Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2001 z dne 29. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2001 z dne 29. 3. 2001

Kazalo

1362. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica, stran 2396.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 18. in 44. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) in 68. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Žirovnica je Občinski svet občine Žirovnica, na 18. seji dne 21. 9. 2000 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
1. člen
1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določajo vsebina in obseg nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica ter sredstva, potrebna za pripravo le-teh.
2. člen
2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve PUP se nanašajo izključno le na tekstualni del odloka (v nadaljnjem besedilu: odlok), in sicer na 27. in 52. člen odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 51/98). Vsebujejo spremembo opredelitve in načina dopustnih vrst posegov.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica se bo upošteval zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
3. člen
3. Nosilci v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP
Naročnik in izdelovalec sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica je Občina Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica.
4. člen
4. Soglasja, pogoji in mnenja
Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja, pogoje in mnenja k predlogu sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73, Jesenice,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva 44, Kranj,
– Slovenske železnice, d.d. Ljubljana, Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska 11, Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska 19, Bled,
– ELES – Elektro Slovenije, p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
– Geoplin, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
– Elektro Gorenjska, p.o. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica,
– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj,
– JP JEKO-IN, d.o.o., C. m. Tita 51, Jesenice.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica ugotovi, da je potrebno pridobiti soglasja pogoje in mnenja tudi od drugih organov in organizacij, ki niso naštete v prejšnjem odstavku, se ta pridobijo še v teku postopka.
V primeru, da kdo od navedenih organov in organizacij o izdaji soglasja, pogojev ali mnenja ne bi odločil v 30 dneh po prejemu zahteve, se šteje, da s predlogom spremembe PUP soglaša.
5. člen
5. Terminski plan in postopek izdelave in sprejema sprememb in dopolnitev
PUP bomo pripravljali v naslednjih rokih:
– priprava in sprejem programa priprave sprememb in dopolnitev PUP,
– priprava osnutka sprememb in dopolnitev PUP
– javna razgrnitev in obravnava osnutka sprememb in dopolnitev PUP 30 dni,
– strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav 15 dni po zaključku javne razgrnitve,
– župan Občine Žirovnica zavzame stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javnih obravnav,
– na podlagi stališč župana se osnutek sprememb in dopolnitev PUP dopolni v predlog sprememb in dopolnitev PUP v 15 dneh,
– organi in organizacije bodo o izdaji soglasij odločili v 30 dneh po prejemu predloga sprememb in dopolnitev PUP,
– Občinski svet občine Žirovnica sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah PUP odlok za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica v drugi obravnavi,
– odlok se objavi v Uradnem listu RS.
6. člen
6. Financiranje priprave sprememb in dopolnitev
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev PUP za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica se zagotavljajo iz proračuna Občine Žirovnica.
7. člen
7. Veljavnost programa priprave sprememb in dopolnitev
Ta program priprave sprememb in dopolnitev se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine Žirovnica.
Št. 35003-0002/00
Žirovnica, dne 15. marca 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, gr. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost