Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001

Kazalo

397. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Kostel, stran 595.

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US), v zvezi s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 16. člena statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Kostel na 17. redni seji dne 9. 1. 2001 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Kostel
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območja na katerih se v Občini Kostel plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), merila za določitev višine nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč ter merila za oprostitev oziroma delno oprostitev plačila nadomestila.
2. člen
Za uporabo stavbnega zemljišča se v Občini Kostel plačuje nadomestilo.
Vsa sredstva zbrana iz naslova plačila nadomestila so prihodek proračuna Občine Kostel.
3. člen
Nezazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela na območju, ki je s prostorskim planom namenjeno za graditev objektov.
Zazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela na območju iz prejšnjega odstavka, na kateri je zgrajen objekt.
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
4. člen
Območje, na katerem se plačuje nadomestilo:
I. območje: Fara, Hrib, Vas, Potok, Pirče, Petrina, Jakšiči, Banjaloka, Nova sela, Kuželj, Gorenja Žaga, Kostel.
II. območje: ostala naselja na območju občine.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
5. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske površine stavbe, poslovne površine stavbe ter poslovne površine zemljišč namenjeni poslovni oziroma proizvodni dejavnosti.
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja oziroma stanovanjskega objekta ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
Poslovna površina je tudi površina zemljišča, ki je namenjena poslovni dejavnosti (npr. nepokrita skladišča, parkirišča, delavnica na prostem ipd.).
Poslovna površina zemljišča (iz prejšnjega odstavka) se ovrednoti s 50% točk določenih glede na vrsto dejavnosti oziroma namembnost uporabe in na njegovo lego ter komunalno opremljenost na podlagi 8. in 9. člena tega odloka.
6. člen
Glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe so zazidana stavbna zemljišča po tem odloku razvrščena:
– na stavbna zemljišča za stanovanjski in kmetijski namen (objekti ali deli objektov za stalno bivanje ter spremljajoči gospodarski objekti),
– na stavbna zemljišča za poslovno in gospodarsko dejavnost (objekti ali deli objektov namenjeni za poslovno in proizvodno dejavnost),
– na stavbna zemljišča za počitniški namen uporabe (objekti za počitniško uporabo – vikendi ter vsi ostali spremljajoči objekti),
– na stavbna zemljišča opuščenih in dotrajanih stanovanjskih ter gospodarskih objektov.
7. člen
Za določitev števila točk se pri uporabnikih stavbnih zemljišč za namene iz 6. člena tega odloka uporabljajo naslednja merila:
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave,
– vrsta dejavnosti oziroma namembnost uporabe stavbnega zemljišča,
– lega stavbnega zemljišča,
– opuščenost in dotrajanost objekta,
– nenamenska uporaba stavbnega zemljišča.
Določbe prvega odstavka tega člena veljajo tudi za uporabnike zemljišča za poslovne namene v družbenih dejavnostih.
8. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne rabe ter dejanske možnosti priključitve na te objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
------------------------------------------------
Opis opremljenosti         Število točk
------------------------------------------------
a) vodovod                   5
b) električno omrežje             5
c) javna kanalizacija             5
d) telefonsko omrežje             5
------------------------------------------------
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami skupne rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
------------------------------------------------
Opis opremljenosti         Število točk
------------------------------------------------
e) ceste v makadamski izvedbi         2
b) ceste v asfaltni izvedbi          5
f) javna razsvetljava             5
------------------------------------------------
9. člen
Glede na vrsto dejavnosti oziroma namembnost in lego se stavbno zemljišče ovrednoti z naslednjimi točkami:
---------------------------------------------------------------------------
Vrsta dejavnosti oziroma namembnost            Lega
                       I. območje    II. območje
---------------------------------------------------------------------------
A) Stanovanjski in kmetijski namen uporabe     50          30
B) Poslovna dejavnost
  (poslovni in proizvodni nameni)         80          60
C) Počitniški namen uporabe (vikendi)       100          80
D) Opuščeni in dotrajani objekti na
  stavbnih zemljiščih               150         130
E) Nezazidano stavbno zemljišče
  – na stanovanjskem področju           12          7
  – na poslovno-gospodarskem področju       20          15
---------------------------------------------------------------------------
10. člen
Kriteriji za opuščen in dotrajani stanovanjski ali gospodarski objekt so:
– nenaseljen objekt (brez stanovalcev ali poslovne, proizvodne ali kmetijske dejavnosti),
– fizično dotrajan objekt, v katerem ni mogoče prebivati.
11. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je s prostorskim planom določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.
Nezazidano stavbno zemljišče se ovrednoti s 25% točk določenih glede na vrsto dejavnosti oziroma namembnost uporabe in na njegovo lego na podlagi 9. člena tega odloka.
Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se točkuje celotna površina stavbnih zemljišč namenjena za gradnjo, vključno z komunalno opremljenostjo zemljišča po 8. členu tega odloka.
IV. ODMERA NADOMESTILA
12. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s površino zavezančevega objekta, oziroma s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
V stavbah, kjer so razen stanovanjskih tudi poslovni prostori se izračun nadomestila naredi ločeno.
Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz evidence, ki jo vodi Občinska uprava občine Kostel.
13. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kostel se vsako leto določi do konca leta za prihodnje leto s sklepom Občinskega sveta občine Kostel, na predlog župana občine.
14. člen
Zavezanci morajo prijaviti Občinski upravi občine Kostel nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh po nastanku.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba med letom pred odmero nadomestila, se le-ta upošteva v tekočem letu, v nasprotnem slučaju se obračuna v naslednjem letu.
15. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v enkratnem znesku oziroma v skladu z določili zakona o davčnem postopku.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero in pobiranjem nadomestila, evidentiranjem plačil, prisilno izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila v skladu z zakonom o davčnem postopku.
Podatke za odmero nadomestila sporoči davčnemu organu Občinska uprava občine Kostel.
V. ZAVEZANEC ZA PLAČILO NADOMESTILA
16. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice).
Odločba o odmeri nadomestila se praviloma izda večinskemu lastniku, oziroma enemu od lastnikov, če jih je več v istem deležu.
Plačevanje nadomestila ne pomeni legalizacije črne gradnje.
VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
17. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in objekte, ki se uporabljajo za potrebe obrambe, za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.
Nadomestilo se ne plačuje tudi za objekte, ki se uporabljajo za potrebe:
– dejavnosti, ki se financirajo iz proračuna občine,
– Rdečega križa, Karitasa, gasilcev in drugih humanitarnih organizacij.
18. člen
Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila za določen čas, v naslednjih primerih:
– v primerih, določenih v drugem odstavku 59. člena zakona o stavbnih zemljiščih,
– če zavezanec prejema socialno pomoč,
– zaradi naravnih in drugih nesreč.
O oprostitvi plačila nadomestila na podlagi pisne zahteve zavezanca odloča župan Občine Kostel.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
19. člen
Pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin oziroma sprememb, se kaznuje z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 SIT.
Z denarno kaznijo od 20.000 do 50.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000 do 50.000 SIT se kaznuje občan (zavezanec za plačilo nadomestila po tem odloku), ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Zavezanci po tem odloku morajo na zahtevo Občinske uprave občine Kostel v roku 15 dni posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma sodelovati pri nastavitvi evidence. Zavezanci so odgovorni za pravilnost in verodostojnost podatkov, ki jih posredujejo.
Evidenco vodi Občinska uprava občine Kostel.
Za ugotavljanje pravilnosti posredovanih podatkov iz 5., 10. 11. člena bo ustanovljena posebna komisija, ki bo preverjala pravilnost podatkov.
21. člen
Zavezanci, ki ne prijavijo zahtevanih podatkov v določenem roku, se odmeri nadomestilo za 500 m2 za stanovanjske površine, 500 m2 za površine za počitniško dejavnost ter 1000 m2 za poslovno in gospodarsko dejavnost ter 500 m2 za zapuščene objekte.
22. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03 01/01
Vas, dne 10. januarja 2001.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.