Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2001 z dne 29. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2001 z dne 29. 3. 2001

Kazalo

1273. Pravilnik o usposabljanju in preverjanju znanja delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami, stran 2343.

Na podlagi tretjega odstavka 46. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za zdravstvo, ministrom za obrambo in ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o usposabljanju in preverjanju znanja delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način usposabljanja in rok za opravljanje preizkusa znanja delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami, predpisuje bistveno vsebino programov ter določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci usposabljanja.
2. člen
Določbe tega pravilnika ne veljajo za usposabljanje delavcev, ki opravljajo delo pri prometu in uporabi fitofarmacevtskih sredstev, delavcev, ki delajo pri prevozu nevarnega blaga in delavcev, ki delajo s kemikalijami v zaprti embalaži.
3. člen
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
a) delavec, ki ravna z nevarnimi kemikalijami, je oseba, ki pri opravljanju dela za delodajalca pride v stik z nevarno kemikalijo, zlasti pa oseba, ki opravlja delo pri proizvodnji, regeneraciji (reciklaži), nevtralizaciji, pretakanju, pripravi za uporabo in shranjevanju nevarnih kemikalij,
b) izvajalec usposabljanja je pravna ali fizična oseba, ki v imenu delodajalca usposablja delavce za varno ravnanje s kemikalijami in izpolnjuje pogoje, določene v tem pravilniku.
II. NAČIN USPOSABLJANJA IN PREIZKUŠANJA ZNANJA
4. člen
Teoretično in praktično usposabljanje mora temeljiti na oceni tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar ter oceni ogroženosti za primer industrijske nesreče. Usposabljanje mora potekati po programu delodajalca.
Pri izvedbi usposabljanja je potrebno upoštevati nevarne lastnosti nevarnih kemikalij ter znanje in sposobnosti delavcev, ki z njimi ravnajo.
5. člen
Kadar delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, pri opravljanju dela, zaradi dokončanja poklicne izobrazbe, študent ali pripravnik, ravna z nevarnimi kemikalijami, mora teoretično in praktično usposabljanje za varno ravnanje z nevarnimi kemikalijami upoštevati specifične nevarnosti glede varnosti, zdravja in razvoja teh delavcev.
Zaradi pomanjkanja znanja, izkušenj ali zaradi osebnostne nezrelosti delavca je treba raven usposabljanja delavcev iz prejšnjega odstavka, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami, prilagoditi njihovim sposobnostim.
Delavci iz prvega odstavka se smejo usposabljati samo pod nadzorstvom za ravnanje z nevarnimi kemikalijami usposobljenega mentorja.
6. člen
Usposobljenost za varno ravnanje z nevarnimi kemikalijami se preverja s teoretičnim in praktičnim preizkusom in sicer enkrat letno.
Teoretični preizkus iz prejšnjega odstavka je lahko pisni ali ustni.
7. člen
Izvajalec usposabljanja, ki s preizkusom preverja usposobljenost delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami, mora imeti izobrazbo enake ali višje stopnje zahtevnosti, kot delavci, ki jih preizkuša, ter tri leta delovnih izkušenj.
8. člen
O poteku preizkusa se za vsakega kandidata vodi zapisnik. Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek kandidata,
– delovno mesto, na katerem kandidat opravlja delo,
– datum preizkusa znanja in navedbo ali je preizkus pisni ali ustni,
– izpitna vprašanja ter opis programa usposabljanja,
– oceno “opravil” ali “ni opravil”,
– podpis izvajalca usposabljanja, ki je preverjal usposobljenost.
9. člen
V primeru, da delavec, katerega usposobljenost za ravnanje z nevarnimi kemikalijami se preverja, preizkusa ne opravi, se usposabljanje, skupaj s preizkusom, ponovi.
Dokler delavec iz prejšnjega odstavka ne opravi preizkusa, sme ravnati z nevarnimi kemikalijami samo pod nadzorstvom drugega delavca, ki je že uspešno opravil preizkus usposobljenosti za ravnanje z nevarnimi kemikalijami.
III. VSEBINA PROGRAMOV
10. člen
Program usposabljanja za ravnanje z nevarnimi kemikalijami, ki ga oblikuje delodajalec, mora biti zasnovan tako, da upošteva posebnosti delovnega mesta, zlasti pa:
– vrste nevarnih kemikalij, prisotnih na delovnem mestu,
– poznavanje vsebine varnostnih listov ter podatkov, ki jih ti vsebujejo,
– aktivnosti in mesta v delovnem okolju, kjer delavec lahko pride v stik z nevarnimi kemikalijami,
– sistem nadzora, ki se uporablja za ugotavljanje čezmernih koncentracij nevarnih kemikalij,
– tveganja za varnost in zdravje delavcev ter za nastanek požara, eksplozije ali druge nesreče pri ravnanju z nevarnimi kemikalijami,
– ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje tveganj iz prejšnje alinee,
– poznavanje sistema označevanja in opozarjanja,
– ravnanje in postopke v primeru nezgod pri delu ter v primeru požara, eksplozije in/ali druge nesreče v zvezi z uporabo nevarnih kemikalij.
IV. IZVAJALCI USPOSABLJANJA ZA RAVNANJE Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI
11. člen
Izvajalec usposabljanja delavcev za ravnanje z nevarnimi kemikalijami mora biti za to delo ustrezno strokovno usposobljen.
Šteje se, da je izvajalec strokovno usposobljen, če pozna delovni proces, vrste nevarnih kemikalij, ki v delovnem procesu nastopajo in njihove nevarne lastnosti, in če je v procesu izobraževanja pridobil znanja, ki se nanašajo zlasti na:
– predpise s področja nevarnih kemikalij,
– delovanje nevarnih kemikalij in njihove nevarne lastnosti,
– ocenjevanje tveganj pri delu z nevarnimi kemikalijami,
– varnostne ukrepe pri delu z nevarnimi kemikalijami,
– sistem označevanja nevarnih kemikalij in varnostne znake,
– prvo pomoč pri zastrupitvah z nevarnimi kemikalijami in organizacijo reševanja,
– načine preprečevanja nezgod in ravnanje ob nezgodah z nevarnimi kemikalijami.
Znanje iz prejšnjega odstavka se izkazuje s programom izobraževalne institucije.
12. člen
Kadar delodajalec zaupa usposabljanje delavcev po tem pravilniku zunanji pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, mora izvajalec usposabljanja izpolnjevati poleg pogojev, določenih v prejšnjem členu, tudi pogoje, določene v 11. členu pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 10/00 in 91/00) ter imeti dovoljenje za delo, ki ga za to usposabljanje izda minister, pristojen za delo po postopku, določenem v navedenem pravilniku.
V. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Delodajalci morajo svoje obveznosti uskladiti z določbami tega pravilnika najkasneje v roku šestih mesecev od njegove uveljavitve.
14. člen
Kolikor ta pravilnik ne določa drugače, se za usposabljanje delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami, uporablja 24. člen zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99) in 20. člen zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o strokovni izobrazbi in opravljanju preizkusa znanja delavcev, ki ravnajo z nevarnimi snovmi (Uradni list SRS, št. 37/82).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-007/00
Ljubljana, dne 11. januarja 2001.
Minister
za delo, družino in
socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravstvo
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za obrambo
dr. Anton Grizold l. r.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti