Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2001 z dne 28. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2001 z dne 28. 2. 2001

Kazalo

887. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2000, stran 1480.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 21. redni seji dne 29. 1. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Vransko za leto 2000 (Uradni list RS, št. 21/00) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
Občinski proračun za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
A)      Bilanca prihodkov in odhodkov
       znesek                      v SIT
I.      Prihodki                 340,592.909,30
II.     Odhodki                 423,951.732,87
III.     Proračunski primanjkljaj (I.-II.)     83,358.823,57
B)      Račun finančnih terjatev in naložb
IV.     Prejeta posojila danih posojil in
       prodaja kapitalskih deležev              –
V.      Dana posojila in povečanje kapitalskih
       deležev                        –
VI.     Prejeta manj dana posojila in spremembe
       kapit. deležev (IV. manj V.)             –
VII.     Skupni primanjkljaj (prihodki minus
       odhodki) ter saldo prejetih in danih
       posojil (III.-VI.)            83,358.823,57
C)      Račun financiranja
VIII.    Zadolževanje proračuna          88,500.000,00
IX.     Odplačilo dolga (že odplačano)      33,000.000,00
X.      Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
       (trenutni dolg do bank)          55,500.000,00
XI.     Zmanjšanje sredstev na računih
(VII.-X.)                       27,858.823,57
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki so sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02/01-00
Vransko, dne 29. januarja 2001.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost