medicinska oprema obsega zdravila, medicinske pripomočke in antidote. Medicinska oprema je opredeljena v Prilogi II tega pravilnika, ni pa izključena možnost uporabe opreme, ki je le-ta ne predvideva.
5. Antidot je zdravilo, ki se uporablja za preprečevanje ali zdravljenje posrednih ali neposrednih učinkov ene ali več škodljivih snovi, navedenih v Prilogi III tega pravilnika.
6. Ladijski zdravstveni dnevnik je dokument, v katerega poveljnik ali častnik, ki je pooblaščen, vodi evidenco o porabljenih zdravilih in uporabljenih medicinskih pripomočkih.
3. člen
Sestavni del tega pravilnika so naslednje priloge:
– Priloga I, v kateri so opredeljene kategorije ladij;
– Priloga II, v kateri je opredeljena medicinska oprema;
– Priloga III, ki obsega nevarne snovi;
– Priloga IV o splošnih merilih za popis medicinske opreme in
– Priloga V, ki vsebuje zahteve medicinskega usposabljanja kapitana in pooblaščenih delavcev.
II. MEDICINSKA OPREMA
4. člen
Ladja mora biti opremljena z medicinsko opremo najmanj v obsegu in količini, ki jo določa Priloga II, razdelek I in II, glede na kategorijo, v katero je ladja razvrščena ter skladno s priporočili Mednarodne zdravstvene organizacije (WHO) za posamezna področja plovbe in številom članov posadke.
Potrebna medicinska oprema na ladji je odvisna od namena plovbe, števila pristanišč na poti, trajanja plovbe, del, ki se izvajajo med plovbo, vrste tovora in števila delavcev na ladji.
Vsa medicinska oprema mora biti vpisana na kontrolnem obrazcu, določenem v Prilogi IV.
Rešilni čolni ali reševalni splavi na ladji morajo biti opremljeni z vodotesnimi zavojčki, ki vsebujejo najmanj medicinsko opremo, določeno v Prilogi II, razdelek I in II, za ladje, ki so razvrščene v C kategorijo. Vsebina zavojčkov mora biti vpisana na kontrolnem obrazcu iz prejšnjega odstavka.
5. člen
Ladja, ki presega 500 BRT, ima najmanj petnajst članov posadke in plove več kot tri dni, mora imeti ladijsko bolnišnico (ambulanto), kjer je zagotovljena zdravstvena oskrba ob zadostni medicinski opremi in v ustreznih higienskih pogojih.
6. člen
Ladja na mednarodni plovbi, daljši od treh dni, z najmanj sto člani posadke, mora imeti pooblaščenega zdravnika, ki je vkrcan na ladji, odgovornega za zagotavljanje medicinske oskrbe delavcev na ladji.
7. člen
Ladja, ki prevaža katero od nevarnih snovi, navedenih v Prilogi III, mora imeti zagotovljeno medicinsko opremo, v kateri so antidoti, navedeni v Prilogi II, razdelek III. Enako velja za trajekt in druge ladje, pri katerih zaradi narave prevozov ni moč vnaprej predvideti vrste morebitnih nevarnih snovi.
V primerih, ko traja prevoz trajekta ali druge ladje manj kot dve uri, so lahko v zdravstveni opremi le antidoti za nujne primere, ki jih je potrebno uporabiti v času, ki je krajši od predvidenega potovanja.
Antidoti morajo biti v medicinski opremi natančno popisani na kontrolnem obrazcu iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika.
III. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI LASTNIKA IN POVELJNIKA LADJE
8. člen
Za preskrbo in obnavljanje medicinske opreme na ladji je odgovoren lastnik. Le-ta v sodelovanju z zdravnikom, ki je specialist medicine dela, usmerjen v pomorsko medicino določi navodila za nabavo, uporabo in vzdrževanje medicinske opreme. S tem povezani stroški v celoti bremenijo lastnika.
Za ravnanje z medicinsko opremo je odgovoren poveljnik ladje. Poveljnik ladje lahko pooblasti enega ali več častnikov za uporabo in vzdrževanje medicinske opreme.
Poveljnik ladje se s tem, ko pooblasti enega ali več častnikov za medicinsko opremo po prejšnjem odstavku tega člena, ne razbremeni svoje odgovornosti v zvezi s to opremo.
Medicinska oprema mora biti primerno shranjena in skrbno vzdrževana ter v predpisanih rokih dopolnjena oziroma zamenjana. Dopolnjevanje oziroma zamenjava medicinske opreme ima prednost pri redni oskrbi ladje.
V primerih, ki jih poveljnik ladje določi kot nujne, je potrebno ladjo nemudoma oskrbeti z dodatnimi medicinskimi pripomočki in antidoti.
9. člen
Medicinski opremi morajo biti priložena navodila za uporabo, vključno z navodili za uporabo antidotov, navedenih v Prilogi II, razdelek III.
Oseba, ki ima pomorsko izobrazbo za delo na ladji, mora biti usposobljena tudi za nujne medicinske ukrepe, ki jih je potrebo opraviti ob nesreči (poškodbi) ali v drugih okoliščinah, ko je to nujno potrebno.
Poveljnik ladje ali častnik, ki ga poveljnik pooblasti za uporabo medicinske opreme, mora biti strokovno medicinsko usposobljen in mora svoje znanje obnavljati najmanj na vsakih pet let, v skladu z navodili iz Priloge V.
10. člen
Za zagotovitev pogojev nujne zdravstvene oskrbe delavcev na ladjah pooblasti minister, pristojen za zdravstvo:
– pooblaščeno zdravstveno službo, ki opravlja dejavnost medicine dela, usmerjene v pomorsko medicino kot medicinsko posvetovalni center za zagotovitev brezplačnih medicinskih nasvetov po radijsko-telefonski zvezi;
– pooblaščene zdravnike, specialiste medicine dela, usmerjene v pomorsko medicino, ki opravljajo radijsko-telefonska medicinska posvetovanja v pooblaščeni službi. Ti zdravniki morajo biti za svetovanje glede specifičnih zdravstvenih težav in obolenj v pogojih dela na ladji posebej usposobljeni.
Pooblaščena zdravstvena služba sme voditi osebno medicinsko dokumentacijo le v soglasju z delavci na ladji. Dokumentacija je zaupne narave.
11. člen
Oseba, pooblaščena za uporabo in vzdrževanje medicinske opreme, mora najmanj enkrat letno preverjati:
– ustreznost medicinske opreme, ki jo določa ta pravilnik;
– skladnost vsebine kontrolnega obrazca medicinske opreme iz tretjega odstavka 4. člena s predpisanimi osnovnimi zahtevami tega pravilnika;
– ustreznost shranjevanja medicinske opreme in
– upoštevanje predpisanih rokov uporabnosti medicinske opreme.
Pregled in preverjanje medicinske opreme na reševalnih čolnih in splavih se izvaja najmanj enkrat na 12 mesecev v sklopu rednega vzdrževanja reševalnih čolnov in splavov. Izjemoma se pregled lahko odloži za največ pet mesecev.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Lastniki ladij in delodajalci morajo v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega pravilnika urediti zagotavljanje medicinske oskrbe na ladjah v skladu z določbami tega pravilnika.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-0013/00-010
Ljubljana, dne 23. marca 2001.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.
              PRILOGA I
            KATEGORIJE LADIJ

a) Ladje, namenjene plovbi po morju ali morskemu ribolovu, brez
omejitev dolžine plovb.

b) Ladje, namenjene plovbi po morju ali morskemu ribolovu, ki
opravljajo plovbe, krajše od 150 navtičnih milj od najbližjega
pristanišča in ki imajo ustrezno medicinsko opremo.

V to kategorijo sodijo tudi ladje, namenjene plovbi po morju ali
morskem ribolovu, ki opravljajo potovanja, krajša od 175
navtičnih milj od najbližjega pristanišča in imajo ustrezno
medicinsko opremo ter so ves čas znotraj območja helikopterske
reševalne službe. (1)

c) Pristaniške ladje, čolni in tovorne barke, ki se zadržujejo v
bližini obale in plovila, ki razen krmarnice nimajo drugih kabin
za posadko.

              PRILOGA III
             NEVARNE SNOVI

Snovi, naštete v tej prilogi, je treba upoštevati v kateri koli
obliki, ki se jo prevaža na krovu ladje, vključno v obliki
odpadkov ali ostankov tovora:

- eksplozivne snovi in predmeti

- oksidativne snovi

- zelo lahko vnetljive snovi

- lahko vnetljive snovi

- vnetljive snovi

- zelo strupene snovi

- strupene snovi

- zdravju škodljive snovi

- jedke snovi

- dražilne snovi

- senzibilizirajoče snovi

- rakotvorne snovi

- mutagene snovi

- teratogene snovi

- okolju nevarne snovi

              PRILOGA V
  MEDICINSKO USPOSABLJANJE KAPITANA IN POOBLAŠČENIH DELAVCEV

I. 1. Osnovno znanje iz psihologije, fiziologije delovanja
zdravega in bolnega organizma, osnovno zdravljenje.

2. Osnove preventivne medicine, zlasti individualna in kolektivna
higiena, ter osnove možnih profilaktičnih ukrepov.

3. Usposobitev za izvajanje osnovnih vrst zdravljenja in
nadziranje izkrcanja na morju v sili.

Osebe, ki so odgovorne za zdravstveno nego na ladjah A
kategorije, se morajo, če je to mogoče, praktično usposabljati v
bolnišnicah.

4. Usposobitev za izvedbo medicinskega posvetovanja po radijsko-
telefonski zvezi.

II. Pri usposabljanju je potrebno upoštevati programe in
navodila, ki jih za to področje vsebujejo ustrezni mednarodni
dokumenti.


AAA Zlata odličnost