Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2001 z dne 23. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2001 z dne 23. 3. 2001

Kazalo

1198. Pravilnik o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z orožjem, stran 2088.

Na podlagi 19. člena zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z orožjem
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet ureditve)
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci usposabljanja, program usposabljanja ter način in postopek opravljanja preizkusa znanja o ravnanju z orožjem (v nadaljevanju: preizkus znanja).
2. člen
(namen preizkusa znanja)
S preizkusom znanja se preveri ali je kandidat sposoben samostojno, odgovorno in varno posedovati ali nositi strelno orožje v skladu s predpisi.
Preizkusa znanja ni potrebno opravljati osebi, ki na podlagi dovoljenja za zbiranje orožja zbira le hladno orožje.
II. IZVAJALCI USPOSABLJANJA IN KOMISIJA ZA PREIZKUS ZNANJA
3. člen
(osebni pogoji)
Izvajalci usposabljanja so lahko podjetniki posamezniki, gospodarske družbe in druge pravne osebe (v nadaljevanju: izvajalci), če odgovorna oseba izpolnjuje pogoje iz 1., 2., in 3. točke drugega odstavka 14. člena zakona o orožju.
4. člen
(prostorski oziroma tehnični pogoji)
Izvajalec mora razpolagati z naslednjimi prostori in učnimi pripomočki:
– poslovnim prostorom, ki omogoča sprejem kandidatov in nemoteno delo administracije;
– učilnico z vsaj 30 m2 površine in naslednjo osnovno opremo: šolsko tablo, grafoskopom ali drugim pripomočkom za projekcijo, mizo za učitelja, vsaj 10 sedežev s primerno pisalno površino in pohištvom, ki omogoča nemoteno učno delo odraslih;
– lastnim streliščem za streljanje s kartkocevnim orožjem ali pogodbo o najemu takega strelišča;
– najmanj 5 kosov različnih tipov/vrst kratkocevnega orožja in vsaj s 3 kosi različnih tipov/vrst dolgocevnega orožja.
5. člen
(kadrovski pogoji)
Predavatelji posameznih tem so lahko posamezniki, ki aktivno obvladajo znanje slovenskega jezika in imajo najmanj:
– predavatelj teme o poznavanju zakonodaje VI. stopnjo izobrazbe družboslovne smeri;
– predavatelj teme o nudenju prve pomoči pri ranah s strelnim orožjem V. stopnjo izobrazbe medicinske smeri;
– predavatelj teme varnega rokovanja z orožjem in inštruktor praktičnega dela usposabljanja V. stopnjo izobrazbe in potrdilo registrirane strelske zveze ali ustreznega ministrstva, da je aktivni strokovni delavec v športnem strelstvu oziroma strelski inštruktor ali aktivni športni strelski sodnik višje stopnje in ima ustrezna znanja o delovanju in rokovanju z različnimi vrstami orožja.
Izvajalci morajo s svojim aktom imenovati predavatelje posameznih tem oziroma inštruktorje praktičnega usposabljanja. Če izvajalci ne razpolagajo z ustreznimi kadri, morajo z zunanjimi predavatelji skleniti ustrezne pogodbe.
6. člen
(komisija za preizkus znanja)
Člane komisije za preizkus znanja imenuje minister, pristojen za notranje zadeve, izmed delavcev Ministrstva za notranje zadeve in strokovnjakov, ki jih za člane komisij predlagajo registrirane strelske zveze in izvajalci usposabljanja.
Predlagani člani komisije morajo aktivno obvladati slovenski jezik in izpolnjevati pogoje, ki so v 5. členu tega pravilnika predpisani za predavatelje posameznih tem.
Kandidati opravljajo preizkus znanja pred tričlansko komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
Komisijo za posamezen preizkus določi minister, pristojen za notranje zadeve, pri čemer je predsednik posamezne komisije predstavnik ministrstva, en član predstavnik ene od registriranih strelskih zvez in en član predstavnik izvajalca usposabljanja.
Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena kandidat opravlja posebni del praktičnega preizkusa pred predstavnikom izvajalca, ki izpolnjuje pogoje iz tretje alinee prvega odstavka 5. člena.
7. člen
(predsednik komisije)
Predsednik komisije je praviloma izpraševalec na ustnem zagovoru in je dolžan skrbeti za pravilen potek preizkusa.
8. člen
(plačilo komisije)
Predsedniku in članom komisije pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji v skladu s predpisi, ki veljajo za izvajanje strokovnih izpitov v državni upravi.
III. PROGRAM USPOSABLJANJA
9. člen
(obseg programa)
Program usposabljanja obsega teoretični in praktični del usposabljanja.
Skupno število ur usposabljanja pri teoretičnem delu mora obsegati najmanj 10 učnih ur, pri praktičnem delu usposabljanja pa najmanj 5 učnih ur.
Učna ura traja 45 minut.
10. člen
(obseg teoretičnega dela usposabljanja)
V teoretičnem delu usposabljanja mora kandidat spoznati določene teme iz:
– zakona o orožju in podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi zakona o orožju;
– kazenskega zakonika RS, in sicer poglavja: Kaznivo dejanje in kazenska odgovornost,
Varnostni ukrepi, (vrste varnostnih ukrepov, odvzem predmetov), Kazniva dejanja zoper življenje in telo (127., 128., 129., 133., 134., 135., 137. člen), Kazniva dejanja zoper človekove pravice in svoboščine (142., 143., 144., 145., 146. člen), Kazniva dejanja zoper premoženje (212., 213., 214., 218., 224. člen), Kazniva dejanja zoper javni red in mir (299., 301., 302., 303., 309., 310. člen);
– predpisov, ki urejajo prekrške zoper javni red in mir, javne shode in javne prireditve in predpisov o nadzoru državne meje, ki se nanašajo na orožje;
– osnov nudenja prve pomoči pri ranah s strelnim orožjem;
– tehničnih lastnosti posameznih vrst/tipov kratkocevnega in dolgocevnega orožja;
– pravil varnega ravnanja z orožjem;
– uporabe zaščitnih sredstev pri streljanju;
– razstavljanja in sestavljanja orožja ter vzdrževanja orožja.
11. člen
(obseg praktičnega dela usposabljanja)
Pri praktičnem delu usposabljanja mora kandidat spoznati:
– sestavo orožja in varno ravnanje z orožjem;
– razstavljanje in sestavljanje orožja;
– pravilno ravnanje pri uporabi orožja (streljanje in odpravljanje zastojev);
– uporabo zaščitnih sredstev.
IV. PREIZKUS ZNANJA
12. člen
(obseg preizkusa znanja)
Preizkus znanja obsega teoretični in praktični del.
Kandidat mora najprej opraviti teoretični del preizkusa znanja.
13. člen
(obseg teoretičnega dela preizkusa)
Teoretični del preizkusa ima pisni in ustni del.
Pisni del obsega najmanj 10 vprašanj iz posameznega sklopa teoretičnega usposabljanja, pri čemer mora kandidat vsaj na tri vprašanja odgovarjati pisno, ostala vprašanja pa so podana v obliki obkroževanja pravilnega odgovora, ki je ovrednoten s točkami. Ustni del mora vsebovati najmanj eno vprašanje iz posameznega sklopa teoretičnega usposabljanja.
Pisni del preizkusa pripravi komisija in je za vse kandidate, ki istočasno opravljajo preizkus znanja, enak. Vprašanja iz sklopa prve pomoči pri strelnih ranah pripravi predavatelj te teme in jih dostavi komisiji.
14. člen
(obseg praktičnega dela preizkusa)
Praktični preizkus ima splošni in posebni del.
Splošni del izvede kandidat z orožjem izvajalca. Posebni del kandidat izvede s svojim orožjem, in sicer po vsaki nabavi novega tipa/vrste orožja, pred izdajo orožnega lista ali pred vpisom orožja v orožni list oziroma pred potrditvijo pooblastila za nošenje orožja. Posameznik, ki poseduje dovoljenje za zbiranje orožja in posameznik, ki se mu izda dovoljenje za posest orožja, mora opraviti posebni del pred prvo izdajo dovoljenja za nabavo streliva za posamezen tip/vrsto orožja.
Posebnega dela praktičnega preizkusa znanja ni potrebno opravljati posameznikom pred potrditvijo pooblastila za prenos orožja in posameznikom, ki nabavljajo orožje iz 2. do 5. točke kategorije D.
Pri splošnem in posebnem delu praktičnega preizkusa kandidat izvede:
1. Prikaz varnega rokovanja s praznim orožjem:
– varno jemanje iz embalaže,
– kontrola orožja (napolnjeno, prazno),
– drža orožja (orožje obrnjeno v varno smer, prst izven branika orožja),
– prikaz delovanja vseh zunanjih krmilnih vzvodov na orožju,
– postopek polnjenja in praznjenja ter menjave nabojnikov,
– postopek za čiščenje in vzdrževanje.
2. Rokovanje in streljanje z orožjem:
– izbira pravega streliva, med različnim strelivom,
– priprava orožja in pravilna drža orožja,
– praktični prikaz odpravljanja zastojev,
– uporaba zaščitnih sredstev,
– izvajanje streljanja.
Streljanje se opravi s kratkocevnim orožjem. Uporablja se krožna tarča velikosti 50x50 cm, na razdalji 15 m. Kandidat izstreli 3 strele za preizkus in 10 strelov za oceno. Strele za preizkus izstreli kandidat v 5 minutah, strele za oceno pa v 10 minutah.
Pri posebnem delu se streljanje opravi z orožjem kandidata na strelišču, ki je za tako orožje primerno. Tarčo, razdaljo, število strelov in čas streljanja določi član komisije izvajalca, kjer je kandidat opravljal splošni del.
V. OPRAVLJANJE PREIZKUSA ZNANJA
15. člen
(pogoji za opravljanje preizkusa znanja)
Kandidat se lahko prijavi k opravljanju preizkusa, ko je končal usposabljanje.
Kandidat se prijavi k opravljanju preizkusa s prijavo na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim (obrazec št. 1)
16. člen
(roki pri opravljanju preizkusa)
Izvajalec, ki sprejme prijavo k preizkusu znanja, mora o datumu preizkusa najmanj 20 dni pred izvedbo pisno obvestiti Ministrstvo za notranje zadeve in kandidate.
17. člen
(trajanje teoretičnega dela preizkusa)
Pisni del preizkusa lahko traja največ 45 minut in ga opravljajo vsi prijavljeni kandidati hkrati.
Ustni del lahko opravljajo največ trije kandidati hkrati, pri čemer lahko traja zagovor za posameznega kandidata največ 20 minut.
18. člen
(trajanje praktičnega dela preizkusa)
Pri praktičnem delu preizkusa mora kandidat na znak člana komisije opraviti posamezna dejanja iz 1. točke 14. člena tega pravilnika; in sicer s sprotno razlago svojega ravnanja.
Dejanja iz 2. točke 14. člena tega pravilnika začne kandidat izvajati na znak, nadaljuje pa jih samostojno vključno z izvedbo streljanja.
Praktični del preizkusa lahko traja največ 30 minut.
19. člen
(ocenjevanje)
Uspeh kandidata na teoretičnem in praktičnem delu preizkusa komisija oceni z
“opravil“ ali “ni opravil“.
Kandidat opravi teoretični del preizkusa, če zbere na testu vsaj 75% možnih točk in zadovoljivo odgovarja na ustnem zagovoru.
Kandidat opravi praktični del preizkusa, če je varno rokoval z orožjem in upošteval varnostne
ukrepe, pri streljanju pa je dosegel več kot 30% možnih krogov.
20. člen
(izdaja potrdil o opravljenem preizkusu)
Kandidatu, ki je preizkus opravil, se izda potrdilo na posebnem obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim (obrazec št. 2).
Kandidatu, ki je opravil posebni del praktičnega preizkusa znanja se o tem izda potrdilo. Potrdilo je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim (obrazec št. 3).
21. člen
(stroški opravljanja preizkusa znanja)
Stroške opravljanja preizkusa znanja mora kandidat poravnati pred opravljanjem preizkusa.
22. člen
(ponovno opravljanje preizkusa znanja)
Kandidat, ki ni opravil teoretičnega dela preizkusa znanja, se lahko ponovno prijavi za opravljanje preizkusa po preteku najmanj 14 dni od zadnjega opravljanja preizkusa.
Kandidatu, ki ni opravil splošnega dela praktičnega preizkusa, komisija določi rok, v katerem lahko ponovno opravlja ta del preizkusa. Rok za ponovno opravljanje preizkusa ne sme biti krajši od 7 dni.
Kandidatu, ki ni opravil posebnega dela praktičnega preizkusa, član komisije, pred katerim ga je opravljal, določi rok, v katerem lahko ponovno opravlja ta del preizkusa. Rok za ponovno opravljanje preizkusa na sme biti krajši od 3 dni.
Kandidat opravlja ponovne preizkuse znanja iz tega člena pri tistem izvajalcu pri katerem je opravljal predhodne preizkuse znanja.
23. člen
(zapisnik o poteku preizkusa znanja)
O poteku teoretičnega in praktičnega preizkusa znanja se vodita zapisnika na obrazcih, ki sta sestavni del tega pravilnika in sta objavljena skupaj z njim (obrazca št. 4 in 5).
VI. DOKUMENTACIJA O PREIZKUSIH ZNANJA
24. člen
(evidenca o preizkusih)
O preizkusih se vodi evidenca, ki vsebuje:
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj rojstva,
– podatke o izobrazbi in zaposlitvi kandidata,
– datum in številko potrdila o preizkusu.
Evidenca se vodi na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim (obrazec št. 6).
25. člen
(evidenca prijavnic in izdanih potrdil)
Prijavnice, zapisnik o preizkusu znanja s prilogami in dvojnik izvirnega potrdila o opravljenem preizkusu znanja se najmanj 5 let hranijo pri komisiji, kjer je bil preizkus opravljen.
26. člen
(varovanje osebnih podatkov)
Za zbiranje in varovanje osebnih podatkov se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
VII. NADZORSTVO
27. člen
(nadzorni organ)
Nadzorstvo nad izpolnjevanjem pogojev in izvajanjem usposabljanja opravlja ministrstvo pristojno za notranje zadeve.
Pri opravljanju nadzora ima ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, pravico opraviti neposredni nadzor nad izvajanjem usposabljanja in pregledati evidence o preizkusih znanja ter preveriti izpolnjevanje prostorskih oziroma tehničnih in kadrovskih pogojev, ob sumu pa tudi izpolnjevanje osebnih pogojev.
Če se pri nadzoru ugotovi, da izvajalec usposabljanja ne izpolnjuje več pogojev iz 3., 4. ali 5. člena tega pravilnika, nadzorni organ določi rok, v katerem mora izvajalec zagotoviti izpolnjevanje pogojev. Če v navedenem roku pogojev ne izpolni, poda nadzorni organ ministru, pristojnemu za notranje zadeve, predlog za odvzem pooblastil.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
28. člen
(Določitev organizacij za izvajanje usposabljanja in preizkusa)
Minister, pristojen za notranje zadeve, v roku 30 dni po uveljavitvi tega pravilnika določi izvajalce usposabljanja.
29. člen
(začetek veljave pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-19/01-224-20/2001
Ljubljana, dne 21. februarja 2001.
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

AAA Zlata odličnost