Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001

Kazalo

1601. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana, stran 2831.

Na podlagi 3. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 18., 19., 20., 22., 23. in 24. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98, 24/00 in 6/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 25. seji dne 2. 4. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: ustanovitelj), lokalno turistično organizacijo kot javni gospodarski zavod Zavod za turizem Ljubljana (v nadaljevanju: zavod), za izvajanje dejavnosti pospeševanja turizma.
2. člen
Soustanoviteljice tega zavoda so lahko tudi druge lokalne skupnosti na zaokroženem območju.
Način izvajanja ustanoviteljskih pravic, obveznosti novih ustanoviteljev in druga vprašanja pomembna za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti se uredijo s pogodbo.
S pogodbo določeni ustanoviteljski deleži drugih ustanoviteljev v razmerju do Mestne občine Ljubljana ne smejo presegati 49%.
II. FIRMA IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Firma zavoda je: Zavod za turizem Ljubljana.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Adamič Lundrovo nabrežje 2.
Sestavni del firme sta tudi znak in grafična oblika imena, določeni s statutom zavoda.
III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
4. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so predvidena v proračunu ustanovitelja za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Zavod kot gospodarsko javno službo opravlja dejavnost pospeševanja turizma, ki obsega:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe Mestne občine Ljubljana,
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično informacijskega centra,
– promocija in pospeševanje trženja celovite turistične ponudbe,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju Mestne občine Ljubljana.
Dejavnost zavoda iz prvega odstavka tega člena sodi po standardni klasifikaciji dejavnosti v dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti – L 75.130.
Obseg dejavnosti zavoda se določi z letnim programom dela, na podlagi strategije razvoja turizma.
6. člen
Zavod opravlja za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega člena tega odloka naloge, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v naslednje podrazrede:
DE 22.110   Izdajanje knjig,
DE 22.130   Izdajanje revij in periodike,
DE 22.150   Drugo založništvo,
DE 22.250   Druge s tiskarstvom povezane storitve,
G. 52.472   Trgovina na drobno s časopisi in revijami,
G. 52.488   Trgovina na drobno v drugih specializiranih
       prodajalnah d.n.,
G. 52.630   Trgovina na drobno zunaj prodajaln,
I. 63.300   Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
       potovanj; s turizmom povezane dejavnosti d.n.,
J. 67.1    Pomožne dejavnosti povezane s finančnim
       posredovanjem (menjalnice, zastavljalnice),
K. 72.300   Obdelava podatkov,
K. 74.130   Raziskovanje trga in javnega mnenja,
K. 74.140   Podjetniško in poslovno svetovanje,
K. 74.400   Oglaševanje,
K. 74.83   Prevajanje,
K. 74.841   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
K. 74.843   Druge poslovne dejavnosti d.n.,
M.80.422   Drugo izobraževanje, d.n.,
O.92.320   Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
O.92.330   Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov,
O. 92.340   Druge razvedrilne dejavnosti d.n.,
O. 92.400   Dejavnost tiskovnih agencij,
O. 92.72   Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
7. člen
Zavod lahko opravlja dejavnosti, opredeljene s tem odlokom, tudi za druge zainteresirane pravne in fizične osebe pod pogoji in na način, ki se določi s posebno pogodbo.
V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
8. člen
Ustanovitelj zagotovi sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda:
– z zagotovitvijo ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje dejavnosti za katero je zavod ustanovljen, vključno s poslovnimi prostori dveh turistično informacijskih centrov in sicer na Adamič–Lundrovem nabrežju in Železniški postaji Ljubljani,
– s prenosom obstoječe opreme iz poslovnih prostorov Sektorja za turizem Oddelka za gospodarske dejavnosti in turizem, na Trubarjevi 5, Ljubljana, vključno z opremo dveh informacijskih centrov iz prejšnje alinee tega člena,
– z dodelitvijo finančnih sredstev iz proračuna MOL, za izvedbo programa zavoda – postavka turizem ter sredstev za plače in materialne stroške za zaposlene ter pokritje drugih stroškov, ki obsegajo stroške za obratovanje, amortizacijsko in investicijsko vzdrževanje, namenjene Sektorju za turizem v Oddelku za gospodarske dejavnosti in turizem.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI FINANCIRANJA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI
9. člen
Viri financiranja za izvajanje dejavnosti zavoda so:
– turistična taksa in druga proračunska sredstva ustanovitelja,
– sredstva članarin,
– prostovoljni prispevki ustanovitelja,
– sredstva Nacionalne turistične organizacije za pospeševanje razvoja turizma,
– lastni prihodki zavoda,
– sredstva proračuna Republike Slovenije iz naslova koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki so namenjena lokalnim skupnostim za prijaznejše okolje in turistično infrastrukturo,
– darila, dotacije in drugi prihodki.
10. člen
Za izvajanje dejavnosti pospeševanja turizma, za katero je zavod ustanovljen, ustanovitelj zagotavlja:
– sredstva za financiranje potrjenega letnega programa dela zavoda,
– sredstva za financiranje plač in materialnih stroškov za zaposlene,
– pokritje drugih stroškov, ki obsegajo stroške za obratovanje, amortizacijsko in investicijsko vzdrževanje.
Ustanovitelj in zavod skleneta pogodbo, s katero opredelita obseg financiranja za namene iz prvega odstavka tega člena, na osnovi potrjenega letnega programa dela zavoda. Pri ugotavljanju obsega sredstev za plače se upošteva število zaposlenih, ki jih je na osnovi sistemizacije odobril ustanovitelj ter obvezna izplačila po kolektivni pogodbi.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
11. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
1. daje soglasje k statutu zavoda in njegovim statusnim spremembam,
2. daje soglasje k notranji organizaciji zavoda in sistemizaciji delovnih mest,
3. ugotavlja skladnost programa dela zavoda s programi Mestne občine Ljubljana in daje soglasje k programom dela zavoda,
4. daje soglasje k najemanju posojil, ki niso predvidena v letnem programu dela zavoda,
5. sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun zavoda,
6. opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
Ustanoviteljske pravice iz 1., 4. in 5. točke tega člena izvaja Mestni svet mestne občine Ljubljana, vse ostale pa župan.
12. člen
Zavod za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, uporablja premoženje ustanovitelja, ki ga ima v upravljanju. Zavod je dolžan upravljati in uporabljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Morebitni presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže z opravljanjem svoje dejavnosti kot gospodarske javne službe, uporablja za opravljanje in razvoj te dejavnosti.
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari s povračili za storitve, opravljene za druge zainteresirane pravne in fizične osebe.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost, ki jo zavod opravlja kot gospodarsko javno službo, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
Ustanovitelj ima pravico do neposrednega vpogleda v vse finančne in računovodske listine ter pravico do pridobitve vseh podatkov o finančnem poslovanju.
VIII. ČLANSTVO ZAVODA
13. člen
Člani zavoda so skladno z zakonom pravne osebe in podjetniki posamezniki, katerih dejavnost je neposredno povezana s turizmom in sobodajalci ter tisti kmetje, ki opravljajo gostinsko dejavnost in imajo v Mestni občini Ljubljana svoj sedež, poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti.
Člani iz prejšnjega odstavka tvorijo z dnem uveljavitve tega odloka zbor članov zavoda.
Člani zavoda so lahko tudi turistična društva in druga društva.
IX. ORGANI ZAVODA IN ORGANIZIRANOST ZAVODA
14. člen
Organi zavoda so:
1. upravni odbor,
2. direktor,
3. strokovni svet.
1. Upravni odbor
15. člen
Zavod upravlja upravni odbor. Upravni odbor ima enajst članov, ki ga sestavljajo:
– šest predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje Mestni svet;
– en predstavnik delavcev zavoda, ki ga delavci zavoda izvolijo s tajnim glasovanjem in
– štirje predstavniki članov zavoda, ki jih imenuje mestni svet na predlog zbora članov zavoda, ki določi po enega predstavnika iz vsake skupine s turizmom neposredno povezanih dejavnosti, skladno z odredbo o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razporeditvi v skupine.
Trajanje mandata, pristojnosti upravnega odbora in druga vprašanja se določijo s statutom zavoda.
2. Direktor
16. člen
Poslovanje in delo zavoda vodi direktor. Direktor predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda na podlagi javnega razpisa ter pod pogoji in na način ter po postopku, določenim s statutom zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta in je lahko po preteku mandata ponovno imenovan na to funkcijo.
S statutom se določijo tudi pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja.
3. Strokovni svet
17. člen
Za obravnavanje vprašanj in predlaganje rešitev s področja strokovnega dela zavoda ima zavod strokovni svet, ki šteje sedem članov. Sestava, način oblikovanja in strokovne naloge strokovnega sveta se določijo s statutom zavoda.
4. Organizacija zavoda
18. člen
Organizacija zavoda se določi s statutom zavoda. Zavod ima lahko organizacijske enote, ki nimajo pooblastil v pravnem prometu.
X. NADZOR
19. člen
Nadzor nad poslovanjem zavoda opravlja ustanovitelj.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar največ za dobo enega leta, Mestni svet MOL imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki je pooblaščen, da opravi vse potrebno za začetek dela zavoda.
21. člen
Upravni odbor zavoda se oblikuje po določilih tega odloka v šestdesetih dneh od vpisa zavoda v sodni register.
Upravni odbor zavoda najkasneje v šestdesetih dneh po svojem oblikovanju sprejme statut zavoda in ga predloži v soglasje ustanovitelju.
22. člen
Vršilec dolžnosti direktorja v 45 dneh od njegovega imenovanja pozove člane zbora k določitvi svojih predstavnikov po posameznih skupinah dejavnosti za imenovanje v upravni odbor.
23. člen
Vpis zavoda v sodni register mora vršilec dolžnosti direktorja priglasiti najkasneje v petnajstih dneh od njegovega imenovanja.
Z dnem vpisa zavoda v sodni register zavod na podlagi sporazuma, ki ga skleneta župan in vršilec dolžnosti direktorja, prevzame posamezne delavce Oddelka za gospodarske dejavnosti in turizem.
Do vpisa v sodni register opravlja naloge pospeševanja turizma Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3710-3/00-9
Ljubljana, dne 2. aprila 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti