Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2001 z dne 29. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2001 z dne 29. 3. 2001

Kazalo

1353. Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Vransko in ukrepih za zavarovanje voda, stran 2383.

Na podlagi določil 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86, 32/89, 42/89, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 42/89, 5/90, Uradni list RS, št. 8/91, 10/91, 15/91 – I, 17/91, 55/92, 13/93, 32/93 in 29/95), 3. člen zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87 in 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 17/91 – I, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 8. izredni seji dne 19. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Vransko in ukrepih za zavarovanje voda
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določi vodo varstvena območja z varstvenim in ukrepi za zavarovanje vodnih virov in zalog pitne vode v Občini Vransko.
Namen odloka je preprečevanje naključnih ali namernih onesnaženj vodnih virov, ki bi škodljivo vplivala na higiensko oporečnost in kakovost pitnih voda.
2. člen
Meje vodovarstvenih območij so določene na podlagi strokovnih podlag podjetja za geološke raziskave GEOKO d.o.o., Ljubljana pod številko k-II-30d/c-4/45 in k-II-30d/c-1/85 z grafičnimi prikazi mej varovanih območij vodonosnika v M 1:5000 na TTN in pregledanimi katastrskimi načrti v M 1:5000.
3. člen
Odlok ureja načine in pogoje gradnje prometa in gospodarske dejavnosti v varovanih območjih vodnih virov.
4. člen
S tem odlokom se zavarujejo vodovarstvena območja vodnih virov:
– zaledju zajetja Jakov Dol,
– zaledju zajetja Merince 1,
– zaledju zajetja Merince 2,
– zaledju zajetja Tešova 1,
– zaledju zajetja Tešova 2,
– zaledju zajetja Zajc – Tinček.
5. člen
Vodovarstveno območje obsega del vodonosnika v katerem podzemna voda odteka v smeri zajetja in območje iz katerga padavinske in površinske sladke vode napadajo del vodonosnika iz katerega podzemna voda odteka v smeri zajetja ali območje iz katerega je možen vpliv na zajem vode za oskrbo s pitni vodo iz površinskih sladkih vodotokov. Vodovarstveno območje mora biti zavarovano pred onesnaženjem in pred drugimi vplivi, ki bi lahko vplivali na zdravstveno oporečnost vode ali njeno količino.
Vodovarstveno območje se deli na neposredno zaščito zajetja ali črpališča in na tri vodovarstvene cone:
– notranja vodovarstvena cona – CONA I, območje najstrožje sanitarne zaščite,
– zunanja vodovarstvena cona – CONA II, območje stroge sanitarne zaščite in
– vplivna vodovarstvena cona – CONA III, območje z blagim režimom zaščite.
Meje vodovarstvenega območja sovpadajo z zunanjimi mejami vplivne vodovarstvene cone – CONE III.
V prilogi odloka PARCELNE ŠTEVILKE so podane katastrske številke parcel, ki so zajete z vodovarstvenimi conami.
6. člen
Za vodovarstvene cone velja načelo, da se ukrepi zaostrujejo s približevanjem zajetju. Prepovedi, ki veljajo za bolj oddaljeni pas veljajo tudi za varstveni pas, ki je bliže zajetju.
Obstoječe stanje v posamezni vodovarstveni coni je potrebno posneti, izdelati sanacijske načrte in izvesti sanacijska dela.
Za vsak poseg v vodovarstveno cono morajo investitorji pridobiti vodno dovoljenje.
II. NEPOSREDNA ZAŠČITA ZAJETJA
7. člen
Neposredna zaščita zajetja zajema neposredno okolico objekta, kjer obstaja možnost neposrednega vpliva na količino in kakovost pitne vode. Objekt mora biti zaščiten pred vstopom nepooblaščenih oseb.
Prostor okoli objekta v izmeri od 50 do 200 m2 je praviloma zaščiten z zaščitno ograjo. Prepovedan je vsak poseg z izjemo vzdrževanja in gradnje objektov za pito ali termalno vodo
III. NOTRANJA VODOVARSTVENA – CONA I
8. člen
Notranja vodovarstvena cona – CONA I je območje najstrožje sanitarne zaščite in zajema neposredno zaledje zajetja ali črpališča, območje iz katerega podtalnica v 50 dneh priteče do zajetja. S to cono se varuje neposredna okolica zajetja, kjer je možno zelo hitro onesnaženje podtalnice.
8.1. člen
Vodovarstveni ukrepi v notranji vodovarstveni coni – CONI I:
Določbe:
– kakršenkoli poseg v prostor je prepovedan, razen za potrebe vodovoda,
– ozemlje naj se očisti in uredi kot travnik, park ali gozd,
– na gozdnatih območjih so prepovedani goloseki,
– gradnja novih prometnic je prepovedana, obstoječe lokalne in regionalne prometnice je potrebno sanirati do stopnje, da meteorne vode s cestišča na odtekajo v vodonosnik in da se na minimum zmanjša možnost nesreč z nevarnimi snovmi,
– velja splošna prepoved gradnje, obstoječe zgradbe je možno samo adaptirati,
– ni dovoljen izkop gramoza, peskov ali odpiranje kamnolomov, obstoječe je potrebno zapreti in sanirati.
Posebni pogoji:
Pod posebnimi pogoji se lahko v notranjem varstvenem območju gradijo in vzdržujejo prometnice posebnega družbenega pomena – določi Ministrstvo za okolje in prostor.
IV. ZUNANJA VODOVARSTVENA CONA – CONA II
9. člen
Zunanja vodovarstvena cona – CONA II je območje stroge sanitarne zaščite, obsega del vodonosnika iz katerega priteče podtalnica v 365 dne do zajetja. Potovalni čas temelji na zadrževanju odtoka in zniževanju koncentracij počasi razgradljivih polutantov.
9.1. člen
Vodovarstveni ukrepi V zunanji vodovarstveni coni – CONI II:
Ni dovoljena:
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev izdelanih na osnovi svinca, živega srebra, arzena, cianvodikove kisline, krezola in drugih škodljivih snovi,
– polivanje gnojnice, gnojevke, odpadnih in čistilnih blat ter podobnih snovi,
– uporaba hlevskega gnoja v času od 15. 11. do 1. 2.,
– uporaba umetnih gnojil na travinju od 15. 10. do 1. 2. in na drugih zemljiščih od 1. 10. do 15. 2.,
– gradnja naftovodov in plinovodov,
– gradnja stanovanjskih in industrijskih zgradb ter živinorejskih farm,
– gradnja greznic, kanalizacije, čistilnih naprav, ponikovalnic, smetišč in predelava lahkotekočih nevarnih tekočin, obstoječe greznice je potrebno kontrolirati in zagotoviti vodotesnost,
– predelava lahkotekočih naftnih derivatov in nevarnih tekočin,
– golosečnja v gozdovih,
– ni dovoljen izkop gramoza, peskov ali odpiranje kamnolomov, obstoječe je potrebno zapreti in sanirati,
– gradnja novih prometnic je prepovedana, obstoječe lokalne in regionalne prometnice je potrebno sanirati do stopnje, da meteorne vode s cestišča ne odtekajo v vodonosnik in da se na minimum zmanjša možnost nesreč z nevarnimi snovmi,
– tranzitni promet z nevarnimi snovmi.
Dovoljeno:
– adaptacija stanovanjskih hiš, industrijskih obratov in skladišč nevarnih snovi pod pogojem, da so izvedeni vsi ustrezni zaščitni ukrepi – varen odvoz odpadnih snovi in urejen odtok odpadnih voda. Velikost cistern zadošča le za nujne krajevne potrebe, postavljajo se armiranobetonske vodotesne jame, ki nimajo neposrednega stika s kanalizacijo in imajo najmanj enako koristno prostornino kot cisterne – iz takšnih jam se deževnica prečrpava preko lovilcev olj,
– Obstoječa naselja, čista industrija in živinoreja se ohranijo, vendar ne smejo povečati svojega obsega, uredi se varen odtok odpadnih voda in odvoz nevarnih odpadkov,
– Kmetijstvo ob upoštevanju:
– minimalna obdelava tal,
– poraba organskih gnojil na osnovi potreb rastlin in samo v času, ko jih te najbolj izkoristijo, najvišji dovoljeni odmerki so prikazani v prilogi A
– uporaba umetnih gnojil (dušika) na osnovi potreb rastlin in samo v času ko jih te najbolj izkoristijo, ob upoštevanju razpoložljivih mineralnih snovi v tleh in mineralnih snovi, ki jih vsebujejo domača organska gnojila, najvišji dovoljeni odmerki so prikazani v prilogi B
– uporaba le fitofarmacevtskih sredstev s pozitivne liste – priloga C
– vključ·evanje dosevkov v kolobar, da so tla v čim večji meri pokrita z rastlinsko odejo skozi vse leto
– zeleno gnojenje – čim kasnejše zadelavanje žetvenih odsevkov in rastlin za podor
– prepoved preoravanja trajnega travinja
– živinoreja v hlevih z največ 10 glavami živine in urejenim gnojiščem, da ni nevarnosti ponikanja in prelivanja gnojnice v podtalno vodo.
Posebni pogoji:
Pod posebnimi pogoji se lahko v zunanjem varstvenem območju dovoli izgradnja novih prometnic (ceste, proge, plinovodi in naftovodi) in obratovanje obstoječih ter izgradnja novih objektov (industrijski, skladišča, bencinski servisi) posebnega družbenega pomena – določi Ministrstvo za okolje in prostor.
V. VPLIVNA VODOVARSTVENA CONA – CONA III
10. člen
Vplivna vodovarstvena cona – CONA III je območje z blagim režimom zaščite. Cona III zajema celotno napajalno območje vodonosnika, iz katerega se podtalnica izteka v smeri zajetja ali črpališča in območja od koder se lahko onesnažena podtalnica sosednjega vodonosnika drenira v napajalno območje obravnavanega vodonosnika.
10.1. člen
Varstveni ukrepi v vplivni vodovarstveni coni – CONI III:
Ni dovoljeno:
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev izdelanih na osnovi svinca, živega srebra, arzena, cianvodikove kisline, krezola in drugih škodljivih snovi,
– polivanje gnojnice, gnojevke, odpadnih in čistilnih blat ter podobnih snovi na travinju od 15. 10. do 1. 2. in na drugih zemljiščih od 1. 10. do 15. 2.
– uporaba hlevskega gnoja v času od 15. 11. do 1. 2.
– uporaba umetnih gnojil na travinju od 15. 10. do 1. 2. in na drugih zemljiščih od 1. 10. do 15. 2.
– ponikovanje odpadnih voda ni dovoljeno
– ni dovoljen izkop gramoza, peskov ali odpiranje novih kamnolomov, obstoječe je potrebno sanirati do stopnje, da obratovanje kamnoloma ne ogroža podtalnice.
Dovoljeno je:
– usmerjena stanovanjska gradnja in druga gradnja ter čista industrija in obrt na območju, opremljenem s kanalizacijo,
– obstoječa naselja je treba sanirati z gradnjo kanalizacije in prenehati s ponikovanjem odpadnih voda,
– živinoreja v hlevih z urejenim gnojiščem,
– izgradnja neprepustne kanalizacije in čistilnih naprav,
– predelava in skladiščenje nevarnih snovi sta dovoljeni samo pod posebnimi pogoji,
– transport nevarnih snovi in lahkotekočih naftnih derivatov je dovoljen samo, če so storjeni ukrepi, ki preprečujejo pronicanje teh tekočin pod površje, vsako razlitje nevarnih snovi je potrebno takoj sanirati,
– izgradnja prometnic regionalnega ali meddržavnega pomena je dovoljena pod posebnimi pogoji,
– izgradnja deponij komunalnih odpadkov je dovoljena pod posebnimi pogoji,
– izgradnja industrijskih objektov, ki v proizvodnem procesu uporabljajo nevarne snovi in skladišča nevarnih snovi se lahko zgradijo pod posebnimi pogoji,
– velikost cistern je omejena, postavljajo se v armiranobetonsko ali glineno jamo, ki nima neposrednega stika s kanalizacijo, deževnica se prečrpava preko lovilcev olj,
– obratovanje obstoječih kamnolomov in peskokopov, ki morajo biti sanirani tako, da se prepreči prelivanje nevarnih in strupenih tekočin izven urejenih in vodotesnih prostorov. Zagotovljen mora biti varen odvoz odpadnih snovi v čistilne naprave oziroma na sanitarno deponijo,
– pri uporabi mehanizacije v gozdu je potrebno paziti, da ne pride do izlitja naftnih derivatov v tla,
– ceste, po katerih poteka motorni promet, morajo biti urejene tako, da je onemogočeno ogrožanje podtalnice, hitrost pa mora biti omejena, vsako razlitje nevarnih snovi je potrebno takoj sanirati,
– kmetijstvo ob upoštevanju:
– poraba organskih gnojil na osnovi potreb rastlin in samo v času, ko jih te najbolj izkoristijo, najvišji dovoljeni odmerki so prikazani v tabeli, priloga A,
– uporaba umetnih gnojil (dušika) na osnovi potreb rastlin in samo v času, ko jih te najbolj izkoristijo, ob upoštevanju razpoložljivih mineralnih snovi v tleh in mineralnih snovi, ki jih vsebujejo domača organska gnojila, najvišji dovoljeni odmerki so prikazani v prilogi B,
– uporaba le fitofarmacevtskih sredstev s pozitivne liste – priloga C,
– vključevanje dosevkov v kolobar, da so tla v čim večji meri pokrita z rastlinsko odejo skozi vse leto,
– zeleno gnojenje – čim kasnejše zadelavanje žetvenih odsevkov in rastlin za podor,
– prepoved preoravanja trajnega travinja,
– živinoreja v hlevih z urejenim gnojiščem, da ni nevarnosti ponikanja in prelivanja gnojnice v podtalnico.
Posebni pogoji:
Pod posebnimi pogoji se lahko v vplivnem varstvenem območju dovoli izgradnja novih prometnic (ceste, proge, plinovodi in naftovodi) in obratovanje obstoječih in izgradnja novih objektov (industrijski, skladišča nevarnih snovi, bencinski servisi, deponije komunalnih odpadkov) posebnega družbenega pomena – določi Ministrstvo za okolje in prostor.
VI. OZNAČBA VODOVARSTVENEGA OBMOČJA
11. člen
Vodovarstveno območje se označi s tablami in prometnimi znaki.
VII. NADZORSTVO IN KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe. Kadar je vir v uporabi zdravstveno sanitarna inšpekcija (če vir ni v uporabi inšpekcija za okolje), občinska nadzorna služba, upravljalec vodovoda in policija.
13. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek podjetje ali druga pravna oseba, ki krši določila 7., 8. in 9. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba podjetja ali druga pravna oseba ali posameznik, ki krši določila 7., 8. in 9. člena tega odloka.
14. člen
Kdor povzroči vodnemu viru škodo namenoma ali z opustitvijo vodovarstevnih ukrepov je odškodninsko odgovoren in nosi vse stroške morebitne škode, sanacije in odprave škode.
Lastnik vodovoda je dolžan ugotoviti povzročitelja škode in zagotoviti njegovo odškodninsko odgovornost.
Od določb tega odloka so izjemoma možna odstopanja, ki morajo biti strokovno utemeljena in katerih realizacija je možna pod posebnimi pogoji. Strokovno mnenje o možnem odstopanju in utemeljitev izdela na zahteva na zahtevo upravljalca zajetja pooblaščena strokovna inštitucija.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Posnetek zatečenega stanja in sanacijske programe iz tega odloka je dolžan zagotoviti upravljalec objektov v enem letu od dneva uveljavitve tega odloka.
Lastniki oziroma upravljalci objektov in zemljišč ter izvajalci gospodarskih in drugih dejavnosti morajo prilagoditi razmere zahtevam tega odloka v roku enega leta v notranji vodovarstveni coni – coni I, v roku dveh let v zunanji vodovarstveni coni – coni II in v roku petih let v vplivni vodovarstveni coni – coni III od dneva uveljavitve tega odloka.
16. člen
Stroške izvedbe sanacije v skladu s potrebnimi sanacijskimi deli po sanacijskem programu in predlogu upravljalca zagotavlja lastnik vodovoda, razen v primeru, ko je ugotovljen povzročitelj škode po 13. členu tega odloka.
Upravljalec vodovoda naloži sanacijo povzročitelju škode. V primeru, da povzročitelj škode naložene sanacije ne izvede v 30 dneh od naložitve, izvede sanacijo upravljalec vodovoda na stroške lastnika vodovoda.
17. člen
V primerih, ko lastniki oziroma upravljalci objektov in zemljišč v vodovarstvenih conah utemeljeno ne morejo zagotoviti prilagoditev razmer zahtevam tega odloka, zagotovi del stroškov oziroma stroške za sanacijo zatečenega stanja v skladu s sanacijskim programom upravljalec vodovoda.
18. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 324-01/01-2001
Vransko, dne 19. marca 2001.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
PRILOGA K ODLOKU

ZAJETJE JAKOV DOL PKN GORNJI GRAD 38,39

CONA I

Celota: 214, 211, 215, 198

Delno: 201/1, 200, 212, 216, 199, 211, 202/1, 201, 202/2

CONA II

Celota: 224, 203, 222, 204, 205/2, 221, 220, 218, 205/1, 208/1,
209, 217/2, 217/1, 219

Delno: 223/2, 223/1, 202/1, 200/2, 200, 216, 211, 212

CONA III

Celota : 268, 236, 45

Delno: 237/2, 269/8, 269/6, 268, 267, 269/1, 269/2, 269/3, 269/4,
277, 275, 270, 46, 265, 266/2, 269/5, 269/2, 125, 223/2, 235,
266/1

ZAJETJE MERINCE 1PKN GORNJI GRAD 27,37

CONA I

Celota: 634/11, 609, 634/9, 634/8, 634/7

CONA II

Celota: 625, 634/2, 634/12, 621/1, 621/2, 621/4, 617/2, 621/3,
617/1, 623, 624, 622, 611, 618, 610, 612, 614, 613, 616, 582/1,
580, 581, 606

Delno: 633/1, 633/2, 632, 633/3, 555, 607/2, 607/3, 579

CONA III

Celota: 631, 629, 630, 626, 627, 628, 601

Delno: 633/3, 633/2, 633/1, 632, 187, 228, 229

ZAJETJE MERINCE 2 PKN GORNJI GRAD 27,28

CONA I

Celota: 666, 667, 648/1, 649, 650/2, 652, 646, 431/2, 431/1, 432,
431/3, 655, 645/1, 645/2, 645/3,

Delno: 390, 643/1, 643/4, 670/1, 667

CONA II

Celota: 685, 678/1, 633, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 665, 664/1,
664/2, 648/2, 650/1, 651, 660, 661/3, 658, 653, 654, 656, 657,
661/4, 661/1

Delno: 661/2

ZAJETJE TEŠOVA 1 PKN GORNJI GRAD 19

CONA I

Celota: 1090, 1089, 1087, 1086

Delno: 1057/2, 1081/1, 1081/2, 1083, 1084, 1080/1, 1080/2,
1080/3, 1085

CONA II

Delno: 1057/2, 1081/1

CONA III

Delno: 1057/2

ZAJETJE TEŠOVA 2 PKN GORNJI GRAD 19,29

CONA I

Celota: 333/1, 172

Delno: 333, 333/2, 331, 334, 332, 24

CONA II

Celota: 337/7, 337/8, 337/9

Delno: 337/1

CONA III

Celota: 1108/1, 1103/3, 1110/1, 1110/2, 1111

Delno: 1103/2, 1103/1, 1109, 1112

ZAJETJE ZAJC - TINČEKPKN GORNJI GRAD 49

CONA I

Celota: 161, 164/4, 164/8

Delno: 160/2, 164/5, 162/1, 164/6, 210/13, 553, 210/146 (11/146),
210/12 (11/12), 210/11 (11/11), 210/10 (11/10), 119, 210/147,
210/8, 210/7 (11/7), 210/6 (11/6)

CONA II.

Celota: 210/25 (11/25), 210/24 (11/24), 210/23 (11/23), 210/22,
210/21 (11/21), 210/20 (11/20)

Delno: 210/13, 210/12 (11/12), 210/11 (11/11), 210/10 (11/10),
210/9 (11/9), 210/146 (11/146), 210/8, 210/7 (11/7), 210/6
(11/6), 210/137, 210/26 (11/26), 210/148 (11/148), 210/145
(11/145), 210/19 (11/19), 210/18 (11/18), 210/17, 210/147
(11/147)

CONA III

Celota: 210/19, 210/72 (11/72), 210/71 (11/71), 210/70 (11/70),
210/68, 210/69 (11/69), 210/67 (11/67), 210/64 (11/64), 210/66
(11/66), 210/97 (11/97), 210/96 (11/96), 210/89 (11/89), 210/99,
210/98 (11/98), 210/95 (11/95), 210/90, 210/88 (11/88), 210/144
(11/144), 210/73 (11/73), 210/74 (11/74), 210/75 (11/75), 210/76,
210/77 (11/77), 210/79, 210/80 (11/80), 210/81 (11/81), 210/82
(11/82), 210/83 (11/83), 210/84, 210/85, 210/87 (11/87), 210/86
(11/86), 210/91 (11/91), 210/92 (11/92), 210/93 (11/93), 210/94
(11/94), 210/100 (11/100)

Delno: 210/17, 210/18 (11/18), 210/19 (11/19), 210/145 (11/145),
210/65 (11/65), 210/150, 210/142, 210/143, 210/51, 210/141.


AAA Zlata odličnost